Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2196(INL)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0040/2009

Debatten :

PV 09/03/2009 - 18
CRE 09/03/2009 - 18

Stemmingen :

PV 10/03/2009 - 8.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0086

Notulen
Maandag 9 maart 2009 - Straatsburg

18. Statuut van de Europese besloten vennootschap * - Grensoverschrijdende overplaatsingen van zetels van vennootschappen - Small Business Act - Participatie van werknemers in bedrijven met een Europees statuut (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese besloten vennootschap [COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende grensoverschrijdende overplaatsingen van zetels van vennootschappen [2008/2196(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

Verslag over de "Small Business Act" [2008/2237(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Edit Herczog (A6-0074/2009)

Verklaring van de Commissie: Participatie van werknemers in bedrijven met een Europees statuut

Klaus-Heiner Lehne leidt de verslagen in.

Edit Herczog leidt het verslag in.

Ján Figeľ (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Gunnar Hökmark (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Harald Ettl (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Donata Gottardi (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Harald Ettl (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Anja Weisgerber (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Othmar Karas (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Nicole Fontaine, namens de PPE-DE-Fractie, Ieke van den Burg, namens de PSE-Fractie, Jean Marie Beaupuy, namens de ALDE-Fractie, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, namens de UEN-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Roberto Fiore, niet-ingeschrevene, Georgios Papastamkos en Manuel Medina Ortega.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jorgo Chatzimarkakis, Eoin Ryan, Georgios Toussas, Jim Allister, Kurt Lechner, Juan Fraile Cantón, Patrizia Toia, Ewa Tomaszewska, Vladimír Remek, Tadeusz Zwiefka, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Pilar del Castillo Vera, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Giles Chichester, Joel Hasse Ferreira, Dragoş Florin David, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon en Martí Grau i Segú (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Richard Corbett en Ieke van den Burg.

Het woord wordt gevoerd door Ján Figeľ, Klaus-Heiner Lehne en Edit Herczog.

De overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties zullen later worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 10.03.2009, punt 8.5 van de notulen van 10.03.2009, punt 8.19 van de notulen van 10.03.2009 en punt 7.7 van de notulen van 12.03.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid