Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург

3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания, на основание член 115 от Правилника за дейността, по следните предложения за резолюции:

I. Гвинея-Бисау

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė и Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE-DE, относно Гвинея-Бисау (B6-0115/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes и Emilio Menéndez del Valle, от името на групата PSE, относно положението в Гвинея-Бисау (B6-0116/2009)

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański и Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, относно Гвинея-Бисау (B6-0117/2009)

- Pedro Guerreiro, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Гвинея-Бисау (B6-0118/2009)

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet и Marios Matsakis, от името на групата ALDE, относно Гвинея-Бисау (B6-0119/2009)

- Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, относно Гвинея-Бисау (B6-0120/2009)

II. Филипини

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola и Tunne Kelam, от името на групата PPE-DE, относно Филипините (B6-0121/2009)

- Pasqualina Napoletano, от името на групата PSE, относно състоянието на правата на човека във Филипините (B6-0122/2009)

- Kartika Tamara Liotard и Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, относно положението във Филипините (B6-0123/2009)

- Marios Matsakis, Jules Maaten и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно Филипините (B6-0124/2009)

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas и Adam Bielan, от името на групата UEN, относно положението във Филипините (B6-0125/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda и Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, относно положението във Филипините (B6-0126/2009)

III. Изгонване на неправителствени организации от Дарфур

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam и Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE-DE, относно изгонването на неправителствени организации от Судан (B6-0127/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes и Alain Hutchinson, от името на групата PSE, относно изгонването на неправителствени организации от Дарфур, Судан (B6-0128/2009)

- Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, относно изгонването на неправителствени организации от Дарфур, Судан (B6-0129/2009)

- Thierry Cornillet, Marco Cappato и Marios Matsakis, от името на групата ALDE, относно Дарфур (B6-0130/2009)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański и Dariusz Maciej Grabowski, от името на групата UEN, относно изгонването на неправителствени организации от Дарфур, Судан (B6-0131/2009

- Margrete Auken и Frithjof Schmidt, от името на групата Verts/ALE, относно изгонването на неправителствени организации от Дарфур, Судан (B6-0132/2009)

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 142 от Правилника за дейността.

Правна информация - Политика за поверителност