Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0236(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0069/2009

Συζήτηση :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2009 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0112

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

12. Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (αναδιατύπωση) ***III - Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***III - Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα (αναδιατύπωση) ***III - Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης ***III - Διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών ***III - Ευθύνη των μεταφορέων στις πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος ***III - Ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις ***II - Τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας ***II (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (αναδιατύπωση) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - εισηγητής Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (αναδιατύπωση) [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - εισηγητής Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (αναδιατύπωση) [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - εισηγητής Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - εισηγητής Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/35/ΕΚ και 2002/59/ΕΚ [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - εισηγητής Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Έκθεση επί του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - εισηγητής Paolo Costa (A6-0102/2009)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Οι Luis de Grandes Pascual (εισηγητής), Dominique Vlasto (εισηγήτρια), Dirk Sterckx (εισηγητής), Jaromír Kohlíček (εισηγητής) και Paolo Costa (εισηγητής) παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Οι Gilles Savary (εισηγητής) και Emanuel Jardim Fernandes (εισηγητής) παρουσιάζουν τις συστάσεις τους για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mogens Camre, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Fernand Le Rachinel, μη εγγεγραμμένος, Ιωάννης Κασουλίδης και Michel Teychenné.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Josu Ortuondo Larrea, Γεώργιος Τούσσας, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva και Marian-Jean Marinescu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle και Brian Simpson.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary και Emanuel Jardim Fernandes.

Παρεμβαίνουν οι Georg Jarzembowski και Inés Ayala Sender.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.03.2009, σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.03.2009, σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.03.2009, σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.03.2009, σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.03.2009, σημείο 5.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.03.2009, σημείο 5.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.03.2009 και σημείο 5.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.03.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου