Seznam 
Zápis
PDF 207kWORD 130k
Čtvrtek, 19. února 2009 - Brusel
1.Zahájení zasedání
 2.Údajné využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonnézadržování (předložené návrhy usnesení)
 3.Snížené sazby daně z přidané hodnoty * (rozprava)
 4.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 5.Hlasování
  5.1.Žádost o konzultaci s Výborem regionů: Akční plán městské mobility (článek 118 jednacího řádu)
  5.2.Postup při projednávání petic (změna hlavy VIII jednacího řádu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  5.3.Právní rámec Společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERI) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  5.4.Změny úmluvy o budoucí mnohostranné spolupráci v oblasti rybolovu v severovýchodním Atlantiku * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  5.5.Zvláštní místo pro děti v rámci vnější činnosti EU (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  5.6.Uplatňování směrnice 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  5.7.Sociální ekonomika (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  5.8.Duševní zdraví (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  5.9.Sledování národních akčních plánů pro energetickou účinnost: první hodnocení (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  5.10.Aplikovaný výzkum v oblasti společné rybářské politiky (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  5.11.Evropský pracovní průkaz poskytovatelů služeb (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
 6.Přivítání
 7.Hlasování (pokračování)
  7.1.Postup Společenství v oblasti lovu velryb (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  7.2.Účast Společenství v Evropské audiovizuální observatoři (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  7.3.Sankce vůči zaměstnavatelům, kteří nabízejí zaměstnání nelegálně pobývajícím příslušníkům třetích zemí ***I (závěrečné hlasování)
  7.4.Statistika plodin ***I (hlasování)
  7.5.Aromatizovaná vína, aromatizované vinné nápoje a aromatizované vinné koktejly (přepracované znění) ***I (hlasování)
  7.6.Snížené sazby daně z přidané hodnoty * (hlasování)
  7.7.Údajné využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonnézadržování (hlasování)
  7.8.Výroční zpráva (2007) o hlavních hlediscích a strategických rozhodnutích SZBP (hlasování)
 8.Slavnostní zasedání – Česká republika
 9.Hlasování (pokračování)
  9.1.Evropská bezpečnostní strategie a EBOP (hlasování)
  9.2.Úloha NATO v bezpečnostní struktuře EU (hlasování)
  9.3.Barcelonský proces: Unie pro Středomoří (hlasování)
  9.4.Revize evropského nástroje sousedství a partnerství (hlasování)
  9.5.Financování opatření nesouvisejících s oficiální rozvojovou pomocí v zemích spadajících pod nařízení (ES) č. 1905/2006 (hlasování)
  9.6.Organizace a způsob práce Úřadu pro úřední tisky Evropské unie (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Oznámení společných postojů Rady
 13.Předložení dokumentů
 14.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 15.Předání textů přijatých během zasedání
 16.Termíny příštích zasedání
 17.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Údajné využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné
zadržování (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Údajné využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné
zadržování

Rozprava se konala dne 3. února 2009 (bod 11 zápisu ze dne 03.02.2009).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Adina-Ioana Vălean a Marco Cappato za skupinu ALDE o údajném využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů (B6-0097/2009)

- Claudio Fava za skupinu PSE o krocích v návaznosti na práci dočasného výboru k domnělému využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů (výboru TDIP) (B6-0098/2009)

- Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE o krocích v návaznosti na práci dočasného výboru k domnělému využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů (výboru TDIP) (B6-0099/2009)

- Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm a Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL o krocích v návaznosti na práci dočasného výboru k domnělému využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů (výboru TDIP) (B6-0101/2009).

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 19.02.2009.


3. Snížené sazby daně z přidané hodnoty * (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty [KOM(2008)0428 - C6-0299/2008 - 2008/0143(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Ieke van den Burg (A6-0047/2009)

Ieke van den Burg uvedla zprávu.

Vystoupil László Kovács (člen Komise).

Vystoupili: Olle Schmidt (navrhovatel výboru IMCO), Astrid Lulling za skupinu PPE-DE, Pervenche Berès za skupinu PSE, Alain Lipietz za skupinu Verts/ALE, Helmuth Markov za skupinu GUE/NGL, John Whittaker za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezařazený, John Purvis, Joel Hasse Ferreira, Danutė Budreikaitė, Dariusz Maciej Grabowski, Luca Romagnoli, Paolo Bartolozzi, Dariusz Rosati, Mariela Velichkova Baeva, Roberta Angelilli, Valdis Dombrovskis, Antolín Sánchez Presedo, Margaritis Schinas, Proinsias De Rossa, Silvia-Adriana Ţicău a David Martin.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Czesław Adam Siekierski, Margarita Starkevičiūtė a Ewa Tomaszewska.

Vystoupili: László Kovács a Ieke van den Burg.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 19.02.2009.

(Zasedání bylo přerušeno v 10:10 před hlasováním a pokračovalo v 10:35)


PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

4. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Žádost o konzultaci s Výborem regionů: Akční plán městské mobility (článek 118 jednacího řádu)

Žádost o konzultaci: Akční plán městské mobility

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

schválen


5.2. Postup při projednávání petic (změna hlavy VIII jednacího řádu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o revizi jednacího řádu s ohledem na postup projednávání petic [2006/2209(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Gérard Onesta (A6-0027/2009)

Vystoupili: Brian Crowley za skupinu UEN, aby na základě článku 170 jednacího řádu požádal o odložení hlasování na druhé březnové dílčí zasedání, a Gérard Onesta (zpravodaj).

Parlament žádost schválil.


5.3. Právní rámec Společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERI) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o právním rámci Společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERI) [KOM(2008)0467 - C6-0306/2008 - 2008/0148(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Teresa Riera Madurell (A6-0007/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0058)


5.4. Změny úmluvy o budoucí mnohostranné spolupráci v oblasti rybolovu v severovýchodním Atlantiku * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o schválení změn Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku umožňujících zavedení postupů pro urovnávání sporů, rozšíření oblasti působnosti úmluvy a přezkoumání cílů úmluvy [KOM(2008)0512 - C6-0338/2008 - 2008/0166(CNS)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Philippe Morillon (A6-0009/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0059)


5.5. Zvláštní místo pro děti v rámci vnější činnosti EU (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o zvláštním místě pro děti v rámci vnější činnosti EU [2008/2203(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Glenys Kinnock (A6-0039/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0060)


5.6. Uplatňování směrnice 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o uplatňování směrnice 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství [2008/2246(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Jean Louis Cottigny (A6-0023/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0061)


5.7. Sociální ekonomika (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o sociální ekonomice [2008/2250(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Patrizia Toia (A6-0015/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0062)

Vystoupení

Patrizia Toia (zpravodajka) předložila ústní PN k bodu 12, který byl vzat v potaz.


5.8. Duševní zdraví (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o duševním zdraví [2008/2209(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Evangelia Tzampazi (A6-0034/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0063)


5.9. Sledování národních akčních plánů pro energetickou účinnost: první hodnocení (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o sledování národních akčních plánů pro energetickou účinnost: první hodnocení [2008/2214(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: András Gyürk (A6-0030/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0064)


5.10. Aplikovaný výzkum v oblasti společné rybářské politiky (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o aplikovaném výzkumu v oblasti společné rybářské politiky [2008/2222(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Rosa Miguélez Ramos (A6-0016/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0065)


5.11. Evropský pracovní průkaz poskytovatelů služeb (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o evropském pracovním průkazu poskytovatelů služeb [2008/2172(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Charlotte Cederschiöld (A6-0029/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

Charlotte Cederschiöld (zpravodajka) učinila prohlášení na základě čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0066)


6. Přivítání

Předsedkyně jménem Parlamentu přivítala členy delegace parlamentu Mongolska a mise Mongolska při Evropské unii, jejíž členové byli usazeni na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


7. Hlasování (pokračování)

7.1. Postup Společenství v oblasti lovu velryb (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postupu Společenství v oblasti lovu velryb [2008/2101(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Elspeth Attwooll (A6-0025/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0067)


7.2. Účast Společenství v Evropské audiovizuální observatoři (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o účasti Společenství v Evropské audiovizuální observatoři [2008/2179(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Ivo Belet (A6-0010/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0068)


7.3. Sankce vůči zaměstnavatelům, kteří nabízejí zaměstnání nelegálně pobývajícím příslušníkům třetích zemí ***I (závěrečné hlasování)

Zpráva Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví sankce vůči zaměstnavatelům nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí [KOM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claudio Fava (A6-0026/2009)

Rozprava se konala dne 3. února 2009 (bod 5 zápisu ze dne 03.02.2009).

Hlasování o návrh Komise se konalo dne 4. února 2009 (bod 7.1 zápisu ze dne 04.02.2009). Hlasování o legislativním usnesení bylo odloženo v souladu s čl. 168 odst. 2 jednacího řádu ve spojení s čl. 51 odst. 2 druhým pododstavcem jednacího řádu.

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0069)


7.4. Statistika plodin ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice plodin [KOM(2008)0210 - C6-0179/2008 - 2008/0079(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Elisabeth Jeggle (A6-0472/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0070)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0071)


7.5. Aromatizovaná vína, aromatizované vinné nápoje a aromatizované vinné koktejly (přepracované znění) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecných pravidlech pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (přepracované znění) [KOM(2007)0848 - C6-0006/2008 - 2007/0287(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A6-0216/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0071)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0072)


7.6. Snížené sazby daně z přidané hodnoty * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty [KOM(2008)0428 - C6-0299/2008 - 2008/0143(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Ieke van den Burg (A6-0047/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0072)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0073)


7.7. Údajné využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné
zadržování (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0097/2009, B6-0098/2009, B6-0099/2009 a B6-0101/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0097/2009

(nahrazující B6-0097/2009, B6-0098/2009, B6-0099/2009 a B6-0101/2009):

předložen těmito poslanci:

Claudio Fava za skupinu PSE

Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Adina-Ioana Vălean a Marco Cappato za skupinu ALDE

Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE

Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm a Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2009)0073)


7.8. Výroční zpráva (2007) o hlavních hlediscích a strategických rozhodnutích SZBP (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě Rady pro Evropský parlament o hlavních hlediscích a strategických rozhodnutích společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) za rok 2007 předložené Evropskému parlamentu v souladu s oddílem G bodem 43 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 [2008/2241(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0019/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0074)


8. Slavnostní zasedání – Česká republika

U příležitosti projevu, který přednesl Václav Klaus, prezident České republiky, se od 11:05 do 11:40 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupili: Hans-Peter Martin, Avril Doyle a Martin Schulz k průběhu slavnostního zasedání.

9. Hlasování (pokračování)

9.1. Evropská bezpečnostní strategie a EBOP (hlasování)

Zpráva o evropské bezpečnostní strategii a společné zahraniční a bezpečnostní politice (EBOP) [2008/2202(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Karl von Wogau (A6-0032/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0075)


9.2. Úloha NATO v bezpečnostní struktuře EU (hlasování)

Zpráva o úloze NATO v bezpečnostní struktuře EU [2008/2197(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ari Vatanen (A6-0033/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0077)

Vystoupení

Ari Vatanen (zpravodaj) před hlasováním;

Ari Vatanen, aby předložil ústní PN k bodu 29, který byl vzat v potaz;

Vytautas Landsbergis, aby předložil ústní PN k PN 17, který byl vzat v potaz.


9.3. Barcelonský proces: Unie pro Středomoří (hlasování)

Zpráva o Barcelonském procesu: Unie pro Středomoří [2008/2231(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Pasqualina Napoletano (A6-0502/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0076)


9.4. Revize evropského nástroje sousedství a partnerství (hlasování)

Zpráva o revizi evropského nástroje sousedství a partnerství [2008/2236(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Konrad Szymański (A6-0037/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0077)


9.5. Financování opatření nesouvisejících s oficiální rozvojovou pomocí v zemích spadajících pod nařízení (ES) č. 1905/2006 (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k financování opatření nesouvisejících s oficiální rozvojovou pomocí v zemích spadajících pod nařízení (ES) č. 1905/2006 [2008/2117(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Thijs Berman (A6-0036/2009)

Vystoupili: Thijs Berman (zpravodaj), který jménem skupiny PSE požádal o vrácení zprávy výboru podle čl. 168 odst. 2 jednacího řádu, a Michael Gahler a Ana Maria Gomes k této žádosti.

Parlament žádost schválil.


9.6. Organizace a způsob práce Úřadu pro úřední tisky Evropské unie (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů o organizaci a způsobu práce Úřadu pro úřední tisky Evropské unie [2008/2164(ACI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Hanne Dahl (A6-0426/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2009)0078)


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Role Evropské unie na Blízkém východě - B6-0100/2009
David Sumberg

zpráva Glenys Kinnock - A6-0039/2009
Ewa Tomaszewska, Syed Kamall, Kathy Sinnott a Daniel Hannan

zpráva Jean Louis Cottigny - A6-0023/2009
Ewa Tomaszewska

zpráva Patrizia Toia - A6-0015/2009
Czesław Adam Siekierski, Ewa Tomaszewska a Syed Kamall

zpráva Evangelia Tzampazi - A6-0034/2009
Avril Doyle, Neena Gill, Ewa Tomaszewska a Kathy Sinnott

zpráva Rosa Miguélez Ramos - A6-0016/2009
Avril Doyle a Syed Kamall

zpráva Ieke van den Burg - A6-0047/2009
Neena Gill a Astrid Lulling

Údajné využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné
zadržování - RC-B6-0097/2009
David Sumberg a Leopold Józef Rutowicz

zpráva Karl von Wogau - A6-0032/2009
Colm Burke

zpráva Ari Vatanen - A6-0033/2009
Tunne Kelam, David Sumberg, Syed Kamall, Colm Burke a John Attard-Montalto

zpráva Pasqualina Napoletano - A6-0502/2008
Sebastiano (Nello) Musumeci

zpráva Konrad Szymański - A6-0037/2009
Czesław Adam Siekierski

zpráva Hanne Dahl - A6-0426/2008
Richard Corbett za skupinu PSE


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Edite Estrela oznámila, že neměla svou hlasovací kartu na začátku hlasování o akčním plánu městské mobility.

John Attard-Montalto oznámil, že jeho hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o zprávě Pasqualina Napoletano – A6-0502/2008.


12. Oznámení společných postojů Rady

Předseda oznámil, že na základě čl. 57 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené společné postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a postoj Komise k těmto společným postojům:

- Společný postoj Rady ze dne 16. února 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD))
předáno příslušný výbor: INTA

- Společný postoj přijatý Radou dne 16. února 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (16496/1/2008 - C6-0066/2009 - 2007/0247(COD))
předáno příslušný výbor: ITRE

- Společný postoj přijatý Radou dne 16. února 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení skupiny evropských regulačních orgánů v oblasti telekomunikací (GERT) (16498/1/2008 - C6-0067/2009 - 2007/0249(COD))
předáno příslušný výbor: ITRE

- Společný postoj Rady ze dne 16. února 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (16497/1/2008 - C6-0068/2009 - 2007/0248(COD))
předáno příslušný výbor: IMCO

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne plynout zítra, dne 20. února 2009.


13. Předložení dokumentů

Z Rady a Komise byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vypracování programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky (KOM(2009)0035 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (KOM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI, BUDG, ITRE, REGI

- Návrh na převod položek DEC 01/2009 - Oddíl III - Komise (N6-0001/2009 - C6-0053/2009 - 2009/2013(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (05211/2009 - C6-0054/2009 - 2008/0061(AVC))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE

- Předloha doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za plnění souhrnného rozpočtu EU za rozpočtový rok 2007 (05587/2009 - C6-0055/2009 - 2008/2186(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Předloha doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno výkonným agenturám za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2007 (05589/2009 - C6-0056/2009 - 2008/2186(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Předloha doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (7. ERF) za rozpočtový rok 2007 (05042/2009 - C6-0057/2009 - 2008/2109(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Předloha doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (8. ERF) za rozpočtový rok 2007 (05044/2009 - C6-0058/2009 - 2008/2109(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Předloha doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (9. ERF) za rozpočtový rok 2007 (05045/2009 - C6-0059/2009 - 2008/2109(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Předloha doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno subjektům zřízeným Evropskými společenstvími za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2007 (05588/2009 - C6-0060/2009 - 2008/2254(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Návrh směrnice Rady o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření (KOM(2009)0028 - C6-0061/2009 - 2009/0007(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, CONT

- Návrh směrnice Rady o správní spolupráci v oblasti daní (KOM(2009)0029 - C6-0062/2009 - 2009/0004(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, CONT

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 637/2008, pokud jde o národní programy restrukturalizace odvětví bavlny (KOM(2009)0037 - C6-0063/2009 - 2009/0008(CNS))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (05535/2009 - C6-0064/2009 - 2008/0136(AVC))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE


14. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 114 odst. 3 jednacího řádu)

výbor LIBE

- Rozvoj prostoru trestního soudnictví v EU (2009/2012(INI))
(stanovisko: JURI)

Postup s přidruženými výbory

výbor AGRI

- Ochrana zvířat používaných pro vědecké účely (COM(2008)0543 - C6-0391/2008 - 2008/0211(COD))
(stanovisko: ENVI)
Postup s přidruženými výbory AGRI, ITRE
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5.2.2009)

výbor INTA

- Prozatimní dohoda o hospodářském partnerství ES/Pobřeží slonoviny (2008/0136(AVC))
Postup s přidruženými výbory INTA, DEVE
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11.12.2008)

- Dohoda o hospodářském partnerství ES/CARIFORUM (2008/0061(AVC))
Postup s přidruženými výbory INTA, DEVE
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22.5.2008)

Postoupeno výboru

výbor DEVE

- Doporučení Evropského parlamentu Radě k prioritám EU v souvislosti se 64. zasedáním Valného shromáždění OSN (2009/2000(INI))
předáno příslušný výbor: AFET
stanovisko: DEVE


15. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.


16. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se budou konat od 9. do 12. března 2009.


17. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 12:50.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Figueiredo, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García Pérez, Gardini, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí