Rodyklė 
Protokolas
PDF 230kWORD 145k
Trečiadienis, 2009 m. kovo 11 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimai
 3.Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybai (2009 m. kovo 19-20 d.) - Europos ekonomikos atkūrimo planas - Valstybių narių užimtumo politikos gairės * - Sanglaudos politika. Investicijos į tikrąją ekonomiką (diskusijos)
 4.Darbotvarkė
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Galutinio tam tikrų prekių importo neapmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Europolo darbuotojams mokamų bazinių atlyginimų ir išmokų patikslinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.4.Taisomojo biudžeto Nr. 1/2009 projektas: potvyniai Rumunijoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.5.Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) ***III (balsavimas)
  
5.6.Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) ***III (balsavimas)
  
5.7.Uosto valstybės kontrolė (nauja redakcija) ***III (balsavimas)
  
5.8.Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema ***III (balsavimas)
  
5.9.Avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimai ***III (balsavimas)
  
5.10.Keleivių vežėjų jūra atsakomybė avarijų atveju ***III (balsavimas)
  
5.11.Laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimas ***II (balsavimas)
  
5.12.Vėliavos valstybės reikalavimų laikymasis ***II (balsavimas)
  
5.13.Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra ***I (balsavimas)
  
5.14.Galimybė visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais ***I (balsavimas)
  
5.15.Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (balsavimas)
  
5.16.Parlamento darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnio taikymo pratęsimas iki septintosios Parlamento kadencijos pabaigos (balsavimas)
  
5.17.Romų socialinė padėtis ir galimybių jiems patekti į ES darbo rinką gerinimas (balsavimas)
  
5.18.Su nafta susijusių problemų sprendimas (balsavimas)
  
5.19.Ekologiškas transporto naudojimas ir išorės sąnaudų priskyrimas vidaus sąnaudoms (balsavimas)
  
5.20.Lisabonos strategija (balsavimas)
  
5.21.Kova su klimato kaita (balsavimas)
  
5.22.Užimtumo politikos gairės (balsavimas)
  
5.23.Europos ekonomikos atkūrimo planas (balsavimas)
  
5.24.Sanglaudos politika. Investicijos į tikrąją ekonomiką (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Pirmininko pareiškimas
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Parlamento sudėtis
 11.SIS II dabartinė padėtis (diskusijos)
 12.2008 m. Kroatijos pažangos ataskaita - 2008 m. Turkijos pažangos ataskaita - 2008 m. Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 13.Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai įgaliojimai (diskusijos)
 14.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 15.Žalioji knyga dėl Europos sveikatos priežiūros darbuotojų (diskusijos)
 16.Penktasis pasaulinis vandens forumas, vyksiantis 2009 m. kovo 16-22 d. Stambule (diskusijos)
 17.Audito Rūmų speciali ataskaita Nr. 10/2008 dėl sveikatos priežiūros įstaigoms Afrikos šalyse į pietus nuo Sacharos skirtos EB paramos vystymuisi (diskusijos)
 18.Bendros mokėjimų eurais erdvės (angl. SEPA) įgyvendinimas (diskusijos)
 19.Blogėjanti humanitarinė padėtis Šri Lankoje (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas padarė pareiškimą 5-osios Europos terorizmo aukų dienos proga. Jis pagerbė visas terorizmo aukas, ypatingą dėmesį atkreipdamas į 2009 m. kovo 7 d. dviejų Didžiosios Britanijos kariškių žūtį Massereene ir į 2009 m. kovo 9 d. policininko nužudymą Arma grafystėje (Šiaurės Airija) bei taip pat į 2009 m. kovo 10 d. savižudžio išpuolio mečetėje aukas Šri Lankoje. Jis pasmerkė terorizmo išpuolius, nes jie kelia didžiausią grėsmę tarptautinės visuomenės saugumui, stabilumui ir demokratijos vertybėms. Parlamento vardu jis išreiškė solidarumą su visų aukų šeimomis.

Parlamentas tylos minute pagerbė terorizmo išpuolių Šiaurės Airijoje ir Šri Lankoje aukų atminimą.

°
° ° °

Pirmininkas kalbėjo 30-ųjų Jean Monnet mirties metinių proga. Jis pagerbė jo atminimą, jo gyvenimo principus, kuriuos taikome ir šiandien.

Kalbėjo José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas), jis pritarė Pirmininko išreikštoms mintims.

°
° ° °

Kalbėjo José Ribeiro e Castro, jis pasakė, kad Europos terorizmo aukų diena turėtų būti plačiau minima visoje Sąjungoje ir paragino Komisiją ir Tarybai pirmininkaujančią šalį imtis atitinkamos iniciatyvos.


3. Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybai (2009 m. kovo 19-20 d.) - Europos ekonomikos atkūrimo planas - Valstybių narių užimtumo politikos gairės * - Sanglaudos politika. Investicijos į tikrąją ekonomiką (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybai (2009 m. kovo 19-20 d.)

Pranešimas dėl Europos ekonomikos atkūrimo plano [2008/2334(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Jan Andersson (A6-0052/2009)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos. Investicijos į tikrąją ekonomiką [2009/2009(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

Alexandr Vondra (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) padarė pareiškimus.

Elisa Ferreira, Jan Andersson et Evgeni Kirilov pristatė pranešimus.

Kalbėjo: Salvador Garriga Polledo (BUDG komiteto nuomonės referentas), Elisabeth Morin (EMPL komiteto nuomonės referentas), Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage IND/DEM frakcijos vardu, Jana Bobošíková , nepriklausoma Parlamento narė, Klaus-Heiner Lehne, Poul Nyrup Rasmussen, Jules Maaten, Mirosław Mariusz Piotrowski, Claude Turmes, Sahra Wagenknecht, Nils Lundgren, Bruno Gollnisch, Lambert van Nistelrooij, Edit Herczog, Ona Juknevičienė, Guntars Krasts, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Johannes Blokland, Sergej Kozlík, Gunnar Hökmark, Guido Sacconi, Sophia in 't Veld, Dariusz Maciej Grabowski ir Csaba Őry.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Pervenche Berès, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rolf Berend, Enrique Barón Crespo, Chris Davies, Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Brian Simpson, Péter Olajos, Gianni Pittella, Avril Doyle, Harlem Désir, Cornelis Visser ir Libor Rouček.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Rumiana Jeleva, Atanas Paparizov, Danutė Budreikaitė, Mieczysław Edmund Janowski, Emmanouil Angelakas, Csaba Sándor Tabajdi, Martin Schulz ir Klaus-Heiner Lehne pastarasis kalbėjo dėl Martin Schulz pareiškimo.

Kalbėjo: Alexandr Vondra, Günter Verheugen (Komisijos pirmininko pavaduotojas), Elisa Ferreira, Jan Andersson ir Evgeni Kirilov.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Rebecca Harms, Gisela Kallenbach ir Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, dėl 2009 m. pavasarį vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui perduodamos nuomonės apie Lisabonos strategiją (B6-0107/2009),

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov ir Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, dėl 2009 m. pavasarį vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui perduodamos nuomonės apie Lisabonos strategiją (B6-0108/2009),

- Joseph Daul ir Klaus-Heiner Lehne PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz, Edit Herczog ir Udo Bullmann PSE frakcijos vardu, Graham Watson ir Jules Maaten ALDE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini, Guntars Krasts ir Adam Bielan UEN frakcijos vardu, dėl 2009 m. pavasarį vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui perduodamos nuomonės apie Lisabonos strategiją (B6-0109/2009),

- Jan Andersson, EMPL komiteto vardu, dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių įgyvendinimo 2008–2010 m. (B6-0133/2009),

- Miroslav Ouzký, ENVI komiteto vardu, dėl ES strategijos ruošiantis išsamiam klimato kaitos susitarimui Kopenhagoje ir tinkamo kovos su klimato kaita politikos finansavimo (B6-0134/2009).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.20 protokolo 11.03.2009, punktas 5.21 protokolo 11.03.2009, punktas 5.22 protokolo 11.03.2009, punktas 5.15 protokolo 11.03.2009 ir punktas 5.24 protokolo 11.03.2009.

(Posėdis sustabdytas 12.05 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.10 val.)


PIRMININKAVO: Martine ROURE
Pirmininko pavaduotoja

4. Darbotvarkė

Robert Evans ir kiti keturiasdešimt narių raštu pateikė savo prieštaravimą į šio posėdžio darbotvarkę įtraukti AFET komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl humanitarinės padėties Šri Lankoje(punktas 14 protokolo 10.03.2009)

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 4 dalimi pasiūlymas dėl rezoliucijos yra įtrauktas į šio posėdžio darbotvarkę diskusijoms ir balsavimui.

Pirmininkė siūlo diskusijas įtraukti į paskutinį šio vakaro darbotvarkės punktą, o balsavimą surengti rytoj per pietus.

Pakeitimų pateikimo terminas yra nustatytas iki šiandienos 15.00 val.

Kalbėjo: Robert Evans, kuris paprašė diskusijas surengti per ateinančią sesiją. Daniel Cohn-Bendit, kuris paprieštaravo šiam pasiūlymui.

Parlamentas atmetė šį prašymą dėl diskusijų.


5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Galutinio tam tikrų prekių importo neapmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio b ir c punktų taikymo, neapmokestinant galutinio tam tikrų prekių importo pridėtinės vertės mokesčiu (kodifikuota redakcija) [COM(2008)0575 - C6-0347/2008 - 2008/0181(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0060/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0101)


5.2. Europolo darbuotojams mokamų bazinių atlyginimų ir išmokų patikslinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Prancūzijos Respublikos iniciatyvos, siekiant priimti Tarybos sprendimą, patikslinantį Europolo darbuotojams mokamus bazinius atlyginimus ir išmokas [14479/2008 - C6-0038/2009 - 2009/0804(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0078/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0102)


5.3. Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą [COM(2009)0023 - C6-0040/2009 - 2009/2007(ACI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A6-0106/2009)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 atiduotų balsų.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0103)


5.4. Taisomojo biudžeto Nr. 1/2009 projektas: potvyniai Rumunijoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 1/2009 projekto, III skirsnis – Komisija [6952/2009 – C6-0075/2009 – 2009/2008(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Jutta Haug (A6-0113/2009)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0104)


5.5. Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) ***III (balsavimas)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų (nauja redakcija) bendro teksto [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - Parlamento delegacija Taikinimo komitete - Pranešėjas Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0105)


5.6. Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) ***III (balsavimas)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrųjų taisyklių ir standartų (nauja redakcija) bendro teksto [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - Parlamento delegacija Taikinimo komitete - Pranešėjas Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0106)


5.7. Uosto valstybės kontrolė (nauja redakcija) ***III (balsavimas)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl uosto valstybės kontrolės (nauja redakcija) bendro teksto [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - Parlamento delegacija Taikinimo komitete - Pranešėjas Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0107)


5.8. Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema ***III (balsavimas)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/59/EB, įdiegiančią Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą, bendro teksto [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - Parlamento delegacija Taikinimo komitete - Pranešėjas Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0108)


5.9. Avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimai ***III (balsavimas)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios pagrindinius principus, taikomus avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimui, ir iš dalies keičiančios Direktyvas 1999/35/EB ir 2002/59/EB, bendro teksto [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - Parlamento delegacija Taikinimo komitete - Pranešėjas Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0109)


5.10. Keleivių vežėjų jūra atsakomybė avarijų atveju ***III (balsavimas)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju bendro teksto [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - Parlamento delegacija Taikinimo komitete - Pranešėjas Paolo Costa (A6-0102/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0110)


5.11. Laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimas ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimo [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Gilles Savary (A6-0072/2009)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu (P6_TA(2009)0111)


5.12. Vėliavos valstybės reikalavimų laikymasis ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vėliavos valstybės reikalavimų laikymosi [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu (P6_TA(2009)0112)


5.13. Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0113)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0113)


5.14. Galimybė visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (nauja redakcija) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Michael Cashman (A6-0077/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0114)

Kalbėjo: Michael Cashman (pranešėjas), kuris, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnio 1 dalimi, paragino Komisiją supažindinti su savo nuomone dėl Parlamento pakeitimų ir Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Michael Cashman, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnio 2 dalimi, pateikė Parlamentui oficialų pasiūlymą balsuoti dėl teisėkūros rezoliucijos projekto.

Parlamentas nutarė nukelti balsavimą. Klausimą nutartą perduotas atsakingam komitetui dar kartą išnagrinėti.

Michael Cashman paprašė Pirmininko pakviesti dabar Tarybai pirmininkaujančios šalies atstovus ir vėliau pirmininkaujančios šalies atstovus pradėti oficialų dialogą su Parlamentu (Pirmininkė jam pasakė, kad perduos jo prašymą), ir taip pat paprašė, kad į priimtą tekstą būtų įtraukti tam tikri techniniai pakeitimai.


5.15. Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Jan Andersson (A6-0052/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0115)


5.16. Parlamento darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnio taikymo pratęsimas iki septintosios Parlamento kadencijos pabaigos (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0094/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0116)


5.17. Romų socialinė padėtis ir galimybių jiems patekti į ES darbo rinką gerinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl romų socialinės padėties ir galimybių jiems patekti į ES darbo rinką gerinimo [2008/2137(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Magda Kósáné Kovács (A6-0038/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMODĖL REZOLIUCIJOS PAKEITIMAS (pateikė PSE frakcija)

Priimta (P6_TA(2009)0117)


5.18. Su nafta susijusių problemų sprendimas (balsavimas)

Pranešimas dėl problemų, susijusių su naftos tiekimu, sprendimo būdų [2008/2212(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Herbert Reul (A6-0035/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAO DĖL REZOLIUCIJOS PAKEITIMAS (pateikė PPE-DE ir PSE frakcijos)

Priimta (P6_TA(2009)0118)


5.19. Ekologiškas transporto naudojimas ir išorės sąnaudų priskyrimas vidaus sąnaudoms (balsavimas)

Pranešimas dėl ekologiško transporto naudojimo ir išorės sąnaudų priskyrimo vidaus sąnaudoms [2008/2240(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0119)


5.20. Lisabonos strategija (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0107/2009, B6-0108/2009 ir B6-0109/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B6-0107/2009

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B6-0108/2009

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B6-0109/2009

Priimta (P6_TA(2009)0120)

Kalbėjo:

Pervenche Berès paprašė balsuoti dėl 47 dalies. (Pirmininkė nurodė, kad ji atkrito).


5.21. Kova su klimato kaita (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0134/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0121)

Kalbėjo:

Avril Doyle pateikė lingvistinį 20 dalies patikslinimą.


5.22. Užimtumo politikos gairės (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0133/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0122)

Kalbėjo:

Elizabeth Lynne pateikė 13 dalies lingvistinį pakeitimą ir Philip Bushill-Matthews pateikė 1 pakeitimo (priimtas) žodinį pakeitimą.


5.23. Europos ekonomikos atkūrimo planas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ekonomikos atkūrimo plano [2008/2334(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0123)

Kalbėjo:

- Gunnar Hökmark, kuris prieš balsavimą patikslino PPE-DE frakcijos poziciją dėl 113 pakeitimo;

- Elisa Ferreira (pranešėja), kuri pateikė žodinį 93 pakeitimo ( priimtas) pakeitimą;

- Alain Lipietz Verts/ALE frakcijos vardu pateikė žodinį pakeitimą (priimtas) dėl 71 pakeitimo (atmestas);

- Martin Schulz prieš galutinį balsavimą ir dėl jų kalbų Daniel Cohn-Bendit, Hartmut Nassauer ir Joseph Daul;

- Vittorio Prodi dėl galutinio balsavimo dėl Reulio pranešimo


5.24. Sanglaudos politika. Investicijos į tikrąją ekonomiką (balsavimas)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos. Investicijos į tikrąją ekonomiką [2009/2009(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0124)


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Elisa Ferreira - A6-0063/2009

Richard Corbett

Pranešimas: Paolo Costa - A6-0102/2009

Carlo Fatuzzo

Pranešimas: Saïd El Khadraoui - A6-0066/2009

Simon Busuttil, Leopold Józef Rutowicz

Pranešimas: Michael Cashman - A6-0077/2009

Hannu Takkula, Martin Callanan, Syed Kamall

Pranešimas: Jan Andersson - A6-0052/2009

Carlo Fatuzzo, Martin Callanan

Parlamento darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnio taikymo pratęsimas iki septintosios Parlamento kadencijos pabaigos - B6-0094/2009

Jim Allister

Pranešimas: Magda Kósáné Kovács - A6-0038/2009

Miroslav Mikolášik, Philip Claeys, Frank Vanhecke

Pranešimas: Herbert Reul - A6-0035/2009

Avril Doyle, Martin Callanan

Pranešimas: Georg Jarzembowski - A6-0055/2009

Neena Gill

Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybai. Lisabonos strategija - B6-0109/2009

Hannu Takkula, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris, Martin Callanan, Syed Kamall, Neena Gill

Kova su klimato kaita - B6-0134/2009

Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall

Užimtumo politikos gairės - B6-0133/2009

Frank Vanhecke, Syed Kamall, Daniel Hannan

Pranešimas: Luis de Grandes Pascual - A6-0097/2009

Richard Corbett

Pranešimas: Elisa Ferreira - A6-0063/2009

Neena Gill, Daniel Hannan, Jean-Claude Martinez

Pranešimas: Evgeni Kirilov - A6-0075/2009

Christopher Heaton-Harris, Daniel Hannan


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.55 val. ir atnaujintas 15.10 val.)

PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

8. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas kalbėjo apie dramatiškus šiandienos įvykius, kurie vyko Vinendeno koledže (Badeno Viurtembergo žemėje, Vokietioje) ir kurių metu nusižudė buvęs mokinys, kartu nužudydamas daug kitų mokinių ir dėstytoją ir sužeisdamas du policininkus. Pirmininkas priminė, kad prieš šešis mėnesius panašūs įvykiai vyko Suomijoje, Kauhajokio mokykloje ir vakar Alabamoje (JAV).

Jis paragino Europos Sąjungą ir jos valstybes nares imtis priemonių ir užkirsti kelią tokiems išpuoliams ir Parlamento vardu išreiškė savo solidarumą su aukų šeimomis.

Parlamentas tylos minute pagerbė aukų atminimą.


PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Othmar Karas pranešė, kad jis dalyvavo, bet jo pavardė neįrašyta į posėdžių lankomumo sąrašą.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Parlamento sudėtis

Daniel Varela Suanzes-Carpegna raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento narių nuo 2009 m. kovo 10 d..

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 7 dalimi Parlamentas konstatavo, kad yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą valstybę narę.


11. SIS II dabartinė padėtis (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0005/2009) kurį uždavė Carlos Coelho PPE-DE frakcijos vardu, Martine Roure PSE frakcijos vardu, ir Henrik Lax ALDE frakcijos vardu, Tarybai: SIS II dabartinė padėtis (B6-0010/2009)

Žodinis klausimas (O-0006/2009) kurį uždavė Carlos Coelho PPE-DE frakcijos vardu, Martine Roure PSE frakcijos vardu, ir Henrik Lax ALDE frakcijos vardu, Komisijai: SIS II dabartinė padėtis (B6-0010/2009)

Carlos Coelho, Martine Roure ir Henrik Lax pateikė žodinius klausimus.

Alexandr Vondra (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Jacques Barrot (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu PPE-DE frakcijos vardu, ir Genowefa Grabowska PSE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Hubert Pirker, Mihael Brejc ir Bernd Posselt.

Kalbėjo: Alexandr Vondra ir Jacques Barrot.

Diskusijos baigtos.


12. 2008 m. Kroatijos pažangos ataskaita - 2008 m. Turkijos pažangos ataskaita - 2008 m. Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2008 m. Kroatijos pažangos ataskaita

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2008 m. Turkijos pažangos ataskaita

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2008 m. Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita

Kalbėjo Alexandr Vondra (einantis Tarybos Pirmininko pareigas).

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Olli Rehn (Komisijos narys).

Kalbėjo: Hannes Swoboda, Ria Oomen-Ruijten, Erik Meijer, Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu, Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu, István Szent-Iványi ALDE frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, Joost Lagendijk Verts/ALE frakcijos vardu, Adamos Adamou GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, Luca Romagnoli , nepriklausomas Parlamento narys, Anna Ibrisagic, Józef Pinior ir Charles Tannock.

PIRMININKAVO: Martine ROURE
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Alexander Graf Lambsdorff, Mario Borghezio, Angelika Beer, Gerard Batten, Philip Claeys, Doris Pack, Libor Rouček, Jelko Kacin, Bogusław Rogalski, Sepp Kusstatscher, Hanne Dahl, Carl Lang, Pál Schmitt, Emine Bozkurt, Jim Allister, Antonios Trakatellis, Maria Eleni Koppa ir Alojz Peterle.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Giorgos Dimitrakopoulos, Joel Hasse Ferreira, Metin Kazak, Bart Staes, Kyriacos Triantaphyllides ir Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Kalbėjo: Alexandr Vondra ir Olli Rehn

2008 m. Kroatijos pažangos ataskaita

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Hannes Swoboda, AFET komiteto vardu, dėl 2008 m. Kroatijos pažangos ataskaitos (B6-0104/2009)

2008 m. Turkijos pažangos ataskaita

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Ria Oomen-Ruijten, AFET komiteto vardu, dėl Turkijos 2008 m. pažangos ataskaitos (B6-0105/2009)

2008 m. Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Erik Meijer, AFET komiteto vardu, dėl Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos 2008 m. ataskaitos (B6-0106/2009)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.9 protokolo 12.03.2009, punktas 7.10 protokolo 12.03.2009 ir punktas 7.11 protokolo 12.03.2009.


13. Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai įgaliojimai (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai įgaliojimų [2008/2290(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A6-0112/2009)

Annemie Neyts-Uyttebroeck pristatė pranešimą.

Kalbėjo Alexandr Vondra (einantis Tarybos Pirmininko pareigas).

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Olli Rehn (Komisijos narys).

Kalbėjo: Ria Oomen-Ruijten PPE-DE frakcijos vardu, Richard Howitt PSE frakcijos vardu, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Jan Marinus Wiersma ir Véronique De Keyser.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alexandru Nazare ir Bogusław Rogalski.

Kalbėjo: Alexandr Vondra, Olli Rehn ir Annemie Neyts-Uyttebroeck.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.12 protokolo 12.03.2009.


14. Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Parlamentas svarstė klausimus Tarybai (B6-0009/2009).

Klausimas 1 (Marian Harkin): Ilgalaikės priežiūros kokybė, prieiga ir finansavimas.

Alexandr Vondra (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimus ir į papildomus Kathy Sinnott (pavaduojantis autorių) ir Hubert Pirker klausimus.

Klausimas 2 (Brian Crowley): Nedarbas Europoje.

Alexandr Vondra atsakė į klausimą ir į Brian Crowley, Gay Mitchell ir Hubert Pirker papildomus klausimus.

Klausimas 3 (Mairead McGuinness): Pasaulinės gamybos standartų skirtumai.

Alexandr Vondra atsakė į klausimą ir į Mairead McGuinness ir Jim Allister papildomus klausimus.

Klausimas 4 (Claude Moraes): klimato kaita.

Alexandr Vondra atsakė į klausimą ir į Claude Moraes, Silvia-Adriana Ţicău ir Avril Doyle papildomus klausimus.

Klausimas 5 (Liam Aylward): saugumas keliuose.

Alexandr Vondra atsakė į klausimus ir į papildomusSeán Ó Neachtain (pavaduojantis autorių), Silvia-Adriana Ţicău ir Jim Higgins klausimus.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. stenogramos priedą).

Klausimų Tarybai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 19.10 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Luisa MORGANTINI
Pirmininko pavaduotoja

15. Žalioji knyga dėl Europos sveikatos priežiūros darbuotojų (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Žalioji knyga dėl Europos sveikatos priežiūros darbuotojų

Androulla Vassiliou (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: John Bowis PPE-DE frakcijos vardu, Jules Maaten ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Konstantinos Droutsas GUE/NGL frakcijos vardu, ir Kathy Sinnott IND/DEM frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicodim Bulzesc, Ewa Tomaszewska, Colm Burke ir Czesław Adam Siekierski.

Kalbėjo Androulla Vassiliou.

Diskusijos baigtos.


16. Penktasis pasaulinis vandens forumas, vyksiantis 2009 m. kovo 16-22 d. Stambule (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0026/2009) kurį uždavė Josep Borrell Fontelles, DEVE komiteto vardu, Komisijai: Penktasis pasaulinis vandens forumas, vyksiantis 2009 m. kovo 16-22 d. Stambule (B6-0015/2009)

Pierre Schapira (pavaduojantis autorių) pateikė žodinį klausimą.

Androulla Vassiliou (Komisijos narė) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: José Ribeiro e Castro PPE-DE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender PSE frakcijos vardu, Roberto Musacchio GUE/NGL frakcijos vardu, ir Filip Kaczmarek.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Czesław Adam Siekierski, Alessandro Battilocchio, Marie Anne Isler Béguin ir John Bowis.

Kalbėjo Androulla Vassiliou.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Thijs Berman, DEVE komiteto vardu, dėl vandens klausimo atsižvelgiant į penktąjį pasaulinį vandens ištekliams skirtą forumą, kuris vyks 2009 m. kovo 16–22 d. Stambule (B6-0113/2009).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.13 protokolo 12.03.2009.


17. Audito Rūmų speciali ataskaita Nr. 10/2008 dėl sveikatos priežiūros įstaigoms Afrikos šalyse į pietus nuo Sacharos skirtos EB paramos vystymuisi (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0030/2009) kurį uždavė Josep Borrell Fontelles, DEVE komiteto vardu, Komisijai: Audito Rūmų ataskaita Nr. 10/2008 dėl sveikatos priežiūros įstaigoms Afrikos šalyse į pietus nuo Sacharos skirtos EB paramos vystymuisi (B6-0016/2009)

Anne Van Lancker (pavaduojanti klausimo autorė) pateikė žodinį klausimą.

Androulla Vassiliou (Komisijos narė) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: John Bowis PPE-DE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, ir José Ribeiro e Castro.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marie Anne Isler Béguin.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Androulla Vassiliou.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Josep Borrell Fontelles, DEVE komiteto vardu, dėl požiūrio į sveikatos priežiūros įstaigoms Afrikos šalyse į pietus nuo Sacharos skirtą EB paramą vystymuisi (B6-0114/2009).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.14 protokolo 12.03.2009.


18. Bendros mokėjimų eurais erdvės (angl. SEPA) įgyvendinimas (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0018/2009) kurį uždavė Pervenche Berès, ECON komiteto vardu, Komisijai: Bendros mokėjimų eurais erdvės (angl. SEPA) įgyvendinimas (B6-0013/2009)

Pervenche Berès pateikė žodinį klausimą.

Androulla Vassiliou (Komisijos narė) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo Jean-Paul Gauzès PPE-DE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Margarita Starkevičiūtė ir Paul Rübig.

Kalbėjo Androulla Vassiliou.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Pervenche Berès, ECON komiteto vardu, dėl naudojimosi viena bendra mokėjimų eurais erdve (BMEE) (B6-0111/2009).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.15 protokolo 12.03.2009.


19. Blogėjanti humanitarinė padėtis Šri Lankoje (diskusijos)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 91 straipsnį pateikė AFET komitetas dėl blogėjančios humanitarinės padėties Šri Lankoje (B6-0140/2009)

Kalbėjo: Marie Anne Isler Béguin, AFET komiteto vardu, ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė).

Kalbėjo: Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu, Robert Evans PSE frakcijos vardu, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ir Jo Leinen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paul Rübig, Erik Meijer, Michael Gahler ir Robert Evans (Pirmininkas priminė tam tikrus techninius „ prašau žodžio“ procedūros aspektus).

Kalbėjo Benita Ferrero-Waldner.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.5 protokolo 12.03.2009.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 420.647/OJJE).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.35 val.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika