Index 
Notulen
PDF 243kWORD 155k
Dinsdag 10 maart 2009 - Straatsburg
1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure
 5.Typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen ***I (debat)
 6.Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) ***I (debat)
 7.Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking) ***I (debat)
 8.Stemmingen
  8.1.Overeenkomst EG/Armenië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.2.Overeenkomst EG/Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.3.Aanvullend protocol bij de overeenkomst EG/Zuid-Afrika in verband met de toetreding van Bulgarije en van Roemenië tot de EU *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.4.Grensbeheer in de Europese Unie - ervaringen in derde landen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.5.Grensoverschrijdende overplaatsingen van zetels van vennootschappen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.6.Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.7.Actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.8.Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgelijke en handelszaken (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.9.Toepassing van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.10.Gelijke behandeling en toegang van man en vrouw in de podiumkunsten (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.11.Typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen ***I (stemming)
  8.12.Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) ***I (stemming)
  8.13.Statuut van de Europese besloten vennootschap * (stemming)
  8.14.Begrotingsrichtsnoeren 2010 - Afdeling III - Commissie (stemming)
  8.15.Begrotingsrichtsnoeren 2010 - Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX (stemming)
  8.16.Integriteit van online gokken (stemming)
  8.17.Het garanderen van de kwaliteit van levensmiddelen - harmonisatie of wederzijdse erkenning van normen (stemming)
  8.18.Verslagen over het mededingingsbeleid 2006 en 2007 (stemming)
  8.19.Small Business Act (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) ***III - Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) ***III - Havenstaatcontrole (herschikking) ***III - Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart ***III - Grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector ***III - Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen ***III - Wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaren ***II - Naleving van vlaggenstaatverplichtingen ***II (debat)
 13.Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I - Groener vervoer en internalisering van externe kosten (debat)
 14.Agenda
 15.Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I - Groener vervoer en internalisering van externe kosten (voortzetting van het debat)
 16.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 17.Voorzieningen voor kinderopvang - doelstellingen van Barcelona (debat)
 18.Migrantenkinderen (debat)
 19.Dreiging van sluiting van het bedrijf Qimonda in Duitsland en in Portugal en het verlies van duizenden arbeidsplaatsen in Europa (debat)
 20.Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee * (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Mechtild ROTHE
Ondervoorzitter

1. Opening van de zitting

Overeenkomstig artikel 196, eerste alinea, van het EG-Verdrag, en artikel 127, lid 2, van het Reglement is de zitting 2009 - 2010 van het Europees Parlement geopend.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I. Guinee-Bissau

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie, over Guinee Bissau (B6-0115/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes en Emilio Menéndez del Valle, namens de PSE-Fractie, over de situatie in Guinee Bissau (B6-0116/2009)

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, over Guinee Bissau (B6-0117/2009)

- Pedro Guerreiro, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Guinee Bissau (B6-0118/2009)

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over Guinee Bissau (B6-0119/2009)

- Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, over Guinee Bissau (B6-0120/2009)

II. De Filippijnen

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, over de Filippijnen (B6-0121/2009)

- Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie, over de mensenrechtensituatie op de Filippijnen (B6-0122/2009)

- Kartika Tamara Liotard en Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie op de Filippijnen (B6-0123/2009)

- Marios Matsakis, Jules Maaten en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de Filippijnen (B6-0124/2009)

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, over de situatie op de Filippijnen (B6-0125/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie op de Filippijnen (B6-0126/2009)

III. Uitwijzing van ngo's uit Darfur

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie, over de uitwijzing van internationale hulporganisaties uit Darfur (B6-0127/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes en Alain Hutchinson, namens de PSE-Fractie, over de uitwijzing van internationale hulporganisaties uit Darfur, Sudan (B6-0128/2009)

- Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over de uitwijzing van internationale hulporganisaties uit Darfur, Sudan (B6-0129/2009)

- Thierry Cornillet, Marco Cappato en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over Darfur (B6-0130/2009)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański en Dariusz Maciej Grabowski, namens de UEN-Fractie, over de uitwijzing van internationale hulporganisaties uit Darfur, Sudan (B6-0131/2009

- Margrete Auken en Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie, over de uitwijzing van internationale hulporganisaties uit Darfur, Sudan (B6-0132/2009)

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.


4. Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure

Verzoek om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 134 van het Reglement) van de Raad voor:

- Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)]

Het woord wordt gevoerd door Philippe Morillon (voorzitter van de Commissie PECH).

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Dit punt wordt ingeschreven op de agenda van deze vergadering (punt 51 van de OJ van 10 maart 2009).

Termijn voor de indiening van amendementen: woensdag 11 maart 2009, 10.00 uur.

De stemming vindt plaats op donderdag 12 maart 2009, 12.00 uur

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door José Ribeiro e Castro over het ontbreken op de agenda van 11 maart 2009 van een punt over de Europese Dag voor slachtoffers van terrorisme (de Voorzitter antwoordt dat de Voorzitter morgen een verklaring hierover zal afleggen).


5. Typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen [COM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

Andreas Schwab leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jorgo Chatzimarkakis (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Malcolm Harbour, namens de PPE-DE-Fractie, Gary Titley, namens de PSE-Fractie, Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, Seán Ó Neachtain, namens de UEN-Fractie, Heide Rühle, namens de Verts/ALE-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Zuzana Roithová, Wolfgang Bulfon en Toine Manders.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Avril Doyle.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen en Andreas Schwab.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 10.03.2009.


6. Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

Holger Krahmer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marcello Vernola, namens de PPE-DE-Fractie.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Guido Sacconi, namens de PSE-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola en Anders Wijkman.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová en Robert Sturdy.

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas en Holger Krahmer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 10.03.2009.


7. Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Michael Cashman (A6-0077/2009)

Michael Cashman leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Monica Frassoni (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Anneli Jäätteenmäki (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), David Hammerstein (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Charlotte Cederschiöld, namens de PPE-DE-Fractie, Costas Botopoulos, namens de PSE-Fractie, Marco Cappato, namens de ALDE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Hanne Dahl, namens de IND/DEM-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, Manfred Weber, Inger Segelström, Bogusław Rogalski, Andreas Mölzer, Sirpa Pietikäinen en Andrzej Jan Szejna.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness en Danutė Budreikaitė.

Het woord wordt gevoerd door Margot Wallström en Michael Cashman.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.14 van de notulen van 11.03.2009.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.45 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)


VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

Alvorens met de stemmingen te beginnen, deelt de Voorzitter mede dat er een nieuw systeem voor de weergave van de uitslagen van de stemmingen in de vergaderzaal is aangebracht.

Het woord wordt gevoerd door Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, over de organisatie van de stemmingen over de verslagen Holger Krahmer (A6-0046/2009) en Michael Cashman (A6-0077/2009) (punt 8.12 van de notulen van 10.03.2009), Thomas Mann, over het nieuwe elektronische systeem voor de weergave van de stemmingsuitslagen, over de al 50 jaar durende bezetting van Tibet en over de mogelijkheid de Tibetaanse vlag in de vergaderzaal te tonen (de Voorzitter bevestigt dat dit mogelijk is en verwelkomt Kasur Tashi Wangdi, vertegenwoordiger van Zijne Heiligheid de Dalai Lama, die zich op de bezoekerstribune bevindt), en Zbigniew Zaleski, laatstgenoemde over de massamoord op duizenden Polen in het woud van Katyń in 1940.


8.1. Overeenkomst EG/Armenië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Armenië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten [COM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0049/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0082)


8.2. Overeenkomst EG/Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten [COM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0059/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0083)


8.3. Aanvullend protocol bij de overeenkomst EG/Zuid-Afrika in verband met de toetreding van Bulgarije en van Roemenië tot de EU *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van het aanvullend protocol bij de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie [16447/2008 - C6-0017/2009 - 2008/0212(AVC)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0084)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


8.4. Grensbeheer in de Europese Unie - ervaringen in derde landen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de volgende stappen in het grensbeheer in de Europese Unie en vergelijkbare ervaringen met grensbeheer in derde landen [2008/2181(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0085)


8.5. Grensoverschrijdende overplaatsingen van zetels van vennootschappen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende grensoverschrijdende overplaatsingen van zetels van vennootschappen [2008/2196(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0086)


8.6. Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de toekomst van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel [2008/2305(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Giusto Catania (A6-0050/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0087)


8.7. Actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader [2008/2150(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0088)


8.8. Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgelijke en handelszaken (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgelijke en handelszaken [2008/2180(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0089)


8.9. Toepassing van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen [2008/2247(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Bert Doorn (A6-0014/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0090)


8.10. Gelijke behandeling en toegang van man en vrouw in de podiumkunsten (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de gelijke behandeling en toegang van man en vrouw in de podiumkunsten [2008/2182(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Claire Gibault (A6-0003/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0091)

Het woord wordt gevoerd door:

Claire Gibault (rapporteur), die overeenkomstig artikel 131, lid 4, van het Reglement een verklaring aflegt.


8.11. Typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen [COM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0092)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0092)


8.12. Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0093)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0093)

Het woord wordt gevoerd door:

Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, die kanttekeningen plaatst bij de toepassing van artikel 80 bis van het Reglement voor de verslagen Holger Krahmer (A6-0046/2009) en Michael Cashman (A6-0077/2009) en verzoekt om uitstel van de stemming over het eerste verslag tot de stemmingen van morgen.

Over het verzoekt om uitstel van de stemming en de ontvankelijkheid van de amendementen wordt het woord gevoerd door Guido Sacconi, namens de PSE-Fractie, Caroline Jackson, namens de PPE-DE-Fractie, en Holger Krahmer (rapporteur).

Bij ES (301 vóór, 311 tegen, 28 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Het woord wordt vervolgens gevoerd door Avril Doyle, Monica Frassoni en Anders Wijkman over de procedure voor herschikking als bedoeld in artikel 80 bis van het Reglement (de Voorzitter deelt mede dat de Voorzitter van het Parlement morgen een verklaring hierover zal afleggen), en Christopher Heaton-Harris, Holger Krahmer en Chris Davies.


8.13. Statuut van de Europese besloten vennootschap * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese besloten vennootschap [COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0094)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0094)

Het woord werd gevoerd door:

Zbigniew Zaleski over het nieuwe systeem voor de weergave van de stemmingsuitslagen en de bekendmaking van de uitslag van de stemmingen.


8.14. Begrotingsrichtsnoeren 2010 - Afdeling III - Commissie (stemming)

Verslag over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2010
- Afdeling III - Commissie [2009/2005(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: László Surján (A6-0111/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0095)

Het woord werd gevoerd door:

László Surján (rapporteur) die een mondeling amendement op paragraaf 13 indiende, dat in aanmerking werd genomen en Anne E. Jensen die de inhoud van dit amendement nader toelicht.

Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, die een mondeling amendement (in aanmerking genomen) indiende op het eerste deel van amendement 16 (verworpen) en László Surján die het woord voerde over de oorspronkelijke tekst van paragraaf 24 (de Voorzitter lichtte de gevolgde procedure toe).

László Surján die een mondeling amendement indiende op paragraaf 31, dat in aanmerking werd genomen.


8.15. Begrotingsrichtsnoeren 2010 - Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX (stemming)

Verslag over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2010
Afdeling I - Europees Parlement
Afdeling II - Raad
Afdeling IV - Hof van Justitie
Afdeling V - Rekenkamer
Afdeling VI - Economisch en Sociaal Comité
Afdeling VII - Comité van de Regio's
Afdeling VIII - Europese Ombudsman
Afdeling IX - Europese toezichthouder voor gegevensbescherming [2009/2004(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0096)

Het woord werd gevoerd door:

Christopher Beazley die kritiek leverde op het zijns inziens overmatig gebruik van hoofdelijke stemmingen (de Voorzitter neemt dit ter kennis).


8.16. Integriteit van online gokken (stemming)

Verslag over de integriteit van online gokken [2008/2215(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0097)


8.17. Het garanderen van de kwaliteit van levensmiddelen - harmonisatie of wederzijdse erkenning van normen (stemming)

Verslag over het garanderen van de kwaliteit van levensmiddelen - harmonisatie of wederzijdse erkenning van normen [2008/2220(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Maria Petre (A6-0088/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0098)


8.18. Verslagen over het mededingingsbeleid 2006 en 2007 (stemming)

Verslag over de verslagen over het mededingingsbeleid 2006 en 2007 [2008/2243(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jonathan Evans (A6-0011/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0099)


8.19. Small Business Act (stemming)

Verslag over de "Small Business Act" [2008/2237(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Edit Herczog (A6-0074/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0100)

Het woord werd gevoerd door:

Alexander Alvaro over de eerdere opmerking van Christopher Beazley.


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Klaus-Heiner Lehne - A6-0040/2009
Daniel Hannan

Verslag Giusto Catania - A6-0050/2009
Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker en Daniel Hannan

Verslag Andreas Schwab - A6-0482/2008
Mairead McGuinness en James Nicholson

Verslag Holger Krahmer - A6-0046/2009
Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill en James Nicholson

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Richard Corbett, die het woord voert over de procedure voor herschikking (punt 8.12 van de notulen van 10.03.2009)

°
° ° °

Verslag Holger Krahmer - A6-0046/2009:
Jim Allister

Verslag László Surján - A6-0111/2009 et Verslag Vladimír Maňka - A6-0057/2009
Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys en Richard Corbett

Verslag Christel Schaldemose - A6-0064/2009
Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo, Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris en Syed Kamall

Verslag Maria Petre - A6-0088/2009
Jim Allister

Verslag Jonathan Evans - A6-0011/2009
Syed Kamall

Verslag Edit Herczog - A6-0074/2009
Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris en Syed Kamall.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.50 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Adam BIELAN
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) ***III - Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) ***III - Havenstaatcontrole (herschikking) ***III - Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart ***III - Grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector ***III - Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen ***III - Wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaren ***II - Naleving van vlaggenstaatverplichtingen ***II (debat)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenstaatcontrole (herschikking) [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijnen 1999/35/EG en 2002/59/EG [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaars [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček en Paolo Costa leiden de verslagen in

Gilles Savary en Emanuel Jardim Fernandes leiden hun aanbevelingen voor de tweede lezing in.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Rosa Miguélez Ramos, namens de PSE-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Mogens Camre, namens de UEN-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de IND/DEM-Fractie, Fernand Le Rachinel, niet-ingeschrevene, Ioannis Kasoulides en Michel Teychenné.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva en Marian-Jean Marinescu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle en Brian Simpson.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary en Emanuel Jardim Fernandes.

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski en Inés Ayala Sender.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.6 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.7 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.8 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.9 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.10 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.11 van de notulen van 11.03.2009 en punt 5.12 van de notulen van 11.03.2009.


13. Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I - Groener vervoer en internalisering van externe kosten (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Verslag over groener vervoer en internalisering van externe kosten [2008/2240(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Saïd El Khadraoui en Georg Jarzembowski leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Claude Turmes (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE) en Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-DE-Fractie.


14. Agenda

In haar vergadering van 9 maart 2009 heeft de Commissie AFET een ontwerpresolutie goedgekeurd over de verslechtering van de humanitaire situatie in Sri Lanka en, gezien het urgente karakter van de situatie, verzocht om inschrijving ervan op de agenda van deze vergaderperiode overeenkomstig artikel 91 van het Reglement.

De ontwerpresolutie wordt geacht te zijn aangenomen tenzij ten minste veertig leden vóór morgen, 12.00 uur, schriftelijk hiertegen bezwaar hebben gemaakt; in dat geval wordt de ontwerpresolutie met debat en stemming ingeschreven op de agenda van de huidige vergaderperiode.


15. Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I - Groener vervoer en internalisering van externe kosten (voortzetting van het debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Verslag over groener vervoer en internalisering van externe kosten [2008/2240(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Het woord wordt gevoerd door Silvia-Adriana Ţicău, namens de PSE-Fractie, en Dirk Sterckx, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Seán Ó Neachtain, Sepp Kusstatscher, Ulrich Stockmann, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wiesław Stefan Kuc, Michael Cramer, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Bilyana Ilieva Raeva, Marian-Jean Marinescu, Robert Evans, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual en Emanuel Jardim Fernandes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Richard Seeber, Gilles Savary, Alexandru Nazare en Jörg Leichtfried.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie), Saïd El Khadraoui en Georg Jarzembowski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.13 van de notulen van 11.03.2009 en punt 5.19 van de notulen van 11.03.2009.

(In afwachting van het vragenuur wordt de vergadering om 18.10 uur onderbroken en om 18.30 uur hervat.)


VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

16. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0009/2009).

Eerste deel

Vraag 31 (Silvia-Adriana Ţicău): Maatregelen ter bevordering van producten en diensten die bijdragen aan de verbetering van de energie-efficiëntie en de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

Viviane Reding (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Silvia-Adriana Ţicău en Reinhard Rack.

Vraag 32 (Giorgos Dimitrakopoulos): Soepeler interpretatie van het stabiliteitspact.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried en Avril Doyle.

Vraag 33 (Pedro Guerreiro): Einde "belastingparadijzen".
Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Pedro Guerreiro en Robert Evans.

Tweede deel

Vraag 34 (Claude Moraes): Internet en "hate crimes".

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Claude Moraes en Jim Allister.

Vraag 35 (Eoin Ryan): ICT en de informatiemaatschappij.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Eoin Ryan, Silvia-Adriana Ţicău en Reinhard Rack.

Vraag 36 (Gay Mitchell): Internettoezicht.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Gay Mitchell.

De vragen 37 t/m 40 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 41 (Bernd Posselt): Kandidatuur van Servië.

Leonard Orban (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

Vraag 42 (Sarah Ludford): Toetreding Servië.

Leonard Orban beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Sarah Ludford en Bernd Posselt.

De vragen 43 t/m 44 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 45 (Yiannakis Matsis): Wederrechtelijke toeëigening Grieks-Cypriotische eigendommen in bezet noordelijk Cyprus met financiering door Turkije.

Leonard Orban beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Yiannakis Matsis.

Vraag 46 (Vural Öger): Opening van het hoofdstuk "Energie" in de onderhandelingen van de EU met Turkije.

Leonard Orban beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Vural Öger.

De vragen 47 t/m 48 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 49 (Marian Harkin): Marktsteun.

Vraag 51 (Seán Ó Neachtain): De zuivelsector in de EU.

Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister en Jim Higgins.

Vraag 50 (Liam Aylward): Etikettering van schapenvleesproducten.

Mariann Fischer Boel beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Liam Aylward.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 20.05 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

17. Voorzieningen voor kinderopvang - doelstellingen van Barcelona (debat)

Verklaring van de Commissie: Voorzieningen voor kinderopvang - doelstellingen van Barcelona

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Philip Bushill-Matthews, namens de PPE-DE-Fractie, Zita Gurmai, namens de PSE-Fractie, Karin Resetarits, namens de ALDE-Fractie, Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriela Creţu, Anna Záborská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Zuzana Roithová en Katrin Saks.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Flaviu Călin Rus, Catherine Stihler, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Zaleski en José Ribeiro e Castro.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla.

Het debat wordt gesloten.


18. Migrantenkinderen (debat)

Mondelinge vraag (O-0023/2009) van Jan Andersson, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Migrantenkinderen (B6-0014/2009)

Rovana Plumb (ter vervanging van de auteur) licht de mondelinge vraag toe.

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Marie Panayotopoulos-Cassiotou, namens de PPE-DE-Fractie, Inger Segelström, namens de PSE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, en Alessandro Battilocchio.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Flaviu Călin Rus, Gabriela Creţu, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău en Anna Záborská.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Jan Andersson, namens de Commissie EMPL, over migrantenkinderen die in het thuisland achterblijven (B6-0112/2009)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 12.03.2009.


19. Dreiging van sluiting van het bedrijf Qimonda in Duitsland en in Portugal en het verlies van duizenden arbeidsplaatsen in Europa (debat)

Verklaring van de Commissie: Dreiging van sluiting van het bedrijf Qimonda in Duitsland en in Portugal en het verlies van duizenden arbeidsplaatsen in Europa

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Albino Silva Peneda, namens de PPE-DE-Fractie, en Edite Estrela, namens de PSE-Fractie.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Joel Hasse Ferreira en Ilda Figueiredo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Colm Burke en José Ribeiro e Castro.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla.

Het debat wordt gesloten.


20. Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee * (debat)

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)] - Commissie PECH

Het woord wordt gevoerd door Philippe Morillon (voorzitter van de Commissie PECH).

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Carmen Fraga Estévez, namens de PPE-DE-Fractie, Rosa Miguélez Ramos, namens de PSE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Iles Braghetto, Ioannis Gklavakis en Sebastiano Sanzarello.

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 12.03.2009.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 420.647/OJME).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.20 uur gesloten.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid