Indekss 
Protokols
PDF 231kWORD 145k
Trešdiena, 2009. gada 11. marts - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Gatavošanās 2009. gada 19. un 20. marta Eiropadomei - Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns - Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * - Kohēzijas politika: ieguldījums reālajā ekonomikā (debates)
 4.Darba kārtība
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Atbrīvošana no pievienotās vērtības nodokļa sakarā ar noteiktu preču galīgo ievešanu (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.2.Eiropola darbinieku pamatalgu un pabalstu koriģēšana * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.3.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda līdzekļu izmantošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.4.Budžeta grozījums Nr. 1/2009: plūdi Rumānijā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.5.Kopīgie noteikumi un standarti attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (pārstrādāta versija) ***III (balsošana)
  
5.6.Kopīgie noteikumi un standarti attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus (pārstrādāta versija) ***III (balsošana)
  
5.7.Ostas valsts kontrole (pārstrādāta redakcija) ***III (balsošana)
  
5.8.Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēma ***III (balsošana)
  
5.9.Negadījumu izmeklēšana jūras transporta nozarē ***III (balsošana)
  
5.10.Pasažieru pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumos uz jūras ***III (balsošana)
  
5.11.Kuģu īpašnieku apdrošināšanu pret jūras prasībām ***II (balsošana)
  
5.12.Karoga valstij noteikto prasību ievērošana ***II (balsošana)
  
5.13.Maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem ***I (balsošana)
  
5.14.Publiska piekļuve Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem ***I (balsošana)
  
5.15.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (balsošana)
  
5.16.Parlamenta Reglamenta 139. panta piemērojamības pagarināšana līdz septītā sasaukuma beigām (balsošana)
  
5.17.Romu sociālais stāvoklis un labāka piekļuve ES darba tirgum (balsošana)
  
5.18.Ar naftu saistīto problēmu risināšana (balsošana)
  
5.19.Videi nekaitīgāks transports un ārējo izmaksu internalizācija (balsošana)
  
5.20.Lisabonas stratēģija (balsošana)
  
5.21.Cīņa pret klimata pārmaiņām (balsošana)
  
5.22.Nodarbinātības politikas pamatnostādnes (balsošana)
  
5.23.Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns (balsošana)
  
5.24.Kohēzijas politika: ieguldījums reālajā ekonomikā (balsošana)
 6.Balsojuma skaidrojumi
 7.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 8.Priekšsēdētāja paziņojums
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Parlamenta sastāvs
 11.SIS II pašreizējais stāvoklis (debates)
 12.Horvātijas 2008. gada progresa ziņojums - Turcijas 2008. gada progresa ziņojums - Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2008. gada progresa ziņojums (debates)
 13.Starptautiskā bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāla pilnvaras (debates)
 14.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 15.Zaļā grāmata par veselības jomā nodarbināto personālu (debates)
 16.5. Pasaules Ūdens forums, kas notiks 2009. gada 16.-22. martā Stambulā (debates)
 17.Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 10/2008 par Eiropas Kopienas sniegto atbalstu veselības aprūpes pakalpojumu attīstībai Subsahāras Āfrikā (debates)
 18.Vienotas eiro maksājumu telpas (SEPA) izveide (debates)
 19.Humanitārās situācijas pasliktināšanās Šrilankā (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu sakarā ar piekto gadskārtējo Eiropas dienu terorisma upuru piemiņai. Viņš godināja visu terorisma upuru piemiņu, īpaši pieminot abus Lielbritānijas karavīrus, kas gājuši bojā 2009. gada 7. martā Maserīnē, un policistu, kas nogalināts 2009. gada 9. martā Ārmā apgabalā Ziemeļīrijā, kā arī visus, kas cietuši teroristu pašnāvnieku uzbrukumā mošejai 2009. gada 10. martā Šrilankas dienvidu daļā. Viņš nosodīja teroristu uzbrukumus, kas vislielākajā mērā apdraud starptautiskās sabiedrības drošību, stabilitāti un demokrātiskās vērtības. Parlamenta vārdā viņš apliecināja solidaritāti ar upuru ģimenēm.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi, pieminot Ziemeļīrijā un Šrilankā nesen notikušo uzbrukumu upurus.

°
° ° °

Sēdes vadītājs sniedza paziņojumu sakarā ar Žana Monē (Jean Monnet) nāves 30. gadadienu, godinot Monē piemiņu un apliecinot cieņu principiem, kurus Monē ievēroja savā darbībā un kuri vēl joprojām nav zaudējuši aktualitāti.

Uzstājās José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs), kurš pievienojās sēdes vadītāja paustajam cieņas apliecinājumam.

°
° ° °

Uzstājās José Ribeiro e Castro, kurš pauda viedokli, ka Eiropas terorisma upuru piemiņas diena visā Eiropas Savienībā būtu jāatzīmē vēl plašāk, un aicināja Komisiju un Padomes pašreizējo prezidentvalsti uzsākt attiecīgas iniciatīvas.


3. Gatavošanās 2009. gada 19. un 20. marta Eiropadomei - Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns - Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * - Kohēzijas politika: ieguldījums reālajā ekonomikā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās 2009. gada 19. un 20. marta Eiropadomei.

Ziņojums par Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu [2008/2334(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Elisa Ferreira (A6-0063/2009).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm [COM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Jan Andersson (A6-0052/2009).

Ziņojums par Kohēzijas politiku: ieguldījumu reālajā ekonomikā [2009/2009(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009).

Alexandr Vondra (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Elisa Ferreira, Jan Andersson un Evgeni Kirilov iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Salvador Garriga Polledo (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Elisabeth Morin (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage IND/DEM grupas vārdā, Jana Bobošíková, pie grupām nepiederoša deputāte, Klaus-Heiner Lehne, Poul Nyrup Rasmussen, Jules Maaten, Mirosław Mariusz Piotrowski, Claude Turmes, Sahra Wagenknecht, Nils Lundgren, Bruno Gollnisch, Lambert van Nistelrooij, Edit Herczog, Ona Juknevičienė, Guntars Krasts, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Johannes Blokland, Sergej Kozlík, Gunnar Hökmark, Guido Sacconi, Sophia in 't Veld, Dariusz Maciej Grabowski un Csaba Őry.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Pervenche Berès, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rolf Berend, Enrique Barón Crespo, Chris Davies, Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Brian Simpson, Péter Olajos, Gianni Pittella, Avril Doyle, Harlem Désir, Cornelis Visser un Libor Rouček.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Rumiana Jeleva, Atanas Paparizov, Danutė Budreikaitė, Mieczysław Edmund Janowski, Emmanouil Angelakas, Csaba Sándor Tabajdi, Martin Schulz un Klaus-Heiner Lehne, kurš izteicās par Martin Schulz uzstāšanos.

Uzstājās Alexandr Vondra, Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks), Elisa Ferreira, Jan Andersson un Evgeni Kirilov.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Rebecca Harms, Gisela Kallenbach un Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā - par ieguldījumu Eiropadomes 2009. gada pavasara sanāksmes darbā saistībā ar Lisabonas stratēģiju (B6-0107/2009);

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov un Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā - par ieguldījumu Eiropadomes 2009. gada pavasara sanāksmes darbā saistībā ar Lisabonas stratēģiju (B6-0108/2009);

- Joseph Daul un Klaus-Heiner Lehne PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz, Edit Herczog un Udo Bullmann PSE grupas vārdā, Graham Watson un Jules Maaten ALDE grupas vārdā, Cristiana Muscardini, Guntars Krasts un Adam Bielan UEN grupas vārdā - par ieguldījumu Eiropadomes 2009. gada pavasara sanāksmes darbā saistībā ar Lisabonas stratēģiju (B6-0109/2009);

- Jan Andersson EMPL komitejas vārdā - par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādņu īstenošanu 2008.–2010. gadā (B6-0133/2009);

- Miroslav Ouzký ENVI komitejas vārdā - par ES stratēģiju, lai Kopenhāgenas sarunās panāktu visaptverošu nolīgumu par klimata pārmaiņām, un atbilstoša finansējuma nodrošināšanu klimata pārmaiņu politikas īstenošanai (B6-0134/2009).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 11. marta protokola 5.20. punkts, 2009. gada 11. marta protokola 5.21. punkts, 2009. gada 11. marta protokola 5.22. punkts, 2009. gada 11. marta protokola 5.15. punkts un 2009. gada 11. marta protokola 5.24. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.05 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.10.)


SĒDI VADA: Martine ROURE
Priekšsēdētāja vietniece

4. Darba kārtība

Sēdes vadītāja darīja zināmu, ka Robert Evans un vēl četrdesmit deputāti ir rakstveidā iesnieguši iebildumus pret AFET komitejas rezolūcijas priekšlikuma par humanitāro stāvokli Šrilankā iekļaušanu pašreizējās sēdes darba kārtībā (2009. gada 10. marta protokola 14. punkts).

Ievērojot Reglamenta 90. panta 4. punkta noteikumus, minētais rezolūcijas priekšlikums tika iekļauts šīs sesijas darba kārtībā debatēm un balsošanai.

Sēdes vadītāja ierosināja iekļaut debates šā vakara darba kārtībā kā pēdējo punktu un balsošanu rīkot nākamās dienas pusdienlaikā.

Tika noteikts, ka grozījumu iesniegšanas termiņš plenārsēdei ir šopēcpusdien plkst. 15.00.

Uzstājās Robert Evans, kurš prasīja pārcelt debates uz nākamo sesiju, un Daniel Cohn-Bendit, kurš iebilda pret šo ierosinājumu.

Parlaments noraidīja pieprasījumu par debašu pārcelšanu.


5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Atbrīvošana no pievienotās vērtības nodokļa sakarā ar noteiktu preču galīgo ievešanu (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, kas nosaka Direktīvas 2006/112/EK 143. panta b) un c) punkta darbības jomu attiecībā uz atbrīvošanu no pievienotās vērtības nodokļa sakarā ar noteiktu preču galīgo ievešanu (kodificēta versija) [COM(2008)0575 - C6-0347/2008 - 2008/0181(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0060/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0101).


5.2. Eiropola darbinieku pamatalgu un pabalstu koriģēšana * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Francijas Republikas iniciatīvu, lai pieņemtu Padomes lēmumu, ar ko koriģē Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalstus [14479/2008 - C6-0038/2009 - 2009/0804(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0078/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0102).


5.3. Eiropas Savienības Solidaritātes fonda līdzekļu izmantošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2009)0023 - C6-0040/2009 - 2009/2007(ACI)] - Budžeta komiteja. Referents: Reimer Böge (A6-0106/2009).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0103).


5.4. Budžeta grozījums Nr. 1/2009: plūdi Rumānijā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2009 projektu,
III iedaļa – Komisija [6952/2009 – C6-0075/2009 – 2009/2008(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Jutta Haug (A6-0113/2009).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0104).


5.5. Kopīgie noteikumi un standarti attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (pārstrādāta versija) ***III (balsošana)

Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (pārstrādāta versija) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā - Referents: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0105).


5.6. Kopīgie noteikumi un standarti attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus (pārstrādāta versija) ***III (balsošana)

Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus (pārstrādāta versija) [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā - Referents: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0106).


5.7. Ostas valsts kontrole (pārstrādāta redakcija) ***III (balsošana)

Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ostas valsts kontroli (pārstrādāta redakcija) [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā - Referents: Dominique Vlasto (A6-0099/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0107).


5.8. Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēma ***III (balsošana)

Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā - Referents: Dirk Sterckx (A6-0100/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0108).


5.9. Negadījumu izmeklēšana jūras transporta nozarē ***III (balsošana)

Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ko nosaka pamatprincipus negadījumu izmeklēšanai jūras transporta nozarē un groza Direktīvas 1999/35/EK un 2002/59/EK [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā - Referents: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0109).


5.10. Pasažieru pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumos uz jūras ***III (balsošana)

Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā - Referents: Paolo Costa (A6-0102/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0110).


5.11. Kuģu īpašnieku apdrošināšanu pret jūras prasībām ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par kuģu īpašnieku apdrošināšanu pret jūras prasībām [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Gilles Savary (A6-0072/2009).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P6_TA(2009)0111).


5.12. Karoga valstij noteikto prasību ievērošana ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par karoga valstij noteikto prasību ievērošanu [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P6_TA(2009)0112).


5.13. Maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0113).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0113).


5.14. Publiska piekļuve Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem [COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Michael Cashman (A6-0077/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0114).

Uzstājās Michael Cashman (referents), kurš saskaņā ar Reglamenta 53. panta 1. punktu aicināja Komisiju darīt zināmu tās nostāju par Parlamenta pieņemtajiem grozījumiem, un Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Michael Cashman saskaņā ar Reglamenta 53. panta 2. punktu izteica Parlamentam oficiālu priekšlikumu pāriet pie balsošanas par normatīvās rezolūcijas projektu.

Parlaments nolēma atlikt balsošanu. Šis jautājums tika nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.

Michael Cashman pieprasīja sēdes vadītājai aicināt Padomes pašreizējo un nākamo prezidentvalsti sākt oficiālu dialogu ar Parlamentu (sēdes vadītāja viņam atbildēja, ka nosūtīs šo pieprasījumu), un pieprasīja veikt dažus tehniskus pielāgojumus pieņemtajā tekstā.


5.15. Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm [COM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Jan Andersson (A6-0052/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0115).


5.16. Parlamenta Reglamenta 139. panta piemērojamības pagarināšana līdz septītā sasaukuma beigām (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0094/2009

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0116).


5.17. Romu sociālais stāvoklis un labāka piekļuve ES darba tirgum (balsošana)

Ziņojums par romu sociālo stāvokli un labāku piekļuvi ES darba tirgum [2008/2137(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Magda Kósáné Kovács (A6-0038/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniedza PSE grupa)

Pieņemts (P6_TA(2009)0117).


5.18. Ar naftu saistīto problēmu risināšana (balsošana)

Ziņojums par ar naftu saistīto problēmu risināšanu [2008/2212(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Herbert Reul (A6-0035/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniedza PPE-DE un PSE grupa)

Pieņemts (P6_TA(2009)0118).


5.19. Videi nekaitīgāks transports un ārējo izmaksu internalizācija (balsošana)

Ziņojums par videi nekaitīgāku transportu un ārējo izmaksu internalizāciju [2008/2240(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0119).


5.20. Lisabonas stratēģija (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0107/2009, B6-0108/2009 un B6-0109/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0107/2009

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0108/2009

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0109/2009

Pieņemts (P6_TA(2009)0120).

Uzstāšanās

Pervenche Berès pieprasīja izvirzīt balsošanai 47. punktu (sēdes vadītāja norādīja, ka balsošana par to vairs nav vajadzīga).


5.21. Cīņa pret klimata pārmaiņām (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0134/2009

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 21. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0121).

Uzstāšanās

Avril Doyle sniedza lingvistisku precizējumu 20. punktam.


5.22. Nodarbinātības politikas pamatnostādnes (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0133/2009

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 22. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0122).

Uzstāšanās

Elizabeth Lynne iepazīstināja ar 13. punkta lingvistisku precizējumu, un Philip Bushill-Matthews iepazīstināja ar grozījuma Nr. 1 mutisku grozījumu (iekļauts).


5.23. Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns (balsošana)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu [2008/2334(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Elisa Ferreira (A6-0063/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 23. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0123).

Uzstāšanās

- Gunnar Hökmark pirms balsošanas precizēja PPE-DE grupas nostāju par grozījumu Nr. 113;

- Elisa Ferreira (referente) iepazīstināja ar grozījuma Nr. 93 mutisku grozījumu (iekļauts);

- Alain Lipietz Verts/ALE grupas vārdā iepazīstināja ar grozījuma Nr. 71 mutisku grozījumu (iekļauts);

- Martin Schulz uzstājās pirms galīgās balsošanas, un saistībā ar viņa teikto uzstājās Daniel Cohn-Bendit, Hartmut Nassauer un Joseph Daul;

- Vittorio Prodi izteicās par galīgo balsošanu par H. Reul ziņojumu.


5.24. Kohēzijas politika: ieguldījums reālajā ekonomikā (balsošana)

Ziņojums par Kohēzijas politiku: ieguldījumu reālajā ekonomikā [2009/2009(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 24. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0124).


6. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Elisa Ferreira ziņojums - A6-0063/2009:

Richard Corbett.

Paolo Costa ziņojums - A6-0102/2009:

Carlo Fatuzzo.

Saïd El Khadraoui ziņojums - A6-0066/2009:

Simon Busuttil, Leopold Józef Rutowicz.

Michael Cashman ziņojums - A6-0077/2009:

Hannu Takkula, Martin Callanan, Syed Kamall.

Jan Andersson ziņojums - A6-0052/2009:

Carlo Fatuzzo, Martin Callanan.

Parlamenta Reglamenta 139. panta piemērojamības pagarināšana līdz septītā sasaukuma beigām - B6-0094/2009:

Jim Allister.

Magda Kósáné Kovács ziņojums - A6-0038/2009:

Miroslav Mikolášik, Philip Claeys, Frank Vanhecke.

Herbert Reul ziņojums - A6-0035/2009:

Avril Doyle, Martin Callanan.

Georg Jarzembowski ziņojums - A6-0055/2009:

Neena Gill.

Gatavošanās Eiropadomei - Lisabonas stratēģija - B6-0109/2009:

Hannu Takkula, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris, Martin Callanan, Syed Kamall, Neena Gill.

Cīņa pret klimata pārmaiņām - B6-0134/2009:

Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall.

Nodarbinātības politikas pamatnostādnes - B6-0133/2009:

Frank Vanhecke, Syed Kamall, Daniel Hannan.

Luis de Grandes Pascual ziņojums - A6-0097/2009:

Richard Corbett.

Elisa Ferreira ziņojums - A6-0063/2009:

Neena Gill, Daniel Hannan, Jean-Claude Martinez.

Evgeni Kirilov ziņojums - A6-0075/2009:

Christopher Heaton-Harris, Daniel Hannan.


7. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.55 un atsākta plkst. 15.10.)

SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

8. Priekšsēdētāja paziņojums

Sēdes vadītājs sniedza paziņojumu par šīsdienas traģiskajiem notikumiem Vācijas federālajā zemē Bādenē-Virtembergā, kur kādā no Vinendenes pilsētas skolām bijušais skolnieks nogalināja vairākus skolniekus un skolotājus un ievainoja divus policistus. Sēdes vadītājs atgādināja par to, ka līdzīgi notikumi pirms pusgada risinājās Somijas pilsētas Kauhajoki skolā un iepriekšējā dienā - ASV Alabamas štatā.

Viņš aicināja Eiropas Savienību un ES dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai novērstu šādus uzbrukumus, un Parlamenta vārdā apliecināja solidaritāti ar upuru ģimenēm.

Parlaments ar klusuma brīdi godināja upuru piemiņu.


SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Othmar Karas informēja par to, ka viņš sēdē piedalījās, taču viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Parlamenta sastāvs

Daniel Varela Suanzes-Carpegna ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2009. gada 10. martu.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 7. punktu Parlaments paziņo, ka ir radusies brīva vieta, un par to informē attiecīgo dalībvalsti.


11. SIS II pašreizējais stāvoklis (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0005/2009) un kuru uzdeva Carlos Coelho PPE-DE grupas vārdā, Martine Roure PSE grupas vārdā un Henrik Lax ALDE grupas vārdā Padomei: SIS II - pašreizējais stāvoklis (B6-0010/2009).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0006/2009) un kuru uzdeva Carlos Coelho PPE-DE grupas vārdā, Martine Roure PSE grupas vārdā un Henrik Lax ALDE grupas vārdā Komisijai: SIS II - pašreizējais stāvoklis (B6-0010/2009).

Carlos Coelho, Martine Roure un Henrik Lax izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Alexandr Vondra (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Marian-Jean Marinescu PPE-DE grupas vārdā un Genowefa Grabowska PSE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Hubert Pirker, Mihael Brejc un Bernd Posselt.

Uzstājās Alexandr Vondra un Jacques Barrot.

Debates tika slēgtas.


12. Horvātijas 2008. gada progresa ziņojums - Turcijas 2008. gada progresa ziņojums - Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2008. gada progresa ziņojums (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Horvātijas 2008. gada progresa ziņojums.

Padomes un Komisijas paziņojumi: Turcijas 2008. gada progresa ziņojums.

Padomes un Komisijas paziņojumi: Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2008. gada progresa ziņojums.

Alexandr Vondra (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Olli Rehn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Hannes Swoboda, Ria Oomen-Ruijten, Erik Meijer, Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā, Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā, István Szent-Iványi ALDE grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Joost Lagendijk Verts/ALE grupas vārdā, Adamos Adamou GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Luca Romagnoli, pie grupām nepiederošs deputāts, Anna Ibrisagic, Józef Pinior un Charles Tannock.

SĒDI VADA: Martine ROURE
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Alexander Graf Lambsdorff, Mario Borghezio, Angelika Beer, Gerard Batten, Philip Claeys, Doris Pack, Libor Rouček, Jelko Kacin, Bogusław Rogalski, Sepp Kusstatscher, Hanne Dahl, Carl Lang, Pál Schmitt, Emine Bozkurt, Jim Allister, Antonios Trakatellis, Maria Eleni Koppa un Alojz Peterle.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Giorgos Dimitrakopoulos, Joel Hasse Ferreira, Metin Kazak, Bart Staes, Kyriacos Triantaphyllides un Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Uzstājās Alexandr Vondra un Olli Rehn.

Horvātijas 2008. gada progresa ziņojums

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Hannes Swoboda AFET komitejas vārdā par Horvātijas 2008. gada progresa ziņojumu (B6-0104/2009).

Turcijas 2008. gada progresa ziņojums

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Ria Oomen-Ruijten AFET komitejas vārdā par Turcijas 2008. gada progresa ziņojumu (B6-0105/2009).

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2008. gada progresa ziņojums

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Erik Meijer AFET komitejas vārdā par 2008. gada progresa ziņojumu par Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (B6-0106/2009).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 12. marta protokola 7.9. punkts, 2009. gada 12. marta protokola 7.10. punkts un 2009. gada 12. marta protokola 7.11. punkts.


13. Starptautiskā bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāla pilnvaras (debates)

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par Starptautiskā bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāla pilnvarām [2008/2290(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A6-0112/2009).

Annemie Neyts-Uyttebroeck iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Alexandr Vondra (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs).

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Olli Rehn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Ria Oomen-Ruijten PPE-DE grupas vārdā, Richard Howitt PSE grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Jan Marinus Wiersma un Véronique De Keyser.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Alexandru Nazare un Bogusław Rogalski.

Uzstājās Alexandr Vondra, Olli Rehn un Annemie Neyts-Uyttebroeck.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 12. marta protokola 7.12. punkts.


14. Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Padomei (B6-0009/2009).

Jautājums Nr. 1 (Marian Harkin): Ilgtermiņa aprūpes kvalitātes, pieejamības un finansējuma uzlabošana.

Alexandr Vondra (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Kathy Sinnott (aizstājot autoru) un Hubert Pirker.

Jautājums Nr. 2 (Brian Crowley): Bezdarbs Eiropā.

Alexandr Vondra atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Brian Crowley, Gay Mitchell un Hubert Pirker.

Jautājums Nr. 3 (Mairead McGuinness): Ražošanas standartu atšķirības pasaulē.

Alexandr Vondra atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Mairead McGuinness un Jim Allister.

Jautājums Nr. 4 (Claude Moraes): Klimata pārmaiņas.

Alexandr Vondra atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Claude Moraes, Silvia-Adriana Ţicău un Avril Doyle.

Jautājums Nr. 5 (Liam Aylward): Satiksmes drošība.

Alexandr Vondra atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Seán Ó Neachtain (aizstājot autoru), Silvia-Adriana Ţicău un Jim Higgins.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Padomei atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.10 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece

15. Zaļā grāmata par veselības jomā nodarbināto personālu (debates)

Komisijas paziņojums: Zaļā grāmata par veselības jomā nodarbināto personālu.

Androulla Vassiliou (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās John Bowis PPE-DE grupas vārdā, Jules Maaten ALDE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Konstantinos Droutsas GUE/NGL grupas vārdā un Kathy Sinnott IND/DEM grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicodim Bulzesc, Ewa Tomaszewska, Colm Burke un Czesław Adam Siekierski.

Uzstājās Androulla Vassiliou.

Debates tika slēgtas.


16. 5. Pasaules Ūdens forums, kas notiks 2009. gada 16.-22. martā Stambulā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0026/2009) un kuru uzdeva Josep Borrell Fontelles DEVE komitejas vārdā Komisijai: 5. Pasaules Ūdens forums, kas notiks 2009. gada 16.-22. martā Stambulā (B6-0015/2009)

Pierre Schapira (aizstājot autoru) izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Androulla Vassiliou (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās José Ribeiro e Castro PPE-DE grupas vārdā, Inés Ayala Sender PSE grupas vārdā, Roberto Musacchio GUE/NGL grupas vārdā un Filip Kaczmarek.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Czesław Adam Siekierski, Alessandro Battilocchio, Marie Anne Isler Béguin un John Bowis.

Uzstājās Androulla Vassiliou.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Thijs Berman DEVE komitejas vārdā:par ūdeni 5. Pasaules Ūdens foruma kontekstā, kas notika Stambulā no 2009. gada 16. līdz 22. martam (B6-0113/2009).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 12. marta protokola 7.13. punkts.


17. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 10/2008 par Eiropas Kopienas sniegto atbalstu veselības aprūpes pakalpojumu attīstībai Subsahāras Āfrikā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0030/2009) un kuru uzdeva Josep Borrell Fontelles DEVE komitejas vārdā Komisijai: Revīzijas palātas ziņojums Nr. 10/2008 par Eiropas Kopienas sniegto atbalstu veselības aprūpes pakalpojumu attīstībai Subsahāras Āfrikā (B6-0016/2009).

Anne Van Lancker, aizstājot autoru, izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Androulla Vassiliou (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās John Bowis PPE-DE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā un José Ribeiro e Castro.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marie Anne Isler Béguin.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Androulla Vassiliou.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Josep Borrell Fontelles DEVE komitejas vārdā par pieeju EK sniegtajam atbalstam veselības aprūpes pakalpojumu attīstībai Subsahāras Āfrikā (B6-0114/2009).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 12. marta protokola 7.14. punkts.


18. Vienotas eiro maksājumu telpas (SEPA) izveide (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0018/2009) un kuru uzdeva Pervenche Berès ECON komitejas vārdā Komisijai: Vienotas eiro maksājumu telpas (SEPA) izveide (B6-0013/2009).

Pervenche Berès izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Androulla Vassiliou (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Jean-Paul Gauzès PPE-DE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Margarita Starkevičiūtė un Paul Rübig.

Uzstājās Androulla Vassiliou.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Pervenche Berès ECON komitejas vārdā par vienotas eiro maksājumu telpas (SEPA) izveidi (B6-0111/2009).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 12. marta protokola 7.15. punkts.


19. Humanitārās situācijas pasliktināšanās Šrilankā (debates)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 91. pantu iesniedza AFET komiteja, par humanitārās situācijas pasliktināšanos Šrilankā (B6-0140/2009).

Uzstājās Marie Anne Isler Béguin AFET komitejas vārdā un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Uzstājās Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā, Robert Evans PSE grupas vārdā, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE grupas vārdā, Geoffrey Van Orden un Jo Leinen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Paul Rübig, Erik Meijer, Michael Gahler un Robert Evans (sēdes vadītājs norādīja uz brīvā mikrofona procedūras tehniskajiem aspektiem).

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 12. marta protokola 7.5. punkts.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 420.647/OJJE).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.35.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika