Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2196(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0040/2009

Разисквания :

PV 09/03/2009 - 18
CRE 09/03/2009 - 18

Гласувания :

PV 10/03/2009 - 8.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0086

Протокол
Понеделник, 9 март 2009 г. - Страсбург

18. Статут на Европейското частно дружество * - Презгранично преместване на седалища на дружества - Инициатива „Small Business Act“ - Участие на работници в предприятия с европейски статус (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно статута на Европейското частно дружество [COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно презгранично преместване на седалища на дружества [2008/2196(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

Доклад относно инициативата „Small Business Act“ [2008/2237(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Edit Herczog (A6-0074/2009)

Изявление на Комисията: Участие на работници в предприятия с европейски статус

Klaus-Heiner Lehne представи своите доклади.

Edit Herczog представи доклада.

Ján Figeľ (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Gunnar Hökmark (докладчик по становището на комисията ECON), Harald Ettl (докладчик по становището на комисията ECON), Donata Gottardi (докладчик по становището на комисията ECON), Harald Ettl (докладчик по становището на комисията EMPL), Anja Weisgerber (докладчик по становището на комисията EMPL), Othmar Karas (докладчик по становището на комисията JURI), Nicole Fontaine, от името на групата PPE-DE, Ieke van den Burg, от името на групата PSE, Jean Marie Beaupuy, от името на групата ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, от името на групата UEN, Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL, Roberto Fiore, независим член на ЕП, Georgios Papastamkos и Manuel Medina Ortega.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Jorgo Chatzimarkakis, Eoin Ryan, Georgios Toussas, Jim Allister, Kurt Lechner, Juan Fraile Cantón, Patrizia Toia, Ewa Tomaszewska, Vladimír Remek, Tadeusz Zwiefka, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Pilar del Castillo Vera, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Giles Chichester, Joel Hasse Ferreira, Dragoş Florin David, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon и Martí Grau i Segú (докладчик по становището на комисията IMCO).

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Richard Corbett и Ieke van den Burg.

Изказаха се: Ján Figeľ, Klaus-Heiner Lehne и Edit Herczog.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 103, параграф 2 от правилника, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 10.03.2009 г., точка 8.5 от протокола от 10.03.2009 г., точка 8.19 от протокола от 10.03.2009 г. и точка 7.7 от протокола от 12.03.2009 г.

Правна информация - Политика за поверителност