Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 236kWORD 153k
Tiistai 10. maaliskuuta 2009 - Strasbourg
1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
 5.Moottoriajoneuvojen yleiseen turvallisuuteen liittyvät tyyppihyväksyntävaatimukset ***I (keskustelu)
 6.Teollisuuden päästöt (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaatiminen) ***I (keskustelu)
 7.Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaatiminen) ***I (keskustelu)
 8.Äänestykset
  8.1.EY:n ja Armenian sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.2.EY:n ja Israelin sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.3.Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan väliseen sopimukseen liitettävä lisäpöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.4.Euroopan unionin rajaturvallisuuteen liittyvät tulevat toimet sekä kolmansissa maissa saadut vastaavat kokemukset (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.5.Yhtiön sääntömääräisen kotipaikan siirtäminen jäsenvaltioiden välillä (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.6.Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tulevaisuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.7.Komission toimintasuunnitelma yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.8.Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.9.Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY täytäntöönpano (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.10.Miesten ja naisten tasa-arvoinen osallistuminen ja kohtelu näyttämötaiteessa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.11.Moottoriajoneuvojen yleiseen turvallisuuteen liittyvät tyyppihyväksyntävaatimukset ***I (äänestys)
  8.12.Teollisuuden päästöt (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)
  8.13.Yksityisen eurooppayhtiön säännöt * (äänestys)
  8.14.Vuoden 2010 talousarviomenettelyn suuntaviivat - (pääluokka III - Komissio) (äänestys)
  8.15.Vuoden 2010 talousarviomenettelyn suuntaviivat - (pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX) (äänestys)
  8.16.Online-rahapelien yhtenäisyys (äänestys)
  8.17.Elintarvikkeiden laadun turvaaminen, mukaan lukien standardien yhdenmukaistaminen tai vastavuoroinen tunnustaminen (äänestys)
  8.18.Kilpailupolitiikkaa koskevat kertomukset 2006 ja 2007 (äänestys)
  8.19.Small Business Act (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevat yhteiset säännöt ja standardit (uudelleenlaatiminen) ***III - Alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevat yhteiset säännöt ja standardit (uudelleenlaatiminen) ***III - Satamavaltioiden suorittama valvonta (uudelleenlaatiminen) ***III - Alusliikennettä koskeva yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmä ***III - Meriliikennealan onnettomuuksien tutkinta ***III - Merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuu onnettomuustapauksessa ***III - Alusten omistajien vakuutus merioikeudellisia vaateita varten ***II - Lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattaminen ***II (keskustelu)
 13.Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta ***I - Ympäristöystävällisempi liikenne ja ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin (keskustelu)
 14.Esityslista
 15.Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta ***I - Ympäristöystävällisempi liikenne ja ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin (jatkoa keskustelulle)
 16.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 17.Lasten päivähoitojärjestelyt - Barcelonan tavoitteet (keskustelu)
 18.Siirtolaisten lapset (keskustelu)
 19.Qimonda-yrityksen Saksan ja Portugalin toimipaikkojen sulkemisen uhka ja tuhansien työpaikkojen menetys Euroopassa (keskustelu)
 20.Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä * (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Mechtild ROTHE

1. Vuosittaisen istuntokauden avaaminen

EY:n perustamissopimuksen 196 artiklan ensimmäisen kohdan ja työjärjestyksen 127 artiklan 2 kohdan mukaisesti avattiin Euroopan parlamentin istuntokausi 2009 - 2010.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I. Guinea-Bissau

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė ja Eija-Riitta Korhola PPE-DE-ryhmän puolesta Guinea-Bissausta (B6-0115/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ja Emilio Menéndez del Valle PSE-ryhmän puolesta Guinea-Bissaun tilanteesta (B6-0116/2009)

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański ja Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta Guinea-Bissausta (B6-0117/2009)

- Pedro Guerreiro GUE/NGL-ryhmän puolesta Guinea-Bissaun tilanteesta (B6-0118/2009)

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta Guinea-Bissausta (B6-0119/2009)

- Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta Guinea-Bissausta (B6-0120/2009)

II. Filippiinit

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ja Tunne Kelam PPE-DE-ryhmän puolesta Filippiineistä (B6-0121/2009)

- Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta Filippiinien ihmisoikeustilanteesta (B6-0122/2009)

- Kartika Tamara Liotard ja Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta Filippiinien tilanteesta (B6-0123/2009)

- Marios Matsakis, Jules Maaten ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta Filippiineistä (B6-0124/2009)

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta Filippiinien tilanteesta (B6-0125/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda ja Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta Filippiinien tilanteesta (B6-0126/2009)

III. Kansalaisjärjestöjen maastakarkotus Darfurista

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam ja Eija-Riitta Korhola PPE-DE-ryhmän puolesta kansainvälisten kansalaisjärjestöjen maastakarkotuksesta Sudanista (B6-0127/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ja Alain Hutchinson PSE-ryhmän puolesta kansainvälisten kansalaisjärjestöjen maastakarkotuksesta Sudanin Darfurista (B6-0128/2009)

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta kansainvälisten kansalaisjärjestöjen maastakarkotuksesta Sudanin Darfurista (B6-0129/2009)

- Thierry Cornillet, Marco Cappato ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta Darfurista (B6-0130/2009)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański ja Dariusz Maciej Grabowski UEN-ryhmän puolesta kansainvälisten kansalaisjärjestöjen maastakarkotuksesta Sudanin Darfurista (B6-0131/2009

- Margrete Auken ja Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta kansainvälisten kansalaisjärjestöjen maastakarkotuksesta Sudanin Darfurista (B6-0132/2009).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 142 artiklan mukaisesti.


4. Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä

Kiireellistä käsittelyä koskeva neuvoston pyyntö (työjärjestyksen 134 artikla):

- Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä [KOM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)]

Philippe Morillon (PECH-valiokunnan puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin.

Tämä kohta sisällytettiin tämän istunnon esityslistalle (10.3.2009 istunnon esityslistan kohta 51).

Määräaika tarkistusten jättämiselle täysistuntoa varten on keskiviikko 11. maaliskuuta 2009 klo 10.00.

Äänestys toimitetaan 12. maaliskuuta 2009 klo 12.00.

°
° ° °

José Ribeiro e Castro käytti puheenvuoron siitä, että istunnon esityslistalla 11. maaliskuuta 2009 ei ole eurooppalaista terrorismin uhrien muistopäivää koskevaa kohtaa (puhemies vastasi, että puheenjohtajavaltio antaa huomenna aiheesta julkilausuman).


5. Moottoriajoneuvojen yleiseen turvallisuuteen liittyvät tyyppihyväksyntävaatimukset ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista [KOM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

Andreas Schwab esitteli laatimansa mietinnön.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jorgo Chatzimarkakis (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Malcolm Harbour PPE-DE-ryhmän puolesta, Gary Titley PSE-ryhmän puolesta, Olle Schmidt ALDE-ryhmän puolesta, Seán Ó Neachtain UEN-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jim Allister, Zuzana Roithová, Wolfgang Bulfon ja Toine Manders.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Avril Doyle.

Puheenvuorot: Günter Verheugen ja Andreas Schwab.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.3.2009, kohta 8.11.


6. Teollisuuden päästöt (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaatiminen) ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaadittu) [KOM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

Holger Krahmer esitteli laatimansa mietinnön.

Stavros Dimas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Marcello Vernola käytti puheenvuoron PPE-DE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

Puheenvuorot: Guido Sacconi PSE-ryhmän puolesta, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Roberto Musacchio GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola ja Anders Wijkman.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová ja Robert Sturdy.

Puheenvuorot: Stavros Dimas ja Holger Krahmer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.3.2009, kohta 8.12.


7. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaatiminen) ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (uudelleen laadittu toisinto) [KOM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Michael Cashman (A6-0077/2009)

Michael Cashman esitteli laatimansa mietinnön.

Margot Wallström (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Monica Frassoni (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anneli Jäätteenmäki (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), David Hammerstein (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Charlotte Cederschiöld PPE-DE-ryhmän puolesta, Costas Botopoulos PSE-ryhmän puolesta, Marco Cappato ALDE-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Hanne Dahl IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Manfred Weber, Inger Segelström, Bogusław Rogalski, Andreas Mölzer, Sirpa Pietikäinen ja Andrzej Jan Szejna.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness ja Danutė Budreikaitė.

Puheenvuorot: Margot Wallström ja Michael Cashman.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.14.

(Istunto keskeytettiin klo 11.45 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.05.)


Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

Ennen äänestysten aloittamista puhemies ilmoitti uuden äänestystulosten ilmoitusjärjestelmän käyttöönotosta istuntosalissa.

Puheenvuorot: Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta äänestysten järjestämisestä Holger Krahmerin (A6-0046/2009) ja Michael Cashmanin (A6-0077/2009) mietinnöistä (istunnon pöytäkirja 10.3.2009, kohta 8.12), Thomas Mann uudesta äänestystulosten sähköisestä ilmoitusjärjestelmästä, Tiibetin miehityksen 50. vuosipäivästä ja mahdollisuudesta asettaa esille Tiibetin lippu istuntosalissa (puhemies vahvisti tämän mahdollisuuden ja toivotti tervetulleeksi vierailulehterille saapuneen hänen pyhyytensä Dalai Laman edustajan Kasur Tashi Wangdin) ja Zbigniew Zaleski useiden tuhansien puolalaisten joukkomurhasta Katyńin metsässä vuonna 1940.


8.1. EY:n ja Armenian sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Armenian tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä [KOM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Paolo Costa (A6-0049/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0082)


8.2. EY:n ja Israelin sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä [KOM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Paolo Costa (A6-0059/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0083)


8.3. Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan väliseen sopimukseen liitettävä lisäpöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan väliseen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevaan sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [16447/2008 - C6-0017/2009 - 2008/0212(AVC)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0084)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.


8.4. Euroopan unionin rajaturvallisuuteen liittyvät tulevat toimet sekä kolmansissa maissa saadut vastaavat kokemukset (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Euroopan unionin rajaturvallisuuteen liittyvät tulevat toimet sekä kolmansissa maissa saadut vastaavat kokemukset [2008/2181(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0085)


8.5. Yhtiön sääntömääräisen kotipaikan siirtäminen jäsenvaltioiden välillä (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Suositukset komissiolle yhtiön sääntömääräisen kotipaikan siirtämisestä jäsenvaltioiden välillä [2008/2196(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0086)


8.6. Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tulevaisuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tulevaisuus [2008/2305(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Giusto Catania (A6-0050/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0087)


8.7. Komission toimintasuunnitelma yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Komission toimintasuunnitelma yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi [2008/2150(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0088)


8.8. Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa [2008/2180(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0089)


8.9. Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY täytäntöönpano (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY täytäntöönpano [2008/2247(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Bert Doorn (A6-0014/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0090)


8.10. Miesten ja naisten tasa-arvoinen osallistuminen ja kohtelu näyttämötaiteessa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Miesten ja naisten tasa-arvoinen osallistuminen ja kohtelu näyttämötaiteessa [2008/2182(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Claire Gibault (A6-0003/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0091)

Puheenvuorot:

Claire Gibault (esittelijä) käytti työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.


8.11. Moottoriajoneuvojen yleiseen turvallisuuteen liittyvät tyyppihyväksyntävaatimukset ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista [KOM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0092)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0092)


8.12. Teollisuuden päästöt (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaadittu) [KOM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0093)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0093)

Puheenvuorot:

Graham Watson käytti ALDE-ryhmän puolesta puheenvuoron, jossa hän kyseenalaisti työjärjestyksen 80 a artiklan soveltamisen Holger Krahmerin (A6-0046/2009) ja Michael Cashmanin (A6-0077/2009) mietintöihin ja pyysi lykkäämään äänestystä ensiksi mainitusta mietinnöstä huomisiin äänestyksiin.

Äänestyksen lykkäämisestä ja tarkistusten käsiteltäviksi ottamisesta käyttivät puheenvuoron Guido Sacconi PSE-ryhmän puolesta, Caroline Jackson PPE-DE-ryhmän puolesta ja Holger Krahmer (esittelijä).

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (301 puolesta, 311 vastaan, 28 tyhjää).

Puheenvuorot: Avril Doyle, Monica Frassoni ja Anders Wijkman työjärjestyksen 80 a artiklassa tarkoitetusta uudelleenlaatimismenettelystä (puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemies antaa huomenna julkilausuman tästä aiheesta) sekä Christopher Heaton-Harris, Holger Krahmer ja Chris Davies.


8.13. Yksityisen eurooppayhtiön säännöt * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yksityisen eurooppayhtiön säännöistä [KOM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0094)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0094)

Puheenvuorot:

Zbigniew Zaleski uudesta äänestystulosten ilmoitusjärjestelmästä ja äänestystulosten julistamisesta.


8.14. Vuoden 2010 talousarviomenettelyn suuntaviivat - (pääluokka III - Komissio) (äänestys)

Mietintö: Vuoden 2010 talousarviomenettelyn suuntaviivat
Pääluokka III, Komissio [2009/2005(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: László Surján (A6-0111/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0095)

Puheenvuorot:

László Surján (esittelijä) esitti 13 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin, ja Anne E. Jensen täsmensi tämän tarkistuksen sisältöä.

Hannes Swoboda esitti PSE-ryhmän puolesta suullisen tarkistuksen (hyväksyttiin) tarkistuksen 16 ensimmäiseen osaan (hylättiin), ja László Surján käytti puheenvuoron suullisesta tarkistuksesta, äänestysten etenemisestä ja 24 kohdan alkuperäisestä tekstistä (puhemies selvensi noudatettua menettelyä).

László Surján esitti 31 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


8.15. Vuoden 2010 talousarviomenettelyn suuntaviivat - (pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX) (äänestys)

Mietintö: Vuoden 2010 talousarviomenettelyn suuntaviivat
Pääluokka I, Euroopan parlamentti
Pääluokka II, Neuvosto
Pääluokka IV, Tuomioistuin
Pääluokka V, Tilintarkastustuomioistuin
Pääluokka VI, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Pääluokka VII, Alueiden komitea
Pääluokka VIII, Euroopan oikeusasiamies
Pääluokka IX, Euroopan tietosuojavaltuutettu [2009/2004(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0096)

Puheenvuorot:

Christopher Beazley käytti puheenvuoron hänen mielestään liiallisesta turvautumisesta nimenhuutoäänestyksiin (puhemies merkitsi asian muistiin).


8.16. Online-rahapelien yhtenäisyys (äänestys)

Mietintö: Online-rahapelien yhtenäisyys [2008/2215(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0097)


8.17. Elintarvikkeiden laadun turvaaminen, mukaan lukien standardien yhdenmukaistaminen tai vastavuoroinen tunnustaminen (äänestys)

Mietintö: Elintarvikkeiden laadun turvaaminen, mukaan lukien standardien yhdenmukaistaminen tai vastavuoroinen tunnustaminen [2008/2220(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Maria Petre (A6-0088/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0098)


8.18. Kilpailupolitiikkaa koskevat kertomukset 2006 ja 2007 (äänestys)

Mietintö: Kilpailupolitiikkaa koskevat kertomukset 2006 ja 2007 [2008/2243(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jonathan Evans (A6-0011/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0099)


8.19. Small Business Act (äänestys)

Mietintö: Pk-yrityksiä tukeva aloite ("Small Business Act") [2008/2237(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0074/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0100)

Puheenvuorot:

Alexander Alvaro käytti puheenvuoron Christopher Beazleyn aiemmasta puheenvuorosta.


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Klaus-Heiner Lehne - A6-0040/2009
Daniel Hannan

Mietintö Giusto Catania - A6-0050/2009
Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker ja Daniel Hannan

Mietintö Andreas Schwab - A6-0482/2008
Mairead McGuinness ja James Nicholson

Mietintö Holger Krahmer - A6-0046/2009
Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill ja James Nicholson

°
° ° °

Richard Corbett käytti puheenvuoron uudelleenlaatimismenettelystä (istunnon pöytäkirja 10.3.2009, kohta 8.12)

°
° ° °

Mietintö Holger Krahmer - A6-0046/2009:
Jim Allister

Mietintö László Surján - A6-0111/2009 ja Mietintö Vladimír Maňka - A6-0057/2009
Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys ja Richard Corbett

Mietintö Christel Schaldemose - A6-0064/2009
Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo, Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris ja Syed Kamall

Mietintö Maria Petre - A6-0088/2009
Jim Allister

Mietintö Jonathan Evans - A6-0011/2009
Syed Kamall

Mietintö Edit Herczog - A6-0074/2009
Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris ja Syed Kamall


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.50 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Adam BIELAN

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevat yhteiset säännöt ja standardit (uudelleenlaatiminen) ***III - Alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevat yhteiset säännöt ja standardit (uudelleenlaatiminen) ***III - Satamavaltioiden suorittama valvonta (uudelleenlaatiminen) ***III - Alusliikennettä koskeva yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmä ***III - Meriliikennealan onnettomuuksien tutkinta ***III - Merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuu onnettomuustapauksessa ***III - Alusten omistajien vakuutus merioikeudellisia vaateita varten ***II - Lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattaminen ***II (keskustelu)

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (uudelleenlaadittu toisinto) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (uudelleenlaadittu toisinto) [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta (uudelleenlaadittu toisinto) [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta annetun direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteista ja direktiivien 1999/35/EY ja 2002/59/EY muuttamisesta [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi alusten omistajien vakuutuksesta merioikeudellisia vaateita varten [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual (esittelijä), Dominique Vlasto (esittelijä), Dirk Sterckx (esittelijä), Jaromír Kohlíček (esittelijä) ja Paolo Costa (esittelijä) esittelivät laatimansa mietinnöt.

Gilles Savary (esittelijä) ja Emanuel Jardim Fernandes (esittelijä) esittelivät suosituksensa toiseen käsittelyyn.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Rosa Miguélez Ramos PSE-ryhmän puolesta, Anne E. Jensen ALDE-ryhmän puolesta, Mogens Camre UEN-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta, Derek Roland Clark IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fernand Le Rachinel, Ioannis Kasoulides ja Michel Teychenné.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva ja Marian-Jean Marinescu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle ja Brian Simpson.

Puheenvuorot: Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary ja Emanuel Jardim Fernandes.

Puheenvuorot: Georg Jarzembowski ja Inés Ayala Sender.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.5, istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.6, istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.7, istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.8, istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.9, istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.10, istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.11 ja istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.12.


13. Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta ***I - Ympäristöystävällisempi liikenne ja ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta [KOM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Mietintö: Ympäristöystävällisempi liikenne ja ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin [2008/2240(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Saïd El Khadraoui ja Georg Jarzembowski esittelivät laatimansa mietinnöt.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Claude Turmes (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Corien Wortmann-Kool PPE-DE-ryhmän puolesta.


14. Esityslista

AFET-valiokunta hyväksyi 9. maaliskuuta 2009 pitämässään kokouksessa päätöslauselmaesityksen Sri Lankan pahenevasta humanitaarisesta tilanteesta ja tilanteen kiireellisyyden huomioon ottaen pyysi, että päätöslauselma lisätään tämän istuntojakson esityslistalle työjärjestyksen 91 artiklan mukaisesti.

Päätöslauselmaesitys katsotaan hyväksytyksi, jollei vähintään 40 jäsentä ole jättänyt kirjallista vastalausetta ennen huomista puoltapäivää. Jälkimmäisessä tapauksessa päätöslauselmaesitys otetaan keskustelua ja äänestystä varten tämän istuntojakson esityslistalle.


15. Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta ***I - Ympäristöystävällisempi liikenne ja ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin (jatkoa keskustelulle)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta [KOM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Mietintö: Ympäristöystävällisempi liikenne ja ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin [2008/2240(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Puheenvuorot: Silvia-Adriana Ţicău PSE-ryhmän puolesta ja Dirk Sterckx ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

Puheenvuorot: Roberts Zīle UEN-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Seán Ó Neachtain, Sepp Kusstatscher, Ulrich Stockmann, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wiesław Stefan Kuc, Michael Cramer, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Bilyana Ilieva Raeva, Marian-Jean Marinescu, Robert Evans, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual ja Emanuel Jardim Fernandes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Richard Seeber, Gilles Savary, Alexandru Nazare ja Jörg Leichtfried.

Puheenvuorot: Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja), Saïd El Khadraoui ja Georg Jarzembowski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.13 ja istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.19.

(Istunto keskeytettiin klo 18.10 kyselytunnin alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 18.30.)


Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

16. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0009/2009).

Ensimmäinen osa

Kysymys 31 (Silvia-Adriana Ţicău): Toimet sellaisten tuotteiden ja palvelujen edistämiseksi, jotka osaltaan parantavat energiatehokkuutta ja uusiutuvien energiamuotojen kehitystä.

Viviane Reding (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Silvia-Adriana Ţicău ja Reinhard Rack.

Kysymys 32 (Giorgos Dimitrakopoulos): Taloudellisen vakautussopimuksen joustavampi tulkinta.

Viviane Reding vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried ja Avril Doyle.

Kysymys 33 (Pedro Guerreiro): Ns. veroparatiisien lopettaminen.

Viviane Reding vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Pedro Guerreiro ja Robert Evans.

Toinen osa

Kysymys 34 (Claude Moraes): Internet ja viharikokset.

Viviane Reding vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Claude Moraes ja Jim Allister.

Kysymys 35 (Eoin Ryan): Tieto- ja viestintätekniikka ja tietoyhteiskunta.

Viviane Reding vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Eoin Ryan, Silvia-Adriana Ţicău ja Reinhard Rack.

Kysymys 36 (Gay Mitchell): Internetin valvonta.

Viviane Reding vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Gay Mitchell.

Kysymyksiin 37 - 40 vastataan kirjallisesti.

Kysymys 41 (Bernd Posselt): Serbian ehdokasstatus.

Leonard Orban (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bernd Posselt.

Kysymys 42 (Sarah Ludford): Serbian liittyminen EU:n jäseneksi.

Leonard Orban vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Sarah Ludford ja Bernd Posselt.

Kysymyksiin 43 - 44 vastataan kirjallisesti.

Kysymys 45 (Yiannakis Matsis): Turkin rahoittama kyproksenkreikkalaisten omaisuuden anastaminen miehitetyillä alueilla.

Leonard Orban vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Yiannakis Matsis.

Kysymys 46 (Vural Öger): Energiaa käsittelevän luvun avaaminen Turkin kanssa käytävissä EU-neuvotteluissa.

Leonard Orban vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Vural Öger.

Kysymyksiin 47 - 48 vastataan kirjallisesti.

Kysymys 49 (Marian Harkin): Markkinatuki.

Kysymys 51 (Seán Ó Neachtain): Maitoala EU:ssa.

Mariann Fischer Boel (komission jäsen) vastasi kysymyksiin sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister ja Jim Higgins.

Kysymys 50 (Liam Aylward): Lampaanlihatuotteiden merkinnät.

Mariann Fischer Boel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Liam Aylward.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 20.05 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

17. Lasten päivähoitojärjestelyt - Barcelonan tavoitteet (keskustelu)

Komission julkilausuma: Lasten päivähoitojärjestelyt - Barcelonan tavoitteet

Vladimír Špidla (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Philip Bushill-Matthews PPE-DE-ryhmän puolesta, Zita Gurmai PSE-ryhmän puolesta, Karin Resetarits ALDE-ryhmän puolesta, Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta, Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Kathy Sinnott IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriela Creţu, Anna Záborská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Zuzana Roithová ja Katrin Saks.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Flaviu Călin Rus, Catherine Stihler, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Zaleski ja José Ribeiro e Castro.

Vladimír Špidla käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Siirtolaisten lapset (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0023/2009): Jan Andersson EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Siirtolaisten lapset (B6-0014/2009)

Rovana Plumb (laatijan sijainen) esitteli suullisen kysymyksen.

Vladimír Špidla (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Marie Panayotopoulos-Cassiotou PPE-DE-ryhmän puolesta, Inger Segelström PSE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Alessandro Battilocchio.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Flaviu Călin Rus, Gabriela Creţu, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău ja Anna Záborská.

Vladimír Špidla käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Jan Andersson EMPL-valiokunnan puolesta alkuperämaahan jätettyjen siirtolaisten lapsista (B6-0112/2009)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2009, kohta 7.8.


19. Qimonda-yrityksen Saksan ja Portugalin toimipaikkojen sulkemisen uhka ja tuhansien työpaikkojen menetys Euroopassa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Qimonda-yrityksen Saksan ja Portugalin toimipaikkojen sulkemisen uhka ja tuhansien työpaikkojen menetys Euroopassa

Vladimír Špidla (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: José Albino Silva Peneda PPE-DE-ryhmän puolesta ja Edite Estrela PSE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Joel Hasse Ferreira ja Ilda Figueiredo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Colm Burke ja José Ribeiro e Castro.

Vladimír Špidla käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä * (keskustelu)

Ehdotus neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä [KOM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)] - PECH

Philippe Morillon (PECH-valiokunnan puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Joe Borg (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Carmen Fraga Estévez PPE-DE-ryhmän puolesta, Rosa Miguélez Ramos PSE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Iles Braghetto, Ioannis Gklavakis ja Sebastiano Sanzarello.

Joe Borg käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2009, kohta 7.4.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 420.647/OJME).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.20.

Harald Rømer

Gérard Onesta

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö