Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Klaus-Heiner Lehne - A6-0040/2009
Daniel Hannan

Έκθεση Giusto Catania - A6-0050/2009
Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker και Daniel Hannan

Έκθεση Andreas Schwab - A6-0482/2008
Mairead McGuinness και James Nicholson

Έκθεση Holger Krahmer - A6-0046/2009
Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill και James Nicholson

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Richard Corbett ο οποίος επανέρχεται στη διαδικασία “Αναδιατύπωση” (σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.03.2009)

°
° ° °

Έκθεση Holger Krahmer - A6-0046/2009:
Jim Allister

Έκθεση László Surján - A6-0111/2009 και Έκθεση Vladimír Maňka - A6-0057/2009
Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys και Richard Corbett

Έκθεση Christel Schaldemose - A6-0064/2009
Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo, Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris και Syed Kamall

Έκθεση Maria Petre - A6-0088/2009
Jim Allister

Έκθεση Jonathan Evans - A6-0011/2009
Syed Kamall

Έκθεση Edit Herczog - A6-0074/2009
Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris και Syed Kamall

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου