Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Μαρτίου 2009) - Ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας - Κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόλησης των κρατών μελών * - Πολιτική συνοχής: επένδυση στην πραγματική οικονομία (συζήτηση)
 4.Ημερήσια διάταξη
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Προσαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων του προσωπικού της Ευρωπόλ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2009: πλημμύρες στη Ρουμανία (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (αναδιατύπωση) ***III (ψηφοφορία)
  
5.6.Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***III (ψηφοφορία)
  
5.7.Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα (αναδιατύπωση) ***III (ψηφοφορία)
  
5.8.Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης ***III (ψηφοφορία)
  
5.9.Διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών ***III (ψηφοφορία)
  
5.10.Ευθύνη των μεταφορέων στις πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος ***III (ψηφοφορία)
  
5.11.Ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις ***II (ψηφοφορία)
  
5.12.Τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας ***II (ψηφοφορία)
  
5.13.Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής ***I (ψηφοφορία)
  
5.14.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ***I (ψηφοφορία)
  
5.15.Κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόλησης των κρατών μελών * (ψηφοφορία)
  
5.16.Παράταση της εφαρμογής του άρθρου 139 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έως τη λήξη της έβδομης νομοθετικής περιόδου (ψηφοφορία)
  
5.17.Η κοινωνική κατάσταση των Ρομά και η βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
5.18.Aντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο (ψηφοφορία)
  
5.19.Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων στον τομέα των μεταφορών και εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους (ψηφοφορία)
  
5.20.Στρατηγική της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
  
5.21.Καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών (ψηφοφορία)
  
5.22.Κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόλησης (ψηφοφορία)
  
5.23.Ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (ψηφοφορία)
  
5.24.Πολιτική συνοχής: επένδυση στην πραγματική οικονομία (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Δήλωση της Προεδρίας
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Σύνθεση του Σώματος
 11.Τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS ΙΙ) (συζήτηση)
 12.Έκθεση προόδου 2008 για την Κροατία - Έκθεση προόδου 2008 για την Τουρκία - Έκθεση προόδου 2008 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
 13.Εντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 15.Πράσινο βιβλίο σχετικά με το προσωπικό υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη (συζήτηση)
 16.5ο Διεθνές Φόρουμ για το ύδωρ, Κωνσταντινούπολη, 16-22 Μαρτίου 2009 (συζήτηση)
 17.Ειδική έκθεση αριθ. 10/2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια της Επιτροπής στις υπηρεσίες υγείας της Υποσαχάριας Αφρικής (συζήτηση)
 18.Υλοποίηση του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ (SEPA) (συζήτηση)
 19.Επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Σρι Λάνκα (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (220 kb) Κατάσταση παρόντων (66 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (4506 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (153 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (916 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3348 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (245 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (821 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2663 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου