Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Utorok, 10. marca 2009 - Štrasburg
 1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup
 5.Požiadavky typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel ***I (rozprava)
 6.Priemyselné emisie (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) ***I (rozprava)
 7.Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (prepracované znenie) ***I (rozprava)
 8.Hlasovanie
  
8.1.Dohoda medzi ES a Arménskom o určitých aspektoch leteckých služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.2.Dohoda medzi ES a Izraelom o určitých aspektoch leteckých služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Dodatkový protokol k dohode medzi ES a Juhoafrickou republikou na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharska a Rumunska k EÚ *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Ďalšie kroky pre riadenie hraníc v Európskej úni a podobné skúsenosti z tretích krajín (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Cezhraničné premiestňovanie sídiel spoločností (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Budúcnosť spoločného európskeho azylového systému (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.7.Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.8.Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.9.Implementácia smernice 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.10.Rovnaké zaobchádzanie a prístup mužov a žien v oblasti divadelného umenia (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.11.Požiadavky typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel ***I (hlasovanie)
  
8.12.Priemyselné emisie (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) ***I (hlasovanie)
  
8.13.Štatút európskej súkromnej spoločnosti * (hlasovanie)
  
8.14.Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2010 Oddiel III - Komisia (hlasovanie)
  
8.15.Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2010 - oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX (hlasovanie)
  
8.16.Bezúhonnosť hazardných hier na internete (hlasovanie)
  
8.17.Zabezpečenie kvality potravinárskych výrobkov vrátane harmonizácie alebo vzájomného uznávania noriem (hlasovanie)
  
8.18.Správy o politike hospodárskej súťaže za roky 2006 a 2007 (hlasovanie)
  
8.19.Iniciatíva "Small Business Act" (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Spoločné pravidlá a normy pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov (prepracované znenie) ***III - Spoločné pravidlá a normy pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (prepracované znenie) ***III - Štátna prístavná kontrola (prepracované znenie) ***III - Monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu ***III - Vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy ***III - Zodpovednosť osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd ***III - Poistenie vlastníkov lodí, ktoré sa vzťahuje na námorné pohľadávky ***II - Plnenie povinností vlajkového štátu ***II (rozprava)
 13.Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami ***I - Doprava šetrnejšia k životnému prostrediu a internalizácia externých nákladov (rozprava)
 14.Program schôdze
 15.Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami ***I - Doprava šetrnejšia k životnému prostrediu a internalizácia externých nákladov (pokračovanie rozpravy)
 16.Hodina otázok (pre Komisiu)
 17.Zariadenia starostlivosti o deti - barcelonské ciele (rozprava)
 18.Deti migrantov (rozprava)
 19.Riziko súvisiace s ukončením činnosti spoločnosti Qimonda v Nemecku a Portugalsku a strata tisícok pracovných miest v Európe (rozprava)
 20.Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori * (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (191 kb) Prezenčná listina (65 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (4508 kb) 
 
Zápisnica (148 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovania (458 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (3281 kb) 
 
Zápisnica (244 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (638 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2560 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia