Indeks 
Protokol
PDF 235kWORD 147k
Tirsdag den 10. marts 2009 - Strasbourg
1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Afgørelse om uopsættelighed
 5.Krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed ***I (forhandling)
 6.Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) ***I (forhandling)
 7.Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning) ***I (forhandling)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Aftale EF/Armenien om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.2.Aftale EF/Israel om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.3.Tillægsprotokol til aftale EF/Sydafrika for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.4.Grænseforvaltningen i EU og i tredjelande (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.5.Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.6.Det fælles europæiske asylsystems fremtid (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.7.Integreret struktur for intern kontrol (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.8.Bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.9.Lovpligtige revisioner af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.10.Ligebehandling og lige adgang for mænd og kvinder inden for scenekunsten (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.11.Krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed ***I (afstemning)
  
8.12.Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) ***I (afstemning)
  
8.13.Statutten for det europæiske private selskab * (afstemning)
  
8.14.Budgetretningslinjer 2010, Sektion III - Kommissionen (afstemning)
  
8.15.Budgetretningslinjer 2010 - Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX (afstemning)
  
8.16.Sikkerhed ved online-spil (afstemning)
  
8.17.Sikring af fødevarekvalitet (afstemning)
  
8.18.Beretning om konkurrencepolitikken 2006 og 2007 (afstemning)
  
8.19."Small Business Act" (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Inspektion og syn af skibe og søfartsmyndighedernes aktiviteter (direktiv) (omarbejdning) ***III - Inspektion og syn af skibe (forordning) (omarbejdning) ***III - Havnestatskontrol (omarbejdning) ***III - Trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet ***III - Undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren ***III - Transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer ***III - Rederes forsikring mod søretlige krav ***II - Opfyldelse af kravene til flagstater ***II (forhandling)
 13.Afgifter på tunge godskøretøjer ***I - Miljøvenlig transport (forhandling)
 14.Dagsorden
 15.Afgifter på tunge godskøretøjer ***I - Miljøvenlig transport (fortsat forhandling)
 16.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 17.Pasningsmuligheder for børn - Barcelonamålene (forhandling)
 18.Børn af vandrende arbejdstagere (forhandling)
 19.Risiko for lukning af Qimonda i Tyskland og Portugal og tab af tusindvis af arbejdspladser i Europa (forhandling)
 20.Genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet * (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Mechtild ROTHE
næstformand

1. Åbning af sessionen

I henhold til EF-traktatens artikel 196, stk. 1, og forretningsordenens artikel 127, stk. 2, åbnede formanden Europa-Parlamentets session 2009 - 2010.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I. Guinea-Bissau

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė og Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen om Guinea-Bissau(B6-0115/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes og Emilio Menéndez del Valle for PSE-Gruppen om situationen i Guinea-Bissau (B6-0116/2009)

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen om Guinea-Bissau (B6-0117/2009)

- Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Guinea-Bissau (B6-0118/2009)

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen om Guinea-Bissau (B6-0119/2009)

- Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen om Guinea-Bissau (B6-0120/2009)

II. Filippinerne

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola og Tunne Kelam for PPE-DE-Gruppen om Filippinerne (B6-0121/2009)

- Pasqualina Napoletano for PSE-Gruppen om menneskerettighedssituationen i Filippinerne (B6-0122/2009)

- Kartika Tamara Liotard og Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Filippinerne (B6-0123/2009)

- Marios Matsakis, Jules Maaten og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppenom Filippinerne (B6-0124/2009)

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas og Adam Bielan for UEN-Gruppen om situationen i Filippinerne (B6-0125/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda og Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Filippinerne (B6-0126/2009)

III. Udvisning af ngo'er i Darfur

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam og Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen om udvisning af internationale hjælpeorganisationer i Sudan (B6-0127/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes og Alain Hutchinson for PSE-Gruppen om udvisning af internationale hjælpeorganisationer i Darfur, Sudan (B6-0128/2009)

- Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen om udvisning af internationale hjælpeorganisationer i Darfur, Sudan (B6-0129/2009)

- Thierry Cornillet, Marco Cappato og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen om Darfur (B6-0130/2009)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański og Dariusz Maciej Grabowski for UEN-Gruppen om udvisning af internationale hjælpeorganisationer i Darfur, Sudan (B6-0131/2009)

- Margrete Auken og Frithjof Schmidt for Verts/ALE-Gruppen om udvisning af internationale hjælpeorganisationer i Darfur, Sudan (B6-0132/2009)

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 142.


4. Afgørelse om uopsættelighed

Rådet havde, jf. forretningsordenens artikel 134, anmodet om anvendelse af uopsættelighedsproceduren vedrørende følgende forslag:

- Genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet [KOM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)]

Philippe Morillon (formand for PECH) tog ordet.

Anmodningen om uopsættelig forhandling blev godkendt.

Dette punkt blev opført på dagsordenen for dette møde (punkt 51 i OJ af 10. marts 2009).

Fristen for indgivelse af ændringsforslag blev fastsat til den onsdag den 11. marts 2009 kl. 10.00.

Afstemningen ville finde sted torsdag den 12. marts 2009 kl. 12.00.

°
° ° °

José Ribeiro e Castro tog ordet om den manglende opførelse på dagsordenen for den 11. marts 2009 af et punkt om den europæiske dag for ofre for terrorisme (Formanden svarede, at formandskabet næste dag ville afgive en redegørelse herom).


5. Krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed [KOM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

Andreas Schwab forelagde sin betænkning.

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Jorgo Chatzimarkakis (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Malcolm Harbour for PPE-DE-Gruppen, Gary Titley for PSE-Gruppen, Olle Schmidt for ALDE-Gruppen, Seán Ó Neachtain for UEN-Gruppen, Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, Jim Allister løsgænger, Zuzana Roithová, Wolfgang Bulfon og Toine Manders.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Avril Doyle.

Talere: Günter Verheugen og Andreas Schwab.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 10.03.2009.


6. Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) [KOM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

Holger Krahmer forelagde sin betænkning.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Marcello Vernola for PPE-DE-Gruppen tog ordet.

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

Talere: Guido Sacconi for PSE-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Roberto Musacchio for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola og Anders Wijkman.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová og Robert Sturdy.

Talere: Stavros Dimas og Holger Krahmer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.12 i protokollen af 10.03.2009.


7. Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning) ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning) [KOM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Michael Cashman (A6-0077/2009)

Michael Cashman forelagde sin betænkning.

Margot Wallström (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Monica Frassoni (ordfører for udtalelse fra JURI), Anneli Jäätteenmäki (ordfører for udtalelse fra AFCO), David Hammerstein (ordfører for udtalelse fra PETI), Charlotte Cederschiöld for PPE-DE-Gruppen, Costas Botopoulos for PSE-Gruppen, Marco Cappato for ALDE-Gruppen, Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen, Hanne Dahl for IND/DEM-Gruppen, Hans-Peter Martin løsgænger, Manfred Weber, Inger Segelström, Bogusław Rogalski, Andreas Mölzer, Sirpa Pietikäinen og Andrzej Jan Szejna.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness og Danutė Budreikaitė.

Talere: Margot Wallström og Michael Cashman.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.14 i protokollen af 11.03.2009.

(Mødet udsat kl. 11.45 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.05)


FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

Formanden gav inden afstemingen meddelelse om indførelsen af et nyt system til meddelelse af resultaterne af afstemningerne på skærmene i mødesalen.

Talere: Graham Watson for ALDE-Gruppen om afstemningen om betænkningerne Holger Krahmer (A6-0046/2009) og Michael Cashman (A6-0077/2009) (punkt 8.12 i protokollen af 10.03.2009), Thomas Mann om det nye system til meddelelse af resultaterne af afstemningerne på skærmene, om 50-års-dagen for besættelsen af Tibet og om muligheden for at hænge det tibetanske flag op i mødesalen (Formanden bekræftede, at dette var muligt, og bød velkommen til Kasur Tashi Wangdi, repræsentant for Dalai Lama, det var til stede på tilhørerpladserne) og Zbigniew Zaleski om massakren på flere tusinde polakker i Katyń-skoven i 1940.


8.1. Aftale EF/Armenien om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Armenien om visse aspekter af lufttrafik [KOM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Paolo Costa (A6-0049/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0082).


8.2. Aftale EF/Israel om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om visse aspekter af lufttrafik [KOM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Paolo Costa (A6-0059/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0083).


8.3. Tillægsprotokol til aftale EF/Sydafrika for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Henstilling: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af tillægsprotokollen til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union [16447/2008 - C6-0017/2009 - 2008/0212(AVC)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0084).

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse.


8.4. Grænseforvaltningen i EU og i tredjelande (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: De kommende faser af grænseforvaltningen i Den Europæiske Union og tilsvarende erfaringer i tredjelande [2008/2181(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0085).


8.5. Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers vedtægtsmæssige hjemsted [2008/2196(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0086).


8.6. Det fælles europæiske asylsystems fremtid (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Det fælles europæiske asylsystems fremtid [2008/2305(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Giusto Catania (A6-0050/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0087).


8.7. Integreret struktur for intern kontrol (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol [2008/2150(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0088).


8.8. Bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område [2008/2180(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0089).


8.9. Lovpligtige revisioner af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Gennemførelse af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber [2008/2247(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Bert Doorn (A6-0014/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0090).


8.10. Ligebehandling og lige adgang for mænd og kvinder inden for scenekunsten (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Ligebehandling og lige adgang for mænd og kvinder inden for scenekunsten [2008/2182(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Claire Gibault (A6-0003/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0091)

Talere:

Claire Gibault (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 131, stk. 4.


8.11. Krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed [KOM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0092)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0092).


8.12. Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) [KOM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0093)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0093).

Talere:

Graham Watson for ALDE-Gruppen om anvendelsen af forretningsordenens artikel 80 på betænkningerne Holger Krahmer (A6-0046/2009) og Michael Cashman (A6-0077/2009). Han anmodede om udsættelse af afstemningen om den første betænkning til afstemningstiden om onsdagen.

Følgende tog ordet til anmodningen om udsættelse af afstemningen og til behandlingen af ændringsforslagene: Guido Sacconi for PSE-Gruppen, Caroline Jackson for PPE-DE-Gruppen, og Holger Krahmer (ordfører).

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (301 for, 311 imod, 28 hverken/eller).

Følgende tog derefter ordet: Avril Doyle, Monica Frassoni og Anders Wijkman om omarbejdningsproceduren i forretningsordenens artikel 80a (Formanden meddelte, at Parlamentets formand om onsdagen ville afgive en erklæring herom), samt Christopher Heaton-Harris, Holger Krahmer og Chris Davies.


8.13. Statutten for det europæiske private selskab * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab [KOM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0094)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0094).

Talere:

Zbigniew Zaleski om det nye system til meddelelse af resultaterne af afstemningerne på skærmene og bekendtgørelsen af dem.


8.14. Budgetretningslinjer 2010, Sektion III - Kommissionen (afstemning)

Betænkning: Retningslinjerne for 2010-budgetproceduren
Sektion III - Kommissionen [2009/2005(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: László Surján (A6-0111/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0095).

Talere:

László Surján (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 13, som var blevet godtaget, og Anne E. Jensen havde redegjort nærmere for indholdet af dette ændringsforslag.

Hannes Swoboda for PSE-Gruppen havde stillet et mundtligt ændringsforslag (godtaget) til første del af punkt 16 (forkastet), og László Surján var kommet ind på det mundtlige ændringsforslag, afviklingen af afstemningen og originalteksten til punkt 24 (Formanden forklarede, hvilken procedure, der skulle følges).

László Surján havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 31, som var blevet godtaget.


8.15. Budgetretningslinjer 2010 - Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX (afstemning)

Betænkning: Retningslinjerne for 2010-budgetproceduren
Sektion I – Europa-Parlamentet
Sektion II – Rådet
Sektion IV – Domstolen
Sektion V – Revisionsretten
Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Sektion VII – Regionsudvalget
Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand
Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [2009/2004(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0096).

Talere:

Christopher Beazley kom med en bemærkning om den efter hans mening overdrevne anvendelse af afstemning ved navneopråb (Formanden to bemærkningen til efterretning).


8.16. Sikkerhed ved online-spil (afstemning)

Betænkning: Sikkerhed ved online-spil [2008/2215(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0097).


8.17. Sikring af fødevarekvalitet (afstemning)

Betænkning: Sikring af fødevarekvalitet - Harmonisering eller gensidig anerkendelse af standarder [2008/2220(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Maria Petre (A6-0088/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0098).


8.18. Beretning om konkurrencepolitikken 2006 og 2007 (afstemning)

Betænkning: Beretning om konkurrencepolitikken 2006 og 2007 [2008/2243(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jonathan Evans (A6-0011/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0099).


8.19. "Small Business Act" (afstemning)

Betænkning: "Small Business Act" [2008/2237(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Edit Herczog (A6-0074/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0100)

Talere:

Alexander Alvaro om det foregående indlæg af Christopher Beazley.


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Klaus-Heiner Lehne - A6-0040/2009
Daniel Hannan

Betænkning: Giusto Catania - A6-0050/2009
Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker og Daniel Hannan

Betænkning: Andreas Schwab - A6-0482/2008
Mairead McGuinness og James Nicholson

Betænkning: Holger Krahmer - A6-0046/2009
Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill og James Nicholson

°
° ° °

Richard Corbett tog ordet og vendte tilbage til proceduren om ”omarbejdning” (punkt 8.12 i protokollen af 10.03.2009)

°
° ° °

Betænkning: Holger Krahmer - A6-0046/2009:
Jim Allister

Betænkning: László Surján - A6-0111/2009 og Betænkning: Vladimír Maňka - A6-0057/2009
Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys og Richard Corbett

Betænkning: Christel Schaldemose - A6-0064/2009
Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo, Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris og Syed Kamall

Betænkning: Maria Petre - A6-0088/2009
Jim Allister

Betænkning: Jonathan Evans - A6-0011/2009
Syed Kamall

Betænkning: Edit Herczog - A6-0074/2009
Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris og Syed Kamall.


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.50 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Adam BIELAN
næstformand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Inspektion og syn af skibe og søfartsmyndighedernes aktiviteter (direktiv) (omarbejdning) ***III - Inspektion og syn af skibe (forordning) (omarbejdning) ***III - Havnestatskontrol (omarbejdning) ***III - Trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet ***III - Undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren ***III - Transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer ***III - Rederes forsikring mod søretlige krav ***II - Opfyldelse af kravene til flagstater ***II (forhandling)

Betænkning: Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (omarbejdning) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)]- Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget - Ordfører: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Betænkning: Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (omarbejdning) [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)]- Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget - Ordfører: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Betænkning: Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om havnestatskontrol (omarbejdning) [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)]- Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget - Ordfører: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Betænkning: Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget - Ordfører: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Betænkning: Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om de grundlæggende principper for undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren og om ændring af direktiv 1999/35/EF og 2002/59/EF [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget - Ordfører: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Betænkning: Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget - Ordfører: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes forsikring mod søretlige krav [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opfyldelse af kravene til flagstater [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček og Paolo Costa forelagde deres betænkninger.

Gilles Savary og Emanuel Jardim Fernandes forelagde deres indstillinger til andenbehanling.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Georg Jarzembowski for PPE-DE-Gruppen, Rosa Miguélez Ramos for PSE-Gruppen, Anne E. Jensen for ALDE-Gruppen, Mogens Camre for UEN-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, Derek Roland Clark for IND/DEM-Gruppen, Fernand Le Rachinel, løsgænger, Ioannis Kasoulides og Michel Teychenné.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva og Marian-Jean Marinescu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle og Brian Simpson.

Talere: Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary og Emanuel Jardim Fernandes.

Talere: Georg Jarzembowski og Inés Ayala Sender.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 11.03.2009, punkt 5.6 i protokollen af 11.03.2009, punkt 5.7 i protokollen af 11.03.2009, punkt 5.8 i protokollen af 11.03.2009, punkt 5.9 i protokollen af 11.03.2009, punkt 5.10 i protokollen af 11.03.2009, punkt 5.11 i protokollen af 11.03.2009 og punkt 5.12 i protokollen af 11.03.2009.

Talere: Georg Jarzembowski og Inés Ayala Sender.


13. Afgifter på tunge godskøretøjer ***I - Miljøvenlig transport (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer [KOM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Betænkning: En mere miljøvenlig transport og internalisering af eksterne omkostninger [2008/2240(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Saïd El Khadraoui og Georg Jarzembowski forelagde deres betænkninger.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Claude Turmes (ordfører for udtalelse fra ITRE ) og Corien Wortmann-Kool for PPE-DE-Gruppen.


14. Dagsorden

På sit møde den 9. marts 2009 havde AFET vedtaget et forslag til beslutning om forværringen af den humanitære situation i Sri Lanka og havde i betragtning af sagens hastende karakter anmodet om, at det blev opført på dagsordenen for den igangværende mødeperiode i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 91.

Beslutningsforslaget ville blive anset for vedtaget, medmindre mindst 40 medlemmer skriftligt havde gjort indsigelse inden kl. 12.00 den følgende dag. I så fald ville beslutningsforslaget blive sat på dagsordenen for den igangværende mødeperiode med henblik på forhandling og afstemning.


15. Afgifter på tunge godskøretøjer ***I - Miljøvenlig transport (fortsat forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer [KOM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Betænkning: En mere miljøvenlig transport og internalisering af eksterne omkostninger [2008/2240(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Talere: Silvia-Adriana Ţicău for PSE-Gruppen, og Dirk Sterckx for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

Talere: Roberts Zīle for UEN-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Seán Ó Neachtain, Sepp Kusstatscher, Ulrich Stockmann, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wiesław Stefan Kuc, Michael Cramer, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Bilyana Ilieva Raeva, Marian-Jean Marinescu, Robert Evans, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual og Emanuel Jardim Fernandes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Richard Seeber, Gilles Savary, Alexandru Nazare og Jörg Leichtfried.

Talere: Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen), Saïd El Khadraoui og Georg Jarzembowski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.13 i protokollen af 11.03.2009 og punkt 5.19 i protokollen af 11.03.2009.

(Mødet udsat kl. 18.10 i afventning af spørgetiden og genoptaget kl. 18.30)


FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

16. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B6-0009/2009).

Første del

Spørgsmål nr. 31 (Silvia-Adriana Ţicău): Foranstaltninger til fremme af produkter og tjenester, som bidrager til at øge energieffektiviteten og fremme vedvarende energi.

Viviane Reding (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Silvia-Adriana Ţicău og Reinhard Rack.

Spørgsmål nr. 32 (Giorgos Dimitrakopoulos): Mere fleksibel fortolkning af Stabilitets- og Vækstpagten.

Viviane Reding besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried og Avril Doyle.

Spørgsmål nr. 33 (Pedro Guerreiro): Afskaffelse af skattelyer.

Viviane Reding besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Pedro Guerreiro og Robert Evans.

Anden del

Spørgsmål nr. 34 (Claude Moraes): Internettet og hadforbrydelser.

Viviane Reding besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Claude Moraes og Jim Allister.

Spørgsmål nr. 35 (Eoin Ryan): ICT og informationssamfundet.

Viviane Reding besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Eoin Ryan, Silvia-Adriana Ţicău og Reinhard Rack.

Spørgsmål nr. 36 (Gay Mitchell): Overvågning af internettet.

Viviane Reding besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Gay Mitchell.

Spørgsmål nr. 37 til 40 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 41 (Bernd Posselt): Serbiens status som kandidatland.

Leonard Orban (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt.

Spørgsmål nr. 42 (Sarah Ludford): Serbiens tiltrædelse.

Leonard Orban besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Sarah Ludford og Bernd Posselt.

Spørgsmål nr. 43 til 44 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 45 (Yiannakis Matsis): Ulovlig tilegnelse af græsk-cypriotisk ejendom i den besatte del af Cypern med finansiel støtte fra Tyrkiet.

Leonard Orban besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Yiannakis Matsis.

Spørgsmål nr. 46 (Vural Öger): Åbning af kapitlet om "Energi" i EU-forhandlingerne med Tyrkiet.

Leonard Orban besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Vural Öger.

Spørgsmål nr. 47 til 48 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 49 (Marian Harkin): Markedsstøtte.

Spørgsmål nr. 51 (Seán Ó Neachtain): Mejerisektoren i EU.

Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister og Jim Higgins.

Spørgsmål nr. 50 (Liam Aylward): Mærkning af fårekødsprodukter.

Mariann Fischer Boel besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Liam Aylward.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 20.05 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

17. Pasningsmuligheder for børn - Barcelonamålene (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Pasningsmuligheder for børn - Barcelonamålene

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Philip Bushill-Matthews for PPE-DE-Gruppen, Zita Gurmai for PSE-Gruppen, Karin Resetarits for ALDE-Gruppen, Roberta Angelilli for UEN-Gruppen, Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen, Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen, Kathy Sinnott for IND/DEM-Gruppen, Irena Belohorská løsgænger, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriela Creţu, Anna Záborská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Zuzana Roithová og Katrin Saks.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Flaviu Călin Rus, Catherine Stihler, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Zaleski og José Ribeiro e Castro.

Vladimír Špidla tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Børn af vandrende arbejdstagere (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0023/2009) af Jan Andersson for EMPL til Kommissionen: Børn af vandrende arbejdstagere (B6-0014/2009)

Rovana Plumb (for stilleren) begrundede den mundtlige forespørgsel.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Marie Panayotopoulos-Cassiotou for PPE-DE-Gruppen, Inger Segelström for PSE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, og Alessandro Battilocchio.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Flaviu Călin Rus, Gabriela Creţu, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău og Anna Záborská.

Vladimír Špidla tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Jan Andersson for EMPL om børn af vandrende arbejdstagere efterladt i oprindelseslandet (B6-0112/2009)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 12.03.2009.


19. Risiko for lukning af Qimonda i Tyskland og Portugal og tab af tusindvis af arbejdspladser i Europa (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Risiko for lukning af Qimonda i Tyskland og Portugal og tab af tusindvis af arbejdspladser i Europa

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: José Albino Silva Peneda for PPE-DE-Gruppen, og Edite Estrela for PSE-Gruppen.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Joel Hasse Ferreira og Ilda Figueiredo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Colm Burke og José Ribeiro e Castro.

Vladimír Špidla tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet * (forhandling)

Forslag til Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet [KOM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)] - PECH

Philippe Morillon (formand for PECH)tog ordet.

Joe Borg (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Carmen Fraga Estévez for PPE-DE-Gruppen, Rosa Miguélez Ramos for PSE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Iles Braghetto, Ioannis Gklavakis og Sebastiano Sanzarello.

Joe Borg tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 12.03.2009.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 420.647/OJME).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.20.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik