Показалец 
Протокол
PDF 263kWORD 159k
Вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург
1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Решение за неотложна процедура
 5.Изисквания за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства ***I (разискване)
 6.Eмисии от промишлеността: комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (преработена версия) ***I (разискване)
 7.Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията ***I (разискване)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Споразумението между Европейската общност и Република Армения относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Споразумение между Европейската общност и Държавата Израел относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Следващи стъпки в управлението на външните граници на Европейския съюз и аналогичен опит в трети страни (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Презгранично преместване на седалища на дружества (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Бъдеще на Общата европейска система за предоставяне на убежище (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.План за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.8.Сътрудничество между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.9.Изпълнение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.10.Равно третиране и равен достъп за мъжете и жените в сферата на сценичните изкуства (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.11.Изисквания за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства ***I (гласуване)
  
8.12.Eмисии от промишлеността: комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (преработена версия) ***I (гласуване)
  
8.13.Статут на Европейското частно дружество * (гласуване)
  
8.14.Насоки за бюджетната процедура за 2010 г. – Раздел ІІІ Комисия (гласуване)
  
8.15.Насоки за бюджетната процедура за 2010 г. - раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX (гласуване)
  
8.16.Oнлайн хазарт (гласуване)
  
8.17.Гарантиране на качеството на храните, включително хармонизация или взаимно признаване на стандартите (гласуване)
  
8.18.Политика в областта на конкуренцията за 2006 и 2007 година (гласуване)
  
8.19.Инициатива „Small Business Act“ (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (преработена версия) ***III - Общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (преработена версия) ***III - Държавен пристанищен контрол (преработена версия) ***III - Система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***III - Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***III - Отговорност на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия ***III - Застраховка на корабособствениците за морски искове ***II - Спазване на изискванията за държавата на знамето ***II (разискване)
 13.Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури ***I - Постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи (разискване)
 14.Дневен ред
 15.Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури ***I - Постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи (продължeние на разискването)
 16.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 17.Детски заведения - цели от Барселона (разискване)
 18.Децата на мигранти (разискване)
 19.Риск от затварянето на предприятието Qimonda в Германия и Португалия и загубата на хиляди работни места в Европа (разискване)
 20.Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море * (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mechtild ROTHE
Заместник-председател

1. Откриване на годишната сесия

В съответствие с член 196, алинея първа от Договора за ЕО и член 127, параграф 2 от Правилника за дейността, сесия 2009 - 2010 на Европейския парламент е открита.


2. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания, на основание член 115 от Правилника за дейността, по следните предложения за резолюции:

I. Гвинея-Бисау

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė и Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE-DE, относно Гвинея-Бисау (B6-0115/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes и Emilio Menéndez del Valle, от името на групата PSE, относно положението в Гвинея-Бисау (B6-0116/2009)

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański и Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, относно Гвинея-Бисау (B6-0117/2009)

- Pedro Guerreiro, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Гвинея-Бисау (B6-0118/2009)

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet и Marios Matsakis, от името на групата ALDE, относно Гвинея-Бисау (B6-0119/2009)

- Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, относно Гвинея-Бисау (B6-0120/2009)

II. Филипини

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola и Tunne Kelam, от името на групата PPE-DE, относно Филипините (B6-0121/2009)

- Pasqualina Napoletano, от името на групата PSE, относно състоянието на правата на човека във Филипините (B6-0122/2009)

- Kartika Tamara Liotard и Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, относно положението във Филипините (B6-0123/2009)

- Marios Matsakis, Jules Maaten и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно Филипините (B6-0124/2009)

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas и Adam Bielan, от името на групата UEN, относно положението във Филипините (B6-0125/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda и Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, относно положението във Филипините (B6-0126/2009)

III. Изгонване на неправителствени организации от Дарфур

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam и Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE-DE, относно изгонването на неправителствени организации от Судан (B6-0127/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes и Alain Hutchinson, от името на групата PSE, относно изгонването на неправителствени организации от Дарфур, Судан (B6-0128/2009)

- Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, относно изгонването на неправителствени организации от Дарфур, Судан (B6-0129/2009)

- Thierry Cornillet, Marco Cappato и Marios Matsakis, от името на групата ALDE, относно Дарфур (B6-0130/2009)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański и Dariusz Maciej Grabowski, от името на групата UEN, относно изгонването на неправителствени организации от Дарфур, Судан (B6-0131/2009

- Margrete Auken и Frithjof Schmidt, от името на групата Verts/ALE, относно изгонването на неправителствени организации от Дарфур, Судан (B6-0132/2009)

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 142 от Правилника за дейността.


4. Решение за неотложна процедура

Искане за прилагане на неотложна процедура (член 134 от Правилника) от Съвета:

- Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)]

Изказа се Philippe Morillon (председател на комисията PECH).

Искането за неотложна процедура е прието.

Тази точка е включена в дневния ред на заседанието от същия ден (точка 51 от дневния ред от 10 март 2009 г.).

Установеният срок за внасяне на изменения за пленарното заседание е сряда 11 март 2009 до 10.00 ч..

Гласуването ще се проведе в четвъртък, 12 март 2009 г., в 12 ч.

°
° ° °

Изказа се José Ribeiro e Castro относно липсата в дневния ред за 11 март 2009 г. на точка относно Европейския ден в памет на жертвите на тероризма (Председателят отговори, че Председателството ще направи изявление по този повод на следващия ден).


5. Изисквания за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за типово одобрение по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства [COM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

Andreas Schwab представи доклада.

Изказа се Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Jorgo Chatzimarkakis (докладчик по становището на комисията ITRE), Malcolm Harbour, от името на групата PPE-DE, Gary Titley, от името на групата PSE, Olle Schmidt, от името на групата ALDE, Seán Ó Neachtain, от името на групата UEN, Heide Rühle, от името на групата Verts/ALE, Jim Allister, независим член на ЕП, Zuzana Roithová, Wolfgang Bulfon и Toine Manders.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Avril Doyle.

Изказаха се: Günter Verheugen и Andreas Schwab.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 10.03.2009.


6. Eмисии от промишлеността: комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (преработена версия) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (преработена версия) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

Holger Krahmer представи доклада.

Изказа се Stavros Dimas (член на Комисията).

Изказа се Marcello Vernola, от името на групата PPE-DE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Изказаха се: Guido Sacconi, от името на групата PSE, Chris Davies, от името на групата ALDE, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Roberto Musacchio, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola и Anders Wijkman.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zuzana Roithová и Robert Sturdy.

Изказаха се: Stavros Dimas и Holger Krahmer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 10.03.2009.


7. Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (преработена версия) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Michael Cashman (A6-0077/2009)

Michael Cashman представи доклада.

Изказа се Margot Wallström (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Monica Frassoni (докладчик по становището на комисията JURI), Anneli Jäätteenmäki (докладчик по становището на комисията AFCO), David Hammerstein (докладчик по становището на комисията PETI), Charlotte Cederschiöld, от името на групата PPE-DE, Costas Botopoulos, от името на групата PSE, Marco Cappato, от името на групата ALDE, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Hanne Dahl, от името на групата IND/DEM, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Manfred Weber, Inger Segelström, Bogusław Rogalski, Andreas Mölzer, Sirpa Pietikäinen и Andrzej Jan Szejna.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Mairead McGuinness и Danutė Budreikaitė.

Изказаха се: Margot Wallström и Michael Cashman.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.14 от протокола от 11.03.2009.

(Заседанието, прекъснато в 11.45 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.05 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

Преди да започне времето за гласуване, председателят обяви въвеждането на нова система за визуализиране на данните за гласуванията в пленарната зала.

Изказаха се: Graham Watson, от името на групата ALDE, относно организирането на гласуванията на докладите Holger Krahmer (A6-0046/2009) и Michael Cashman (A6-0077/2009) (точка 8.12 от протокола от 10.03.2009), Thomas Mann, относно новата система за визуализиране на данните за гласуванията, относно 50-та годишнина от окупирането на Тибет и относно възможността за поставяне на тибетското знаме в пленарната зала (Председателят потвърди тази възможност и приветства с добре дошъл Kasur Tashi Wangdi, представителя на Негово светейшество Далай Лама, присъстващ на трибуната за посетители), и Zbigniew Zaleski, относно избиването на хиляди поляци в Катинската гора през 1940 г.


8.1. Споразумението между Европейската общност и Република Армения относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейската общност и Република Армения относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги [COM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0049/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0082)


8.2. Споразумение между Европейската общност и Държавата Израел относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейската общност и Държавата Израел относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги [COM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0059/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0083)


8.3. Допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването на допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз [16447/2008 - C6-0017/2009 - 2008/0212(AVC)] - Комисия по развитие. Докладчик: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0084)

Парламентът дава, следователно, своето одобрение.


8.4. Следващи стъпки в управлението на външните граници на Европейския съюз и аналогичен опит в трети страни (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно следващите стъпки в управлението на границите в Европейския съюз и аналогичен опит в трети страни [2008/2181(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0085)


8.5. Презгранично преместване на седалища на дружества (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно презгранично преместване на седалища на дружества [2008/2196(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

(необходимо е квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0086)


8.6. Бъдеще на Общата европейска система за предоставяне на убежище (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно бъдещето на Общата европейска система за предоставяне на убежище [2008/2305(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Giusto Catania (A6-0050/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0087)


8.7. План за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол [2008/2150(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0088)


8.8. Сътрудничество между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела [2008/2180(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0089)


8.9. Изпълнение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад за изпълнението на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети [2008/2247(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Bert Doorn (A6-0014/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0090)


8.10. Равно третиране и равен достъп за мъжете и жените в сферата на сценичните изкуства (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно равното третиране и достъп на мъжете и жените в сферата на сценичните изкуства [2008/2182(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Claire Gibault (A6-0003/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0091)

Изказвания

Claire Gibault (докладчик) прави изказване на основание член 131, параграф 4 от Правилника за дейността.


8.11. Изисквания за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за типово одобрение по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства [COM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0092)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0092)


8.12. Eмисии от промишлеността: комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (преработена версия) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (преработена версия) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0093)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0093)

Изказвания:

Graham Watson, от името на групата ALDE, който отправи питане относно прилагането на член 80а от Правилника към докладите Holger Krahmer (A6-0046/2009) и Michael Cashman (A6-0077/2009) и поиска отлагане на гласуването на първия доклад за времето за гласуване на следващия ден.

Относно искането за отлагане на гласуването и относно допустимостта на измененията се изказаха Guido Sacconi, от името на групата PSE, Caroline Jackson, от името на групата PPE-DE, и Holger Krahmer (докладчик).

С електронно гласуване (301 гласа „за“, 311 гласа „против“, 28 въздържали се), Парламентът отхвърля искането.

След това се изказаха Avril Doyle, Monica Frassoni и Anders Wijkman, относно процедурата „Преработка“, предвидена в член 80а от Правилника (Председателят обяви, че председателят на Парламента ще направи на следващия ден изявление по този въпрос), както и Christopher Heaton-Harris, Holger Krahmer и Chris Davies.


8.13. Статут на Европейското частно дружество * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно статута на Европейското частно дружество [COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0094)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0094)

Изказвания:

Zbigniew Zaleski относно новата система за визуализиране на резултатите от гласуванията и обявяването на глас на тези резултати.


8.14. Насоки за бюджетната процедура за 2010 г. – Раздел ІІІ Комисия (гласуване)

Доклад относно насоките за бюджетната процедура за 2010 г. [2009/2005(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: László Surján (A6-0111/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0095)

Изказвания:

László Surján (докладчик) представи устно предложение за изменение на параграф 13, което беше прието, а Anne E. Jensen поясни съдържанието на това изменение.

Hannes Swoboda, от името на групата PSE, представи устно предложение за изменение (прието) на първата част на изменение 16 (отхвърлена), а László Surján се изказа относно устното предложение за изменение, начина на провеждане на гласуването и оригиналния текст на параграф 24 (Председателят поясни следваната процедура).

László Surján представи устно предложение за изменение на параграф 31, което беше прието.


8.15. Насоки за бюджетната процедура за 2010 г. - раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX (гласуване)

Доклад относно насоките за бюджетната процедура за 2010 г., Раздел І – Европейски парламент; Раздел ІІ – Съвет; Раздел IV – Съд; Раздел V – Сметна палата; Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет; Раздел VIІ – Комитет на регионите; Раздел VIII – Европейски омбудсман; Раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните [2009/2004(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0096)

Изказвания

Christopher Beazley се изказа относно прекалено честото, според него, прибягване към поименно гласуване (Председателят си отбеляза изказването).


8.16. Oнлайн хазарт (гласуване)

Доклад относно почтеността на онлайн хазарта [2008/2215(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0097)


8.17. Гарантиране на качеството на храните, включително хармонизация или взаимно признаване на стандартите (гласуване)

Доклад относно гарантиране на качеството на храните – хармонизация или взаимно признаване на стандартите [2008/2220(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Maria Petre (A6-0088/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0098)


8.18. Политика в областта на конкуренцията за 2006 и 2007 година (гласуване)

Доклад относно докладите за политиката в областта на конкуренцията за 2006 и 2007 година [2008/2243(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jonathan Evans (A6-0011/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0099)


8.19. Инициатива „Small Business Act“ (гласуване)

Доклад относно инициативата „Small Business Act“ [2008/2237(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Edit Herczog (A6-0074/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0100)

Изказвания:

Alexander Alvaro относно предишното изказване на Christopher Beazley.


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Klaus-Heiner Lehne - A6-0040/2009
Daniel Hannan

Доклад Giusto Catania - A6-0050/2009
Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker и Daniel Hannan

Доклад Andreas Schwab - A6-0482/2008
Mairead McGuinness и James Nicholson

Доклад Holger Krahmer - A6-0046/2009
Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill и James Nicholson

°
° ° °

Изказа се Richard Corbett, който се върна на процедурата „Преработка“ (точка 8.12 от протокола от 10.03.2009 г.)

°
° ° °

Доклад Holger Krahmer - A6-0046/2009: Jim Allister

Доклад László Surján - A6-0111/2009 и Доклад Vladimír Maňka - A6-0057/2009
Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys и Richard Corbett

Доклад Christel Schaldemose - A6-0064/2009
Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo, Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris и Syed Kamall

Доклад Maria Petre - A6-0088/2009
Jim Allister

Доклад Jonathan Evans - A6-0011/2009
Syed Kamall

Доклад Edit Herczog - A6-0074/2009
Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris и Syed Kamall


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.50 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adam BIELAN
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


12. Стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (преработена версия) ***III - Общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (преработена версия) ***III - Държавен пристанищен контрол (преработена версия) ***III - Система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***III - Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***III - Отговорност на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия ***III - Застраховка на корабособствениците за морски искове ***II - Спазване на изискванията за държавата на знамето ***II (разискване)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (преработена версия) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] – делегация на Европейския парламент в помирителния комитет - Докладчик: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (преработка) [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - делегация на Европейския парламент в помирителния комитет - Докладчик: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол (преработен текст) [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - делегация на Европейския парламент в помирителния комитет - Докладчик: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - делегация на Европейския парламент в помирителния комитет - Докладчик: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета за определянето на основните принципи при разследването на произшествия в областта на морския транспорт и за изменение на Директива 1999/35/ЕО и Директива 2002/59/ЕО [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - делегация на Европейския парламент в помирителния комитет - Докладчик: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - делегация на Европейския парламент в помирителния комитет - Докладчик: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката на корабособствениците за морски искове [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно спазването на изискванията на държавата на знамето [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual (докладчик), Dominique Vlasto (докладчик), Dirk Sterckx (докладчик), Jaromír Kohlíček (докладчик) и Paolo Costa (докладчик) представиха докладите.

Gilles Savary (докладчик) и Emanuel Jardim Fernandes (докладчик) представиха препоръките си за второ четене.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, от името на групата PSE, Anne E. Jensen, от името на групата ALDE, Mogens Camre, от името на групата UEN, Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Derek Roland Clark, от името на групата IND/DEM, Fernand Le Rachinel, независим член на ЕП, Ioannis Kasoulides и Michel Teychenné.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Маруся Иванова Любчева и Marian-Jean Marinescu.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle и Brian Simpson.

Изказаха се: Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary и Emanuel Jardim Fernandes.

Изказаха се: Georg Jarzembowski и Inés Ayala Sender.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 11.03.2009, точка 5.6 от протокола от 11.03.2009, точка 5.7 от протокола от 11.03.2009, точка 5.8 от протокола от 11.03.2009, точка 5.9 от протокола от 11.03.2009, точка 5.10 от протокола от 11.03.2009, точка 5.11 от протокола от 11.03.2009 и точка 5.12 от протокола от 11.03.2009.


13. Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури ***I - Постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи (разискване)

Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/EО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Доклад относно постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи [2008/2240(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Saïd El Khadraoui и Georg Jarzembowski представиха докладите.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Claude Turmes (докладчик по становището на комисията ITRE) и Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE-DE.


14. Дневен ред

На своето заседание от 9 март 2009 г. комисията AFET е приела предложение за резолюция относно влошаването на хуманитарната ситуация в Шри Ланка и, като има предвид неотложността на ситуацията, поиска тя да бъде включена в дневния ред на текущата сесия съгласно член 91 от Правилника.

Предложението за резолюция ще се счита за прието, ако до следващия ден на обяд повече от 40 членове на ЕП не са изразили възраженията си в писмен вид, в който случай предложението за резолюция ще бъде включено за разискване и гласуване в дневния ред на текущата сесия.


15. Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури ***I - Постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи (продължeние на разискването)

Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/EО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Доклад относно постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи [2008/2240(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Изказаха се: Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата PSE, и Dirk Sterckx, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

Изказаха се: Roberts Zīle, от името на групата UEN, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Seán Ó Neachtain, Sepp Kusstatscher, Ulrich Stockmann, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wiesław Stefan Kuc, Michael Cramer, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Биляна Илиева Раева, Marian-Jean Marinescu, Robert Evans, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual и Emanuel Jardim Fernandes.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Richard Seeber, Gilles Savary, Alexandru Nazare и Jörg Leichtfried.

Изказаха се: Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ), Saïd El Khadraoui и Georg Jarzembowski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.13 от протокола от 11.03.2009 и точка 5.19 от протокола от 11.03.2009.

(Заседанието, прекъснато в 18.10 ч. , в очакване на времето за въпроси, бе възобновено в 18.30 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

16. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B6-0009/2009).

Първа част

Въпрос 31 (Silvia-Adriana Ţicău): Мерки за насърчаване на енергийноефективните продукти и услуги.

Viviane Reding (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Silvia-Adriana Ţicău и Reinhard Rack.

Въпрос 32 (Giorgos Dimitrakopoulos): За облекчено прилагане на Пакта за икономическа стабилност.

Viviane Reding отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried и Avril Doyle.

Въпрос 33 (Pedro Guerreiro): Край на данъчния рай.

Viviane Reding отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Pedro Guerreiro и Robert Evans.

Втора част

Въпрос 34 (Claude Moraes): Интернет и престъпления от омраза.

Viviane Reding отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Claude Moraes и Jim Allister.

Въпрос 35 (Eoin Ryan): Информационни и комуникационни технологии и информационно общество.

Viviane Reding отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Eoin Ryan, Silvia-Adriana Ţicău и Reinhard Rack.

Въпрос 36 (Gay Mitchell): Контрол върху интернет.

Viviane Reding отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Gay Mitchell.

Въпроси 37 до 40 ще получат писмен отговор.

Въпрос 41 (Bernd Posselt): Статут на Сърбия като страна-кандидатка.

Leonard Orban (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Bernd Posselt.

Въпрос 42 (Sarah Ludford): Присъединяване на Сърбия.

Leonard Orban отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Sarah Ludford и Bernd Posselt.

Въпроси 43 до 44 ще получат писмен отговор.

Въпрос 45 (Yiannakis Matsis): Финансирано от Турция узурпиране на имоти на кипърски гърци в окупираната част на Кипър.

Leonard Orban отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Yiannakis Matsis.

Въпрос 46 (Vural Öger): Отваряне на глава „Енергетика“ в преговорите за присъединяване на Турция към ЕС.

Leonard Orban отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Vural Öger.

Въпроси 47 и 48 ще получат писмен отговор.

Въпрос 49 (Marian Harkin): Подкрепа за пазара.

Въпрос 51 (Seán Ó Neachtain): Секторът на млекопроизводството в Европейския съюз.

Mariann Fischer Boel (член на Комисията) отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister и Jim Higgins.

Въпрос 50 (Liam Aylward): Етикетиране на продуктите от овче месо.

Mariann Fischer Boel отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Liam Aylward.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.


(Заседанието, прекъснато в 20.05 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

17. Детски заведения - цели от Барселона (разискване)

Изявление на Комисията: Детски заведения - цели от Барселона

Vladimír Špidla (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Philip Bushill-Matthews, от името на групата PPE-DE, Zita Gurmai, от името на групата PSE, Karin Resetarits, от името на групата ALDE, Roberta Angelilli, от името на групата UEN, Hiltrud Breyer, от името на групата Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Kathy Sinnott, от името на групата IND/DEM, Irena Belohorská, независим член на ЕП, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriela Creţu, Anna Záborská, Маруся Иванова Любчева, Zuzana Roithová и Katrin Saks.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Flaviu Călin Rus, Catherine Stihler, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Zaleski и José Ribeiro e Castro.

Изказа се Vladimír Špidla.

Разискването приключи.


18. Децата на мигранти (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0023/2009) зададен от Jan Andersson, от името на комисията EMPL, към Комисията: Децата на мигранти (B6-0014/2009)

Rovana Plumb (заместваща автора) разви въпроса, изискващ устен отговор.

Vladimír Špidla (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, от името на групата PPE-DE, Inger Segelström, от името на групата PSE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, и Alessandro Battilocchio.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Flaviu Călin Rus, Gabriela Creţu, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău и Anna Záborská.

Изказа се Vladimír Špidla.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Jan Andersson, от името на комисията EMPL,относно децата на мигранти, останали в страната на произход (B6-0112/2009)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 12.03.2009.


19. Риск от затварянето на предприятието Qimonda в Германия и Португалия и загубата на хиляди работни места в Европа (разискване)

Изявление на Комисията: Риск от затварянето на предприятието Qimonda в Германия и Португалия и загубата на хиляди работни места в Европа

Vladimír Špidla (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: José Albino Silva Peneda, от името на групата PPE-DE, и Edite Estrela, от името на групата PSE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Ewa Tomaszewska, от името на групата UEN, Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Joel Hasse Ferreira и Ilda Figueiredo.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Colm Burke и José Ribeiro e Castro.

Изказа се Vladimír Špidla.

Разискването приключи.


20. Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море * (разискване)

Предложение за регламент на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)] - комисия PECH

Изказа се Philippe Morillon (председател на комисията PECH).

Изказа се Joe Borg (член на Комисията).

Изказаха се: Carmen Fraga Estévez, от името на групата PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, от името на групата PSE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Iles Braghetto, Ioannis Gklavakis и Sebastiano Sanzarello.

Изказа се Joe Borg.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 12.03.2009.


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 420.647/OJME).


22. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.20 ч.

Harald Rømer

Gérard Onesta

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Баева, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Бинев, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Хюсменова, Ibrisagic, in 't Veld, Йотова, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Желева, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Казак, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Любчева, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Младенов, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Pannella, Panzeri, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Раева, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Уручев, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Здравкова, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност