Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0286(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0046/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0046/2009

Συζήτηση :

PV 10/03/2009 - 6
CRE 10/03/2009 - 6

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0093

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

8.12. Βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και μείωση της ρύπανσης) (αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (Αναδιατύπωση) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0093)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0093)

Παρεμβάσεις:

Ο Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, εκφράζει επιφυλάξεις ως προς την εφαρμογή του άρθρου 80α του Κανονισμού επί των εκθέσεων Holger Krahmer (A6-0046/2009) και Michael Cashman (A6-0077/2009). Ο ομιλητής ζητεί να αναβληθεί η ψηφοφορία επί της πρώτης εκθέσεως για την αυριανή ώρα των ψηφοφοριών.

Παρεμβαίνουν, σχετικά με την αναβολή της ψηφοφορίας και το παραδεκτό των τροπολογιών, οι Guido Sacconi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Caroline Jackson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Holger Krahmer (εισηγητής).

Με ΗΨ (301 υπέρ, 311 κατά, 28 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Παρεμβαίνουν στη συνέχεια οι Avril Doyle, Monica Frassoni και Anders Wijkman επί της διαδικασίας αναδιατύπωσης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 80α (Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα προβεί αύριο σε δήλωση επί του εν λόγω θέματος) καθώς και οι Christopher Heaton-Harris, Holger Krahmer και Chris Davies.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου