Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 225kWORD 147k
Keskiviikko 11. maaliskuuta 2009 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Eurooppa-neuvoston valmistelu (19. ja 20. maaliskuuta 2009) - Euroopan talouden elvytyssuunnitelma - Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivat * - Koheesiopolitiikka: investointeja reaalitalouteen (keskustelu)
 4.Esityslista
 5.Äänestykset
  
5.1.Direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan b ja c alakohdan soveltamisala (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.2.Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen mukauttaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.3.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.4.Lisätalousarvio nro 1/2009 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.5.Alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevat yhteiset säännöt ja standardit (uudelleenlaatiminen) ***III (äänestys)
  
5.6.Alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevat yhteiset säännöt ja standardit (uudelleenlaatiminen) ***III (äänestys)
  
5.7.Satamavaltioiden suorittama valvonta (uudelleenlaatiminen) ***III (äänestys)
  
5.8.Alusliikennettä koskeva yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmä ***III (äänestys)
  
5.9.Meriliikennealan onnettomuuksien tutkinta ***III (äänestys)
  
5.10.Merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuu onnettomuustapauksessa ***III (äänestys)
  
5.11.Alusten omistajien vakuutus merioikeudellisia vaateita varten ***II (äänestys)
  
5.12.Lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattaminen ***II (äänestys)
  
5.13.Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta ***I (äänestys)
  
5.14.Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)
  
5.15.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivat * (äänestys)
  
5.16.Parlamentin työjärjestyksen 139 artiklan voimassaolon jatkaminen seitsemännen vaalikauden loppuun (äänestys)
  
5.17.Romanien yhteiskunnallinen tilanne ja heidän työmarkkinoille pääsemisensä parantaminen EU:ssa (äänestys)
  
5.18.Öljyn toimitusvarmuuteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen (äänestys)
  
5.19.Ympäristöystävällisempi liikenne ja ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin (äänestys)
  
5.20.Lissabonin strategia (äänestys)
  
5.21.Ilmastonmuutoksen torjuminen (äänestys)
  
5.22.Työllisyyspolitiikan suuntaviivat (äänestys)
  
5.23.Euroopan talouden elvytyssuunnitelma (äänestys)
  
5.24.Koheesiopolitiikka: investointeja reaalitalouteen (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Puhemiehen julkilausuma
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Parlamentin kokoonpano
 11.Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) tilanne (keskustelu)
 12.Kroatian edistymiskertomus 2008 - Turkin edistymiskertomus 2008 - Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian edistymiskertomus 2008 (keskustelu)
 13.Entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksianto (keskustelu)
 14.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 15.Vihreä kirja Euroopan terveydenhuoltohenkilöstöstä (keskustelu)
 16.Maailman viides vesifoorumi Istanbulissa 16.-22. maaliskuuta 2009 (keskustelu)
 17.Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 10/2008 terveydenhuoltopalveluihin liittyvästä EY:n kehitysyhteistyötuesta Saharan eteläpuolisen Afrikan maille (keskustelu)
 18.Yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) käyttöönotto (keskustelu)
 19.Sri Lankan humanitaarisen tilanteen huonontuminen (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman eurooppalaisen terrorismin uhrien viidennen muistopäivän johdosta. Hän kunnioitti kaikkien terrorismin uhrien muistoa viitaten kahteen Massereenessa 7. maaliskuuta 2009 surmattuun brittisotilaaseen ja Pohjois-Irlannin Armaghin kreivikunnassa 9. maaliskuuta 2009 surmattuun poliisiin sekä Sri Lankan eteläosassa moskeijaan 10. maaliskuuta 2009 tehdyn pommi-iskun uhreihin. Puhemies tuomitsi terroriteot yhtenä kansainvälisen yhteisön turvallisuuteen, vakauteen ja demokraattisiin arvoihin kohdistuvista suurimmista uhista. Hän ilmaisi parlamentin puolesta solidaarisuutensa uhrien perheille.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden Pohjois-Irlannin ja Sri Lankan äskettäisten iskujen uhrien muistoksi.

°
° ° °

Puhemies antoi julkilausuman sen johdosta, että on kulunut 30 vuotta Jean Monnet'n kuolemasta. Hän kunnioitti Monnet'n muistoa sekä hänen toimintaansa johtaneita periaatteita, jotka ovat edelleen ajankohtaisia.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron, jossa hän osoitti kunnioituksensa puhemiehen tavoin.

°
° ° °

José Ribeiro e Castro käytti puheenvuoron, jossa hän katsoi, että eurooppalaista terrorismin uhrien muistopäivää tulisi viettää laajemmin koko unionin alueella, ja kehotti komissiota sekä neuvoston puheenjohtajavaltiota tekemään aloitteen tätä tarkoitusta varten.


3. Eurooppa-neuvoston valmistelu (19. ja 20. maaliskuuta 2009) - Euroopan talouden elvytyssuunnitelma - Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivat * - Koheesiopolitiikka: investointeja reaalitalouteen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston valmistelu (19. ja 20. maaliskuuta 2009)

Mietintö: Euroopan talouden elvytyssuunnitelma [2008/2334(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [KOM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Jan Andersson (A6-0052/2009)

Mietintö: Koheesiopolitiikka: investointeja reaalitalouteen [2009/2009(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

Alexandr Vondra (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Elisa Ferreira, Jan Andersson ja Evgeni Kirilov esittelivät laatimansa mietinnöt.

Puheenvuorot: Salvador Garriga Polledo (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elisabeth Morin (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jana Bobošíková, Klaus-Heiner Lehne, Poul Nyrup Rasmussen, Jules Maaten, Mirosław Mariusz Piotrowski, Claude Turmes, Sahra Wagenknecht, Nils Lundgren, Bruno Gollnisch, Lambert van Nistelrooij, Edit Herczog, Ona Juknevičienė, Guntars Krasts, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Johannes Blokland, Sergej Kozlík, Gunnar Hökmark, Guido Sacconi, Sophia in 't Veld, Dariusz Maciej Grabowski ja Csaba Őry.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Pervenche Berès, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rolf Berend, Enrique Barón Crespo, Chris Davies, Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Brian Simpson, Péter Olajos, Gianni Pittella, Avril Doyle, Harlem Désir, Cornelis Visser ja Libor Rouček.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Rumiana Jeleva, Atanas Paparizov, Danutė Budreikaitė, Mieczysław Edmund Janowski, Emmanouil Angelakas, Csaba Sándor Tabajdi, Martin Schulz ja Klaus-Heiner Lehne Martin Schulzin puheenvuorosta.

Puheenvuorot: Alexandr Vondra, Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja), Elisa Ferreira, Jan Andersson ja Evgeni Kirilov.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Rebecca Harms, Gisela Kallenbach ja Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta Lissabonin strategiasta kevään 2009 Eurooppa-neuvostolle (B6-0107/2009)

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov ja Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta kevään 2009 Eurooppa-neuvostolle tiedotettavista Lissabonin strategiaa koskevista Euroopan parlamentin näkemyksistä (B6-0108/2009)

- Joseph Daul ja Klaus-Heiner Lehne PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz, Edit Herczog ja Udo Bullmann PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ja Jules Maaten ALDE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini, Guntars Krasts ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta Euroopan parlamentin päätöslauselma Lissabonin strategiaa koskevista näkemyksistä, jotka parlamentti esittää kevään 2009 Eurooppa-neuvostolle (B6-0109/2009)

- Jan Andersson EMPL-valiokunnan puolesta jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen täytäntöönpanosta vuosina 2008–2010 (B6-0133/2009)

- Miroslav Ouzký ENVI-valiokunnan puolesta EU:n strategiasta kattavan ilmastonmuutossopimuksen tekemiseksi Kööpenhaminassa ja riittävän rahoituksen myöntämisestä ilmastonmuutospolitiikalle (B6-0134/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.20, istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.21, istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.22, istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.15 ja istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.24.

(Istunto keskeytettiin klo 12.05 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.10.)


Puhetta johti
varapuhemies Martine ROURE

4. Esityslista

Puhemies ilmoitti, että Robert Evans ja 40 muuta allekirjoittanutta ovat jättäneet kirjallisen vastalauseensa AFET-valiokunnan Sri Lankan humanitaarisesta tilanteesta laatiman päätöslauselmaesityksen sisällyttämisestä tämän istunnon esityslistalle (istunnon pöytäkirja 10.3.2009, kohta 14).

Päätöslauselmaesitys sisällytettiin keskustelua ja äänestystä varten tämän istunnon esityslistalle työjärjestyksen 90 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Puhemies ehdotti, että keskustelu sisällytetään viimeiseksi kohdaksi tämän illan esityslistalle ja että äänestys toimitetaan huomenna keskipäivällä.

Määräaika tarkistusten jättämiselle on tänään iltapäivällä klo 15.00.

Puheenvuorot: Robert Evans, joka pyysi keskustelun lykkäämistä seuraavaan istuntojaksoon, ja Daniel Cohn-Bendit, joka vastusti tätä pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi keskustelun lykkäämistä koskevan pyynnön.


5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä "Äänestysten tulokset".

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan b ja c alakohdan soveltamisala (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan b ja c alakohdan soveltamisalasta vapautettaessa tietty tavaroiden lopullinen maahantuonti arvonlisäverosta (kodifioitu toisinto) [KOM(2008)0575 - C6-0347/2008 - 2008/0181(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0060/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0101)


5.2. Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen mukauttaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ranskan tasavallan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttamisesta [14479/2008 - C6-0038/2009 - 2009/0804(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0078/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0102)


5.3. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan nojalla [KOM(2009)0023 - C6-0040/2009 - 2009/2007(ACI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A6-0106/2009)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0103)


5.4. Lisätalousarvio nro 1/2009 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2009 varainhoitovuodeksi 2009
Pääluokka III - Komissio [6952/2009 – C6-0075/2009 – 2009/2008(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jutta Haug (A6-0113/2009)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0104)


5.5. Alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevat yhteiset säännöt ja standardit (uudelleenlaatiminen) ***III (äänestys)

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (uudelleenlaadittu toisinto) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0105)


5.6. Alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevat yhteiset säännöt ja standardit (uudelleenlaatiminen) ***III (äänestys)

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (uudelleenlaadittu toisinto) [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0106)


5.7. Satamavaltioiden suorittama valvonta (uudelleenlaatiminen) ***III (äänestys)

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta (uudelleenlaadittu toisinto) [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0107)


5.8. Alusliikennettä koskeva yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmä ***III (äänestys)

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta annetun direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0108)


5.9. Meriliikennealan onnettomuuksien tutkinta ***III (äänestys)

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteista ja direktiivien 1999/35/EY ja 2002/59/EY muuttamisesta [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0109)


5.10. Merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuu onnettomuustapauksessa ***III (äänestys)

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Paolo Costa (A6-0102/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0110)


5.11. Alusten omistajien vakuutus merioikeudellisia vaateita varten ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi alusten omistajien vakuutuksesta merioikeudellisia vaateita varten [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Gilles Savary (A6-0072/2009)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P6_TA(2009)0111)


5.12. Lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattaminen ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P6_TA(2009)0112)


5.13. Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta [KOM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0113)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0113)


5.14. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (uudelleen laadittu toisinto) [KOM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Michael Cashman (A6-0077/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0114)

Puheenvuorot: Michael Cashman (esittelijä), joka kehotti komissiota työjärjestyksen 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmaisemaan kantansa parlamentin tarkistuksiin, ja Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja).

Michael Cashman, joka teki työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti parlamentille virallisen ehdotuksen siitä, äänestetäänkö luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi.

Parlamentti päätti lykätä äänestystä. Asia katsottiin palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.

Michael Cashman pyysi puhemiestä kehottamaan nykyistä ja seuraavaa neuvoston puheenjohtajavaltiota käynnistämään virallisen vuoropuhelun parlamentin kanssa (puhemies vastasi, että pyyntö välitetään eteenpäin) ja pyysi, että hyväksyttyyn tekstiin tehdään tiettyjä teknisiä mukautuksia.


5.15. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivat * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [KOM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Jan Andersson (A6-0052/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0115)


5.16. Parlamentin työjärjestyksen 139 artiklan voimassaolon jatkaminen seitsemännen vaalikauden loppuun (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0094/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0116)


5.17. Romanien yhteiskunnallinen tilanne ja heidän työmarkkinoille pääsemisensä parantaminen EU:ssa (äänestys)

Mietintö: Romanien yhteiskunnallinen tilanne ja heidän työmarkkinoille pääsemisensä parantaminen EU:ssa [2008/2137(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Magda Kósáné Kovács (A6-0038/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (PSE-ryhmän jättämä)

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0117)


5.18. Öljyn toimitusvarmuuteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen (äänestys)

Mietintö: Öljyn toimitusvarmuuteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen [2008/2212(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Herbert Reul (A6-0035/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (PPE-DE- ja PSE-ryhmän jättämä)

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0118)


5.19. Ympäristöystävällisempi liikenne ja ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin (äänestys)

Mietintö: Ympäristöystävällisempi liikenne ja ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin [2008/2240(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0119)


5.20. Lissabonin strategia (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0107/2009, B6-0108/2009 ja B6-0109/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0107/2009

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0108/2009

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0109/2009

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0120)

Puheenvuorot:

Pervenche Berès pyysi äänestystä 47 kohdasta (puhemies ilmoitti, että kyseinen kohta raukeaa).


5.21. Ilmastonmuutoksen torjuminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0134/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0121)

Puheenvuorot:

Avril Doyle teki kielellisen täsmennyksen 20 kohtaan.


5.22. Työllisyyspolitiikan suuntaviivat (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0133/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0122)

Puheenvuorot:

Elizabeth Lynne teki 13 kohtaan kielellisen täsmennyksen, ja Philip Bushill-Matthews esitti tarkistukseen 1 suullisen tarkistuksen (hyväksyttiin).


5.23. Euroopan talouden elvytyssuunnitelma (äänestys)

Mietintö: Euroopan talouden elvytyssuunnitelma [2008/2334(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0123)

Puheenvuorot:

- Gunnar Hökmark täsmensi ennen äänestystä PPE-DE-ryhmän kantaa tarkistukseen 113;

- Elisa Ferreira (esittelijä) esitti tarkistukseen 93 suullisen tarkistuksen (hyväksyttiin);

- Alain Lipietz esitti Verts/ALE-ryhmän puolesta suullisen tarkistuksen (hyväksyttiin) tarkistukseen 71 (hylättiin);

- Martin Schulz ennen lopullista äänestystä ja tästä puheenvuorosta Daniel Cohn-Bendit, Hartmut Nassauer ja Joseph Daul;

- Vittorio Prodi lopullisesta äänestyksestä Reulin mietinnöstä.


5.24. Koheesiopolitiikka: investointeja reaalitalouteen (äänestys)

Mietintö: Koheesiopolitiikka: investointeja reaalitalouteen [2009/2009(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0124)


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Elisa Ferreira - A6-0063/2009

Richard Corbett

Mietintö Paolo Costa - A6-0102/2009

Carlo Fatuzzo

Mietintö Saïd El Khadraoui - A6-0066/2009

Simon Busuttil, Leopold Józef Rutowicz

Mietintö Michael Cashman - A6-0077/2009

Hannu Takkula, Martin Callanan, Syed Kamall

Mietintö Jan Andersson - A6-0052/2009

Carlo Fatuzzo, Martin Callanan

Parlamentin työjärjestyksen 139 artiklan voimassaolon jatkaminen seitsemännen vaalikauden loppuun - B6-0094/2009

Jim Allister

Mietintö Magda Kósáné Kovács - A6-0038/2009

Miroslav Mikolášik, Philip Claeys, Frank Vanhecke

Mietintö Herbert Reul - A6-0035/2009

Avril Doyle, Martin Callanan

Mietintö Georg Jarzembowski - A6-0055/2009

Neena Gill

Eurooppa-neuvoston valmistelu - Lissabonin strategia - B6-0109/2009

Hannu Takkula, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris, Martin Callanan, Syed Kamall, Neena Gill

Ilmastonmuutoksen torjuminen - B6-0134/2009

Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall

Työllisyyspolitiikan suuntaviivat - B6-0133/2009

Frank Vanhecke, Syed Kamall, Daniel Hannan

Mietintö Luis de Grandes Pascual - A6-0097/2009

Richard Corbett

Mietintö Elisa Ferreira - A6-0063/2009

Neena Gill, Daniel Hannan, Jean-Claude Martinez

Mietintö Evgeni Kirilov - A6-0075/2009

Christopher Heaton-Harris, Daniel Hannan


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.55 ja sitä jatkettiin klo 15.10.)

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

8. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman Winnendenissä, Saksan Baden-Württembergin osavaltiossa sijaitsevassa koulussa tänään sattuneista dramaattisista tapahtumista, joissa koulun entinen oppilas tappoi useita oppilaita ja opettajia ja haavoitti kahta poliisia. Puhemies muistutti Suomessa Kauhajoella sijaitsevassa koulussa kuusi kuukautta sitten ja Yhdysvalloissa Alabamassa eilen sattuneista vastaavista tapahtumista.

Puhemies kehotti Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita tekemään kaikkensa tällaisten tekojen estämiseksi ja ilmaisi parlamentin puolesta solidaarisuutensa uhrien perheille.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden uhrien muistoksi.


Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Othmar Karas on ilmoittanut olleensa läsnä, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Parlamentin kokoonpano

Daniel Varela Suanzes-Carpegna on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 10. maaliskuuta 2009 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 7 kohdan mukaisesti parlamentti totesi kyseisen edustajantoimen vapautuneen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.


11. Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) tilanne (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0005/2009): Carlos Coelho PPE-DE-ryhmän puolesta, Martine Roure PSE-ryhmän puolesta ja Henrik Lax ALDE-ryhmän puolesta neuvostolle: Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) tilanne (B6-0010/2009)

Suullinen kysymys (O-0006/2009): Carlos Coelho PPE-DE-ryhmän puolesta, Martine Roure PSE-ryhmän puolesta ja Henrik Lax ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) tilanne (B6-0010/2009)

Carlos Coelho, Martine Roure ja Henrik Lax esittelivät suulliset kysymykset.

Alexandr Vondra (neuvoston puheenjohtaja) ja Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Marian-Jean Marinescu PPE-DE-ryhmän puolesta ja Genowefa Grabowska PSE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Hubert Pirker, Mihael Brejc ja Bernd Posselt.

Puheenvuorot: Alexandr Vondra ja Jacques Barrot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Kroatian edistymiskertomus 2008 - Turkin edistymiskertomus 2008 - Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian edistymiskertomus 2008 (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kroatian edistymiskertomus 2008

Neuvoston ja komission julkilausumat: Turkin edistymiskertomus 2008

Neuvoston ja komission julkilausumat: Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian edistymiskertomus 2008

Alexandr Vondra (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausumat.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Olli Rehn (komission jäsen) antoi julkilausumat.

Puheenvuorot: Hannes Swoboda, Ria Oomen-Ruijten, Erik Meijer, Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta, István Szent-Iványi ALDE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Joost Lagendijk Verts/ALE-ryhmän puolesta, Adamos Adamou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Luca Romagnoli, Anna Ibrisagic, Józef Pinior ja Charles Tannock.

Puhetta johti
varapuhemies Martine ROURE

Puheenvuorot: Alexander Graf Lambsdorff, Mario Borghezio, Angelika Beer, Gerard Batten, Philip Claeys, Doris Pack, Libor Rouček, Jelko Kacin, Bogusław Rogalski, Sepp Kusstatscher, Hanne Dahl, Carl Lang, Pál Schmitt, Emine Bozkurt, Jim Allister, Antonios Trakatellis, Maria Eleni Koppa ja Alojz Peterle.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Giorgos Dimitrakopoulos, Joel Hasse Ferreira, Metin Kazak, Bart Staes, Kyriacos Triantaphyllides ja Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Puheenvuorot: Alexandr Vondra ja Olli Rehn.

Kroatian edistymiskertomus 2008

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Hannes Swoboda AFET-valiokunnan puolesta Kroatian edistymiskertomuksesta vuodelta 2008 (B6-0104/2009)

Turkin edistymiskertomus 2008

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Ria Oomen-Ruijten AFET-valiokunnan puolesta Turkkia koskevasta vuoden 2008 edistymiskertomuksesta (B6-0105/2009)

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian edistymiskertomus 2008

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Erik Meijer AFET-valiokunnan puolesta entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2008 edistymiskertomuksesta (B6-0106/2009)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2009, kohta 7.9, istunnon pöytäkirja 12.3.2009, kohta 7.10 ja istunnon pöytäkirja 12.3.2009, kohta 7.11.


13. Entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksianto (keskustelu)

Mietintö: Entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksianto [2008/2290(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A6-0112/2009)

Annemie Neyts-Uyttebroeck esitteli laatimansa mietinnön.

Alexandr Vondra (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Olli Rehn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ria Oomen-Ruijten PPE-DE-ryhmän puolesta, Richard Howitt PSE-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma ja Véronique De Keyser.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alexandru Nazare ja Bogusław Rogalski.

Puheenvuorot: Alexandr Vondra, Olli Rehn ja Annemie Neyts-Uyttebroeck.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2009, kohta 7.12.


14. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0009/2009).

Kysymys 1 (Marian Harkin): Pitkäaikaishoidon laadun, saatavuuden ja rahoituksen parantaminen.

Alexandr Vondra (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Kathy Sinnott (laatijan sijainen) ja Hubert Pirker.

Kysymys 2 (Brian Crowley): Työttömyys Euroopassa.

Alexandr Vondra vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Brian Crowley, Gay Mitchell ja Hubert Pirker.

Kysymys 3 (Mairead McGuinness): Tuotantostandardien erot eri puolella maailmaa.

Alexandr Vondra vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Mairead McGuinness ja Jim Allister.

Kysymys 4 (Claude Moraes): Ilmastonmuutos.

Alexandr Vondra vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Claude Moraes, Silvia-Adriana Ţicău ja Avril Doyle.

Kysymys 5 (Liam Aylward): Tieturvallisuus.

Alexandr Vondra vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Seán Ó Neachtain (laatijan sijainen), Silvia-Adriana Ţicău ja Jim Higgins.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 19.10 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Luisa MORGANTINI

15. Vihreä kirja Euroopan terveydenhuoltohenkilöstöstä (keskustelu)

Komission julkilausuma: Vihreä kirja Euroopan terveydenhuoltohenkilöstöstä

Androulla Vassiliou (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: John Bowis PPE-DE-ryhmän puolesta, Jules Maaten ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konstantinos Droutsas GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Kathy Sinnott IND/DEM-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicodim Bulzesc, Ewa Tomaszewska, Colm Burke ja Czesław Adam Siekierski.

Androulla Vassiliou käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Maailman viides vesifoorumi Istanbulissa 16.-22. maaliskuuta 2009 (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0026/2009): Josep Borrell Fontelles DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Maailman viides vesifoorumi Istanbulissa 16.-22. maaliskuuta 2009 (B6-0015/2009)

Pierre Schapira (laatijan sijainen) esitteli suullisen kysymyksen.

Androulla Vassiliou (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: José Ribeiro e Castro PPE-DE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender PSE-ryhmän puolesta, Roberto Musacchio GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Filip Kaczmarek.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Czesław Adam Siekierski, Alessandro Battilocchio, Marie Anne Isler Béguin ja John Bowis.

Androulla Vassiliou käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Thijs Berman DEVE-valiokunnan puolesta vedestä ennen Istanbulissa 16.–22. maaliskuuta 2009 järjestettävää maailman viidettä vesifoorumia (B6-0113/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2009, kohta 7.13.


17. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 10/2008 terveydenhuoltopalveluihin liittyvästä EY:n kehitysyhteistyötuesta Saharan eteläpuolisen Afrikan maille (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0030/2009): Josep Borrell Fontelles DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 10/2008 terveydenhuoltopalveluihin liittyvästä EY:n kehitysyhteistyötuesta Saharan eteläpuolisen Afrikan maille (B6-0016/2009)

Anne Van Lancker (laatijan sijainen) esitteli suullisen kysymyksen.

Androulla Vassiliou (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: John Bowis PPE-DE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta ja José Ribeiro e Castro.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marie Anne Isler Béguin.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Androulla Vassiliou käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Josep Borrell Fontelles DEVE-valiokunnan puolesta lähestymistavasta Saharan eteläpuolisen Afrikan maille myönnettävään terveydenhuoltopalveluihin liittyvään EY:n kehitysyhteistyötukeen (B6-0114/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2009, kohta 7.14.


18. Yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) käyttöönotto (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0018/2009): Pervenche Berès ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) käyttöönotto (B6-0013/2009)

Pervenche Berès esitteli suullisen kysymyksen.

Androulla Vassiliou (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Jean-Paul Gauzès käytti puheenvuoron PPE-DE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Margarita Starkevičiūtė ja Paul Rübig.

Androulla Vassiliou käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Pervenche Berès ECON-valiokunnan puolesta yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) käyttöönotosta (B6-0111/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2009, kohta 7.15.


19. Sri Lankan humanitaarisen tilanteen huonontuminen (keskustelu)

Työjärjestyksen 91 artiklan mukaisesti jätetty AFET-valiokunnan päätöslauselmaesitys Sri Lankan humanitaarisen tilanteen huonontumisesta (B6-0140/2009)

Puheenvuorot: Marie Anne Isler Béguin AFET-valiokunnan puolesta ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen).

Puheenvuorot: Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta, Robert Evans PSE-ryhmän puolesta, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ja Jo Leinen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paul Rübig, Erik Meijer, Michael Gahler ja Robert Evans (puhemies muistutti "catch the eye" -menettelyyn liittyvistä teknisistä seikoista).

Benita Ferrero-Waldner käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2009, kohta 7.5.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 420.647/OJJE).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.35.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö