Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2240(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0055/2009

Συζήτηση :

PV 10/03/2009 - 13
PV 10/03/2009 - 15
CRE 10/03/2009 - 13
CRE 10/03/2009 - 15

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2009 - 5.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0119

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

15. Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής ***I - Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων στον τομέα των μεταφορών και εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους (συνέχεια της συζήτησης)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων στον τομέα των μεταφορών και την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους [2008/2240(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Παρεμβαίνουν οι Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Dirk Sterckx, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Seán Ó Neachtain, Sepp Kusstatscher, Ulrich Stockmann, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wiesław Stefan Kuc, Michael Cramer, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Bilyana Ilieva Raeva, Marian-Jean Marinescu, Robert Evans, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual και Emanuel Jardim Fernandes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Richard Seeber, Gilles Savary, Alexandru Nazare και Jörg Leichtfried.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Saïd El Khadraoui και Georg Jarzembowski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.03.2009 και σημείο 5.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.03.2009.

(Η συνεδρίαση, η οποία διακόπτεται στις 6.10 μ.μ εν αναμονή της ώρας των ερωτήσεων, επαναλαμβάνεται στις 6.30 μ.μ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου