Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

8. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

Преди да започне времето за гласуване, председателят обяви въвеждането на нова система за визуализиране на данните за гласуванията в пленарната зала.

Изказаха се: Graham Watson, от името на групата ALDE, относно организирането на гласуванията на докладите Holger Krahmer (A6-0046/2009) и Michael Cashman (A6-0077/2009) (точка 8.12 от протокола от 10.03.2009), Thomas Mann, относно новата система за визуализиране на данните за гласуванията, относно 50-та годишнина от окупирането на Тибет и относно възможността за поставяне на тибетското знаме в пленарната зала (Председателят потвърди тази възможност и приветства с добре дошъл Kasur Tashi Wangdi, представителя на Негово светейшество Далай Лама, присъстващ на трибуната за посетители), и Zbigniew Zaleski, относно избиването на хиляди поляци в Катинската гора през 1940 г.


8.1. Споразумението между Европейската общност и Република Армения относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.2. Споразумение между Европейската общност и Държавата Израел относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.3. Допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.4. Следващи стъпки в управлението на външните граници на Европейския съюз и аналогичен опит в трети страни (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.5. Презгранично преместване на седалища на дружества (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.6. Бъдеще на Общата европейска система за предоставяне на убежище (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.7. План за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.8. Сътрудничество между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.9. Изпълнение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.10. Равно третиране и равен достъп за мъжете и жените в сферата на сценичните изкуства (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.11. Изисквания за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства ***I (гласуване)

8.12. Eмисии от промишлеността: комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (преработена версия) ***I (гласуване)

8.13. Статут на Европейското частно дружество * (гласуване)

8.14. Насоки за бюджетната процедура за 2010 г. – Раздел ІІІ Комисия (гласуване)

8.15. Насоки за бюджетната процедура за 2010 г. - раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX (гласуване)

8.16. Oнлайн хазарт (гласуване)

8.17. Гарантиране на качеството на храните, включително хармонизация или взаимно признаване на стандартите (гласуване)

8.18. Политика в областта на конкуренцията за 2006 и 2007 година (гласуване)

8.19. Инициатива „Small Business Act“ (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност