Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 214kWORD 148k
Neljapäev, 12. märts 2009 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Töötajate osalus Euroopa põhikirjaga äriühingutes (esitatud resolutsiooni ettepanek)
 4.Idasuunaline partnerlus (arutelu)
 5.ELi ja Brasiilia strateegiline partnerlus – ELi ja Mehhiko strateegiline partnerlus (arutelu)
 6.Tiibeti ülestõusu 50. aastapäev ning dialoog dalai-laama ja Hiina valitsuse vahel (arutelu)
 7.Hääletused
  
7.1.Paremad tööalased võimalused ja rohkem liikuvust: Euroopa partnerlus teadlaste jaoks (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.2.Tarbijate, eelkõige alaealiste kaitse seoses videomängude kasutamisega (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.3.Ühise lennunduspiirkonna arendamine Iisraeliga (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.4.Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taasamise mitmeaastane kava * (hääletus)
  
7.5.Halvenev humanitaarolukord Sri Lankas (hääletus)
  
7.6.ELi ja eeskätt Lõuna-Euroopa põllumajandusmaa halvenemisega seotud probleemid: reageerimine ELi põllumajanduspoliitika vahendite abil (hääletus)
  
7.7.Töötajate osalus Euroopa põhikirjaga äriühingutes (hääletus)
  
7.8.Ümberasujate lapsed (hääletus)
  
7.9.Horvaatia 2008. aasta eduaruanne (hääletus)
  
7.10.Türgi 2008. aasta eduaruanne (hääletus)
  
7.11.Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2008. aasta eduaruanne (hääletus)
  
7.12.Endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu mandaat (hääletus)
  
7.13.Viies ülemaailmne veefoorum Istanbulis 16.–22. märtsil 2009 (hääletus)
  
7.14.Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2008 EÜ arenguabi kohta tervishoiuteenustele Sahara-taguses Aafrikas (hääletus)
  
7.15.Ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) kehtestamine (hääletus)
  
7.16.ELi ja Brasiilia strateegiline partnerlus (hääletus)
  
7.17.ELi ja Mehhiko strateegiline partnerlus (hääletus)
  
7.18.Tiibeti ülestõusu 50. aastapäev ning dialoog dalai-laama ja Hiina valitsuse vahel (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Nõukogu ühistest seisukohtadest teadaandmine
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
13.1.Guinea-Bissau
  
13.2.Filipiinid
  
13.3.Valitsusväliste organisatsioonide väljasaatmine Dārfūrist
 14.Hääletused
  
14.1.Guinea-Bissau (hääletus)
  
14.2.Filipiinid (hääletus)
  
14.3.Valitsusväliste organisatsioonide väljasaatmine Dārfūrist (hääletus)
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 17.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 18.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 19.Järgmiste istungite ajakava
 20.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Esitatud dokumendid

Nõukogu ja komisjon on esitanud järgmised dokumendid:

- ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (uuestisõnastamine) (KOM(2008)0809 - C6-0471/2008 - 2008/0240(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

nõuandvad komisjonid:

JURI

- ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 83/515/EMÜ ning 11 vananenud otsust ühise kalanduspoliitika valdkonnas (KOM(2009)0088 - C6-0094/2009 - 2009/0022(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

PECH

- ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks 14 vananenud määrust ühise kalanduspoliitika valdkonnas (KOM(2009)0089 - C6-0095/2009 - 2009/0024(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

PECH

- assigneeringute ümberpaigutamise DEC 06/2009 ettepanek - III jagu - Komisjon (N6-0005/2009 - C6-0096/2009 - 2009/2018(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG


3. Töötajate osalus Euroopa põhikirjaga äriühingutes (esitatud resolutsiooni ettepanek)

Komisjoni avaldus: Töötajate osalus Euroopa põhikirjaga äriühingutes

Arutelu toimus 09.03.2009 (09.03.2009protokoll punkt 18).

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Klaus-Heiner Lehne fraktsiooni PPE-DE nimel, Ieke van den Burg fraktsiooni PSE nimel, Diana Wallis fraktsiooni ALDE nimel, Francesco Enrico Speroni fraktsiooni UEN nimel: Töötajate osalemine Euroopa äriühingu põhikirjaga äriühingutes ja muud kaasnevad meetmed (B6-0110/2009).

Hääletus: 12.03.2009protokoll punkt 7.7.


4. Idasuunaline partnerlus (arutelu)

Komisjoni avaldus: Idasuunaline partnerlus

Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, István Szent-Iványi fraktsiooni ALDE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, Laima Liucija Andrikienė, Adrian Severin ja Tunne Kelam.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Marian-Jean Marinescu.

Sõna võttis Christopher Beazley.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ioan Mircea Paşcu, Czesław Adam Siekierski, Margarita Starkevičiūtė, Charles Tannock, Marie Anne Isler Béguin ja Jacek Saryusz-Wolski.

Sõna võttis Benita Ferrero-Waldner.

Arutelu lõpetati.

°
° ° °

Sõna võttis José Ribeiro e Castro, kes küsis, kas nõukogu eesistuja viibib järgmise arutelu ajal kohal (asepresident vastas, et tal puudub selle kohta informatsioon).


5. ELi ja Brasiilia strateegiline partnerlus – ELi ja Mehhiko strateegiline partnerlus (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Euroopa Liidu ja Brasiilia strateegilise partnerluse kohta [2008/2288(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Maria Eleni Koppa (A6-0062/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Euroopa Liidu ja Mehhiko strateegilise partnerluse kohta [2008/2289(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Maria Eleni Koppa tutvustasid raporteid.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võttis Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige).

Sõna võtsid Juan Fraile Cantón (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Erika Mann (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE-DE nimel, Vicente Miguel Garcés Ramón fraktsiooni PSE nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Roberta Angelilli fraktsiooni UEN nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Willy Meyer Pleite fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Jean-Claude Martinez, Călin Cătălin Chiriţă, Silvia-Adriana Ţicău, Monica Frassoni, Ilda Figueiredo, Luca Romagnoli, José Ribeiro e Castro ja Vladko Todorov Panayotov.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Reinhard Rack, Marcin Libicki, Bogusław Rogalski, Charles Tannock, Carlo Fatuzzo ja Mairead McGuinness.

Sõna võttis Benita Ferrero-Waldner.

ISTUNGI JUHATAJA: Luisa MORGANTINI
asepresident

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Maria Eleni Koppa.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.03.2009protokoll punkt 7.16 ja 12.03.2009protokoll punkt 7.17.

°
° ° °

Sõna võttis Ewa Tomaszewska, kes puudutas uuesti eelmisel päeval Saksamaal aset leidnud tragöödiat.


6. Tiibeti ülestõusu 50. aastapäev ning dialoog dalai-laama ja Hiina valitsuse vahel (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0012/2009), mille esitasid Marco Cappato, Marco Pannella ja Janusz Onyszkiewicz fraktsiooni ALDE nimel ning Monica Frassoni ja Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Tiibeti ülestõusu 50. aastapäev ning dialoog dalai-laama ja Hiina valitsuse vahel (B6-0012/2009)

Marco Cappato ja Eva Lichtenberger esitasid suuliselt vastatava küsimuse.

Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel, Glyn Ford fraktsiooni PSE nimel, Hanna Foltyn-Kubicka fraktsiooni UEN nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Thomas Mann, Roberta Angelilli, Georg Jarzembowski, Marcin Libicki ja Cornelis Visser.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zita Pleštinská, Victor Boştinaru, Janusz Onyszkiewicz, Laima Liucija Andrikienė ja Tunne Kelam.

Sõna võttis Benita Ferrero-Waldner.

Kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga ja Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukord Tiibetis, Tiibeti ülestõusu 50. aastapäev ja läbirääkimised Hiina Rahvavabariigi ja Tema Pühaduse dalai-laama esindajate vahel (B6-0135/2009),

- Charles Tannock, Thomas Mann ja Georg Jarzembowski fraktsiooni PPE-DE nimel: Tiibeti ülestõusu 50. aastapäev ning dalai-laama ja Hiina valitsuse dialoog (B6-0136/2009),

- Mieczysław Edmund Janowski ja Hanna Foltyn-Kubicka fraktsiooni UEN nimel: Tiibeti ülestõusu 50. aastapäev ning dalai-laama ja Hiina valitsuse dialoog (B6-0137/2009),

- Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten, Marios Matsakis ja Olle Schmidt fraktsiooni ALDE nimel: Tiibeti ülestõus ja läbirääkimised Hiina Rahvavabariigi ja Tema Pühaduse dalai-laama esindajate vahel (B6-0138/2009),

- Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel: Olukord Tiibetis (B6-0139/2009).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.03.2009protokoll punkt 7.18.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.55 ja jätkus kell 12.05.)


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Paremad tööalased võimalused ja rohkem liikuvust: Euroopa partnerlus teadlaste jaoks (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Euroopa teadlastele paremaid tööalaseid võimalusi ja rohkem liikuvust pakkuva partnerluse kohta [2008/2213(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Pia Elda Locatelli (A6-0067/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2009)0125)


7.2. Tarbijate, eelkõige alaealiste kaitse seoses videomängude kasutamisega (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport tarbijate, eelkõige alaealiste kaitse kohta seoses videomängude kasutamisega [2008/2173(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Toine Manders (A6-0051/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2009)0126)


7.3. Ühise lennunduspiirkonna arendamine Iisraeliga (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ühise lennunduspiirkonna arendamise kohta Iisraeliga [2008/2136(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Luca Romagnoli (A6-0090/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2009)0127)


7.4. Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taasamise mitmeaastane kava * (hääletus)

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava [KOM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)] - Kalanduskomisjon

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2009)0128)


7.5. Halvenev humanitaarolukord Sri Lankas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0140/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0129)


7.6. ELi ja eeskätt Lõuna-Euroopa põllumajandusmaa halvenemisega seotud probleemid: reageerimine ELi põllumajanduspoliitika vahendite abil (hääletus)

Raport Euroopa Liidus ja eeskätt Lõuna-Euroopas põllumajandusmaa halvenemisega seotud probleemide ning nendele reageerimise kohta ELi põllumajanduspoliitika vahendite abil [2008/2219(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Vincenzo Aita (A6-0086/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

FRAKTSIOONI PPE-DE ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0130)


7.7. Töötajate osalus Euroopa põhikirjaga äriühingutes (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0110/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0131)


7.8. Ümberasujate lapsed (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0112/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0132)

Sõnavõtud:

Philip Bushill-Matthews fraktsiooni PPE-DE nimel esitas lõike 7 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


7.9. Horvaatia 2008. aasta eduaruanne (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0104/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0133)

Sõnavõtud:

Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel esitas muudatusettepaneku 13 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


7.10. Türgi 2008. aasta eduaruanne (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0105/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0134)

Sõnavõtud:

Andrew Duff fraktsiooni ALDE nimel esitas lõike 4 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Joost Lagendijk fraktsiooni Verts/ALE nimel esitas muudatusettepanekute 9 ja 10 kohta suulised muudatusettepanekud, mis võeti vastu.


7.11. Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2008. aasta eduaruanne (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0106/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0135)

Sõnavõtud:

Erik Meijer (autor) tegi enne hääletust teksti kohta tehnilisi täpsustusi.

Hääletuse ajal Giorgos Dimitrakopoulos fraktsiooni PPE-DE nimel, kes esitas taotluse panna lõike 12 teine osa nimelisele hääletusele (parlament andis selleks nõusoleku).

Anna Ibrisagic fraktsiooni PPE-DE nimel esitas muudatusettepaneku 2 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel võttis muudatusettepaneku 3 tagasi.


7.12. Endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu mandaat (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu volituste kohta [2008/2290(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A6-0112/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

SOOVITUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0136)

Sõnavõtud:

Doris Pack fraktsiooni PPE-DE nimel esitas lõike 1 punkti h kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


7.13. Viies ülemaailmne veefoorum Istanbulis 16.–22. märtsil 2009 (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0113/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0137)

Sõnavõtud:

Inés Ayala Sender fraktsiooni PSE nimel esitas suulise muudatusettepaneku uue volituse lisamiseks seitsmenda volituse järele, mis võeti vastu.


7.14. Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2008 EÜ arenguabi kohta tervishoiuteenustele Sahara-taguses Aafrikas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0114/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0138)


7.15. Ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) kehtestamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0111/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0139)


7.16. ELi ja Brasiilia strateegiline partnerlus (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Euroopa Liidu ja Brasiilia strateegilise partnerluse kohta [2008/2288(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Maria Eleni Koppa (A6-0062/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

SOOVITUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0140)


7.17. ELi ja Mehhiko strateegiline partnerlus (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Euroopa Liidu ja Mehhiko strateegilise partnerluse kohta [2008/2289(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

SOOVITUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0141)

Fraktsioon PPE-DE esitas taotluse panna muudatusettepanekud hääletusele plokina. Parlament andis selleks nõusoleku.

°
° ° °

Parlamendi president tunnustas ametist lahkuva peasekretäri Harald Rømeri tegevust.

°
° ° °


7.18. Tiibeti ülestõusu 50. aastapäev ning dialoog dalai-laama ja Hiina valitsuse vahel (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0135/2009, B6-0136/2009, B6-0137/2009, B6-0138/2009 ja B6-0139/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0135/2009

(asendades B6-0135/2009, B6-0136/2009, B6-0137/2009, B6-0138/2009 ):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Charles Tannock, Thomas Mann, Georg Jarzembowski ja Tunne Kelam fraktsiooni PPE-DE nimel,

Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten, Marios Matsakis, Olle Schmidt ja Elizabeth Lynne fraktsiooni ALDE nimel,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Mieczysław Edmund Janowski ja Hanna Foltyn-Kubicka fraktsiooni UEN nimel,

Monica Frassoni, Eva Lichtenberger, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Sepp Kusstatscher, Helga Trüpel ja Mikel Irujo Amezaga fraktsiooni Verts/ALE nimel

Vastu võetud (P6_TA(2009)0142)

(Resolutsiooni ettepanek B6-0139/2009 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud:

Marco Cappato fraktsiooni ALDE nimelesitas taotluse panna lõiked 1, 2 ja 3, põhjendus E ning terviktekst nimelisele hääletusele.

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Vincenzo Aita - A6-0086/2009:
Mairead McGuinness

Horvaatia 2008. aasta eduaruanne - B6-0104/2009:
Bernd Posselt, Philip Claeys, Romana Jordan Cizelj ja Miroslav Mikolášik

Türgi 2008. aasta eduaruanne - B6-0105/2009:
Marusya Ivanova Lyubcheva, Kristian Vigenin, Dimitar Stoyanov, Bruno Gollnisch, Bernd Posselt, Philip Claeys, Martin Callanan ja Kyriacos Triantaphyllides

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2008. aasta eduaruanne - B6-0106/2009:
Árpád Duka-Zólyomi, Bernd Posselt, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris ja Martin Callanan

Halvenev humanitaarolukord Sri Lankas - B6-0140/2009:
Martin Callanan

Raport: Annemie Neyts-Uyttebroeck - A6-0112/2009:
Daniel Hannan

Viies ülemaailmne veefoorum Istanbulis 16.–22. märtsil 2009 - B6-0113/2009:
Mairead McGuinness ja Marian Harkin

Raport: Maria Eleni Koppa - A6-0062/2009:
Mairead McGuinness

Raport: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A6-0028/2009:
Philip Claeys

Tiibeti ülestõusu 50. aastapäev ning dialoog dalai-laama ja Hiina valitsuse vahel - RC-B6-0135/2009:
Zita Pleštinská, Marco Cappato ja Philip Claeys


9. Nõukogu ühistest seisukohtadest teadaandmine

Vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 1 teatas president, et on nõukogult saanud järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu 5. märtsi 2009. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse viisasid käsitlevaid ühiseid konsulaarjuhiseid diplomaatilistele ja konsulaaresindustele seoses biomeetria kasutuselevõtmisega ning viisataotluste vastuvõtmise ja menetlemise korraldamise sätete lisamisega (05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 13. märts 2009.


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Tiibeti ülestõusu 50. aastapäev ning dialoog dalai-laama ja Hiina valitsuse vahel - RC-B6-0135/2009:

Daniel Hannan


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Brian Crowley on teatanud, et ei hääletanud Horvaatia raporti kuue muudatusettepaneku üle, kuna tal puudus nende hääletuste ajal hääletamiskaart.


(Istung katkestati kell 13.20 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Sõna võttis José Ribeiro e Castro, kes kahetses, et Hiina advokaadi Gao Zhishengi juhtumi teemal ei ole võimalik korraldada kodukorra artiklis 115 sätestatud arutelu inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise korral enne aprilli osaistungjärku (asepresident võttis selle teadmiseks).


13. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 10.03.2009protokoll punkt 3.)


13.1. Guinea-Bissau

Resolutsiooni ettepanekud B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0118/2009, B6-0119/2009 ja B6-0120/2009

José Ribeiro e Castro, Justas Vincas Paleckis, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Marios Matsakis ja Marie Anne Isler Béguin tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE-DE nimel, ja Leopold Józef Rutowicz fraktsiooni UEN nimel.

Sõna võttis Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.03.2009protokoll punkt 14.1.


13.2. Filipiinid

Resolutsiooni ettepanekud B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 ja B6-0126/2009

Bernd Posselt, Erik Meijer, Marios Matsakis, Leopold Józef Rutowicz ja Raül Romeva i Rueda tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võttis Ewa Tomaszewska fraktsiooni UEN nimel.

Sõna võttis Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.03.2009protokoll punkt 14.2.


13.3. Valitsusväliste organisatsioonide väljasaatmine Dārfūrist

Resolutsiooni ettepanekud B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 ja B6-0132/2009

Charles Tannock, Catherine Stihler, Erik Meijer, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska ja Raül Romeva i Rueda tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel, Józef Pinior fraktsiooni PSE nimel, Leopold Józef Rutowicz fraktsiooni UEN nimel, Urszula Krupa fraktsiooni IND/DEM nimel, José Ribeiro e Castro, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jürgen Schröder ja Filip Kaczmarek.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Vittorio Prodi ja Marie Anne Isler Béguin.

Sõna võttis Benita Ferrero-Waldner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.03.2009protokoll punkt 14.3.


14. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


14.1. Guinea-Bissau (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0118/2009, B6-0119/2009 ja B6-0120/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0115/2009

(asendades B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0119/2009 ja B6-0120/2009),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė ja Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano ja Emilio Menéndez del Valle fraktsiooni PSE nimel,

Johan Van Hecke, Thierry Cornillet ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel,

Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski ja Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel,

Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel

Vastu võetud (P6_TA(2009)0143)

(Resolutsiooni ettepanek B6-0118/2009 muutus kehtetuks.)


14.2. Filipiinid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 ja B6-0126/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0121/2009

(asendades B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 ja B6-0126/2009),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam ja Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel,

Jules Maaten, Marielle De Sarnez ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel,

Eoin Ryan, Inese Vaidere, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas ja Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel,

Frithjof Schmidt ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Kartika Tamara Liotard ja Willy Meyer Pleite fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P6_TA(2009)0144)

Sõnavõtud:

- Raül Romeva i Rueda esitas lõike 4 ja põhjenduse B kohta suulised muudatusettepanekud, mis võeti vastu.


14.3. Valitsusväliste organisatsioonide väljasaatmine Dārfūrist (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 ja B6-0132/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0127/2009

(asendades B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 ja B6-0132/2009),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Charles Tannock, José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola ja Mario Mauro fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson ja Josep Borrell Fontelles fraktsiooni PSE nimel,

Thierry Cornillet, Marco Cappato, Marios Matsakis ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel,

Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Dariusz Maciej Grabowski ja Inese Vaidere fraktsiooni UEN nimel,

Margrete Auken ja Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel

Vastu võetud (P6_TA(2009)0145)

(Resolutsiooni ettepanek B6-0129/2009 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud:

- Martine Roure esitas fraktsiooni PSE nimel suulise muudatusettepaneku uue lõike lisamiseks lõike 1 järele, mis võeti vastu;

- Jacek Saryusz-Wolski Martine Roure'i sõnavõtu kohta;

- Charles Tannock esitas suulise muudatusettepaneku lõigete 2 ja 6 väljajätmiseks, mis võeti vastu;

- Martine Roure esitas fraktsiooni PSE nimel suulise muudatusettepaneku lõike 5 väljajätmiseks, mis võeti vastu.

°
° ° °

Sõna võttis Paul Rübig Euroopa Parlamendi Strasbourgis asuvate hoonete külastusteks lahtioleku aegade kohta aprilli ja mai osaistungjärkude ajal.


15. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


16. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus omaalgatuslike raportite koostamiseks (kodukorra artikli 195 lõige 2)

PETI komisjon

- Raport, mis käsitleb Euroopa Ombudsmani eriaruannet Euroopa Parlamendile seoses Euroopa Komisjonile esitatud soovituse projektiga kaebuse 185/2005/ELB kohta (2009/2016(INI))
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 05.03.2009)

Kaasatud komisjonid

FEMM komisjon

- Füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdne kohtlemine (COM(2008)0636 - C6-0341/2008 - 2008/0192(COD))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, JURI, LIBE)
Kaasatud komisjonid FEMM, EMPL
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 05.03.2009)


17. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 172 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


18. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 116 lõige 3):

Dokumendi nr

Esitaja(d)

Allkirju

94/2008

Eva-Britt Svensson

291

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

97

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

139

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

14

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

89

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

103

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

203

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

65

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

16

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

144

104/2008

Bill Newton Dunn

14

105/2008

Andreas Mölzer

7

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

61

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

119

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

168

1/2009

Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski, Janusz Wojciechowski

275

2/2009

Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Corina Creţu

15

3/2009

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

31

4/2009

Alain Hutchinson, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, José Ribeiro e Castro, Francis Wurtz

110

5/2009

Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

11

6/2009

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

13

7/2009

Daniel Strož

9

8/2009

Cristiana Muscardini, Monica Frassoni, Christopher Beazley, Daniel Dăianu, Adamos Adamou

149

9/2009

Anna Záborská, Martin Kastler, Jean Louis Cottigny, Patrizia Toia, Konrad Szymański

131

10/2009

Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Iles Braghetto, Elizabeth Lynne, Kathy Sinnott

95

11/2009

Sebastian Valentin Bodu, Marian-Jean Marinescu

40

12/2009

Alain Hutchinson, David Hammerstein, Neil Parish

130

13/2009

Maria Petre, Joseph Daul, Tunne Kelam, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu

26

14/2009

Dariusz Maciej Grabowski, Tadeusz Zwiefka

8

15/2009

Glyn Ford, Caroline Lucas, Stephen Hughes, Luisa Morgantini, Elisabeth Schroedter

76

16/2009

Alexandru Nazare, Marian-Jean Marinescu

19

17/2009

Anna Hedh, Göran Färm, Robert Evans, Neil Parish, Mojca Drčar Murko

22

18/2009

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

3

19/2009

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

11

20/2009

Jörg Leichtfried

19

21/2009

Alexandru Nazare, Maria Petre, Constantin Dumitriu

15

22/2009

Alexandru Nazare

17

23/2009

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Amalia Sartori, Pia Elda Locatelli

11

24/2009

Dushana Zdravkova, Urszula Gacek, Marian-Jean Marinescu, Panayiotis Demetriou, Stavros Lambrinidis

40

25/2009

Philip Bushill-Matthews, Elisabeth Morin, Thomas Mann, Luigi Cocilovo, Paulo Casaca

40

26/2009

Grażyna Staniszewska, Hannu Takkula, Vasco Graça Moura

11

27/2009

Riccardo Ventre

15

28/2009

Riccardo Ventre

8

29/2009

Eleonora Lo Curto, Paolo Bartolozzi

8

30/2009

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre, Elisabetta Gardini

10

31/2009

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre, Elisabetta Gardini

14

32/2009

Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

22

33/2009

Alexandru Nazare

7

34/2009

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

8


19. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 23. kuni 26. märtsini 2009.


20. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.20.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Binev, Blokland, Bloom, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Polfer, Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika