Seznam 
Zápis
PDF 239kWORD 145k
Úterý, 10. března 2009 - Štrasburk
1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení zasedání
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Rozhodnutí o naléhavém postupu
 5.Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti ***I (rozprava)
 6.Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) ***I (rozprava)
 7.Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise ***I (rozprava)
 8.Hlasování
  
8.1.Dohoda mezi ES a Arménií o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Dohoda mezi ES a Izraelem o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Příprava dalších kroků v oblasti správy vnějších hranic Evropské unie a zkušenosti třetích zemí v obdobné situaci (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.5.Přemístění sídla obchodních společností do jiného členského státu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Budoucnost společného evropského azylového systému (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.7.Akční plán Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.8.Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.9.Provádění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.10.Rovné zacházení a rovný přístup žen a mužů v oblasti divadelních umění (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.11.Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti ***I (hlasování)
  
8.12.Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) ***I (hlasování)
  
8.13.Statut evropské soukromé společnosti * (hlasování)
  
8.14.Rozpočtové pokyny na rok 2010, oddíl III – Komise (hlasování)
  
8.15.Rozpočtové pokyny na rok 2010 – oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX (hlasování)
  
8.16.Nebezpečnost hazardních her poskytovaných on-line (hlasování)
  
8.17.Zajištění kvality potravin – harmonizace či vzájemné uznávání norem (hlasování)
  
8.18.Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2006 a 2007 (hlasování)
  
8.19.„Small Business Act“ (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 12.Společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (přepracované znění) ***III – Společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (přepracované znění) ***III – Státní přístavní inspekce (přepracované znění) ***III – Kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel ***III – Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy ***III – Odpovědnost dopravců k cestujícím po moři v případě nehod ***III – Pojištění majitelů lodí pro námořní nároky ***II – Soulad s požadavky na stát vlajky ***II (rozprava)
 13.Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***I – Doprava šetrnější k životnímu prostředí a internalizace vnějších nákladů (rozprava)
 14.Pořad jednání
 15.Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***I – Doprava šetrnější k životnímu prostředí a internalizace vnějších nákladů (pokračování rozpravy)
 16.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 17.Zařízení péče o děti předškolního věku – barcelonské cíle (rozprava)
 18.Děti migrantů (rozprava)
 19.Riziko zavření podniku Qimonda v Německu a v Portugalsku a ztráta tisíců pracovních míst v Evropě (rozprava)
 20.Víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři * (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího zasedání
 22.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE
místopředsedkyně

1. Zahájení ročního zasedání

Podle čl. 196 odst. 1 Smlouvy o ES a čl. 127 odst. 2 jednacího řádu bylo zahájeno zasedání Evropského parlamentu 2009 - 2010.


2. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:05.


3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I. Guinea-Bissau

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE o Guineji-Bissau (B6-0115/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes a Emilio Menéndez del Valle za skupinu PSE o situaci v Guineji-Bissau (B6-0116/2009)

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN o Guineji-Bissau (B6-0117/2009)

- Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL o situaci v Guineji-Bissau (B6-0118/2009)

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet a Marios Matsakis za skupinu ALDE o Guineji-Bissau (B6-0119/2009)

- Margrete Auken za skupinu Verts/ALE o Guineji-Bissau (B6-0120/2009)

II. Filipíny

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE o Filipínách (B6-0121/2009)

- Pasqualina Napoletano za skupinu PSE o stavu lidských práv na Filipínách (B6-0122/2009)

- Kartika Tamara Liotard a Erik Meijer za skupinu GUE/NGL o situaci na Filipínách (B6-0123/2009)

- Marios Matsakis, Jules Maaten a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o Filipínách (B6-0124/2009)

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas a Adam Bielan za skupinu UEN o situaci na Filipínách (B6-0125/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE o situaci na Filipínách (B6-0126/2009)

III. Vyhoštění nevládních organizací z Dárfúru

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE o vyhoštění agentur humanitární pomoci ze Súdánu (B6-0127/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes a Alain Hutchinson za skupinu PSE o vyhoštění agentur humanitární pomoci z Dárfúru (Súdán) (B6-0128/2009)

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o vyhoštění agentur humanitární pomoci z Dárfúru (Súdán) (B6-0129/2009)

- Thierry Cornillet, Marco Cappato a Marios Matsakis za skupinu ALDE o Dárfúru (B6-0130/2009)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański a Dariusz Maciej Grabowski za skupinu UEN o vyhoštění agentur humanitární pomoci z Dárfúru (Súdán) (B6-0131/2009

- Margrete Auken a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE o vyhoštění agentur humanitární pomoci z Dárfúru (Súdán) (B6-0132/2009)

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.


4. Rozhodnutí o naléhavém postupu

Žádost Rady o použití naléhavého postupu (článek 134 jednacího řádu):

- Návrh nařízení Rady o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři [KOM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)]

Vystoupil Philippe Morillon (předseda výboru PECH).

Žádost o naléhavý postup byla schválena.

Tento bod je zařazen na pořad jednání tohoto zasedání (bod 51 OJ dne 10. března 2009).

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů k projednání na zasedání je stanovena na středu 11. března 2009 v 10:00.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek 12. března ve 12:00.

°
° ° °

Vystoupil José Ribeiro e Castro ke skutečnosti, že na pořadu jednání zasedání, které se bude konat dne 11. března 2009, chybí bod týkající se Evropského dne uctění památky obětí teroristických útoků (předsedající odpověděla, že předsednictví zítra na toto téma učiní prohlášení).


5. Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti [KOM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

Andreas Schwab uvedl zprávu.

Vystoupil Günter Verheugen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Jorgo Chatzimarkakis (navrhovatel výboru ITRE), Malcolm Harbour za skupinu PPE-DE, Gary Titley za skupinu PSE, Olle Schmidt za skupinu ALDE, Seán Ó Neachtain za skupinu UEN, Heide Rühle za skupinu Verts/ALE, Jim Allister nezařazený, Zuzana Roithová, Wolfgang Bulfon a Toine Manders.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupila Avril Doyle.

Vystoupili: Günter Verheugen a Andreas Schwab.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 10.03.2009.


6. Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracované znění) [KOM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

Holger Krahmer uvedl zprávu.

Vystoupil Stavros Dimas (člen Komise).

Vystoupil Marcello Vernola za skupinu PPE-DE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

Vystoupili: Guido Sacconi za skupinu PSE, Chris Davies za skupinu ALDE, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola a Anders Wijkman.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zuzana Roithová a Robert Sturdy.

Vystoupili: Stavros Dimas a Holger Krahmer.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 8.12 zápisu ze dne 10.03.2009.


7. Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (přepracované znění) [KOM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Michael Cashman (A6-0077/2009)

Michael Cashman uvedl zprávu.

Vystoupila Margot Wallström (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Monica Frassoni (navrhovatelka výboru JURI), Anneli Jäätteenmäki (navrhovatelka výboru AFCO), David Hammerstein (navrhovatel výboru PETI), Charlotte Cederschiöld za skupinu PPE-DE, Costas Botopoulos za skupinu PSE, Marco Cappato za skupinu ALDE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Hanne Dahl za skupinu IND/DEM, Hans-Peter Martin nezařazený, Manfred Weber, Inger Segelström, Bogusław Rogalski, Andreas Mölzer, Sirpa Pietikäinen a Andrzej Jan Szejna.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupily: Mairead McGuinness a Danutė Budreikaitė.

Vystoupili: Margot Wallström a Michael Cashman.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 5.14 zápisu ze dne 11.03.2009.

(Zasedání bylo přerušeno v 11:45 před hlasováním a pokračovalo v 12:05)


PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

Předsedající před začátkem hlasování oznámil, že v jednacím sále byl zaveden nový systém oznamování výsledků hlasování.

Vystoupili: Graham Watson za skupinu ALDE k organizaci hlasování o zprávách Holger Krahmer (A6-0046/2009) a Michael Cashman (A6-0077/2009) (bod 8.12 zápisu ze dne 10.03.2009), Thomas Mann k novému elektronickému systému oznamování výsledků hlasování, k 50. výročí okupace Tibetu a rovněž k možnosti vyvěsit v jednacím sále tibetskou vlajku (předsedající tuto možnost potvrdil a přivítal Kcha-su-ra Tcha-š' Wang-tiho, zástupce Jeho Svátosti dalajlamy, který je usazen na galerii pro návštěvníky) a Zbigniew Zaleski k masakru tisícovek Poláků v Katyni v roce 1940.


8.1. Dohoda mezi ES a Arménií o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Arménskou republikou o některých aspektech leteckých služeb [KOM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0049/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0082)


8.2. Dohoda mezi ES a Izraelem o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o některých aspektech leteckých služeb [KOM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0059/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0083)


8.3. Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii [16447/2008 - C6-0017/2009 - 2008/0212(AVC)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0084)

Parlament proto vyslovil souhlas.


8.4. Příprava dalších kroků v oblasti správy vnějších hranic Evropské unie a zkušenosti třetích zemí v obdobné situaci (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o přípravě dalších kroků v oblasti správy vnějších hranic Evropské unie a zkušenosti třetích zemí v obdobné situaci [2008/2181(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0085)


8.5. Přemístění sídla obchodních společností do jiného členského státu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva s doporučeními Komisi o přemístění sídla obchodních společností do jiného členského státu [2008/2196(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0086)


8.6. Budoucnost společného evropského azylového systému (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o budoucnosti společného evropského azylového systému [2008/2305(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Giusto Catania (A6-0050/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0087)


8.7. Akční plán Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o akčním plánu Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly [2008/2150(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0088)


8.8. Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech [2008/2180(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0089)


8.9. Provádění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o provádění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek [2008/2247(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Bert Doorn (A6-0014/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0090)


8.10. Rovné zacházení a rovný přístup žen a mužů v oblasti divadelních umění (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o rovném zacházení a přístupu mužů a žen v oblasti divadelních umění [2008/2182(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Claire Gibault (A6-0003/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0091)

Vystoupení

Claire Gibault (zpravodajka) učinil prohlášení podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.


8.11. Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti [KOM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0092)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0092)


8.12. Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracované znění) [KOM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0093)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0093)

Vystoupení

Graham Watson za skupinu ALDE se pozastavil nad použitím článku 80a jednacího řádu na zprávy Holger Krahmer (A6-0046/2009) a Michael Cashman (A6-0077/2009) a požádal, aby bylo hlasování o první zprávě odloženo na středu.

K žádosti o odložení hlasování a k přípustnosti PN vystoupili: Guido Sacconi za skupinu PSE, Caroline Jackson za skupinu PPE-DE, a Holger Krahmer (zpravodaj).

Parlament žádost zamítl EH (301 pro, 311 proti, 28 zdržení se).

Poté vystoupili Avril Doyle, Monica Frassoni a Anders Wijkman k postupu „Přepracování“ stanovenému článkem 80a jednacího řádu (předsedající oznámil, že se k této záležitosti zítra vyjádří předseda Evropského parlamentu) a Christopher Heaton-Harris, Holger Krahmer a Chris Davies.


8.13. Statut evropské soukromé společnosti * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o statutu evropské soukromé společnosti [KOM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0094)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0094)

Vystoupení

Zbigniew Zaleski k novému systému oznamování výsledků hlasování a k vyhlašování výsledků hlasování.


8.14. Rozpočtové pokyny na rok 2010, oddíl III – Komise (hlasování)

Zpráva o pokynech pro rozpočtový proces na rok 2010
Oddíl III – Komise [2009/2005(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: László Surján (A6-0111/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0095)

Vystoupení

László Surján (zpravodaj) předložil ústní PN k bodu 13, který byl vzat v potaz, a Anne E. Jensen, aby upřesnila podstatu tohoto PN.

Hannes Swoboda za skupinu PSE předložil ústní PN (vzat v potaz) k první části PN 16 (zamítnuta) a László Surján vystoupil k ústnímu PN, průběhu hlasování a původnímu znění bodu 24 (předsedající objasnil postup, který byl použit).

László Surján předložil ústní PN k bodu 31, který byl vzat v potaz.


8.15. Rozpočtové pokyny na rok 2010 – oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX (hlasování)

Zpráva o pokynech pro rozpočtový proces na rok 2010
Oddíl I – Evropský parlament
Oddíl II – Rada
Oddíl IV – Soudní dvůr
Oddíl V – Účetní dvůr
Oddíl VI– Evropský hospodářský a sociální výbor
Oddíl VII – Výbor regionů
Oddíl VIII – Evropský ochránce lidských práv
Oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [2009/2004(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0096)

Vystoupení

Christopher Beazley se vyjádřil k – podle jeho názoru přehnanému – využívání jmenovitého hlasování (předsedající vzal jeho vystoupení na vědomí).


8.16. Nebezpečnost hazardních her poskytovaných on-line (hlasování)

Zpráva o nebezpečnosti hazardních her poskytovaných on-line [2008/2215(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0097)


8.17. Zajištění kvality potravin – harmonizace či vzájemné uznávání norem (hlasování)

Zpráva Zajištění kvality potravin – harmonizace či vzájemné uznávání norem [2008/2220(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Maria Petre (A6-0088/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0098)


8.18. Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2006 a 2007 (hlasování)

Zpráva o zprávách o politice hospodářské soutěže za rok 2006 a 2007 [2008/2243(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jonathan Evans (A6-0011/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0099)


8.19. „Small Business Act“ (hlasování)

Zpráva o iniciativě „Small Business Act“ [2008/2237(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Edit Herczog (A6-0074/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0100)

Vystoupení

Alexander Alvaro k předchozímu vystoupení, které učinil Christopher Beazley.


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Klaus-Heiner Lehne - A6-0040/2009
Daniel Hannan

zpráva Giusto Catania - A6-0050/2009
Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker a Daniel Hannan

zpráva Andreas Schwab - A6-0482/2008
Mairead McGuinness a James Nicholson

zpráva Holger Krahmer - A6-0046/2009
Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill a James Nicholson

°
° ° °

Vystoupil Richard Corbett, který se vrátil k postupu „přepracování“ (bod 8.12 zápisu ze dne 10.03.2009)

°
° ° °

zpráva Holger Krahmer - A6-0046/2009:
Jim Allister

zpráva László Surján - A6-0111/2009 a zpráva Vladimír Maňka - A6-0057/2009
Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys a Richard Corbett

zpráva Christel Schaldemose - A6-0064/2009
Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo, Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris a Syed Kamall

zpráva Maria Petre - A6-0088/2009
Jim Allister

zpráva Jonathan Evans - A6-0011/2009
Syed Kamall

zpráva Edit Herczog - A6-0074/2009
Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris a Syed Kamall


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:50, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Adam BIELAN
místopředseda

11. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


12. Společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (přepracované znění) ***III – Společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (přepracované znění) ***III – Státní přístavní inspekce (přepracované znění) ***III – Kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel ***III – Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy ***III – Odpovědnost dopravců k cestujícím po moři v případě nehod ***III – Pojištění majitelů lodí pro námořní nároky ***II – Soulad s požadavky na stát vlajky ***II (rozprava)

Zpráva o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem ke směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (přepracované znění) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru - Zpravodaj Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Zpráva o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem k nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (přepracované znění) [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru - Zpravodaj Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Zpráva o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o státní přístavní inspekci (přepracované znění) [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru - Zpravodaj Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Zpráva o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem ke směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru - Zpravodaj Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Zpráva o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem ke směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice 1999/35/ES a 2002/59/ES [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru - Zpravodaj Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Zpráva o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem k nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru - Zpravodaj Paolo Costa (A6-0102/2009)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji přijatém Radou k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji přijatém Radou k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o souladu s požadavky na stát vlajky [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual (zpravodaj), Dominique Vlasto (zpravodajka), Dirk Sterckx (zpravodaj), Jaromír Kohlíček (zpravodaj) a Paolo Costa (zpravodaj) uvedli zprávy.

Gilles Savary (zpravodaj) a Emanuel Jardim Fernandes (zpravodaj) uvedli doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Mogens Camre za skupinu UEN, Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Fernand Le Rachinel nezařazený, Ioannis Kasoulides a Michel Teychenné.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva a Marian-Jean Marinescu.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle a Brian Simpson.

Vystoupili: Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary a Emanuel Jardim Fernandes.

Vystoupili: Georg Jarzembowski a Inés Ayala Sender.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 5.5 zápisu ze dne 11.03.2009, bod 5.6 zápisu ze dne 11.03.2009, bod 5.7 zápisu ze dne 11.03.2009, bod 5.8 zápisu ze dne 11.03.2009, bod 5.9 zápisu ze dne 11.03.2009, bod 5.10 zápisu ze dne 11.03.2009, bod 5.11 zápisu ze dne 11.03.2009 a bod 5.12 zápisu ze dne 11.03.2009.


13. Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***I – Doprava šetrnější k životnímu prostředí a internalizace vnějších nákladů (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly [KOM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Zpráva o dopravě šetrnější k životnímu prostředí a internalizaci vnějších nákladů [2008/2240(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Saïd El Khadraoui a Georg Jarzembowski uvedli zprávy.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Claude Turmes (navrhovatel výboru ITRE) a Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE-DE.


14. Pořad jednání

Výbor AFET na své schůzi dne 9. března 2009 schválil návrh usnesení o zhoršování humanitární situace na Srí Lance a s ohledem na naléhavost situace požádal, aby byl návrh usnesení zařazen na pořad jednání tohoto dílčího zasedání podle článku 91 jednacího řádu.

Pokud zítra do 12:00 nevyjádří nejméně čtyřicet poslanců písemně svůj nesouhlas s přijetím tohoto návrhu usnesení, návrh bude přijat. V tomto případě bude návrh usnesení zařazen na pořad jednání tohoto dílčího zasedání k rozpravě a hlasování.


15. Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***I – Doprava šetrnější k životnímu prostředí a internalizace vnějších nákladů (pokračování rozpravy)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly [KOM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Zpráva o dopravě šetrnější k životnímu prostředí a internalizaci vnějších nákladů [2008/2240(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Vystoupili: Silvia-Adriana Ţicău za skupinu PSE, a Dirk Sterckx za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda

Vystoupili: Roberts Zīle za skupinu UEN, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Seán Ó Neachtain, Sepp Kusstatscher, Ulrich Stockmann, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wiesław Stefan Kuc, Michael Cramer, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Bilyana Ilieva Raeva, Marian-Jean Marinescu, Robert Evans, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual a Emanuel Jardim Fernandes.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Richard Seeber, Gilles Savary, Alexandru Nazare a Jörg Leichtfried.

Vystoupili: Antonio Tajani (místopředseda Komise), Saïd El Khadraoui a Georg Jarzembowski.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 5.13 zápisu ze dne 11.03.2009 a bod 5.19 zápisu ze dne 11.03.2009.

(Zasedání bylo přerušeno v 18:10 před dobou vyhrazenou pro otázky a pokračovalo v 18:30)


PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

16. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0009/2009).

První část

Otázka 31 (Silvia-Adriana Ţicău): Opatření na podporu produktů a služeb, které přispívají ke zlepšení energetické účinnosti a k rozvoji obnovitelných energií.

Otázka a a doplňující otázky: Silvia-Adriana Ţicău a Reinhard Rack. Odpověď: Viviane Reding (členka Komise).

Otázka 32 (Giorgos Dimitrakopoulos): Pro pružnější pojetí paktu hospodářské stability.

Otázka a a doplňující otázky: Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried a Avril Doyle. Odpověď: Viviane Reding.

Otázka 33 (Pedro Guerreiro): Konec daňových rájů.

Otázka a a doplňující otázky: Pedro Guerreiro a Robert Evans. Odpověď: Viviane Reding.

Druhá část

Otázka 34 (Claude Moraes): Internet a zločiny z nenávisti.

Otázka a a doplňující otázky: Claude Moraes a Jim Allister. Odpověď: Viviane Reding.

Otázka 35 (Eoin Ryan): Informační a komunikační technologie a informační společnost.

Otázka a a doplňující otázky: Eoin Ryan, Silvia-Adriana Ţicău a Reinhard Rack. Odpověď: Viviane Reding.

Otázka 36 (Gay Mitchell): Kontrola internetu.

Otázka a doplňující otázka: Gay Mitchell. Odpověď: Viviane Reding.

Autoři otázek 37 40 obdrží písemné odpovědi.

Otázka 41 (Bernd Posselt): Statut kandidátské země pro Srbsko.

Otázka a doplňující otázka: Bernd Posselt. Odpověď: Leonard Orban (člen Komise).

Otázka 42 (Sarah Ludford): Přistoupení Srbska.

Otázka a a doplňující otázky: Sarah Ludford a Bernd Posselt. Odpověď: Leonard Orban.

Autoři otázek 43 44 obdrží písemné odpovědi.

Otázka 45 (Yiannakis Matsis): Zabavení majetku – financované Tureckem – kyperských Řeků v okupované části Kypru.

Otázka a doplňující otázka: Yiannakis Matsis. Odpověď: Leonard Orban.

Otázka 46 (Vural Öger): Zahájení jednání o kapitole „Energie“ v rámci jednání o přistoupení Turecka k EU.

Otázka a doplňující otázka: Vural Öger. Odpověď: Leonard Orban.

Autoři otázek 47 48 obdrží písemné odpovědi.

Otázka 49 (Marian Harkin): Podpora trhu.

Otázka 51 (Seán Ó Neachtain): Odvětví mléka v EU.

Otázky a doplňující otázky: Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister a Jim Higgins. Odpověď: Mariann Fischer Boel (členka Komise).

Otázka 50 (Liam Aylward): Označování výrobků ze skopového masa.

Otázka a doplňující otázka: Liam Aylward. Odpověď: Mariann Fischer Boel.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 20:05, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

17. Zařízení péče o děti předškolního věku – barcelonské cíle (rozprava)

Prohlášení Komise: Zařízení péče o děti předškolního věku – barcelonské cíle

Vladimír Špidla (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Philip Bushill-Matthews za skupinu PPE-DE, Zita Gurmai za skupinu PSE, Karin Resetarits za skupinu ALDE, Roberta Angelilli za skupinu UEN, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Irena Belohorská nezařazená, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriela Creţu, Anna Záborská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Zuzana Roithová a Katrin Saks.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Flaviu Călin Rus, Catherine Stihler, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Zaleski a José Ribeiro e Castro.

Vystoupil Vladimír Špidla.

Rozprava byla uzavřena.


18. Děti migrantů (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0023/2009), kterou pokládá Jan Andersson za výbor EMPL Komisi: Děti migrujících pracovníků (B6-0014/2009)

Rovana Plumb (zástupce autora) rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

Vladimír Špidla (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Marie Panayotopoulos-Cassiotou za skupinu PPE-DE, Inger Segelström za skupinu PSE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, a Alessandro Battilocchio.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Flaviu Călin Rus, Gabriela Creţu, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău a Anna Záborská.

Vystoupil Vladimír Špidla.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Jan Andersson za výbor EMPL o dětech migrantů, které byly zanechány v zemi původu (B6-0112/2009)

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 12.03.2009.


19. Riziko zavření podniku Qimonda v Německu a v Portugalsku a ztráta tisíců pracovních míst v Evropě (rozprava)

Prohlášení Komise: Riziko zavření podniku Qimonda v Německu a v Portugalsku a ztráta tisíců pracovních míst v Evropě

Vladimír Špidla (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: José Albino Silva Peneda za skupinu PPE-DE, a Edite Estrela za skupinu PSE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Joel Hasse Ferreira a Ilda Figueiredo.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Colm Burke a José Ribeiro e Castro.

Vystoupil Vladimír Špidla.

Rozprava byla uzavřena.


20. Víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři * (rozprava)

Návrh nařízení Rady o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři [KOM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)] - výbor PECH

Vystoupil Philippe Morillon (předseda výboru PECH).

Vystoupil Joe Borg (člen Komise).

Vystoupili: Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Iles Braghetto, Ioannis Gklavakis a Sebastiano Sanzarello.

Vystoupil Joe Borg.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 12.03.2009.


21. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 420.647/OJME).


22. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:20.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí