Index 
Notulen
PDF 233kWORD 151k
Woensdag 11 maart 2009 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Voorbereiding van de Europese Raad (19-20 maart 2009) - Europees economisch herstelplan - Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * - Cohesiebeleid: investeren in de reële economie (debat)
 4.Agenda
 5.Stemmingen
  
5.1.Vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor de definitieve invoer van bepaalde goederen (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Aanpassing van de basissalarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.4.Gewijzigde begroting nr. 1/2009: overstromingen in Roemenië (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.5.Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) ***III (stemming)
  
5.6.Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) ***III (stemming)
  
5.7.Havenstaatcontrole (herschikking) ***III (stemming)
  
5.8.Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart ***III (stemming)
  
5.9.Grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector ***III (stemming)
  
5.10.Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen ***III (stemming)
  
5.11.Wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaren ***II (stemming)
  
5.12.Naleving van vlaggenstaatverplichtingen ***II (stemming)
  
5.13.Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I (stemming)
  
5.14.Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking) ***I (stemming)
  
5.15.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)
  
5.16.Verlenging van de toepasbaarheid van artikel 139 van het Reglement van het Europees Parlement tot het einde van de zevende zittingsperiode (stemming)
  
5.17.Sociale situatie van de Roma en de verbetering van hun toegang tot de arbeidsmarkt in de EU (stemming)
  
5.18.Uitdagingen in verband met de aardolievoorziening (stemming)
  
5.19.Groener vervoer en internalisering van externe kosten (stemming)
  
5.20.Lissabon-strategie (stemming)
  
5.21.Tegengaan van de klimaatverandering (stemming)
  
5.22.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid (stemming)
  
5.23.Europees economisch herstelplan (stemming)
  
5.24.Cohesiebeleid: investeren in de reële economie (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Verklaring van de Voorzitter
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Samenstelling Parlement
 11.Stand van zaken bij SIS II (debat)
 12.Voortgangsverslag 2008 betreffende Kroatië - Voortgangsverslag 2008 betreffende Turkije - Voortgangsverslag 2008 betreffende de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
 13.Mandaat van het Internationale Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 15.Groenboek betreffende gezondheidswerkers in Europa (debat)
 16.Vijfde Wereldwaterforum, Istanboel, 16-22 maart 2009 (debat)
 17.Speciaal verslag nr. 10/2008 van de Rekenkamer over de ontwikkelingshulp van de EG aan de gezondheidsdiensten in Afrika bezuiden de Sahara (debat)
 18.Inwerkingtreding van de ééngemaakte eurobetalingsruimte (SEPA) (debat)
 19.Verslechterde humanitaire situatie in Sri Lanka (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af ter gelegenheid van de 5e Europese Dag voor slachtoffers van terrorisme. Hij gedenkt alle slachtoffers van het terrorisme, met name de twee Britse soldaten die op 7 maart 2009 in Massereene zijn vermoord, de politieagent die op 9 maart 2009 in het graafschap Armagh in Noord-Ierland is neergeschoten, alsook de slachtoffers van de zelfmoordaanslag op 10 maart 2009 op een moskee in het zuiden van Sri Lanka. Hij veroordeelt deze terroristische aanslagen, die hij een van de grootste gevaren noemt voor de veiligheid, stabiliteit en de democratische waarden van de internationale gemeenschap. Hij betuigt namens het Parlement zijn medeleven met de familieleden van de slachtoffers.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers van de recente aanslagen in Noord-Ierland en Sri Lanka.

°
° ° °

De Voorzitter legt een verklaring af ter gelegenheid van het feit dat Jean Monnet 30 jaar geleden is overleden. Hij gedenkt Jean Monnet en brengt de beginselen die ten grondslag gelegen hebben aan zijn optreden en die nog steeds actueel zijn, in herinnering.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie), die zich aansluit bij de woorden van de Voorzitter.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door José Ribeiro e Castro, die van oordeel is dat de Europese Dag voor slachtoffers van terrorisme op grotere schaal in de Europese Unie moet worden gevierd en de Commissie en de fungerend voorzitter van de Raad verzoekt initiatieven in die zin te nemen.


3. Voorbereiding van de Europese Raad (19-20 maart 2009) - Europees economisch herstelplan - Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * - Cohesiebeleid: investeren in de reële economie (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de Europese Raad (19-20 maart 2009)

Verslag over een Europees economisch herstelplan [2008/2334(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jan Andersson (A6-0052/2009)

Verslag over het cohesiebeleid: investeren in de reële economie [2009/2009(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Elisa Ferreira, Jan Andersson en Evgeni Kirilov leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Salvador Garriga Polledo (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Elisabeth Morin (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de IND/DEM-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Klaus-Heiner Lehne, Poul Nyrup Rasmussen, Jules Maaten, Mirosław Mariusz Piotrowski, Claude Turmes, Sahra Wagenknecht, Nils Lundgren, Bruno Gollnisch, Lambert van Nistelrooij, Edit Herczog, Ona Juknevičienė, Guntars Krasts, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Johannes Blokland, Sergej Kozlík, Gunnar Hökmark, Guido Sacconi, Sophia in 't Veld, Dariusz Maciej Grabowski en Csaba Őry.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rolf Berend, Enrique Barón Crespo, Chris Davies, Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Brian Simpson, Péter Olajos, Gianni Pittella, Avril Doyle, Harlem Désir, Cornelis Visser en Libor Rouček.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rumiana Jeleva, Atanas Paparizov, Danutė Budreikaitė, Mieczysław Edmund Janowski, Emmanouil Angelakas, Csaba Sándor Tabajdi, Martin Schulz en Klaus-Heiner Lehne, laatstgenoemde over de woorden van Martin Schulz.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra, Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie), Elisa Ferreira, Jan Andersson en Evgeni Kirilov.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Rebecca Harms, Gisela Kallenbach en Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de inbreng op de voorjaarsbijeenkomst 2009 van de Europese Raad met betrekking tot de Lissabon-strategie (B6-0107/2009),

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov en Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, over de inbreng op de Europese Raad van voorjaar 2009 met betrekking tot de Lissabon-strategie (B6-0108/2009),

- Joseph Daul en Klaus-Heiner Lehne, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, Edit Herczog en Udo Bullmann, namens de PSE-Fractie, Graham Watson en Jules Maaten, namens de ALDE-Fractie, Cristiana Muscardini, Guntars Krasts en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, over de inbreng voor de strategie van Lissabon op de Raadsvergadering in het voorjaar 2009 (B6-0109/2009),

- Jan Andersson, namens de Commissie EMPL, over de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 2008-2010 (B6-0133/2009),

- Miroslav Ouzký, namens de Commissie ENVI, over een strategie van de EU voor een uitgebreide overeenkomst inzake de klimaatverandering in Kopenhagen en het ter beschikking stellen van voldoende middelen voor het beleid inzake klimaatverandering (B6-0134/2009).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.20 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.21 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.22 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.15 van de notulen van 11.03.2009 en punt 5.24 van de notulen van 11.03.2009.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 12.05 uur onderbroken en om 12.10 uur hervat.)


VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

4. Agenda

De Voorzitter deelt mede dat Robert Evans en veertig andere leden schriftelijk bezwaar hebben gemaakt tegen de inschrijving op de agenda van vandaag van de ontwerpresolutie van de Commissie AFET over de humanitaire situatie in Sri Lanka (punt 14 van de notulen van 10.03.2009).

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 90, lid 4, van het Reglement wordt de ontwerpresolutie met debat en stemming op de agenda van deze vergaderperiode ingeschreven.

De Voorzitter stelt voor het debat als laatste punt op de agenda van vanavond in te schrijven en de ontwerpresolutie morgen om 12.00 uur in stemming te brengen.

De termijn voor de indiening van amendementen ter plenaire vergadering wordt vastgesteld op vanmiddag, 15.00 uur.

Het woord wordt gevoerd door Robert Evans, die wenst dat het debat wordt uitgesteld tot de volgende vergaderperiode, en Daniel Cohn-Bendit, die zich uitspreekt tegen dit verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek om uitstel van het debat.


5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor de definitieve invoer van bepaalde goederen (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende bepaling van de werkingssfeer van artikel 143, onder b) en c), van Richtlijn 2006/112/EG met betrekking tot de vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor de definitieve invoer van bepaalde goederen (gecodificeerde versie) [COM(2008)0575 - C6-0347/2008 - 2008/0181(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0060/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0101)


5.2. Aanpassing van de basissalarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het initiatief van de Franse Republiek betreffende het besluit van de Raad inzake de aanpassing van de basissalarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol [14479/2008 - C6-0038/2009 - 2009/0804(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0078/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0102)


5.3. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2009)0023 - C6-0040/2009 - 2009/2007(ACI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Reimer Böge (A6-0106/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0103)


5.4. Gewijzigde begroting nr. 1/2009: overstromingen in Roemenië (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2009 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, Afdeling III – Commissie [6952/2009 – C6-0075/2009 – 2009/2008(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jutta Haug (A6-0113/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0104)


5.5. Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) ***III (stemming)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0105)


5.6. Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) ***III (stemming)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0106)


5.7. Havenstaatcontrole (herschikking) ***III (stemming)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenstaatcontrole (herschikking) [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0107)


5.8. Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart ***III (stemming)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0108)


5.9. Grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector ***III (stemming)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijnen 1999/35/EG en 2002/59/EG [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0109)


5.10. Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen ***III (stemming)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Paolo Costa (A6-0102/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0110)


5.11. Wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaren ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaars [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Gilles Savary (A6-0072/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P6_TA(2009)0111)


5.12. Naleving van vlaggenstaatverplichtingen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P6_TA(2009)0112)


5.13. Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0113)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0113)


5.14. Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Michael Cashman (A6-0077/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0114)

Het woord wordt gevoerd door Michael Cashman (rapporteur), die de Commissie overeenkomstig artikel 53, lid 1, van het Reglement verzoekt haar standpunt met betrekking tot de amendementen van het Parlement kenbaar te maken, en Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Michael Cashman doet het Parlement overeenkomstig artikel 53, lid 2, van het Reglement een formeel voorstel over de wenselijkheid om over de ontwerpwetgevingsresolutie te stemmen.

Het Parlement besluit de stemming uit te stellen. De zaak wordt geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Michael Cashman verzoekt de Voorzitter om het huidige en volgende voorzitterschap van de Raad te verzoeken een formele dialoog met het Parlement op gang te brengen (de Voorzitter antwoordt dat het verzoek zal worden overgebracht), en dringt erop aan dat een aantal technische aanpassingen in de aangenomen tekst worden aangebracht.


5.15. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jan Andersson (A6-0052/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0115)


5.16. Verlenging van de toepasbaarheid van artikel 139 van het Reglement van het Europees Parlement tot het einde van de zevende zittingsperiode (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0094/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0116)


5.17. Sociale situatie van de Roma en de verbetering van hun toegang tot de arbeidsmarkt in de EU (stemming)

Verslag over de sociale situatie van de Roma en de verbetering van hun toegang tot de arbeidsmarkt in de EU [2008/2137(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Magda Kósáné Kovács (A6-0038/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de PSE-Fractie)

Aangenomen (P6_TA(2009)0117)


5.18. Uitdagingen in verband met de aardolievoorziening (stemming)

Verslag over suggesties om de uitdagingen in verband met de aardolievoorziening tegemoet te treden [2008/2212(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Herbert Reul (A6-0035/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de PPE-DE- en PSE-Fractie)

Aangenomen (P6_TA(2009)0118)


5.19. Groener vervoer en internalisering van externe kosten (stemming)

Verslag over groener vervoer en internalisering van externe kosten [2008/2240(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0119)


5.20. Lissabon-strategie (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0107/2009, B6-0108/2009 en B6-0109/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE B6-0107/2009

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B6-0108/2009

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B6-0109/2009

Aangenomen (P6_TA(2009)0120)

Het woord werd gevoerd door:

Pervenche Berès die wenste dat paragraaf 47 in stemming werd gebracht (de Voorzitter deelde mede dat deze was komen te vervallen).


5.21. Tegengaan van de klimaatverandering (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0134/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0121)

Het woord werd gevoerd door:

Avril Doyle om een taalkundige aanpassing in paragraaf 20 aan te brengen.


5.22. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0133/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0122)

Het woord werd gevoerd door:

Elizabeth Lynne om een taalkundige toelichting bij paragraaf 13 te geven en Philip Bushill-Matthews om een mondeling amendement in te dienen op amendement 1 (in aanmerking genomen).


5.23. Europees economisch herstelplan (stemming)

Verslag over een Europees economisch herstelplan [2008/2334(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0123)

Het woord werd gevoerd door:

- Gunnar Hökmark, vóór de stemming, om het standpunt van de PPE-DE-Fractie inzake amendement 113 toe te lichten;

- Elisa Ferreira (rapporteur) om een mondeling amendement op amendement 93 in te dienen (in aanmerking genomen);

- Alain Lipietz, namens de Verts/ALE-Fractie, om een mondeling amendement in te dienen (in aanmerking genomen) op amendement 71 (verworpen);

- Martin Schulz, vóór de eindstemming, en over de woorden van voorgaande spreker Daniel Cohn-Bendit, Hartmut Nassauer en Joseph Daul;

- Vittorio Prodi over de eindstemming over het verslag-Reul.


5.24. Cohesiebeleid: investeren in de reële economie (stemming)

Verslag over het cohesiebeleid: investeren in de reële economie [2009/2009(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0124).


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Elisa Ferreira - A6-0063/2009

Richard Corbett

Verslag Paolo Costa - A6-0102/2009

Carlo Fatuzzo

Verslag Saïd El Khadraoui - A6-0066/2009

Simon Busuttil, Leopold Józef Rutowicz

Verslag Michael Cashman - A6-0077/2009

Hannu Takkula, Martin Callanan, Syed Kamall

Verslag Jan Andersson - A6-0052/2009

Carlo Fatuzzo, Martin Callanan

Verlenging van de toepasbaarheid van artikel 139 van het Reglement van het Europees Parlement tot het einde van de zevende zittingsperiode - B6-0094/2009

Jim Allister

Verslag Magda Kósáné Kovács - A6-0038/2009

Miroslav Mikolášik, Philip Claeys, Frank Vanhecke

Verslag Herbert Reul - A6-0035/2009

Avril Doyle, Martin Callanan

Verslag Georg Jarzembowski - A6-0055/2009

Neena Gill

Voorbereiding van de Europese Raad - Strategie van Lissabon - B6-0109/2009

Hannu Takkula, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris, Martin Callanan, Syed Kamall, Neena Gill

Tegengaan van de klimaatverandering - B6-0134/2009

Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid - B6-0133/2009

Frank Vanhecke, Syed Kamall, Daniel Hannan

Verslag Luis de Grandes Pascual - A6-0097/2009

Richard Corbett

Verslag Elisa Ferreira - A6-0063/2009

Neena Gill, Daniel Hannan, Jean-Claude Martinez

Verslag Evgeni Kirilov - A6-0075/2009

Christopher Heaton-Harris, Daniel Hannan.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.55 uur onderbroken en om 15.10 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

8. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over het drama dat zich vandaag heeft afgespeeld op een middelbare school in Winnenden in de deelstaat Baden-Württemberg, waar een oud-leerling meerdere leerlingen en leerkrachten heeft gedood en twee politieagenten heeft verwond. De Voorzitter herinnert eraan dat zich soortgelijke gebeurtenissen zes maanden geleden op een school in Kauhajoki, Finland, en gisteren in Alabama, Verenigde Staten, hebben voorgedaan.

Hij verzoekt de Europese Unie en haar lidstaten alles in het werk te stellen om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen en betuigt, namens het Parlement, zijn medeleven met de familieleden van de slachtoffers.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers.


VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Othmar Karas heeft laten weten dat hij weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Samenstelling Parlement

Daniel Varela Suanzes-Carpegna heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 10 maart 2009.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 7, van het Reglement, constateert het Parlement dat de zetel vacant is en brengt de betrokken lidstaat hiervan op de hoogte.


11. Stand van zaken bij SIS II (debat)

Mondelinge vraag (O-0005/2009) van Carlos Coelho, namens de PPE-DE-Fractie, Martine Roure, namens de PSE-Fractie, en Henrik Lax, namens de ALDE-Fractie, aan de Raad: Stand van zaken bij SIS II (B6-0010/2009)

Mondelinge vraag (O-0006/2009) van Carlos Coelho, namens de PPE-DE-Fractie, Martine Roure, namens de PSE-Fractie, en Henrik Lax, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Stand van zaken bij SIS II (B6-0010/2009)

Carlos Coelho, Martine Roure en Henrik Lax lichten de mondelinge vragen toe.

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) en Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-DE-Fractie, en Genowefa Grabowska, namens de PSE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Hubert Pirker, Mihael Brejc en Bernd Posselt.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.


12. Voortgangsverslag 2008 betreffende Kroatië - Voortgangsverslag 2008 betreffende Turkije - Voortgangsverslag 2008 betreffende de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voortgangsverslag 2008 betreffende Kroatië

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voortgangsverslag 2008 betreffende Turkije

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voortgangsverslag 2008 betreffende de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaringen af.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Olli Rehn (lid van de Commissie) legt de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, Ria Oomen-Ruijten, Erik Meijer, Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, István Szent-Iványi, namens de ALDE-Fractie, Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, Joost Lagendijk, namens de Verts/ALE-Fractie, Adamos Adamou, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Luca Romagnoli, niet-ingeschrevene, Anna Ibrisagic, Józef Pinior en Charles Tannock.

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Alexander Graf Lambsdorff, Mario Borghezio, Angelika Beer, Gerard Batten, Philip Claeys, Doris Pack, Libor Rouček, Jelko Kacin, Bogusław Rogalski, Sepp Kusstatscher, Hanne Dahl, Carl Lang, Pál Schmitt, Emine Bozkurt, Jim Allister, Antonios Trakatellis, Maria Eleni Koppa en Alojz Peterle.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Giorgos Dimitrakopoulos, Joel Hasse Ferreira, Metin Kazak, Bart Staes, Kyriacos Triantaphyllides en Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra en Olli Rehn

Voortgangsverslag 2008 betreffende Kroatië

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Hannes Swoboda, namens de Commissie AFET, over het voortgangsverslag inzake Kroatië 2008 (B6-0104/2009)

Voortgangsverslag 2008 betreffende Turkije

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Ria Oomen-Ruijten, namens de Commissie AFET, over het voortgangsverslag inzake Turkije 2008 (B6-0105/2009)

Voortgangsverslag 2008 betreffende de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Erik Meijer, namens de Commissie AFET, over het voortgangsverslag 2008 over de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (B6-0106/2009)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 12.03.2009, punt 7.10 van de notulen van 12.03.2009 en punt 7.11 van de notulen van 12.03.2009.


13. Mandaat van het Internationale Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië (debat)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over het mandaat van het Internationale Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië [2008/2290(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A6-0112/2009)

Annemie Neyts-Uyttebroeck leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad).

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ria Oomen-Ruijten, namens de PPE-DE-Fractie, Richard Howitt, namens de PSE-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Jan Marinus Wiersma en Véronique De Keyser.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alexandru Nazare en Bogusław Rogalski.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra, Olli Rehn en Annemie Neyts-Uyttebroeck.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.12 van de notulen van 12.03.2009.


14. Vragenuur (vragen aan de Raad)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B6-0009/2009).

Vraag 1 (Marian Harkin): Betere kwaliteit, beschikbaarheid en financiering van langdurige zorg.

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Kathy Sinnott (ter vervanging van de auteur) en Hubert Pirker.

Vraag 2 (Brian Crowley): Werkloosheid in Europa.

Alexandr Vondra beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Brian Crowley, Gay Mitchell en Hubert Pirker.

Vraag 3 (Mairead McGuinness): Ongelijke productnormen in de wereldhandel.

Alexandr Vondra beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Mairead McGuinness en Jim Allister.

Vraag 4 (Claude Moraes): Klimaatverandering.

Alexandr Vondra beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Claude Moraes, Silvia-Adriana Ţicău en Avril Doyle.

Vraag 5 (Liam Aylward): Verkeersveiligheid.

Alexandr Vondra beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Seán Ó Neachtain (ter vervanging van de auteur), Silvia-Adriana Ţicău en Jim Higgins.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 19.10 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

15. Groenboek betreffende gezondheidswerkers in Europa (debat)

Verklaring van de Commissie: Groenboek betreffende gezondheidswerkers in Europa

Androulla Vassiliou (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door John Bowis, namens de PPE-DE-Fractie, Jules Maaten, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Konstantinos Droutsas, namens de GUE/NGL-Fractie, en Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicodim Bulzesc, Ewa Tomaszewska, Colm Burke en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou.

Het debat wordt gesloten.


16. Vijfde Wereldwaterforum, Istanboel, 16-22 maart 2009 (debat)

Mondelinge vraag (O-0026/2009) van Josep Borrell Fontelles, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Vijfde Wereldwaterforum in Istanboel van 16 t/m 22 maart 2009 (B6-0015/2009)

Pierre Schapira (ter vervanging van de auteur) licht de mondelinge vraag toe.

Androulla Vassiliou (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door José Ribeiro e Castro, namens de PPE-DE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de PSE-Fractie, Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, en Filip Kaczmarek.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Czesław Adam Siekierski, Alessandro Battilocchio, Marie Anne Isler Béguin en John Bowis.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Thijs Berman, namens de Commissie DEVE, over Water in het licht van het Vijfde Wereldforum voor Water, dat van 16 t/m 22 maart 2009 te Istanboel zal worden gehouden (B6-0113/2009).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.13 van de notulen van 12.03.2009.


17. Speciaal verslag nr. 10/2008 van de Rekenkamer over de ontwikkelingshulp van de EG aan de gezondheidsdiensten in Afrika bezuiden de Sahara (debat)

Mondelinge vraag (O-0030/2009) van Josep Borrell Fontelles, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Speciaal verslag nr. 10/2008 van de Rekenkamer over de ontwikkelingshulp van de EG aan de gezondheidsdiensten in Afrika bezuiden de Sahara (B6-0016/2009)

Anne Van Lancker (ter vervanging van de auteur) licht de mondelinge vraag toe.

Androulla Vassiliou (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door John Bowis, namens de PPE-DE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, en José Ribeiro e Castro.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marie Anne Isler Béguin.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Josep Borrell Fontelles, namens de Commissie DEVE, over een benadering van ontwikkelingshulp van de EG aan de gezondheidsdiensten in Afrika ten zuiden van de Sahara (B6-0114/2009).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.14 van de notulen van 12.03.2009.


18. Inwerkingtreding van de ééngemaakte eurobetalingsruimte (SEPA) (debat)

Mondelinge vraag (O-0018/2009) van Pervenche Berès, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Invoering van de ééngemaakte eurobetalingsruimte (SEPA) (B6-0013/2009)

Pervenche Berès licht de mondelinge vraag toe.

Androulla Vassiliou (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Jean-Paul Gauzès, namens de PPE-DE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Margarita Starkevičiūtė en Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Pervenche Berès, namens de Commissie ECON, over de invoering van het Gemeenschappelijke Eurobetalingsruimte (SEPA) (B6-0111/2009).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.15 van de notulen van 12.03.2009.


19. Verslechterde humanitaire situatie in Sri Lanka (debat)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 91 van het Reglement door de Commissie AFET, over de verslechterende humanitaire situatie in Sri Lanka (B6-0140/2009)

Het woord wordt gevoerd door Marie Anne Isler Béguin, namens de Commissie AFET, en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, Robert Evans, namens de PSE-Fractie, Marie Anne Isler Béguin, namens de Verts/ALE-Fractie, Geoffrey Van Orden en Jo Leinen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paul Rübig, Erik Meijer, Michael Gahler en Robert Evans (de Voorzitter wijst op de technische aspecten van de "catch the eye"-procedure).

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 12.03.2009.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 420.647/OJJE).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.35 uur gesloten.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid