Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 238kWORD 155k
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Συμμετοχή των εργαζομένων σε εταιρείες με ευρωπαϊκό καταστατικό (κατατεθείσα πρόταση ψηφίσματος)
 4.Εταιρική σχέση με την Ανατολή (συζήτηση)
 5.Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Βραζιλίας - Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού (συζήτηση)
 6.Πενήντα χρόνια από την θιβετιανή εξέγερση και ο διάλογος μεταξύ του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Kαλύτερες σταδιοδρομίες και περισσότερη κινητικότητα: ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Η προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, έναντι της χρήσης βιντεοπαιχνιδιών (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Δημιουργία κοινού αεροπορικού χώρου με το Ισραήλ (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο * (ψηφοφορία)
  
7.5.Επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Σρι Λάνκα (ψηφοφορία)
  
7.6.Η πρόκληση της υποβάθμισης των γεωργικών γαιών στην ΕΕ, ιδίως στη Νότια Ευρώπη: η απάντηση με τα μέσα της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
7.7.Συμμετοχή των εργαζομένων σε εταιρείες με ευρωπαϊκό καταστατικό (ψηφοφορία)
  
7.8.Παιδιά μεταναστών (ψηφοφορία)
  
7.9.Έκθεση προόδου 2008 για την Κροατία (ψηφοφορία)
  
7.10.Έκθεση προόδου 2008 για την Τουρκία (ψηφοφορία)
  
7.11.Έκθεση προόδου 2008 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ψηφοφορία)
  
7.12.Εντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ψηφοφορία)
  
7.13.5ο Διεθνές Φόρουμ για το ύδωρ, Κωνσταντινούπολη, 16-22 Μαρτίου 2009 (ψηφοφορία)
  
7.14.Ειδική έκθεση αριθ. 10/2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια της Επιτροπής στις υπηρεσίες υγείας της Υποσαχάριας Αφρικής (ψηφοφορία)
  
7.15.Υλοποίηση του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ (SEPA) (ψηφοφορία)
  
7.16.Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Βραζιλίας (ψηφοφορία)
  
7.17.Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού (ψηφοφορία)
  
7.18.Πενήντα χρόνια από την θιβετιανή εξέγερση και ο διάλογος μεταξύ του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου (συνέχεια)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
13.1.Γουϊνέα-Μπισάου
  
13.2.Φιλιππίνες
  
13.3.Εκδίωξη ΜΚΟ από το Νταρφούρ
 14.Ώρα των ψηφοφοριών
  
14.1.Γουϊνέα-Μπισάου (ψηφοφορία)
  
14.2.Φιλιππίνες (ψηφοφορία)
  
14.3.Εκδίωξη ΜΚΟ από το Νταρφούρ (ψηφοφορία)
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 18.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 19.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.


2. Κατάθεση εγγράφωv

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (αναδιατύπωση) (COM(2008)0809 - C6-0471/2008 - 2008/0240(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί κατάργησης της οδηγίας 83/515/EΟΚ και 11 αποφάσεων άνευ αντικειμένου στον τομέα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (COM(2009)0088 - C6-0094/2009 - 2009/0022(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί κατάργησης 14 κανονισμών άνευ αντικειμένου στον τομέα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (COM(2009)0089 - C6-0095/2009 - 2009/0024(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC06/2009 - Τμήμα III – Επιτροπή (N6-0005/2009 - C6-0096/2009 - 2009/2018(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


3. Συμμετοχή των εργαζομένων σε εταιρείες με ευρωπαϊκό καταστατικό (κατατεθείσα πρόταση ψηφίσματος)

Δήλωση της Επιτροπής: Συμμετοχή των εργαζομένων σε εταιρείες με ευρωπαϊκό καταστατικό

Η συζήτηση έγινε στις 09.03.2009 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 09.03.2009).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ieke van den Burg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στις εταιρείες με καταστατικό ευρωπαϊκής εταιρείας και λοιπά συνοδευτικά μέτρα (B6-0110/2009).

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2009.


4. Εταιρική σχέση με την Ανατολή (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Εταιρική σχέση με την Ανατολή

Η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, István Szent-Iványi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, Laima Liucija Andrikienė, Adrian Severin και Tunne Kelam.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marian-Jean Marinescu.

Παρεμβαίνει ο Christopher Beazley.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ioan Mircea Paşcu, Czesław Adam Siekierski, Margarita Starkevičiūtė, Charles Tannock, Marie Anne Isler Béguin και Jacek Saryusz-Wolski.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.

°
° ° °

Παρεμβαίνει o José Ribeiro e Castro ο οποίος ρωτά αν η εν ενεργεία Προεδρία του Συμβουλίου θα παρίσταται κατά την επόμενη συζήτηση (Ο Πρόεδρος τού απαντά ότι δεν έχει πληροφορίες επ' αυτού).


5. Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Βραζιλίας - Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Βραζιλίας [2008/2288(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Μαρία-Ελένη Κοππά (A6-0062/2009)

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με μια στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού [2008/2289(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009)

Οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Μαρία-Ελένη Κοππά παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Juan Fraile Cantón (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Erika Mann (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Vicente Miguel Garcés Ramón, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jean-Claude Martinez, Călin Cătălin Chiriţă, Silvia-Adriana Ţicău, Monica Frassoni, Ilda Figueiredo, Luca Romagnoli, José Ribeiro e Castro και Vladko Todorov Panayotov.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Reinhard Rack, Marcin Libicki, Bogusław Rogalski, Charles Tannock, Carlo Fatuzzo και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Μαρία-Ελένη Κοππά.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2009 και σημείο 7.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2009.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Ewa Tomaszewska, η οποία επανέρχεται στο δράμα που εκτυλίχθηκε χθες στη Γερμανία.


6. Πενήντα χρόνια από την θιβετιανή εξέγερση και ο διάλογος μεταξύ του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0012/2009) που κατέθεσαν οι Marco Cappato, Marco Pannella και Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, et Monica Frassoni και Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Πενήντα χρόνια από την θιβετιανή εξέγερση και ο διάλογος μεταξύ του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης (B6-0012/2009)

Οι Marco Cappato και Eva Lichtenberger αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Glyn Ford, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Hanna Foltyn-Kubicka, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Thomas Mann, Roberta Angelilli, Georg Jarzembowski, Marcin Libicki και Cornelis Visser.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zita Pleštinská, Victor Boştinaru, Janusz Onyszkiewicz, Laima Liucija Andrikienė και Tunne Kelam.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga και Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στο Θιβέτ, την 50ή επέτειο της θιβετιανής εξέγερσης και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και των απεσταλμένων της Αυτού Αγιότητας του Δαλάι Λάμα (B6-0135/2009),

- Charles Tannock, Thomas Mann και Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την 50ή επέτειο της εξέγερσης του Θιβέτ και τον διάλογο μεταξύ του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης (B6-0136/2009),

- Mieczysław Edmund Janowski και Hanna Foltyn-Kubicka, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την 50ή επέτειο της εξέγερσης του Θιβέτ και τον διάλογο μεταξύ του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης (B6-0137/2009),

- Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten, Μάριος Ματσάκης και Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την εξέγερση στο Θιβέτ και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και των απεσταλμένων της Αυτού Αγιότητας του Δαλάι Λάμα (B6-0138/2009),

- Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση στο Θιβέτ (B6-0139/2009).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2009.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05 μ.μ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


7.1. Kαλύτερες σταδιοδρομίες και περισσότερη κινητικότητα: ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με καλύτερες σταδιοδρομίες και περισσότερη κινητικότητα: ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές [2008/2213(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Pia Elda Locatelli (A6-0067/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0125)


7.2. Η προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, έναντι της χρήσης βιντεοπαιχνιδιών (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών [2008/2173(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Toine Manders (A6-0051/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0126)


7.3. Δημιουργία κοινού αεροπορικού χώρου με το Ισραήλ (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη δημιουργία Κοινού Αεροπορικού Χώρου με το Ισραήλ [2008/2136(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Luca Romagnoli (A6-0090/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0127)


7.4. Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο * (ψηφοφορία)

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0128)


7.5. Επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Σρι Λάνκα (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0140/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0129)


7.6. Η πρόκληση της υποβάθμισης των γεωργικών γαιών στην ΕΕ, ιδίως στη Νότια Ευρώπη: η απάντηση με τα μέσα της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το πρόβλημα της υποβάθμισης των γεωργικών γαιών στην ΕΕ και ειδικότερα στη Νότια Ευρώπη: η απάντηση με τα μέσα γεωργικής πολιτικής της ΕΕ [2008/2219(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Vincenzo Aita (A6-0086/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ PPE-DE

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0130)


7.7. Συμμετοχή των εργαζομένων σε εταιρείες με ευρωπαϊκό καταστατικό (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0110/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0131)


7.8. Παιδιά μεταναστών (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0112/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0132)

Παρεμβάσεις:

Ο Philip Bushill-Matthews, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, υποβάλλει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 7, η οποία κρατείται.


7.9. Έκθεση προόδου 2008 για την Κροατία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0104/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0133)

Παρεμβάσεις:

Ο Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 13, η οποία κρατείται.


7.10. Έκθεση προόδου 2008 για την Τουρκία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0105/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0134)

Παρεμβάσεις:

Ο Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, υποβάλλει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 4, η οποία κρατείται.

ο Joost Lagendijk, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, υποβάλλει δύο προφορικές τροπολογίες 9 και 10, οι οποίες κρατούνται.


7.11. Έκθεση προόδου 2008 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0106/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0135)

Παρεμβάσεις:

Πριν από την ψηφοφορία, ο Erik Meijer (συντάκτης) εισάγει διευκρινίσεις στο κείμενο.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ο Γιώργος Δημητρακόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, ζητεί να τεθεί σε ψηφοφορία με ονομαστική κλήση το δεύτερο μέρος της παραγράφου 12 (το Σώμα δηλώνει τη σύμφωνη γνώμη του).

Η Anna Ibrisagic, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 2, η οποία κρατείται.

Ο Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, αποσύρει την τροπολογία 3.


7.12. Εντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την εντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία [2008/2290(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A6-0112/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0136)

Παρεμβάσεις:

Η Doris Pack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, υποβάλλει προφορική τροπολογία στην παράγαφο 1, στοιχείο η, η οποία κρατείται.


7.13. 5ο Διεθνές Φόρουμ για το ύδωρ, Κωνσταντινούπολη, 16-22 Μαρτίου 2009 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0113/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0137)

Παρεμβάσεις:

Η Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, υποβάλλει προφορική τροπολογία για την προσθήκη νέας αιτιολογικής αναφοράς μετά την αιτιολογική αναφορά 7, η οποία κρατείται.


7.14. Ειδική έκθεση αριθ. 10/2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια της Επιτροπής στις υπηρεσίες υγείας της Υποσαχάριας Αφρικής (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0114/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0138)


7.15. Υλοποίηση του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ (SEPA) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0111/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0139)


7.16. Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Βραζιλίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Βραζιλίας [2008/2288(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Μαρία-Ελένη Κοππά (A6-0062/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0140)


7.17. Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με μια στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού [2008/2289(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0141)

Η Ομάδα PPE-DE ζητεί να τεθούν οι τροπολογίες σε ψηφοφορία εν συνόλω. Το Σώμα δηλώνει τη σύμφωνη γνώμη του.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος, εξ ονόματος του Σώματος, αποτίει φόρο τιμής στη δράση του απερχόμενου Γενικού Γραμματέα Harald Rømer.

°
° ° °


7.18. Πενήντα χρόνια από την θιβετιανή εξέγερση και ο διάλογος μεταξύ του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0135/2009, B6-0136/2009, B6-0137/2009, B6-0138/2009 και B6-0139/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0135/2009

(αντικαθιστά τις B6-0135/2009, B6-0136/2009, B6-0137/2009, B6-0138/2009 ):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Charles Tannock, Thomas Mann, Georg Jarzembowski και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten, Μάριος Ματσάκης, Olle Schmidt και Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Mieczysław Edmund Janowski και Hanna Foltyn-Kubicka, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Monica Frassoni, Eva Lichtenberger, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Sepp Kusstatscher, Helga Trüpel και Mikel Irujo Amezaga, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0142)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0139/2009 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις:

Ο Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ζητεί να τεθούν σε ψηφοφορία με ονομαστική κλήση οι παράγραφοι 1, 2 και 3, η αιτιολογική σκέψη E και το σύνολο του κειμένου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Vincenzo Aita - A6-0086/2009:
Mairead McGuinness

Έκθεση προόδου 2008 για την Κροατία - B6-0104/2009:
Bernd Posselt, Philip Claeys, Romana Jordan Cizelj και Miroslav Mikolášik

Έκθεση προόδου 2008 για την Τουρκία - B6-0105/2009:
Marusya Ivanova Lyubcheva, Kristian Vigenin, Dimitar Stoyanov, Bruno Gollnisch, Bernd Posselt, Philip Claeys, Martin Callanan και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Έκθεση προόδου 2008 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας - B6-0106/2009:
Árpád Duka-Zólyomi, Bernd Posselt, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris και Martin Callanan

Επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Σρι Λάνκα - B6-0140/2009:
Martin Callanan

Έκθεση Annemie Neyts-Uyttebroeck - A6-0112/2009:
Daniel Hannan

5ο Διεθνές Φόρουμ για το ύδωρ, Κωνσταντινούπολη, 16-22 Μαρτίου 2009 - B6-0113/2009:
Mairead McGuinness και Marian Harkin

Έκθεση Μαρία-Ελένη Κοππά - A6-0062/2009:
Mairead McGuinness

Έκθεση José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A6-0028/2009:
Philip Claeys

Πενήντα χρόνια από την θιβετιανή εξέγερση και ο διάλογος μεταξύ του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης - RC-B6-0135/2009:
Zita Pleštinská, Marco Cappato και Philip Claeys


9. Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 57, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ότι έχει λάβει εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη κοινή θέση, καθώς και τους λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να την υιοθετήσει, μαζί με τη θέση της Επιτροπής σχετικά με :

- Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 5 Μαρτίου 2009 ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου περί θεωρήσεων προς τις διπλωματικές και τις έμμισθες προξενικές αρχές όσον αφορά την εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων καθώς και διατάξεων για την οργάνωση της παραλαβής και της εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης (05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 13 Μαρτίου 2009.


10. Αιτιολογήσεις ψήφου (συνέχεια)

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Πενήντα χρόνια από την θιβετιανή εξέγερση και ο διάλογος μεταξύ του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης - RC-B6-0135/2009:

Daniel Hannan


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ο Brian Crowley γνωστοποιεί ότι δεν ψήφισε επί έξι τροπολογιών της έκθεσης για την Κροατία, διότι δεν έιχε την κάρτα του κατά τη διάρκεια των εν λόγω ψηφοφοριών.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.20 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο José Ribeiro e Castro, ο οποίος εκφράζει τη λύπη του που η περίπτωση του Γκάο Ζισένγκ δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης “σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου”, όπως προβλέπεται στο άρθρο 115 του Κανονισμού, πριν από την περίοδο συνόδου του Απριλίου (Η Πρόεδρος το σημειώνει).


13. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.03.2009)


13.1. Γουϊνέα-Μπισάου

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0118/2009, B6-0119/2009 και B6-0120/2009

Οι José Ribeiro e Castro, Justas Vincas Paleckis, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Μάριος Ματσάκης και Marie Anne Isler Béguin παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2009.


13.2. Φιλιππίνες

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 και B6-0126/2009

Οι Bernd Posselt, Erik Meijer, Μάριος Ματσάκης, Leopold Józef Rutowicz και Raül Romeva i Rueda παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει η Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2009.


13.3. Εκδίωξη ΜΚΟ από το Νταρφούρ

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 και B6-0132/2009

Οι Charles Tannock, Catherine Stihler, Erik Meijer, Μάριος Ματσάκης, Ewa Tomaszewska και Raül Romeva i Rueda παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Józef Pinior, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, José Ribeiro e Castro, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jürgen Schröder και Filip Kaczmarek.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Vittorio Prodi και Marie Anne Isler Béguin.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2009.


14. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


14.1. Γουϊνέα-Μπισάου (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0118/2009, B6-0119/2009 και B6-0120/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0115/2009

(αντικαθιστά τιςB6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0119/2009 και B6-0120/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė και Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano και Emilio Menéndez del Valle, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Johan Van Hecke, Thierry Cornillet και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0143)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0118/2009 καταπίπτει.)


14.2. Φιλιππίνες (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 και B6-0126/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0121/2009

(αντικαθιστά τιςB6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 και B6-0126/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Jules Maaten, Marielle De Sarnez και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Eoin Ryan, Inese Vaidere, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Frithjof Schmidt και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Kartika Tamara Liotard και Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0144)

Παρεμβάσεις:

- ο Raül Romeva i Rueda (συντάκτης), υποβάλλει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 4 καθώς και προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη Β, οι οποίες κρατούνται.


14.3. Εκδίωξη ΜΚΟ από το Νταρφούρ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 και B6-0132/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0127/2009

(αντικαθιστά τιςB6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 και B6-0132/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Charles Tannock, José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola και Mario Mauro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson και Josep Borrell Fontelles, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Thierry Cornillet, Marco Cappato, Μάριος Ματσάκης και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Dariusz Maciej Grabowski και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Margrete Auken και Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0145)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0129/2009 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις:

- η Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, υποβάλλει προφορική τροπολογία για την εισαγωγή νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 1, η οποία κρατείται·

- ο Jacek Saryusz-Wolski επί της παρεμβάσεως της Martine Roure·

- ο Charles Tannock (συντάκτης) υποβάλλει προφορική τροπολογία για τη διαγραφή των παραγράφων 2 και 6, η οποία κρατείται·

- η Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, υποβάλλει προφορική τροπολογία για τη διαγραφή της παραγράφου 5, η οποία κρατείται.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Paul Rübig σχετικά με τα ωράρια επίσκεψης των εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, κατά τις περιόδους συνόδου Απριλίου και Μαΐου.


15. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


16. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 195, παράγραφος 2, του Κανονισμού)

επιτροπή PETI

- Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά το σχέδιο σύστασής του προς την Επιτροπή όσον αφορά την καταγγελία 185/2005/ELB (2009/2016(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 05.03.2009)

Συνδεδεμένες επιτροπές

επιτροπή FEMM

- Ισότητα μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα (COM(2008)0636 - C6-0341/2008 - 2008/0192(COD))
(γνωμοδότηση: ITRE, JURI, LIBE)
Συνδεδεμένες επιτροπές FEMM, EMPL
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 05.03.2009)


17. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 172, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


18. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ. εγγράφου

Συντάκτης

Υπογραφές

94/2008

Eva-Britt Svensson

291

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

97

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

139

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

14

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

89

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

103

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

203

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

65

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

16

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

144

104/2008

Bill Newton Dunn

14

105/2008

Andreas Mölzer

7

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

61

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

119

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

168

1/2009

Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski, Janusz Wojciechowski

275

2/2009

Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Corina Creţu

15

3/2009

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

31

4/2009

Alain Hutchinson, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, José Ribeiro e Castro, Francis Wurtz

110

5/2009

Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

11

6/2009

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

13

7/2009

Daniel Strož

9

8/2009

Cristiana Muscardini, Monica Frassoni, Christopher Beazley, Daniel Dăianu, Adamos Adamou

149

9/2009

Anna Záborská, Martin Kastler, Jean Louis Cottigny, Patrizia Toia, Konrad Szymański

131

10/2009

Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Iles Braghetto, Elizabeth Lynne, Kathy Sinnott

95

11/2009

Sebastian Valentin Bodu, Marian-Jean Marinescu

40

12/2009

Alain Hutchinson, David Hammerstein, Neil Parish

130

13/2009

Maria Petre, Joseph Daul, Tunne Kelam, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu

26

14/2009

Dariusz Maciej Grabowski, Tadeusz Zwiefka

8

15/2009

Glyn Ford, Caroline Lucas, Stephen Hughes, Luisa Morgantini, Elisabeth Schroedter

76

16/2009

Alexandru Nazare, Marian-Jean Marinescu

19

17/2009

Anna Hedh, Göran Färm, Robert Evans, Neil Parish, Mojca Drčar Murko

22

18/2009

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

3

19/2009

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

11

20/2009

Jörg Leichtfried

19

21/2009

Alexandru Nazare, Maria Petre, Constantin Dumitriu

15

22/2009

Alexandru Nazare

17

23/2009

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Amalia Sartori, Pia Elda Locatelli

11

24/2009

Dushana Zdravkova, Urszula Gacek, Marian-Jean Marinescu, Panayiotis Demetriou, Stavros Lambrinidis

40

25/2009

Philip Bushill-Matthews, Elisabeth Morin, Thomas Mann, Luigi Cocilovo, Paulo Casaca

40

26/2009

Grażyna Staniszewska, Hannu Takkula, Vasco Graça Moura

11

27/2009

Riccardo Ventre

15

28/2009

Riccardo Ventre

8

29/2009

Eleonora Lo Curto, Paolo Bartolozzi

8

30/2009

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre, Elisabetta Gardini

10

31/2009

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre, Elisabetta Gardini

14

32/2009

Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

22

33/2009

Alexandru Nazare

7

34/2009

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

8


19. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 23 Μαρτίου 2009 έως τις 26 Μαρτίου 2009.


20. Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 4.20 μ.μ.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Antochi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Binev, Blokland, Bloom, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Μποτόπουλος, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Δρούτσας, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch-Mehrin, Konrad, Κοππά, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Matula, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pagano, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Ποδηματά, Podkański, Pöttering, Polfer, Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου