Indeks 
Protokół
PDF 232kWORD 145k
Środa, 11 marca 2009 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Przygotowanie Rady Europejskiej (19-20 marca 2009 r.) - Europejski plan naprawy gospodarczej - Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * - Polityka spójności: inwestowanie w realną gospodarkę (debata)
 4.Porządek dnia
 5.Głosowanie
  
5.1.Zwolnienie z podatku od wartości dodanej przy przywozie finalnym (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Pracownicy Europolu: dostosowanie wynagrodzeń podstawowych i dodatków pracowników Europolu * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.4.Projekt budżetu korygującego nr 1/2009 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.5.Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednie działania administracji morskich (przekształcenie) ***III (głosowanie)
  
5.6.Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie) ***III (głosowanie)
  
5.7.Kontrola państwa portu (przekształcenie) ***III (głosowanie)
  
5.8.Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***III (głosowanie)
  
5.9.Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***III (głosowanie)
  
5.10.Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków ***III (głosowanie)
  
5.11.Ubezpieczenie armatorów od roszczeń morskich ***II (głosowanie)
  
5.12.Poszanowanie zobowiązań przez państwa bandery ***II (głosowanie)
  
5.13.Pobieranie opłat od pojazdów ciężarowych ***I (głosowanie)
  
5.14.Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ***I (głosowanie)
  
5.15.Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)
  
5.16.Przedłużenie stosowania art. 139 Regulaminu do końca siódmej kadencji (głosowanie)
  
5.17.Sytuacja społeczna Romów i ułatwienie im dostępu do rynku pracy w Unii Europejskiej (głosowanie)
  
5.18.Reakcja na wyzwania związane z ropą naftową (głosowanie)
  
5.19.Transport przyjazny dla środowiska oraz internalizacja kosztów zewnętrznych (głosowanie)
  
5.20.Strategia lizbońska (głosowanie)
  
5.21.Walka ze zmianami klimatu (głosowanie)
  
5.22.Wytyczne dla polityki zatrudnienia (głosowanie)
  
5.23.Europejski plan naprawy gospodarczej (głosowanie)
  
5.24.Polityka spójności: inwestowanie w realną gospodarkę (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 8.Oświadczenie Przewodniczącego
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Skład Parlamentu
 11.Stan zaawansowania projektu SIS II (debata)
 12.Sprawozdanie z postępów Chorwacji w 2008 r. - Sprawozdanie z postępów Turcji w 2008 r. - Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (debata)
 13.Mandat Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (debata)
 14.Tura pytań (pytania do Rady)
 15.Zielona księga w sprawie pracowników służby zdrowia w Europie (debata)
 16.Piąte Światowe Forum Wody w Stambule w dniach 16-22 marca 2003 r. (debata)
 17.Sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego nr 10/2008 dotyczące pomocy WE na rzecz rozwoju usług zdrowotnych w Afryce Subsaharyjskiej (debata)
 18.Wprowadzenie jednolitego obszaru płatniczego w euro (SEPA) (debata)
 19.Pogorszenie się sytuacji humanitarnej w Sri Lance (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PROTOKÓŁ

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Oświadczenia Przewodniczącego

W nawiązaniu do 5. Europejskiego Dnia Ofiar Terroryzmu przewodniczący złożył oświadczenie. Oddał hołd pamięci wszystkich ofiar terroryzmu, wspominając między innymi o dwóch brytyjskich żołnierzach zabitych 7 marca 2009 roku w Massereene, a także o policjancie zabitym 9 marca 2009 roku w zamachu w hrabstwie Armagh w Irlandii Północnej oraz o ofiarach samobójczego zamachu z 10 marca 2009 roku skierowanego przeciwko meczetowi na południu Sri Lanki. Akty terroryzmu określił jako jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa, stabilności i demokratycznych wartości wspólnoty międzynarodowej. W imieniu Parlamentu przewodniczący przekazał także wyrazy solidarności z rodzinami ofiar.

Zgromadzenie uczciło minutą ciszy pamięć ofiar niedawnych zamachów w Irlandii Północnej i na Sri Lance.

°
° ° °

W nawiązaniu do 30. rocznicy śmierci Jeana Monneta przewodniczący złożył oświadczenie. Oddał on hołd pamięci zmarłego oraz nadal aktualnym zasadom, jakim był on wierny w swoich działaniach.

Głos zabrał José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji), który przyłączył się do słów przewodniczącego.

°
° ° °

Głos zabrał José Ribeiro e Castro, który stwierdził, że obchody Europejskiego Dnia Ofiar Terroryzmu winny charakteryzować się szerszym zakresem w całej Unii Europejskiej i zwrócił się do Komisji oraz obecnej prezydencji Rady o podjęcie inicjatyw zmierzających w tym kierunku.


3. Przygotowanie Rady Europejskiej (19-20 marca 2009 r.) - Europejski plan naprawy gospodarczej - Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * - Polityka spójności: inwestowanie w realną gospodarkę (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowanie Rady Europejskiej (19-20 marca 2009 r.)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego planu naprawy gospodarczej [2008/2334(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich [COM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jan Andersson (A6-0052/2009)

Sprawozdanie w sprawie polityki spójności: inwestowanie w realną gospodarkę [2009/2009(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

Alexandr Vondra (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Elisa Ferreira, Jan Andersson i Evgeni Kirilov przestawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Salvador Garriga Polledo (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Elisabeth Morin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, Jana Bobošíková niezrzeszona, Klaus-Heiner Lehne, Poul Nyrup Rasmussen, Jules Maaten, Mirosław Mariusz Piotrowski, Claude Turmes, Sahra Wagenknecht, Nils Lundgren, Bruno Gollnisch, Lambert van Nistelrooij, Edit Herczog, Ona Juknevičienė, Guntars Krasts, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Johannes Blokland, Sergej Kozlík, Gunnar Hökmark, Guido Sacconi, Sophia in 't Veld, Dariusz Maciej Grabowski i Csaba Őry.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Pervenche Berès, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rolf Berend, Enrique Barón Crespo, Chris Davies, Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Brian Simpson, Péter Olajos, Gianni Pittella, Avril Doyle, Harlem Désir, Cornelis Visser i Libor Rouček.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rumiana Jeleva, Atanas Paparizov, Danutė Budreikaitė, Mieczysław Edmund Janowski, Emmanouil Angelakas, Csaba Sándor Tabajdi, Martin Schulz i Klaus-Heiner Lehne w sprawie wystąpienia Martina Schulza.

Głos zabrali: Alexandr Vondra, Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji), Elisa Ferreira, Jan Andersson i Evgeni Kirilov.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Rebecca Harms, Gisela Kallenbach i Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie wkładu w dotyczącą strategii lizbońskiej debatę na wiosennym szczycie Rady Europejskiej w 2009 r. (B6-0107/2009),

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov i Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie wkładu w dotyczącą strategii lizbońskiej debatę na wiosennym szczycie Rady Europejskiej w 2009 r. (B6-0108/2009),

- Joseph Daul i Klaus-Heiner Lehne w imieniu grupy PPE-DE Martin Schulz, Edit Herczog i Udo Bullmann w imieniu grupy PSE, Graham Watson i Jules Maaten w imieniu grupy ALDE, Cristiana Muscardini, Guntars Krasts i Adam Bielan w imieniu grupy UEN, w sprawie wkładu w dotyczącą strategii lizbońskiej debatę na wiosennym szczycie Rady Europejskiej w 2009 r. (B6-0109/2009),

- Jan Andersson, w imieniu komisji EMPL, w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich w latach 2008–2010 (B6-0133/2009),

- Miroslav Ouzký, w imieniu komisji ENVI, w sprawie strategii UE na rzecz kompleksowego porozumienia kopenhaskiego w sprawie zmian klimatu oraz zapewnienia odpowiedniego finansowania polityki w dziedzinie zmian klimatu (B6-0134/2009).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.20 protokołu z dnia 11.03.2009, pkt 5.21 protokołu z dnia 11.03.2009, pkt 5.22 protokołu z dnia 11.03.2009, pkt 5.15 protokołu z dnia 11.03.2009 i pkt 5.24 protokołu z dnia 11.03.2009.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 12.05, w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12.10.)


PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

4. Porządek dnia

Przewodnicząca poinformowała, że Robert Evans złożył wraz z 40 innymi posłami pisemny sprzeciw wobec włączenia do porządku dziennego dzisiejszego posiedzenia projektu rezolucji komisji AFET w sprawie sytuacji humanitarnej na Sri Lance (pkt 14 protokołu z dnia 10_03.2009).

Zgodnie z postanowieniami art. 90 ust.4 Regulaminu, debata i głosowanie w sprawie projektu rezolucji zostały wpisane do porządku obrad obecnego posiedzenia.

Przewodnicząca zaproponowała włączenie debaty jako ostatniego punktu posiedzenia w godzinach wieczornych oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie jutro w godzinach południowych.

Termin składanie poprawek wyznaczono na godz.15.00 w dniu dzisiejszym.

Głos zabrał Robert Evans, który wniósł o przesunięcie debaty na kolejne posiedzenie oraz Daniel Cohn-Bendit, który sprzeciwił się tej propozycji.

Zgromadzenie odrzuciło wniosek o przesunięcie debaty.


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Zwolnienie z podatku od wartości dodanej przy przywozie finalnym (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady określającej zakres stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy przywozie finalnym (wersja ujednolicona) [COM(2008)0575 - C6-0347/2008 - 2008/0181(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0060/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0101)


5.2. Pracownicy Europolu: dostosowanie wynagrodzeń podstawowych i dodatków pracowników Europolu * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy Republiki Francuskiej dotyczącej przyjęcia decyzji Rady dostosowującej wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu [14479/2008 - C6-0038/2009 - 2009/0804(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0078/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0102)


5.3. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2009)0023 - C6-0040/2009 - 2009/2007(ACI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0106/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0103)


5.4. Projekt budżetu korygującego nr 1/2009 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, Sekcja III - Komisja [6952/2009 – C6-0075/2009 – 2009/2008(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jutta Haug (A6-0113/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0104)


5.5. Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednie działania administracji morskich (przekształcenie) ***III (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego tekstu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (przekształcenie) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0105)


5.6. Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie) ***III (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego tekstu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie) [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0106)


5.7. Kontrola państwa portu (przekształcenie) ***III (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego tekstu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (przekształcenie) [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0107)


5.8. Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***III (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego tekstu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0108)


5.9. Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***III (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego tekstu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej podstawowe zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywy 1999/35/WE i 2002/59/WE [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0109)


5.10. Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków ***III (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego tekstu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca Paolo Costa (A6-0102/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0110)


5.11. Ubezpieczenie armatorów od roszczeń morskich ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Gilles Savary (A6-0072/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P6_TA(2009)0111)


5.12. Poszanowanie zobowiązań przez państwa bandery ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P6_TA(2009)0112)


5.13. Pobieranie opłat od pojazdów ciężarowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0113)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0113)


5.14. Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (przekształcenie) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Michael Cashman (A6-0077/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0114)

Głos zabrali: Michael Cashman (sprawozdawca), który zgodnie z art. 53 ust. 1 Regulaminu, zwrócił się do Komisji o zajęcie stanowiska w sprawie poprawek Parlamentu, oraz Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Michael Cashman, zgodnie z art. 53 ust. 2 Regulaminu, złożył w Parlamencie oficjalny wniosek dotyczący możliwości przystąpienia do głosowania nad projektem rezolucji legislacyjnej.

Parlament postanowił przełożyć głosowanie. Sprawa została przekazana komisji przedmiotowo właściwej do ponownego rozpatrzenia.

Michael Cashman zwrócił się do Parlamentu o zaproszenie urzędującego obecnie i następnego w kolejności przewodnictwa Rady do otwarcia oficjalnego dialogu z Parlamentem (przewodnicząca odpowiedziała, że jego wniosek zostanie przekazany) oraz wniósł o wprowadzenie do przyjętego tekstu pewnych dostosowań technicznych.


5.15. Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich [COM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jan Andersson (A6-0052/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0115)


5.16. Przedłużenie stosowania art. 139 Regulaminu do końca siódmej kadencji (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0094/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0116)


5.17. Sytuacja społeczna Romów i ułatwienie im dostępu do rynku pracy w Unii Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji społecznej Romów i ułatwienia im dostępu do rynku pracy w Unii Europejskiej [2008/2137(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Magda Kósáné Kovács (A6-0038/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI ZASTĘPCZEJ (złożonej przez grupę PSE)

Przyjęto (P6_TA(2009)0117)


5.18. Reakcja na wyzwania związane z ropą naftową (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie reakcji na wyzwania związane z ropą naftową [2008/2212(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Herbert Reul (A6-0035/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI ZASTĘPCZEJ (złożonej przez grupy PPE-DE i PSE)

Przyjęto (P6_TA(2009)0118)


5.19. Transport przyjazny dla środowiska oraz internalizacja kosztów zewnętrznych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie transportu przyjaznego dla środowiska oraz internalizacji kosztów zewnętrznych [2008/2240(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0119)


5.20. Strategia lizbońska (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0107/2009, B6-0108/2009 i B6-0109/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI B6-0107/2009

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B6-0108/2009

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B6-0109/2009

Przyjęto (P6_TA(2009)0120)

Wystąpienia:

Pervenche Berès w celu poddania pod głosowanie ust. 47 (przewodnicząca poinformowała, że ustęp ten upadł).


5.21. Walka ze zmianami klimatu (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0134/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0121)

Wystąpienia:

Avril Doyle, aby wnieść precyzującą poprawkę językową do ust. 20.


5.22. Wytyczne dla polityki zatrudnienia (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0133/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0122)

Wystąpienia:

Elizabeth Lynne w celu językowego sprecyzowania ust. 13 i Philip Bushill-Matthews, aby zgłosić poprawkę ustną do poprawki 1 (przyjętą).


5.23. Europejski plan naprawy gospodarczej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego planu naprawy gospodarczej [2008/2334(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0123)

Wystąpienia:

- Gunnar Hökmark, przed głosowaniem, aby sprecyzować stanowisko grupy PPE-DE w sprawie poprawki 113;

- Elisa Ferreira (sprawozdawczyni), aby zgłosić poprawkę ustną do poprawki 93 (przyjętą);

- Alain Lipietz w imieniu grupy Verts/ALE, aby zgłosić poprawkę ustną (przyjętą) do poprawki 71 (odrzuconej);

- Martin Schulz, przed głosowaniem końcowym, i, w nawiązaniu do jego wypowiedzi, Daniel Cohn-Bendit, Hartmut Nassauer i Joseph Daul;

- Vittorio Prodi w sprawie głosowania końcowego nad sprawozdaniem Reula.


5.24. Polityka spójności: inwestowanie w realną gospodarkę (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie polityki spójności: inwestowania w realną gospodarkę [2009/2009(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0124)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie: Elisa Ferreira - A6-0063/2009

Richard Corbett

Sprawozdanie: Paolo Costa - A6-0102/2009

Carlo Fatuzzo

Sprawozdanie: Saïd El Khadraoui - A6-0066/2009

Simon Busuttil, Leopold Józef Rutowicz

Sprawozdanie: Michael Cashman - A6-0077/2009

Hannu Takkula, Martin Callanan, Syed Kamall

Sprawozdanie: Jan Andersson - A6-0052/2009

Carlo Fatuzzo, Martin Callanan

Przedłużenie stosowania art. 139 Regulaminu do końca siódmej kadencji - B6-0094/2009

Jim Allister

Sprawozdanie: Magda Kósáné Kovács - A6-0038/2009

Miroslav Mikolášik, Philip Claeys, Frank Vanhecke

Sprawozdanie: Herbert Reul - A6-0035/2009

Avril Doyle, Martin Callanan

Sprawozdanie: Georg Jarzembowski - A6-0055/2009

Neena Gill

Przygotowanie Rady Europejskiej - Strategia z Lizbony - B6-0109/2009

Hannu Takkula, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris, Martin Callanan, Syed Kamall, Neena Gill

Walka ze zmianami klimatu - B6-0134/2009

Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall

Wytyczne dla polityki zatrudnienia - B6-0133/2009

Frank Vanhecke, Syed Kamall, Daniel Hannan

Sprawozdanie: Luis de Grandes Pascual - A6-0097/2009

Richard Corbett

Sprawozdanie: Elisa Ferreira - A6-0063/2009

Neena Gill, Daniel Hannan, Jean-Claude Martinez

Sprawozdanie: Evgeni Kirilov - A6-0075/2009

Christopher Heaton-Harris, Daniel Hannan


7. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania zamieszczane są na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana przez maksymalnie dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.55 i wznowione o 15.10.)

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

8. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący przedstawił oświadczenie w sprawie dramatycznych wydarzeń, jakie miały miejsce w dniu dzisiejszym w gimnazjum w Winnenden, w niemieckim kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, gdzie były uczeń zabił kilkunastu uczniów i nauczycieli oraz ranił dwóch policjantów. Przewodniczący przypomniał, że podobne zdarzenia miały miejsce pół roku temu w szkole w Kauhajoki w Finlandii, a w dniu wczorajszym w Alabamie w Stanach Zjednoczonych.

Zwrócił się on do Unii Europejskiej i jej państw członkowskich o podjęcie wszelkich możliwych starań nakierowanych na zapobieganie tego rodzaju dramatom i przekazał, w imieniu Parlamentu, wyrazy solidarności z rodzinami ofiar.

Parlament uczcił pamięć ofiar minutą ciszy.


PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

9. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Othmar Karas poinformował, iż był obecny, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Skład Parlamentu

Daniel Varela Suanzes-Carpegna zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 10 marca 2009.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 7 Regulaminu, Parlament stwierdza wakat i informuje o nim zainteresowane państwo członkowskie.


11. Stan zaawansowania projektu SIS II (debata)

Pytanie ustne (O-0005/2009) zadane przez Carlosa Coelho w imieniu grupy PPE-DE, Martine Roure w imieniu grupy PSE, i Henrika Laxa w imieniu grupy ALDE, do Rady: aktualna sytuacja SIS II (B6-0010/2009)

Pytanie ustne (O-0006/2009) zadane przez Carlosa Coelho w imieniu grupy PPE-DE, Martine Roure w imieniu grupy PSE, i Henrika Lax w imieniu grupy ALDE, do Komisji: aktualna sytuacja SIS II (B6-0010/2009)

Carlos Coelho, Martine Roure i Henrik Lax zadali pytania ustne.

Alexandr Vondra (urzędujący przewodniczący Rady) i Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu, w imieniu grupy PPE-DE, i Genowefa Grabowska, w imieniu grupy PSE.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Hubert Pirker, Mihael Brejc i Bernd Posselt.

Głos zabrali: Alexandr Vondra i Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.


12. Sprawozdanie z postępów Chorwacji w 2008 r. - Sprawozdanie z postępów Turcji w 2008 r. - Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie z postępów Chorwacji w 2008 r.

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie z postępów Turcji w 2008 r.

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

Alexandr Vondra (urzędujący przewodniczący Rady) złożył oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Olli Rehn (członek Komisji) złożył oświadczenia.

Głos zabrali: Hannes Swoboda, Ria Oomen-Ruijten, Erik Meijer, Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, István Szent-Iványi w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Joost Lagendijk w imieniu grupy Verts/ALE, Adamos Adamou w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Luca Romagnoli niezrzeszony, Anna Ibrisagic, Józef Pinior i Charles Tannock.

PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Alexander Graf Lambsdorff, Mario Borghezio, Angelika Beer, Gerard Batten, Philip Claeys, Doris Pack, Libor Rouček, Jelko Kacin, Bogusław Rogalski, Sepp Kusstatscher, Hanne Dahl, Carl Lang, Pál Schmitt, Emine Bozkurt, Jim Allister, Antonios Trakatellis, Maria Eleni Koppa i Alojz Peterle.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Giorgos Dimitrakopoulos, Joel Hasse Ferreira, Metin Kazak, Bart Staes, Kyriacos Triantaphyllides i Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Głos zabrali: Alexandr Vondra i Olli Rehn

Sprawozdanie z postępów Chorwacji w 2008 r.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Hannes Swoboda, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania o postępach Chorwacji w 2008 r. (B6-0104/2009)

Sprawozdanie z postępów Turcji w 2008 r.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Ria Oomen-Ruijten, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania z postępów Turcji w 2008 r. (B6-0105/2009)

Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Erik Meijer, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2008 r. (B6-0106/2009)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 12.03.2009, pkt 7.10 protokołu z dnia 12.03.2009 i pkt 7.11 protokołu z dnia 12.03.2009.


13. Mandat Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady sprawie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii [2008/2290(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A6-0112/2009)

Annemie Neyts-Uyttebroeck przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Alexandr Vondra (urzędujący przewodniczący Rady).

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Olli Rehn (członek Komisji).

Głos zabrali: Ria Oomen-Ruijten w imieniu grupy PPE-DE, Richard Howitt w imieniu grupy PSE, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Jan Marinus Wiersma i Véronique De Keyser.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alexandru Nazare i Bogusław Rogalski.

Głos zabrali: Alexandr Vondra, Olli Rehn i Annemie Neyts-Uyttebroeck.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 12.03.2009.


14. Tura pytań (pytania do Rady)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B6-0009/2009).

Pytanie 1 (Marian Harkin): Poprawa jakości, dostępności i finansowania długotrwałej opieki zdrowotnej.

Alexandr Vondra (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie, a także na pytania uzupełniające Kathy Sinnott (zastępcy autora) i Huberta Pirkera.

Pytanie 2 (Brian Crowley): Bezrobocie w Europie.

Alexandr Vondra udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Brian Crowley, Gay Mitchell i Hubert Pirker.

Pytanie 3 (Mairead McGuinness): Różnice pod względem norm produkcji na świecie.

Alexandr Vondra udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Mairead McGuinness i Jim Allister.

Pytanie 4 (Claude Moraes): Zmiany klimatyczne.

Alexandr Vondra udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Claude Moraes, Silvia-Adriana Ţicău i Avril Doyle.

Pytanie 5 (Liam Aylward): Bezpieczeństwo na drogach.

Alexandr Vondra odpowiedział na pytanie, a także na pytania uzupełniające, które zadali: Seán Ó Neachtain (zastępca autora), Silvia-Adriana Ţicău i Jim Higgins.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Rady została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:10 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

15. Zielona księga w sprawie pracowników służby zdrowia w Europie (debata)

Oświadczenie Komisji: Zielona księga w sprawie pracowników służby zdrowia w Europie

Androulla Vassiliou (członkini Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: John Bowis w imieniu grupy PPE-DE, Jules Maaten w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Konstantinos Droutsas w imieniu grupy GUE/NGL, i Kathy Sinnott w imieniu grupy IND/DEM.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicodim Bulzesc, Ewa Tomaszewska, Colm Burke i Czesław Adam Siekierski.

Głos zabrał Androulla Vassiliou.

Debata została zamknięta.


16. Piąte Światowe Forum Wody w Stambule w dniach 16-22 marca 2003 r. (debata)

Pytanie ustne (O-0026/2009) zadane przez Josepa Borrella Fontellesa, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Piąte Światowe Forum Wody w Stambule w dniach 16-22 marca 2009 r. (B6-0015/2009)

Pierre Schapira (zastępca autora) zadał pytanie ustne.

Androulla Vassiliou (członkini Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: José Ribeiro e Castro w imieniu grupy PPE-DE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy PSE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, i Filip Kaczmarek.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Czesław Adam Siekierski, Alessandro Battilocchio, Marie Anne Isler Béguin i John Bowis.

Głos zabrała Androulla Vassiliou.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Thijs Berman, w imieniu komisji DEVE, w sprawie wody, w perspektywie Piątego Światowego Forum Wody, które odbędzie się w Stambule w dniach od 16 do 22 marca 2009 r. (B6-0113/2009).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.13 protokołu z dnia 12.03.2009.


17. Sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego nr 10/2008 dotyczące pomocy WE na rzecz rozwoju usług zdrowotnych w Afryce Subsaharyjskiej (debata)

Pytanie ustne (O-0030/2009) zadane przez Josepa Borrella Fontellesa, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego nr 10/2008 dotyczące pomocy WE na rzecz rozwoju usług zdrowotnych w Afryce Subsaharyjskiej (B6-0016/2009)

Anne Van Lancker (zastępująca autora) zadała pytanie ustne.

Androulla Vassiliou (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne

Głos zabrali: John Bowis w imieniu grupy PPE-DE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, i José Ribeiro e Castro.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Marie Anne Isler Béguin.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Androulla Vassiliou.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Josep Borrell Fontelles, w imieniu komisji DEVE, w sprawie podejścia do pomocy WE na rzecz rozwoju usług zdrowotnych w Afryce subsaharyjskiej (B6-0114/2009).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.14 protokołu z dnia 12.03.2009.


18. Wprowadzenie jednolitego obszaru płatniczego w euro (SEPA) (debata)

Pytanie ustne (O-0018/2009) zadane przez Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Wprowadzenie jednolitego obszaru płatniczego w euro (SEPA) (B6-0013/2009)

Pervenche Berès zadała pytanie ustne.

Androulla Vassiliou (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne

Głos zabrał Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy PPE-DE.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Margarita Starkevičiūtė i Paul Rübig.

Głos zabrała Androulla Vassiliou.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, w sprawie zastosowania jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA) (B6-0111/2009).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.15 protokołu z dnia 12.03.2009.


19. Pogorszenie się sytuacji humanitarnej w Sri Lance (debata)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 91 Regulaminu przez komisję AFET w sprawie pogarszającej się sytuacji humanitarnej na Sri Lance (B6-0140/2009)

Głos zabrali: Marie Anne Isler Béguin, w imieniu komisji AFET, oraz Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Głos zabrali: Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, Robert Evans w imieniu grupy PSE, Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE, Geoffrey Van Orden i Jo Leinen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Paul Rübig, Erik Meijer, Michael Gahler i Robert Evans (przewodniczący przypomniał posłom o technicznych aspektach procedury pytań z sali).

Głos zabrała Benita Ferrero-Waldner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 12.03.2009.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 420.647/OJJE).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.35.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności