Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург

9. Обяснениe на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Klaus-Heiner Lehne - A6-0040/2009
Daniel Hannan

Доклад Giusto Catania - A6-0050/2009
Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker и Daniel Hannan

Доклад Andreas Schwab - A6-0482/2008
Mairead McGuinness и James Nicholson

Доклад Holger Krahmer - A6-0046/2009
Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill и James Nicholson

°
° ° °

Изказа се Richard Corbett, който се върна на процедурата „Преработка“ (точка 8.12 от протокола от 10.03.2009 г.)

°
° ° °

Доклад Holger Krahmer - A6-0046/2009: Jim Allister

Доклад László Surján - A6-0111/2009 и Доклад Vladimír Maňka - A6-0057/2009
Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys и Richard Corbett

Доклад Christel Schaldemose - A6-0064/2009
Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo, Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris и Syed Kamall

Доклад Maria Petre - A6-0088/2009
Jim Allister

Доклад Jonathan Evans - A6-0011/2009
Syed Kamall

Доклад Edit Herczog - A6-0074/2009
Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris и Syed Kamall

Правна информация - Политика за поверителност