Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 12 mars 2009 - Strasbourg

9. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 57.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets gemensamma ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 5 mars 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat i samband med införandet av biometri samt bestämmelser om hur viseringsansökningar ska tas emot och behandlas (05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 13 mars 2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy