Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0286(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0046/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0046/2009

Συζήτηση :

PV 10/03/2009 - 6
CRE 10/03/2009 - 6

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0093

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

6. Βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και μείωση της ρύπανσης) (αναδιατύπωση) ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (Αναδιατύπωση) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

Ο Holger Krahmer παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Marcello Vernola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Guido Sacconi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola και Anders Wijkman.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zuzana Roithová και Robert Sturdy.

Παρεμβαίνουν οι Σταύρος Δήμας και Holger Krahmer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.03.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου