Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 200kWORD 136k
Torstai 5. helmikuuta 2009 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Rehun markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (keskustelu)
 4.Maataloustuotteita koskevat tiedotus- ja menekinedistämistoimet sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa * (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.Maataloustuotteita koskevat tiedotus- ja menekinedistämistoimet sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.2.Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottoa koskevista vaatimuksista annetun neuvoston direktiivin 2003/9/EY täytäntöönpano EU:ssa: LIBE-valiokunnan tutustumiskäynnit 2005–2008 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.3.Eurooppalaisten pk-yritysten roolin vahvistaminen kansainvälisessä kaupassa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.4.Kansainvälinen kauppa ja internet (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.5.Rehun markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (äänestys)
  
5.6.Talouskumppanuussopimusten vaikutus kehitysyhteistyön alalla (äänestys)
  
5.7.Kosovo (äänestys)
  
5.8.Kauppa- ja taloussuhteet Kiinan kanssa (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 11.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
11.1.Sri Lankan tilanne
  
11.2.Burmalaispakolaisten tilanne Thaimaassa
  
11.3.Brasilian kieltäytyminen luovuttamasta Cesare Battistia
 12.Äänestykset
  
12.1.Sri Lankan tilanne (äänestys)
  
12.2.Burmalaispakolaisten tilanne Thaimaassa (äänestys)
  
12.3.Brasilian kieltäytyminen luovuttamasta Cesare Battistia (äänestys)
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 10.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ranskan tasavallan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdystä yleissopimuksesta (SID-yleissopimus) (17483/2008 - C6-0037/2009 - 2009/0803(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CONT, IMCO

- Ranskan tasavallan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttamisesta (14479/2008 - C6-0038/2009 - 2009/0804(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta maahantuontiin ja muihin rajatylittäviin liiketoimiin liittyvien veropetosten torjumiseksi (KOM(2008)0805 - C6-0039/2009 - 2008/0228(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (KOM(2009)0023 - C6-0040/2009 - 2009/2007(ACI))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Nepalin hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2008)0041 - C6-0041/2009 - 2008/0017(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi …/…/EY, annettu [...], tekstiilien nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden merkinnöistä (KOM(2009)0031 - C6-0048/2009 - 2009/0006(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (KOM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

FEMM, ITRE, ECON

2) jäseniltä:

2.1) päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 113 artikla):

- Salvador Garriga Polledo: Päätöslauselmaesitys Euroopan kiinteistövakuusrahastosta (B6-0090/2009)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE

- Salvador Garriga Polledo: Päätöslauselmaesitys tuesta CALMA-hankkeen toteuttamiseksi Asturiasissa Espanjassa (B6-0091/2009)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

REGI

- Salvador Garriga Polledo: Päätöslauselmaesitys eurooppalaisesta inhimillisten arvojen palkinnosta (B6-0092/2009)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT


3. Rehun markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä [KOM(2008)0124 - C6-0128/2008 - 2008/0050(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0407/2008)

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf esitteli laatimansa mietinnön.

Androulla Vassiliou (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Albert Deß PPE-DE-ryhmän puolesta, Rosa Miguélez Ramos PSE-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta, Andrzej Tomasz Zapałowski UEN-ryhmän puolesta, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, Witold Tomczak IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jean-Claude Martinez, Neil Parish, Bogdan Golik, Samuli Pohjamo, Giovanni Robusti, Jim Allister, Esther De Lange, Wiesław Stefan Kuc, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Jeggle ja Véronique Mathieu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, James Nicholson, Agnes Schierhuber, Avril Doyle, Lutz Goepel ja Albert Deß.

Puheenvuorot: Androulla Vassiliou ja Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.2.2009, kohta 5.5.


4. Maataloustuotteita koskevat tiedotus- ja menekinedistämistoimet sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa annetun asetuksen (EY) N:o 3/2008 muuttamisesta [KOM(2008)0431 - C6-0313/2008 - 2008/0131(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Constantin Dumitriu (A6-0004/2009)

Constantin Dumitriu esitteli laatimansa mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO


Mariann Fischer Boel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Petya Stavreva PPE-DE-ryhmän puolesta, Bogdan Golik PSE-ryhmän puolesta, Seán Ó Neachtain UEN-ryhmän puolesta, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Witold Tomczak IND/DEM-ryhmän puolesta, Maria Petre, Alessandro Battilocchio, Alexandru Nazare ja Silvia-Adriana Ţicău.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicodim Bulzesc, Iosif Matula, Mairead McGuinness, Jim Allister, Avril Doyle, Călin Cătălin Chiriţă, Neil Parish ja Czesław Adam Siekierski.

Puheenvuorot: Mariann Fischer Boel ja Constantin Dumitriu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.2.2009, kohta 5.1.

(Istunto keskeytettiin klo 11.55 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.05.)


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Maataloustuotteita koskevat tiedotus- ja menekinedistämistoimet sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa annetun asetuksen (EY) N:o 3/2008 muuttamisesta [KOM(2008)0431 - C6-0313/2008 - 2008/0131(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Constantin Dumitriu (A6-0004/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0046)


5.2. Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottoa koskevista vaatimuksista annetun neuvoston direktiivin 2003/9/EY täytäntöönpano EU:ssa: LIBE-valiokunnan tutustumiskäynnit 2005–2008 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 2003/9/EY täytäntöönpano Euroopan unionissa: kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan tutustumiskäynnit vuosina 2005–2008 [2008/2235(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Martine Roure (A6-0024/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

Martine Roure (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 131 artiklan mukaisesti.

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0047)


5.3. Eurooppalaisten pk-yritysten roolin vahvistaminen kansainvälisessä kaupassa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Eurooppalaisten pk-yritysten roolin vahvistaminen kansainvälisessä kaupassa [2008/2205(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Cristiana Muscardini (A6-0001/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

Cristiana Muscardini (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 131 artiklan mukaisesti.

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0048)


5.4. Kansainvälinen kauppa ja internet (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Kansainvälinen kauppa ja internet [2008/2204(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Georgios Papastamkos (A6-0020/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0049)


5.5. Rehun markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä [KOM(2008)0124 - C6-0128/2008 - 2008/0050(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0407/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0050)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0050)


5.6. Talouskumppanuussopimusten vaikutus kehitysyhteistyön alalla (äänestys)

Mietintö: Talouskumppanuussopimusten vaikutus kehitysyhteistyön alalla [2008/2170(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Jürgen Schröder (A6-0513/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (PPE-DE, UEN)

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0051)

PSE-, Verts/ALE- ja GUE/NGL-ryhmien vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys sekä DEVE-valiokunnan päätöslauselmaesitys raukesivat.


5.7. Kosovo (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0063/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0052)

Puheenvuorot:

Johannes Lebech esitti tarkistukseen 2 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


5.8. Kauppa- ja taloussuhteet Kiinan kanssa (äänestys)

Mietintö: Kauppa- ja taloussuhteet Kiinan kanssa [2008/2171(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Corien Wortmann-Kool (A6-0021/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (PPE-DE)

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0053)

INTA-valiokunnan päätöslauselmaesitys raukesi.

Puheenvuorot:

Corien Wortmann-Kool (esittelijä) esitti tarkistukseen 1 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Constantin Dumitriu - A6-0004/2009

Zuzana Roithová ja Mairead McGuinness

Mietintö: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf - A6-0407/2008

Mairead McGuinness ja Ewa Tomaszewska

Mietintö: Jürgen Schröder - A6-0513/2008

Syed Kamall ja Nirj Deva

Kosovo - B6-0063/2009

Philip Claeys ja Daniel Hannan

Mietintö: Corien Wortmann-Kool - A6-0021/2009

Kathy Sinnott, Zuzana Roithová, Philip Claeys, Syed Kamall, Nirj Deva ja Tunne Kelam


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Ilda Figueiredo ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä Constantin Dumitriun mietinnöstä A6-0004/2009.

Ana Maria Gomes ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä Martine Rouren mietinnöstä A6-0024/2009.


(Istunto keskeytettiin klo 12.35 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


9. Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Itävallan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Hannes Swobodan parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi.

Työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


10. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PSE-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

BUDG-valiokunta:
Vasilica Viorica Dăncilă

JURI-valiokunta:
Alin Lucian Antochi

Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa:
Alin Lucian Antochi

Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta:
Vasilica Viorica Dăncilă

Puhemies totesi, ettei esitystä vastustettu. Näin ollen nimitykset vahvistettiin.


11. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 3.2.2009, kohta 3)


11.1. Sri Lankan tilanne

Päätöslauselmaesitykset B6-0072/2009, B6-0074/2009, B6-0077/2009, B6-0078/2009, B6-0080/2009 ja B6-0088/2009

Tobias Pflüger, Charles Tannock, Marios Matsakis, Robert Evans, Raül Romeva i Rueda ja Ewa Tomaszewska esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Thomas Mann PPE-DE-ryhmän puolesta, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Bernd Posselt.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti: Zuzana Roithová, Catherine Stihler, Leopold Józef Rutowicz, Nirj Deva ja Erik Meijer.

Mariann Fischer Boel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.2.2009, kohta 12.1.


11.2. Burmalaispakolaisten tilanne Thaimaassa

Päätöslauselmaesitykset B6-0073/2009, B6-0075/2009, B6-0079/2009, B6-0082/2009, B6-0084/2009 ja B6-0085/2009

Erik Meijer, Charles Tannock, Marios Matsakis, Marcin Libicki, Catherine Stihler ja Raül Romeva i Rueda esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Giovanna Corda PSE-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Justas Vincas Paleckis.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti: Tunne Kelam ja Ewa Tomaszewska.

Mariann Fischer Boel (komission jäsen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.2.2009, kohta 12.2.


11.3. Brasilian kieltäytyminen luovuttamasta Cesare Battistia

Päätöslauselmaesitykset B6-0076/2009, B6-0081/2009, B6-0083/2009, B6-0086/2009, B6-0087/2009 ja B6-0089/2009

Mario Mauro, Manuel Medina Ortega, Carl Schlyter ja Cristiana Muscardini esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta, Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta (hänen pyynnöstään parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden Cesare Battistin uhrien muistoksi) ja Mario Borghezio.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti: Albert Deß ja Janusz Onyszkiewicz.

Mariann Fischer Boel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.2.2009, kohta 12.3.


12. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Puheenvuorot: Martine Roure, joka pahoitteli vähäistä läsnäoloa istuntosalissa, ja samasta aiheesta Marios Matsakis, Zuzana Roithová, Gérard Onesta, Mario Mauro ja Bernd Posselt.


12.1. Sri Lankan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0072/2009, B6-0074/2009, B6-0077/2009, B6-0078/2009, B6-0080/2009 ja B6-0088/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0074/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0074/2009, B6-0077/2009, B6-0080/2009 ja B6-0088/2009)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Geoffrey Van Orden PPE-DE-ryhmän puolesta
Marco Cappato, Jelko Kacin ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta
Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta
Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0054)

Puheenvuorot:

Charles Tannock esitti johdanto-osan K kappaleeseen ja 2 kohtaan suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.

Manuel Medina Ortega ilmoitti, että hän ei osallistu tähän äänestykseen.

(Päätöslauselmaesitykset B6-0072/2009 ja B6-0078/2009 raukesivat.)


12.2. Burmalaispakolaisten tilanne Thaimaassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0073/2009, B6-0075/2009, B6-0079/2009, B6-0082/2009, B6-0084/2009 ja B6-0085/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0073/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0073/2009, B6-0075/2009, B6-0079/2009, B6-0082/2009, B6-0084/2009 ja B6-0085/2009)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Colm Burke, Bernd Posselt, Thomas Mann, Charles Tannock ja Tunne Kelam PPE-DE-ryhmän puolesta
Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock ja Catherine Stihler PSE-ryhmän puolesta
Marco Cappato, Metin Kazak, Marios Matsakis ja Jules Maaten ALDE-ryhmän puolesta
Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Mieczysław Edmund Janowski ja Wojciech Roszkowski UEN-ryhmän puolesta
Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda ja Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta
Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides ja Feleknas Uca GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0055)

Puheenvuorot:

Charles Tannock esitti johdanto-osan E kappaleeseen ja 2, 5 ja 6 kohtaan suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.


12.3. Brasilian kieltäytyminen luovuttamasta Cesare Battistia (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0076/2009, B6-0081/2009, B6-0083/2009, B6-0086/2009, B6-0087/2009 ja B6-0089/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0076/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0076/2009, B6-0081/2009, B6-0087/2009 ja B6-0089/2009)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Mario Mauro, Bernd Posselt, Charles Tannock, Tunne Kelam ja Jean-Pierre Audy PPE-DE-ryhmän puolesta
Pasqualina Napoletano, Gianni Pittella ja Manuel Medina Ortega PSE-ryhmän puolesta
Marco Cappato, Gianluca Susta, Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari ja Fabio Ciani ALDE-ryhmän puolesta
Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Mario Borghezio, Konrad Szymański ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0056)

(Päätöslauselmaesitykset B6-0083/2009 ja B6-0086/2009 raukesivat.)


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


14. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin lokakuun I, lokakuun II ja marraskuun 2008 istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


15. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 45 artikla)

REGI-valiokunta

- Koheesiopolitiikka: investointeja reaalitalouteen (2009/2009(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ITRE, ECON)
(puheenjohtajakokouksen päätös 29.1.2009)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohta)

AFET-valiokunta

- Euroopan parlamentin suositus neuvostolle: EU:n ensisijaiset tavoitteet YK:n 64:ttä yleiskokousta varten (2009/2000(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.1.2009)

Valiokuntien yhteistyömenettely

ECON-valiokunta

- Tiedonanto Euroopan talouden elvytyssuunnitelmasta (2008/2334(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, ENVI, EMPL, ITRE, INTA, REGI)
Valiokuntien yhteistyömenettely ECON, BUDG
(puheenjohtajakokouksen päätös 18.12.2008)

IMCO-valiokunta

- Kuluttajien oikeudet (KOM(2008)0614 - C6-0349/2008 - 2008/0196(COD))
(lausuntoa varten: ECON)
Valiokuntien yhteistyömenettely IMCO, JURI
(puheenjohtajakokouksen päätös 29.1.2009)

Valiokuntaan lähettäminen

ECON-valiokunta

- Kuluttajien oikeudet (KOM(2008)0614 - C6-0349/2008 - 2008/0196(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: ECON, JURI


16. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 172 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


17. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 116 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

465

89/2008

Bogusław Rogalski

51

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

138

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

123

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

126

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

112

94/2008

Eva-Britt Svensson

217

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

74

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

100

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

12

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

74

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

89

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

186

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

51

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

14

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

119

104/2008

Bill Newton Dunn

12

105/2008

Andreas Mölzer

7

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

39

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

96

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

111

1/2009

Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski, Janusz Wojciechowski

221

2/2009

Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Corina Creţu

14

3/2009

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

31

4/2009

Alain Hutchinson, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, José Ribeiro e Castro, Francis Wurtz

50

5/2009

Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

12

6/2009

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

11

7/2009

Daniel Strož

9

8/2009

Cristiana Muscardini, Monica Frassoni, Christopher Beazley, Daniel Dăianu, Adamos Adamou

90

9/2009

Anna Záborská, Martin Kastler, Jean Louis Cottigny, Patrizia Toia, Konrad Szymański

57

10/2009

Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Iles Braghetto, Elizabeth Lynne, Kathy Sinnott

70

11/2009

Sebastian Valentin Bodu, Marian-Jean Marinescu

31

12/2009

Alain Hutchinson, David Hammerstein, Neil Parish

58


18. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 18. helmikuuta 2009 ja 19. helmikuuta 2009.


19. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.35.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Becsey, Bedingfield, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Castex, Catania, Cavada, Cercas, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăncilă, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Piotrowski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö