Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2556(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0127/2009

Συζήτηση :

PV 12/03/2009 - 13.3
CRE 12/03/2009 - 13.3

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2009 - 14.3
CRE 12/03/2009 - 14.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0145

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

14.3. Εκδίωξη ΜΚΟ από το Νταρφούρ (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 και B6-0132/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0127/2009

(αντικαθιστά τιςB6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 και B6-0132/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Charles Tannock, José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola και Mario Mauro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson και Josep Borrell Fontelles, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Thierry Cornillet, Marco Cappato, Μάριος Ματσάκης και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Dariusz Maciej Grabowski και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Margrete Auken και Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0145)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0129/2009 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις:

- η Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, υποβάλλει προφορική τροπολογία για την εισαγωγή νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 1, η οποία κρατείται·

- ο Jacek Saryusz-Wolski επί της παρεμβάσεως της Martine Roure·

- ο Charles Tannock (συντάκτης) υποβάλλει προφορική τροπολογία για τη διαγραφή των παραγράφων 2 και 6, η οποία κρατείται·

- η Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, υποβάλλει προφορική τροπολογία για τη διαγραφή της παραγράφου 5, η οποία κρατείται.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Paul Rübig σχετικά με τα ωράρια επίσκεψης των εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, κατά τις περιόδους συνόδου Απριλίου και Μαΐου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου