Indeks 
Protokół
PDF 250kWORD 152k
Wtorek, 10 marca 2009 r. - Strasburg
1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny
 5.Wymogi techniczne w zakresie homologacji pojazdów silnikowych dotyczące ich bezpieczeństwa ogólnego ***I (debata)
 6.Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) ***I (debata)
 7.Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ***I (debata)
 8.Głosowanie
  
8.1.Umowa WE/Armenia dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Umowa WE/Izrael dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Protokół dodatkowy do Umowy WE/RPA w sprawie handlu, rozwoju i współpracy w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UE *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Kolejne etapy rozwoju zarządzania granicami w Unii Europejskiej i podobne doświadczenia w krajach trzecich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Transgraniczne przenoszenie siedziby spółek (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.6.Przyszłość wspólnego europejskiego systemu azylowego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.7.Plan działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.8.Współpraca pomiędzy sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.9.Stosowanie dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowego audytu rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.10.Równe traktowanie i równy dostęp kobiet i mężczyzn do sztuki widowiskowej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.11.Wymogi techniczne w zakresie homologacji pojazdów silnikowych dotyczące ich bezpieczeństwa ogólnego ***I (głosowanie)
  
8.12.Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  
8.13.Statut europejskiej spółki prywatnej * (głosowanie)
  
8.14.Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2010 Sekcja III – Komisja (głosowanie)
  
8.15.Wytyczne dotyczące procedury budżetowej 2010 - sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII i IX (głosowanie)
  
8.16.Uczciwość gier hazardowych on-line (głosowanie)
  
8.17.Zapewnienie jakości żywności - harmonizacja lub wzajemne uznawanie norm (głosowanie)
  
8.18.Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2006 i 2007 (głosowanie)
  
8.19.Small Business Act (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednie działania administracji morskich (przekształcenie) ***III - Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie) ***III - Kontrola państwa portu (przekształcenie) ***III - Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***III - Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***III - Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków ***III - Ubezpieczenie armatorów od roszczeń morskich ***II - Poszanowanie zobowiązań przez państwa bandery ***II (debata)
 13.Pobieranie opłat od pojazdów ciężarowych ***I - Transport przyjazny dla środowiska oraz internalizacja kosztów zewnętrznych (debata)
 14.Porządek dzienny
 15.Pobieranie opłat od pojazdów ciężarowych ***I - Transport przyjazny dla środowiska oraz internalizacja kosztów zewnętrznych (ciąg dalszy debaty)
 16.Tura pytań (pytania do Komisji)
 17.Struktury opieki nad dziećmi - cele barcelońskie (debata)
 18.Dzieci migrantów (debata)
 19.Niebezpieczeństwo zamknięcia przedsiebiorstwa QIMONDA w Niemczech i Portugalii i utraty tysięcy miejsc pracy w Europie (debata)
 20.Wieloletni plan odtworzenia zasobów czerwonego tuńczyka we Wschodnim Atlantyku i Morzu Śródziemnym * (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie sesji rocznej

Zgodnie z art. 196 akapit pierwszy TWE oraz z art. 127 ust. 2 Regulaminu, sesja Parlamentu Europejskiego 2009 - 2010 została otwarta.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I. Gwinea Bissau

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Gwinei Bissau (B6-0115/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes i Emilio Menéndez del Valle w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji w Gwinei Bissau (B6-0116/2009)

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, w sprawie Gwinei Bissau (B6-0117/2009)

- Pedro Guerreiro w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Gwinei Bissau (B6-0118/2009)

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie Gwinei Bissau (B6-0119/2009)

- Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Gwinei Bissau (B6-0120/2009)

II. Filipiny

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola i Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Filipin (B6-0121/2009)

- Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji praw człowieka na Filipinach (B6-0122/2009)

- Kartika Tamara Liotard i Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji na Filipinach (B6-0123/2009)

- Marios Matsakis, Jules Maaten i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE, w sprawie Filipin (B6-0124/2009)

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas i Adam Bielan w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji na Filipinach (B6-0125/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda i Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Filipinach (B6-0126/2009)

III. Wydalenie organizacji pozarządowych z Darfuru

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie wydalenia z Sudanu międzynarodowych agencji pomocy humanitarnej (B6-0127/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes i Alain Hutchinson w imieniu grupy PSE, w sprawie wydalenia z Darfuru (Sudan) międzynarodowych agencji pomocy humanitarnej (B6-0128/2009)

- Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wydalenia z Darfuru (Sudan) międzynarodowych agencji pomocy humanitarnej (B6-0129/2009)

- Thierry Cornillet, Marco Cappato i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie Darfuru (B6-0130/2009)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański i Dariusz Maciej Grabowski w imieniu grupy UEN, w sprawie wydalenia z Darfuru (Sudan) międzynarodowych agencji pomocy humanitarnej (B6-0131/2009)

- Margrete Auken i Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wydalenia z Darfuru (Sudan) międzynarodowych agencji pomocy humanitarnej (B6-0132/2009)

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.


4. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny

Wniosek Rady o zastosowanie trybu pilnego (art. 134 Regulaminu) do:

- wieloletniego planu odtworzenia zasobów czerwonego tuńczyka we Wschodnim Atlantyku i Morzu Śródziemnym [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)]

Głos zabrał Philippe Morillon (przewodniczący komisji PECH).

Wniosek o tryb pilny został przyjęty.

Punkt ten jest zapisany w porządku dziennym obecnego posiedzenia (pkt 51 porządku dziennego z dnia 10 marca 2009 r.).

Termin wnoszenia poprawek na posiedzenie plenarne został ustalony na środę, 11.03.2009 r., do godz. 10:00.

Głosowanie odbędzie się w czwartek, 12.03.2009 r. o godz. 12.00.

°
° ° °

Głos zabrał José Ribeiro e Castro w sprawie braku w porządku dziennym z dnia 11.03.2009 r. punktu dotyczącego Europejskiego Dnia Ofiar Terroryzmu (Przewodnicząca odpowiedziała, że złoży jutro oświadczenie w tej sprawie).


5. Wymogi techniczne w zakresie homologacji pojazdów silnikowych dotyczące ich bezpieczeństwa ogólnego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego [COM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

Andreas Schwab przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Jorgo Chatzimarkakis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Malcolm Harbour w imieniu grupy PPE-DE, Gary Titley w imieniu grupy PSE, Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Seán Ó Neachtain w imieniu grupy UEN, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Jim Allister niezrzeszony, Zuzana Roithová, Wolfgang Bulfon i Toine Manders.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Avril Doyle.

Głos zabrali: Günter Verheugen i Andreas Schwab.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 10.03.2009.


6. Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

Holger Krahmer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrał Marcello Vernola w imieniu grupy PPE-DE.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Guido Sacconi w imieniu grupy PSE, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola i Anders Wijkman.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová i Robert Sturdy.

Głos zabrali: Stavros Dimas i Holger Krahmer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 10.03.2009.


7. Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (przekształcenie) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Michael Cashman (A6-0077/2009)

Michael Cashman przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Margot Wallström (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Monica Frassoni (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Anneli Jäätteenmäki (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), David Hammerstein (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Charlotte Cederschiöld w imieniu grupy PPE-DE, Costas Botopoulos w imieniu grupy PSE, Marco Cappato w imieniu grupy ALDE, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Hanne Dahl w imieniu grupy IND/DEM, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Manfred Weber, Inger Segelström, Bogusław Rogalski, Andreas Mölzer, Sirpa Pietikäinen i Andrzej Jan Szejna.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness i Danutė Budreikaitė.

Głos zabrali: Margot Wallström i Michael Cashman.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.14 protokołu z dnia 11.03.2009.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.45 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12.05.)


PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

Przed przystąpieniem do tury głosowania, Przewodniczący ogłosił wprowadzenie w sali posiedzeń plenarnych nowego systemu wyświetlania wyników głosowania.

Głos zabrali: Graham Watson w imieniu grupy ALDE w sprawie organizacji głosowania nad sprawozdaniami Holgera Krahmera (A6-0046/2009) i Michaela Cashmana (A6-0077/2009) (pkt 8.12 protokołu z dnia 10.03.2009), Thomas Mann w sprawie nowego elektronicznego systemu wyświetlania wyników głosowania, 50. rocznicy zajęcia Tybetu oraz w sprawie możliwości wywieszenia w sali posiedzeń plenarnych tybetańskiej flagi (Przewodniczący potwierdził tę możliwość i powitał Kasura Tashia Wangdiego, przedstawiciela Jego Świętobliwości Dalajlamy, obecnego na widowni) oraz Zbigniew Zaleski, który zabrał głos w sprawie masakry kilkunastu tysięcy Polaków w lesie w Katyniu w 1940 r.


8.1. Umowa WE/Armenia dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych [COM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0049/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0082)


8.2. Umowa WE/Izrael dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych [COM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0059/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0083)


8.3. Protokół dodatkowy do Umowy WE/RPA w sprawie handlu, rozwoju i współpracy w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UE *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu Dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [16447/2008 - C6-0017/2009 - 2008/0212(AVC)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0084)

W ten sposób Parlament wyraził swoją zgodę.


8.4. Kolejne etapy rozwoju zarządzania granicami w Unii Europejskiej i podobne doświadczenia w krajach trzecich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kolejnych etapów rozwoju zarządzania granicami w Unii Europejskiej i podobnych doświadczeń w krajach trzecich [2008/2181(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0085)


8.5. Transgraniczne przenoszenie siedziby spółek (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie z zaleceniami dla Komisji w sprawie transgranicznego przenoszenia siedziby spółek [2008/2196(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0086)


8.6. Przyszłość wspólnego europejskiego systemu azylowego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przyszłości wspólnego europejskiego systemu azylowego [2008/2305(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Giusto Catania (A6-0050/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0087)


8.7. Plan działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie planu działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej [2008/2150(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0088)


8.8. Współpraca pomiędzy sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie współpracy pomiędzy sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych [2008/2180(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0089)


8.9. Stosowanie dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowego audytu rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowego audytu rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych [2008/2247(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Bert Doorn (A6-0014/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0090)


8.10. Równe traktowanie i równy dostęp kobiet i mężczyzn do sztuki widowiskowej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie równego traktowania i równego dostępu kobiet i mężczyzn do sztuki widowiskowej [2008/2182(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Claire Gibault (A6-0003/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0091)

Wystąpienia

Claire Gibault (sprawozdawczyni) zabrał głos na podstawie art. 131 ust. 4 Regulaminu.


8.11. Wymogi techniczne w zakresie homologacji pojazdów silnikowych dotyczące ich bezpieczeństwa ogólnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego [COM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0092)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0092)


8.12. Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0093)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0093)

Wystąpienia:

Graham Watson w imieniu grupy ALDE zastanawiał się nad zastosowaniem art. 80a Regulaminu do sprawozdań Holgera Krahmera (A6-0046/2009) i Michaela Cashmana (A6-0077/2009) oraz wniósł o przełożenie głosowania na pierwszym z tych sprawozdań na jutrzejszą turę głosowania.

W sprawie przełożenia głosowania i dopuszczalności poprawek głos zabrali: Guido Sacconi w imieniu grupy PSE, Caroline Jackson w imieniu grupy PPE-DE, i Holger Krahmer (sprawozdawca).

W GE (przy 301 głosach za, 311 przeciw, 28 wstrzymało się), Parlament odrzucił wniosek.

Głos zabrali następnie: Avril Doyle, Monica Frassoni i Anders Wijkman w sprawie procedury przekształcenia przewidzianej w art. 80a Regulaminu (przewodniczący ogłosił, że Przewodniczący Parlamentu złoży jutro oświadczenie w tej sprawie), a także Christopher Heaton-Harris, Holger Krahmer i Chris Davies.


8.13. Statut europejskiej spółki prywatnej * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej [COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0094)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0094)

Wystąpienia:

Zbigniew Zaleski w sprawie nowego systemu wyświetlania wyników głosowania i ogłaszania wyników głosowań.


8.14. Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2010 Sekcja III – Komisja (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej na rok 2010
Sekcja III – Komisja [2009/2005(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: László Surján (A6-0111/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0095)

Wystąpienia:

László Surján (sprawozdawca) złożył poprawkę ustną do ust. 13 (poprawka została przyjęta) oraz Anne E. Jensen, która wyjaśniła treść tej poprawki.

Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE złożył poprawkę ustną (przyjętą) do pierwszej części poprawki 16 (odrzuconej), a László Surján zabrał głos w sprawie poprawki ustnej, przebiegu głosowania i pierwotnego brzmienia ust. 24 (przewodniczący wyjaśnił przyjętą procedurę).

László Surján złożył poprawkę ustną do ust. 31; poprawka ta została przyjęta.


8.15. Wytyczne dotyczące procedury budżetowej 2010 - sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII i IX (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej na rok 2010
Sekcja I – Parlament Europejski
Sekcja II – Rada
Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości
Sekcja V – Trybunał Obrachunkowy
Sekcja VI – Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sekcja VII – Komitet Regionów
Sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych [2009/2004(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0096)

Wystąpienia

Christopher Beazley zabrał głos w sprawie zbyt częstego jego zdaniem wykorzystania procedury głosowania imiennego (przewodniczący przyjął opinię do wiadomości).


8.16. Uczciwość gier hazardowych on-line (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie uczciwości gier hazardowych on-line [2008/2215(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0097)


8.17. Zapewnienie jakości żywności - harmonizacja lub wzajemne uznawanie norm (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zapewnienia jakości żywności - harmonizacji lub wzajemnego uznawania norm [2008/2220(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Maria Petre (A6-0088/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0098)


8.18. Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2006 i 2007 (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2006 i 2007 [2008/2243(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jonathan Evans (A6-0011/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0099)


8.19. Small Business Act (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie programu "Small Business Act" [2008/2237(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0074/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0100)

Wystąpienia:

Alexander Alvaro w sprawie wcześniejszego wystąpienia Christophera Beazley`a.


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Klaus-Heiner Lehne - A6-0040/2009
Daniel Hannan

Sprawozdanie Giusto Catania - A6-0050/2009
Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker i Daniel Hannan

Sprawozdanie Andreas Schwab - A6-0482/2008
Mairead McGuinness i James Nicholson

Sprawozdanie Holger Krahmer - A6-0046/2009
Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill i James Nicholson.

°
° ° °

Głos zabrał Richard Corbett w sprawie „przekształcenia” (punkt 8_12 protokołu z dnia 10_03.2009)

°
° ° °

Sprawozdanie Holger Krahmer - A6-0046/2009:
Jim Allister

Sprawozdanie László Surján - A6-0111/2009 i Sprawozdanie Vladimír Maňka - A6-0057/2009
Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys i Richard Corbett

Sprawozdanie Christel Schaldemose - A6-0064/2009
Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo, Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris i Syed Kamall

Sprawozdanie Maria Petre - A6-0088/2009
Jim Allister

Sprawozdanie Jonathan Evans - A6-0011/2009
Syed Kamall

Sprawozdanie Edit Herczog - A6-0074/2009
Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris i Syed Kamall


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:50 i wznowione o 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Adam BIELAN
Wiceprzewodniczący

11. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednie działania administracji morskich (przekształcenie) ***III - Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie) ***III - Kontrola państwa portu (przekształcenie) ***III - Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***III - Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***III - Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków ***III - Ubezpieczenie armatorów od roszczeń morskich ***II - Poszanowanie zobowiązań przez państwa bandery ***II (debata)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego tekstu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (przekształcenie) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - delegacja Parlamentu Europejskiego w komitecie pojednawczym - Sprawozdawca: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego tekstu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie) [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - delegacja Parlamentu Europejskiego w komitecie pojednawczym - Sprawozdawca: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Sprawozdanie Wspólny tekst, zatwierdzony przez komitet pojednawczy, dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (przekształcenie) [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego tekstu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - delegacja Parlamentu Europejskiego w komitecie pojednawczym - Sprawozdawca: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego tekstu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej podstawowe zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywy 1999/35/WE i 2002/59/WE [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - delegacja Parlamentu Europejskiego w komitecie pojednawczym - Sprawozdawca: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego tekstu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - delegacja Parlamentu Europejskiego w komitecie pojednawczym - Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual (sprawozdawca), Dominique Vlasto (sprawozdawczyni), Dirk Sterckx (sprawozdawca), Jaromír Kohlíček (sprawozdawca) i Paolo Costa (sprawozdawca) przedstawili swoje sprawozdania.

Gilles Savary (sprawozdawca) i Emanuel Jardim Fernandes (sprawozdawca) przedstawili swoje zalecenia do drugiego czytania.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos w imieniu grupy PSE, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Mogens Camre w imieniu grupy UEN, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy IND/DEM, Fernand Le Rachinel niezrzeszony, Ioannis Kasoulides i Michel Teychenné.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva i Marian-Jean Marinescu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle i Brian Simpson.

Głos zabrali: Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary i Emanuel Jardim Fernandes.

Głos zabrali: Georg Jarzembowski i Inés Ayala Sender.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 11.03.2009, pkt 5.6 protokołu z dnia 11.03.2009, pkt 5.7 protokołu z dnia 11.03.2009, pkt 5.8 protokołu z dnia 11.03.2009, pkt 5.9 protokołu z dnia 11.03.2009, pkt 5.10 protokołu z dnia 11.03.2009, pkt 5.11 protokołu z dnia 11.03.2009 i pkt 5.12 protokołu z dnia 11.03.2009.


13. Pobieranie opłat od pojazdów ciężarowych ***I - Transport przyjazny dla środowiska oraz internalizacja kosztów zewnętrznych (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Sprawozdanie w sprawie transportu przyjaznego dla środowiska oraz internalizacji kosztów zewnętrznych [2008/2240(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Saïd El Khadraoui i Georg Jarzembowski przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Claude Turmes (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE) i Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE-DE.


14. Porządek dzienny

Na posiedzeniu w dniu 9.03.2009 r. komisja AFET przyjęła projekt rezolucji w sprawie pogorszenia się sytuacji humanitarnej na Sri Lance, a także - uwzględniając pilny charakter sprawy - zwróciła się o jej wpisanie do porządku dziennego bieżącej sesji, zgodnie z art. 91 Regulaminu.

Projekt rezolucji zostanie uznany za przyjęty, chyba że co najmniej czterdziestu posłów złoży do jutra do godz. 12 pisemny sprzeciw; wobec jego braku projekt rezolucji zostanie wpisany do porządku obrad i poddany pod głosowanie podczas bieżącej sesji plenarnej.


15. Pobieranie opłat od pojazdów ciężarowych ***I - Transport przyjazny dla środowiska oraz internalizacja kosztów zewnętrznych (ciąg dalszy debaty)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Sprawozdanie w sprawie transportu przyjaznego dla środowiska oraz internalizacji kosztów zewnętrznych [2008/2240(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Głos zabrali: Silvia-Adriana Ţicău, w imieniu grupy PSE, i Dirk Sterckx, w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Seán Ó Neachtain, Sepp Kusstatscher, Ulrich Stockmann, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wiesław Stefan Kuc, Michael Cramer, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Bilyana Ilieva Raeva, Marian-Jean Marinescu, Robert Evans, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual i Emanuel Jardim Fernandes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Richard Seeber, Gilles Savary, Alexandru Nazare i Jörg Leichtfried.

Głos zabrali: Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji), Saïd El Khadraoui i Georg Jarzembowski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.13 protokołu z dnia 11.03.2009 i pkt 5.19 protokołu z dnia 11.03.2009.

(Posiedzenie zawieszone o godzinie 18.10, w oczekiwaniu na turę pytań, zostało wznowione o godzinie 18.30.)


PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

16. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0009/2009).

Część pierwsza

Pytanie 31 (Silvia-Adriana Ţicău): Środki wspierania produktów i usług przyczyniających się do zwiększenia wydajności energetycznej i rozwoju energii ze źródeł odnawialnych.

Viviane Reding (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Silvia-Adriana Ţicău i Reinhard Rack.

Pytanie 32 (Giorgos Dimitrakopoulos): Elastyczniejsza interpretacja Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu.

Viviane Reding udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried i Avril Doyle.

Pytanie 33 (Pedro Guerreiro): Likwidacja rajów podatkowych.

Viviane Reding udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Pedro Guerreiro i Robert Evans.

Część druga

Pytanie 34 (Claude Moraes): Internet i przestępstwa na tle nienawiści.

Viviane Reding udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Claude Moraes i Jim Allister.

Pytanie 35 (Eoin Ryan): Technologie komunikacyjne i informacyjne oraz społeczeństwo informacyjne.

Viviane Reding udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Eoin Ryan, Silvia-Adriana Ţicău i Reinhard Rack.

Pytanie 36 (Gay Mitchell): Monitorowanie Internetu.

Viviane Reding udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Gay Mitchell.

Pytania od 37 do 40 zostaną rozpatrzone na piśmie.

Pytanie 41 (Bernd Posselt): Status Serbii jako kraju kandydującego do członkostwa.

Leonard Orban (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Bernd Posselt.

Pytanie 42 (Sarah Ludford): Przystąpienie Serbii do UE.

Leonard Orban udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Sarah Ludford i Bernd Posselt.

Pytania od 43 do 44 zostaną rozpatrzone na piśmie.

Pytanie 45 (Yiannakis Matsis): Finansowane przez Turcję przywłaszczenie mienia Greków cypryjskich na okupowanym terytorium Cypru.

Leonard Orban udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Yiannakis Matsis.

Pytanie 46 (Vural Öger): Otwarcie rozdziału „Energia” w negocjacjach akcesyjnych z Turcją.

Leonard Orban udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Vural Öger.

Pytania od 47 do 48 zostaną rozpatrzone na piśmie.

Pytanie 49 (Marian Harkin): Wsparcie dla rynku.

Pytanie 51 (Seán Ó Neachtain): Sektor mleczarski w UE.

Mariann Fischer Boel (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister i Jim Higgins.

Pytanie 50 (Liam Aylward): Etykietowanie produktów z baraniny.

Mariann Fischer Boel udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Liam Aylward.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20:05 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

17. Struktury opieki nad dziećmi - cele barcelońskie (debata)

Oświadczenie Komisji: Struktury opieki nad dziećmi - cele barcelońskie

Vladimír Špidla (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Philip Bushill-Matthews w imieniu grupy PPE-DE, Zita Gurmai w imieniu grupy PSE, Karin Resetarits w imieniu grupy ALDE, Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Kathy Sinnott w imieniu grupy IND/DEM, Irena Belohorská niezrzeszona, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriela Creţu, Anna Záborská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Zuzana Roithová i Katrin Saks.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Flaviu Călin Rus, Catherine Stihler, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Zaleski i José Ribeiro e Castro.

Głos zabrał Vladimír Špidla.

Debata została zamknięta.


18. Dzieci migrantów (debata)

Pytanie ustne (O-0023/2009) Jana Anderssona, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Dzieci migrantów (B6-0014/2009)

Rovana Plumb (w zastępstwie autora) zadała pytanie ustne.

Vladimír Špidla (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Marie Panayotopoulos-Cassiotou w imieniu grupy PPE-DE, Inger Segelström w imieniu grupy PSE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, i Alessandro Battilocchio.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Flaviu Călin Rus, Gabriela Creţu, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău i Anna Záborská.

Głos zabrał Vladimír Špidla.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Jan Andersson, w imieniu komisji EMPL,w sprawie dzieci migrantów pozostawionych w kraju pochodzenia (B6-0112/2009)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 12.03.2009.


19. Niebezpieczeństwo zamknięcia przedsiebiorstwa QIMONDA w Niemczech i Portugalii i utraty tysięcy miejsc pracy w Europie (debata)

Oświadczenie Komisji: Niebezpieczeństwo zamknięcia przedsiebiorstwa QIMONDA w Niemczech i Portugalii i utraty tysięcy miejsc pracy w Europie

Vladimír Špidla (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: José Albino Silva Peneda w imieniu grupy PPE-DE, i Edite Estrela, w imieniu grupy PSE.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Joel Hasse Ferreira i Ilda Figueiredo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Colm Burke i José Ribeiro e Castro.

Głos zabrał Vladimír Špidla.

Debata została zamknięta.


20. Wieloletni plan odtworzenia zasobów czerwonego tuńczyka we Wschodnim Atlantyku i Morzu Śródziemnym * (debata)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady dotyczącego wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)] - komisja PECH

Głos zabrał Philippe Morillon (przewodniczący komisji PECH).

Głos zabrał Joe Borg (członek Komisji).

Głos zabrali: Carmen Fraga Estévez w imieniu grupy PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos w imieniu grupy PSE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Iles Braghetto, Ioannis Gklavakis i Sebastiano Sanzarello.

Głos zabrał Joe Borg.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 12.03.2009.


21. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 420.647/OJME).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.20.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności