Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

3. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I. Γουϊνέα-Μπισάου

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė και Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη Γουϊνέα-Μπισάου (B6-0115/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes και Emilio Menéndez del Valle, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση στη Γουϊνέα-Μπισάου (B6-0116/2009)

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη Γουϊνέα-Μπισάου (B6-0117/2009)

- Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Γουϊνέα-Μπισάου (B6-0118/2009)

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Γουϊνέα-Μπισάου (B6-0119/2009)

- Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Γουϊνέα-Μπισάου (B6-0120/2009)

II. Φιλιππίνες

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τις Φιλιππίνες (B6-0121/2009)

- Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες (B6-0122/2009)

- Kartika Tamara Liotard και Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στις Φιλιππίνες (B6-0123/2009)

- Μάριος Ματσάκης, Jules Maaten και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις Φιλιππίνες (B6-0124/2009)

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στις Φιλιππίνες (B6-0125/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετκά με την κατάσταση στις Φιλιππίνες (B6-0126/2009)

III. Εκδίωξη ΜΚΟ από το Νταρφούρ

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam και Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την εκδίωξη των οργανισμών διεθνούς βοήθειας στο Σουδάν (B6-0127/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes και Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την εκδίωξη των οργανισμών διεθνούς βοήθειας στο Σουδάν (B6-0128/2009)

- Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την εκδίωξη των οργανισμών διεθνούς βοήθειας στο Νταρφούρ, Σουδάν (B6-0129/2009)

- Thierry Cornillet, Marco Cappato και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Νταρφούρ (B6-0130/2009)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański και Dariusz Maciej Grabowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την εκδίωξη των οργανισμών διεθνούς βοήθειας στο Νταρφούρ, Σουδάν (B6-0131/2009)

- Margrete Auken και Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την εκδίωξη των οργανισμών διεθνούς βοήθειας στο Νταρφούρ, Σουδάν (B6-0132/2009)

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 142 του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου