Seznam 
Zápis
PDF 227kWORD 140k
Středa, 11. března 2009 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Příprava Evropské rady (19.–20. března 2009) – Evropský plán na oživení ekonomiky – Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * – Politika soudržnosti: investice do reálné ekonomiky (rozprava)
 4.Pořad jednání
 5.Hlasování
  
5.1.Osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Zaměstnanci Europolu: úprava základních platů a příspěvků * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.4.Opravný rozpočet č. 1/2009: záplavy v Rumunsku (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.5.Společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (přepracované znění) ***III (hlasování)
  
5.6.Společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (přepracované znění) ***III (hlasování)
  
5.7.Státní přístavní inspekce (přepracované znění) ***III (hlasování)
  
5.8.Kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel ***III (hlasování)
  
5.9.Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy ***III (hlasování)
  
5.10.Odpovědnost dopravců k cestujícím po moři v případě nehod ***III (hlasování)
  
5.11.Pojištění majitelů lodí pro námořní nároky ***II (hlasování)
  
5.12.Soulad s požadavky na stát vlajky ***II (hlasování)
  
5.13.Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***I (hlasování)
  
5.14.Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise ***I (hlasování)
  
5.15.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (hlasování)
  
5.16.Prodloužení platnostii článku 139 jednacího řádu do konce sedmého volebního období (hlasování)
  
5.17.Sociální situace Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU (hlasování)
  
5.18.Řešení ropné krize (hlasování)
  
5.19.Doprava šetrnější k životnímu prostředí a internalizace vnějších nákladů (hlasování)
  
5.20.Lisabonská strategie (hlasování)
  
5.21.Boj proti klimatickým změnám (hlasování)
  
5.22.Hlavní směry politiky zaměstnanosti (hlasování)
  
5.23.Evropský plán na oživení ekonomiky (hlasování)
  
5.24.Politika soudržnosti: investice do reálné ekonomiky (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Prohlášení předsednictví
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 10.Složení Parlamentu
 11.Aktuální stav SIS II (rozprava)
 12.Pokrok Chorvatska za rok 2008 – Pokrok Turecka za rok 2008 – Pokrok Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2008 (rozprava)
 13.Mandát Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 15.Zelená kniha o pracovnících ve zdravotnictví v Evropě (rozprava)
 16.Páté Světové fórum o vodě, Istanbul, 16.–22. březen 2009 (rozprava)
 17.Zpráva Účetního dvora č. 10/2008 o rozvojové pomoci ES zdravotnickým službám v subsaharské Africe (rozprava)
 18.Uplatňování jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) (rozprava)
 19.Zhoršování humanitární situace na Srí Lance (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího zasedání
 21.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení u příležitosti 5. Evropského dne památky obětí terorismu. Vzdal úctu památce všech obětí terorismu, přičemž připomněl zejména dva britské vojáky, kteří byli dne 7. března 2009 zabiti v Massereene, policistu, který byl dne 9. března 2009 zastřelen v hrabství Armagh v Severním Irsku, a oběti sebevražedného útoku, který byl dne 10. března spáchán proti mešitě na jihu Srí Lanky. Odsoudil terorismus jako jedno z hlavních nebezpečí pro bezpečnost, stabilitu a demokratické hodnoty mezinárodního společenství. Předseda jménem Parlamentu vyjádřil solidaritu s rodinami obětí.

Parlament držel minutu ticha na památku obětí nedávných útoků v Severním Irsku a na Srí Lance.

°
° ° °

Předseda učinil prohlášení u příležitosti 30. výročí úmrtí Jeana Monneta. Uctil jeho památku a vyzdvihl zásady, kterými se řídila jeho práce a které jsou stále aktuální.

Vystoupil José Manuel Barroso (předseda Komise), který se připojil k prohlášení, jenž učinil předseda.

°
° ° °

Vystoupil José Ribeiro e Castro, podle jehož názoru by Evropský den památky obětí terorismu měl být mnohem více zviditelněn na úrovni celé Unie, a vyzval Komisi a úřadující předsednictví Rady, aby v tomto ohledu podnikly příslušné kroky.


3. Příprava Evropské rady (19.–20. března 2009) – Evropský plán na oživení ekonomiky – Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * – Politika soudržnosti: investice do reálné ekonomiky (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava Evropské rady (19.–20. března 2009)

Zpráva o evropském plánu na oživení ekonomiky [2008/2334(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států [KOM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Jan Andersson (A6-0052/2009)

Zpráva o politice soudržnosti: investice do reálné ekonomiky [2009/2009(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

Alexandr Vondra (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Elisa Ferreira, Jan Andersson a Evgeni Kirilov uvedli zprávy

Vystoupili: Salvador Garriga Polledo (navrhovatel výboru BUDG), Elisabeth Morin (navrhovatelka výboru EMPL), Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu IND/DEM, Jana Bobošíková nezařazená, Klaus-Heiner Lehne, Poul Nyrup Rasmussen, Jules Maaten, Mirosław Mariusz Piotrowski, Claude Turmes, Sahra Wagenknecht, Nils Lundgren, Bruno Gollnisch, Lambert van Nistelrooij, Edit Herczog, Ona Juknevičienė, Guntars Krasts, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Johannes Blokland, Sergej Kozlík, Gunnar Hökmark, Guido Sacconi, Sophia in 't Veld, Dariusz Maciej Grabowski a Csaba Őry.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Pervenche Berès, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rolf Berend, Enrique Barón Crespo, Chris Davies, Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Brian Simpson, Péter Olajos, Gianni Pittella, Avril Doyle, Harlem Désir, Cornelis Visser a Libor Rouček.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Rumiana Jeleva, Atanas Paparizov, Danutė Budreikaitė, Mieczysław Edmund Janowski, Emmanouil Angelakas, Csaba Sándor Tabajdi, Martin Schulz a Klaus-Heiner Lehne k vystoupení, které učinil Martin Schulz.

Vystoupili: Alexandr Vondra, Günter Verheugen (místopředseda Komise), Elisa Ferreira, Jan Andersson a Evgeni Kirilov.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Rebecca Harms, Gisela Kallenbach a Claude Turmes za skupinu Verts/ALE o příspěvku pro jarní zasedání Rady v roce 2009 ohledně Lisabonské strategie (B6-0107/2009),

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov a Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL o příspěvku pro jarní zasedání Evropské rady v roce 2009 ohledně Lisabonské strategie (B6-0108/2009),

- Joseph Daul a Klaus-Heiner Lehne za skupinu PPE-DE, Martin Schulz, Edit Herczog a Udo Bullmann za skupinu PSE, Graham Watson a Jules Maaten za skupinu ALDE, Cristiana Muscardini, Guntars Krasts a Adam Bielan za skupinu UEN o příspěvku k jarnímu zasedání Evropské rady 2009 ohledně Lisabonské strategie (B6-0109/2009),

- Jan Andersson za výbor EMPL o provádění hlavních směrů politiky zaměstnanosti členských států v letech 2008–2010 (B6-0133/2009),

- Miroslav Ouzký za výbor ENVI o strategii EU pro souhrnnou dohodu o změně klimatu v Kodani a o přiměřeném financování politiky v oblasti změny klimatu (B6-0134/2009).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 5.20 zápisu ze dne 11.03.2009, bod 5.21 zápisu ze dne 11.03.2009, bod 5.22 zápisu ze dne 11.03.2009, bod 5.15 zápisu ze dne 11.03.2009 a bod 5.24 zápisu ze dne 11.03.2009.

(Zasedání bylo přerušeno v 12:05 před hlasováním a pokračovalo v 12:10)


PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

4. Pořad jednání

Robert Evans a čtyřicet dalších poslanců vzneslo písemné námitky proti zařazení návrhu usnesení výboru AFET o humanitární situaci na Srí Lance (bod 14 zápisu ze dne 10.03.2009) na pořad jedníní právě probíhajícího dílčího zasedání.

Podle ustanovení čl. 90 odst. 4 jednacího řádu byl návrh usnesení zařazen na pořad jednání a předložen k rozpravě a k hlasování během tohoto dílčího zasedání.

Předsedající navrhla, aby byla rozprava zařazena jako poslední bod na pořad jednání večerních rozprav a aby se hlasování konalo zítra v poledne.

Lhůta pro předložení pozměňovacíh návrhů je stanovena dnes odpoledne na 15:00.

Vystoupili: Robert Evans s žádostí o odložení rozpravy na nadcházející dílčí zasedání a Daniel Cohn-Bendit, který vyjádřil nesouhlas s touto žádostí.

Parlament zamítl žádost o odložení rozpravy.


5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu (kodifikované znění) [KOM(2008)0575 - C6-0347/2008 - 2008/0181(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0060/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0101)


5.2. Zaměstnanci Europolu: úprava základních platů a příspěvků * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o podnětu Francouzské republiky k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se upravují základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu [14479/2008 - C6-0038/2009 - 2009/0804(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0078/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0102)


5.3. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení [KOM(2009)0023 - C6-0040/2009 - 2009/2007(ACI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A6-0106/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0103)


5.4. Opravný rozpočet č. 1/2009: záplavy v Rumunsku (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2009 na rozpočtový rok 2009, oddíl III - Komise [6952/2009 – C6-0075/2009 – 2009/2008(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Jutta Haug (A6-0113/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0104)


5.5. Společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (přepracované znění) ***III (hlasování)

Zpráva o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem ke směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (přepracované znění) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] – delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru – Zpravodaj: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0105)


5.6. Společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (přepracované znění) ***III (hlasování)

Zpráva o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem k nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (přepracované znění) [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru – Zpravodaj: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0106)


5.7. Státní přístavní inspekce (přepracované znění) ***III (hlasování)

Zpráva o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o státní přístavní inspekci (přepracované znění) [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] – delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru – Zpravodaj: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0107)


5.8. Kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel ***III (hlasování)

Zpráva o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem ke směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] – delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru – Zpravodaj: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0108)


5.9. Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy ***III (hlasování)

Zpráva o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem ke směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice 1999/35/ES a 2002/59/ES [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] – delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru – Zpravodaj: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0109)


5.10. Odpovědnost dopravců k cestujícím po moři v případě nehod ***III (hlasování)

Zpráva o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem k nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] – delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru – Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0102/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0110)


5.11. Pojištění majitelů lodí pro námořní nároky ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji přijatém Radou k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Gilles Savary (A6-0072/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P6_TA(2009)0111)


5.12. Soulad s požadavky na stát vlajky ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji přijatém Radou k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o souladu s požadavky na stát vlajky [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P6_TA(2009)0112)


5.13. Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly [KOM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0113)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0113)


5.14. Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (přepracované znění) [KOM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Michael Cashman (A6-0077/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0114)

Vystoupili: Michael Cashman (zpravodaj), který podle čl. 53 odst. 1 jednacího řádu vyzval Komisi, aby oznámila postoj k pozměňovacím návrhům Parlamentu, a Günter Verheugen (místopředseda Komise).

Michael Cashman podle čl. 53 odst. 2 jednacího řádu učinil formální návrh Parlamentu, pokud jde o pokračování hlasování o návrhu legislativního usnesení.

Parlament rozhodl o odložení hlasování. Věc je považována za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.

Michael Cashman požádal předsedající, aby vyzvala stávající úřadující předsenictví rady a nadcházející předsednictví k zahájení formálního dialogu s Parlamentem (předsedající poslanci odpověděla, že jeho žádost postoupí), a požádal, aby byly v přijatém textu provedeny určité technické úpravy.


5.15. Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států [KOM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Jan Andersson (A6-0052/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0115)


5.16. Prodloužení platnostii článku 139 jednacího řádu do konce sedmého volebního období (hlasování)

Návrh usnesení B6-0094/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0116)


5.17. Sociální situace Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU (hlasování)

Zpráva o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU [2008/2137(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Magda Kósáné Kovács (A6-0038/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou PSE)

přijat (P6_TA(2009)0117)


5.18. Řešení ropné krize (hlasování)

Zpráva o řešení ropné krize [2008/2212(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Herbert Reul (A6-0035/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinami PPE-DE a PSE)

přijat (P6_TA(2009)0118)


5.19. Doprava šetrnější k životnímu prostředí a internalizace vnějších nákladů (hlasování)

Zpráva o dopravě šetrnější k životnímu prostředí a internalizaci vnějších nákladů [2008/2240(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0119)


5.20. Lisabonská strategie (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0107/2009, B6-0108/2009 a B6-0109/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ B6-0107/2009

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B6-0108/2009

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B6-0109/2009

přijat (P6_TA(2009)0120)

Vystoupení

Pervenche Berès s žádostí, aby se hlasovalo o bodu 47 (předsedající oznámila, že tento bod je bezpředmětný).


5.21. Boj proti klimatickým změnám (hlasování)

Návrh usnesení B6-0134/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0121)

Vystoupení

Avril Doyle s jazykovým upřesněním týkajícím se bodu 20.


5.22. Hlavní směry politiky zaměstnanosti (hlasování)

Návrh usnesení B6-0133/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0122)

Vystoupení

Elizabeth Lynne, aby předložila jazykové upřesnění k bodu 13, a Philip Bushill-Matthews, aby předložil ústní PN k bodu 1 (vzat v potaz).


5.23. Evropský plán na oživení ekonomiky (hlasování)

Zpráva o evropském plánu na oživení ekonomiky [2008/2334(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0123)

Vystoupení

– před hlasováním Gunnar Hökmark, aby upřesnil postoj skupiny PPE-DE k PN 113;

– Elisa Ferreira (zpravodajka), aby předložila ústní PN k PN 93 (vzat v potaz);

Alain Lipietz za skupinu Verts/ALE, aby předložil ústní PN (vzat v potaz) k PN 71 (zamítnut);

– před závěrečným hlasováním Martin Schulz a k jeho výrokům Daniel Cohn-Bendit, Hartmut Nassauer a Joseph Daul;

Vittorio Prodi k závěrečnému hlasování o zprávě.


5.24. Politika soudržnosti: investice do reálné ekonomiky (hlasování)

Zpráva o politice soudržnosti: investice do reálné ekonomiky [2009/2009(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0124)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Elisa Ferreira - A6-0063/2009

Richard Corbett

zpráva Paolo Costa - A6-0102/2009

Carlo Fatuzzo

zpráva Saïd El Khadraoui - A6-0066/2009

Simon Busuttil, Leopold Józef Rutowicz

zpráva Michael Cashman - A6-0077/2009

Hannu Takkula, Martin Callanan, Syed Kamall

zpráva Jan Andersson - A6-0052/2009

Carlo Fatuzzo, Martin Callanan

Prodloužení platnostii článku 139 jednacího řádu do konce sedmého volebního období - B6-0094/2009

Jim Allister

zpráva Magda Kósáné Kovács - A6-0038/2009

Miroslav Mikolášik, Philip Claeys, Frank Vanhecke

zpráva Herbert Reul - A6-0035/2009

Avril Doyle, Martin Callanan

zpráva Georg Jarzembowski - A6-0055/2009

Neena Gill

Příprava Evropské rady – Lisabonská strategie – B6-0109/2009

Hannu Takkula, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris, Martin Callanan, Syed Kamall, Neena Gill

Boj proti klimatickým změnám – B6-0134/2009

Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall

Hlavní směry politiky zaměstnanosti – B6-0133/2009

Frank Vanhecke, Syed Kamall, Daniel Hannan

zpráva Luis de Grandes Pascual - A6-0097/2009

Richard Corbett

zpráva Elisa Ferreira - A6-0063/2009

Neena Gill, Daniel Hannan, Jean-Claude Martinez

zpráva Evgeni Kirilov - A6-0075/2009

Christopher Heaton-Harris, Daniel Hannan


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:55, pokračovalo v 15:10.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

8. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení k tragickým událostem, ke kterým došlo dnes na střední škole ve Winnendenu ve spolkové zemi Bádensko-Würtembersko, kde bývalý student zabil několik studentů a učitelů a zranil dva policisty. Předseda připomněl podobné události, k nimž došlo před šesti měsíci na škole v Kauhajoki ve Finsku a včera v Alabamě ve Spojených státech.

Vyzval Evropskou unii a její členské státy, aby podnikly vše pro to, aby bylo možné takovým činům předejít, a jménem Parlamentu vyjádřil solidaritu s rodinami obětí.

Parlament uctil minutou ticha památku obětí.


PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

9. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Othmar Karas informoval předsednictvo, že byl přítomen na zasedání, jeho jméno však nebylo uvedeno na prezenční listině.

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


10. Složení Parlamentu

Daniel Varela Suanzes-Carpegna oznámil písemně své odstoupení z funkce poslance Parlamentu s účinností od 10. března 2009.

Podle čl. 4 odst. 1 a 7 jednacího řádu oznámil Parlament uvolnění mandátu a informoval o tom dotyčný členský stát.


11. Aktuální stav SIS II (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0005/2009), kterou pokládají Carlos Coelho za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, a Henrik Lax za skupinu ALDE Radě: Aktuální stav SIS II (B6-0010/2009)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0006/2009), kterou pokládají Carlos Coelho za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, a Henrik Lax za skupinu ALDE Komisi: Aktuální stav SIS II (B6-0010/2009)

Carlos Coelho, Martine Roure a Henrik Lax rozvinuli otázky k ústnímu zodpovězení.

Alexandr Vondra (úřadující předseda Rady) a Jacques Barrot (místopředseda Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE-DE, a Genowefa Grabowska za skupinu PSE.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Hubert Pirker, Mihael Brejc a Bernd Posselt.

Vystoupili: Alexandr Vondra a Jacques Barrot.

Rozprava byla uzavřena.


12. Pokrok Chorvatska za rok 2008 – Pokrok Turecka za rok 2008 – Pokrok Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2008 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Pokrok Chorvatska za rok 2008

Prohlášení Rady a Komise: Pokrok Turecka za rok 2008

Prohlášení Rady a Komise: Pokrok Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2008

Alexandr Vondra (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Olli Rehn (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Hannes Swoboda, Ria Oomen-Ruijten, Erik Meijer, Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, István Szent-Iványi za skupinu ALDE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Joost Lagendijk za skupinu Verts/ALE, Adamos Adamou za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli nezařazený, Anna Ibrisagic, Józef Pinior a Charles Tannock.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

Vystoupili: Alexander Graf Lambsdorff, Mario Borghezio, Angelika Beer, Gerard Batten, Philip Claeys, Doris Pack, Libor Rouček, Jelko Kacin, Bogusław Rogalski, Sepp Kusstatscher, Hanne Dahl, Carl Lang, Pál Schmitt, Emine Bozkurt, Jim Allister, Antonios Trakatellis, Maria Eleni Koppa a Alojz Peterle.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Giorgos Dimitrakopoulos, Joel Hasse Ferreira, Metin Kazak, Bart Staes, Kyriacos Triantaphyllides a Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vystoupili: Alexandr Vondra a Olli Rehn.

Pokrok Chorvatska za rok 2008

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Hannes Swoboda za výbor AFET o pokroku Chorvatska za rok 2008 (B6-0104/2009)

Pokrok Turecka za rok 2008

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Ria Oomen-Ruijten za výbor AFET o zprávě o pokroku Turecka za rok 2008 (B6-0105/2009).

Pokrok Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2008

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Erik Meijer za výbor AFET o zprávě o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2008 (B6-0106/2009).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 12.03.2009, bod 7.10 zápisu ze dne 12.03.2009 a bod 7.11 zápisu ze dne 12.03.2009.


13. Mandát Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (rozprava)

Zpráva o návrhu doporučení Evropského parlamentu Radě k mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii [2008/2290(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A6-0112/2009)

Annemie Neyts-Uyttebroeck uvedla zprávu.

Vystoupil Alexandr Vondra (úřadující předseda Rady).

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupil Olli Rehn (člen Komise).

Vystoupili: Ria Oomen-Ruijten za skupinu PPE-DE, Richard Howitt za skupinu PSE, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Jan Marinus Wiersma a Véronique De Keyser.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Alexandru Nazare a Bogusław Rogalski.

Vystoupili: Alexandr Vondra, Olli Rehn a Annemie Neyts-Uyttebroeck.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.12 zápisu ze dne 12.03.2009.


14. Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Parlament projednal řadu otázek Radě (B6-0009/2009).

Otázka 1 (Marian Harkin): Zlepšení kvality, dostupnosti a financování dlouhodobé péče.

Otázka a doplňující otázky: Kathy Sinnott (zástupkyně autora) a Hubert Pirker. Odpověď: Alexandr Vondra (úřadující předseda Rady).

Otázka 2 (Brian Crowley): Nezaměstnanost v Evropě.

Otázka a a doplňující otázky: Brian Crowley, Gay Mitchell a Hubert Pirker. Odpověď: Alexandr Vondra.

Otázka 3 (Mairead McGuinness): Rozdílnost výrobních norem ve světě.

Otázka a a doplňující otázky: Mairead McGuinness a Jim Allister. Odpověď: Alexandr Vondra.

Otázka 4 (Claude Moraes): Změna klimatu.

Otázka a a doplňující otázky: Claude Moraes, Silvia-Adriana Ţicău a Avril Doyle. Odpověď: Alexandr Vondra.

Otázka 5 (Liam Aylward): Bezpečnost silničního provozu.

Otázka a doplňující otázky: Seán Ó Neachtain (zástupce autora), Silvia-Adriana Ţicău a Jim Higgins. Odpověď: Alexandr Vondra.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky Radě skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 19:10, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

15. Zelená kniha o pracovnících ve zdravotnictví v Evropě (rozprava)

Prohlášení Komise: Zelená kniha o pracovnících ve zdravotnictví v Evropě

Androulla Vassiliou (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: John Bowis za skupinu PPE-DE, Jules Maaten za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Konstantinos Droutsas za skupinu GUE/NGL, a Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Nicodim Bulzesc, Ewa Tomaszewska, Colm Burke a Czesław Adam Siekierski.

Vystoupila Androulla Vassiliou.

Rozprava byla uzavřena.


16. Páté Světové fórum o vodě, Istanbul, 16.–22. březen 2009 (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0026/2009), kterou pokládá Josep Borrell Fontelles za výbor DEVE Komisi: Páté Světové fórum o vodě, jež se bude konat v Istanbulu ve dnech 16.-22. března 2009 (B6-0015/2009)

Pierre Schapira (zástupce autora) rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Androulla Vassiliou (členka Komise) odpověděla na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: José Ribeiro e Castro za skupinu PPE-DE, Inés Ayala Sender za skupinu PSE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, a Filip Kaczmarek.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Czesław Adam Siekierski, Alessandro Battilocchio, Marie Anne Isler Béguin a John Bowis.

Vystoupila Androulla Vassiliou.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

– Thijs Berman za výbor DEVE o vodě s ohledem na páté Světové fórum o vodě, jež se bude konat v Istanbulu ve dnech 16. až 22. března 2009 (B6-0113/2009).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.13 zápisu ze dne 12.03.2009.


17. Zpráva Účetního dvora č. 10/2008 o rozvojové pomoci ES zdravotnickým službám v subsaharské Africe (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0030/2009), kterou pokládá Josep Borrell Fontelles za výbor DEVE Komisi: Zpráva Účetního dvora č. 10/2008 o rozvojové pomoci ES zdravotnickým službám v subsaharské Africe. (B6-0016/2009)

Anne Van Lancker (zastupující autora) rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

Androulla Vassiliou (členka Komise) odpověděla na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: John Bowis za skupinu PPE-DE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, a José Ribeiro e Castro.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupila Marie Anne Isler Béguin.

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

Vystoupila Androulla Vassiliou.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

– Josep Borrell Fontelles za výbor DEVE o přístupu k rozvojové pomoci ES zaměřené na subsaharskou Afriku (B6-0114/2009).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.14 zápisu ze dne 12.03.2009.


18. Uplatňování jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0018/2009), kterou pokládá Pervenche Berès za výbor ECON Komisi: Uplatňování jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) (B6-0013/2009)

Pervenche Berès rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

Androulla Vassiliou (členka Komise) odpověděla na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupil Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE-DE.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Margarita Starkevičiūtė a Paul Rübig.

Vystoupila Androulla Vassiliou.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

– Pervenche Berès za výbor ECON o zprovoznění Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) (B6-0111/2009).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.15 zápisu ze dne 12.03.2009.


19. Zhoršování humanitární situace na Srí Lance (rozprava)

Návrh usnesení, který na základě článku 91 jednacího řádu předložil výbor AFET, o zhoršující se humanitární situaci na Srí Lance (B6-0140/2009)

Vystoupily: Marie Anne Isler Béguin za výbor AFET a Benita Ferrero-Waldner (členka Komise).

Vystoupili: Charles Tannock za skupinu PPE-DE, Robert Evans za skupinu PSE, Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE, Geoffrey Van Orden a Jo Leinen.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Paul Rübig, Erik Meijer, Michael Gahler a Robert Evans (předsedají připomněl technické aspekty postupu „catch the eye“).

Vystoupila Benita Ferrero-Waldner.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 12.03.2009.


20. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 420.647/OJJE).


21. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:35.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí