Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург
 1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Решение за неотложна процедура
 5.Изисквания за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства ***I (разискване)
 6.Eмисии от промишлеността: комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (преработена версия) ***I (разискване)
 7.Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията ***I (разискване)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Споразумението между Европейската общност и Република Армения относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Споразумение между Европейската общност и Държавата Израел относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Следващи стъпки в управлението на външните граници на Европейския съюз и аналогичен опит в трети страни (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Презгранично преместване на седалища на дружества (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Бъдеще на Общата европейска система за предоставяне на убежище (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.План за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.8.Сътрудничество между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.9.Изпълнение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.10.Равно третиране и равен достъп за мъжете и жените в сферата на сценичните изкуства (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.11.Изисквания за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства ***I (гласуване)
  
8.12.Eмисии от промишлеността: комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (преработена версия) ***I (гласуване)
  
8.13.Статут на Европейското частно дружество * (гласуване)
  
8.14.Насоки за бюджетната процедура за 2010 г. – Раздел ІІІ Комисия (гласуване)
  
8.15.Насоки за бюджетната процедура за 2010 г. - раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX (гласуване)
  
8.16.Oнлайн хазарт (гласуване)
  
8.17.Гарантиране на качеството на храните, включително хармонизация или взаимно признаване на стандартите (гласуване)
  
8.18.Политика в областта на конкуренцията за 2006 и 2007 година (гласуване)
  
8.19.Инициатива „Small Business Act“ (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (преработена версия) ***III - Общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (преработена версия) ***III - Държавен пристанищен контрол (преработена версия) ***III - Система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***III - Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***III - Отговорност на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия ***III - Застраховка на корабособствениците за морски искове ***II - Спазване на изискванията за държавата на знамето ***II (разискване)
 13.Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури ***I - Постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи (разискване)
 14.Дневен ред
 15.Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури ***I - Постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи (продължeние на разискването)
 16.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 17.Детски заведения - цели от Барселона (разискване)
 18.Децата на мигранти (разискване)
 19.Риск от затварянето на предприятието Qimonda в Германия и Португалия и загубата на хиляди работни места в Европа (разискване)
 20.Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море * (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (224 kb) Присъствен списък (65 kb)    Резултати от поименно гласуване (4508 kb) 
 
Протокол (159 kb) Присъствен списък (24 kb) Резултати от гласувания (463 kb) Резултати от поименно гласуване (3295 kb) 
 
Протокол (263 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (692 kb) Резултати от поименно гласуване (2588 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност