Zoznam 
Zápisnica
PDF 224kWORD 148k
Štvrtok, 12. marca 2009 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Účasť pracovníkov na spoločnostiach s európskym štatútom (predložený návrh uznesenia)
 4.Východné partnerstvo (rozprava)
 5.Strategické partnerstvo EÚ a Brazílie - Strategické partnerstvo EÚ a Mexika (rozprava)
 6.Päťdesiate výročie tibetského povstania a dialóg medzi dalajlámom a čínskou vládou (rozprava)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Lepšia kariéra a viac mobility: európske partnerstvo pre výskumných pracovníkov (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Ochrana spotrebiteľov, najmä neplnoletých osôb, pokiaľ ide o používanie videohier (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Rozvíjanie spoločného leteckého priestoru s Izraelom (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori * (hlasovanie)
  
7.5.Zhoršenie humanitárnej situácie na Srí Lanke (hlasovanie)
  
7.6.Problém zhoršovania kvality poľnohospodárskej pôdy v EÚ, najmä v južnej Európe: riešenie prostredníctvom nástrojov poľnohospodárskej politiky EÚ (hlasovanie)
  
7.7.Účasť pracovníkov na spoločnostiach s európskym štatútom (hlasovanie)
  
7.8.Deti migrantov (hlasovanie)
  
7.9.Správa o pokroku Chorvátska za rok 2008 (hlasovanie)
  
7.10.Správa o pokroku Turecka za rok 2008 (hlasovanie)
  
7.11.Správa o pokroku bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2008 (hlasovanie)
  
7.12.Mandát Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (hlasovanie)
  
7.13.Piate svetové fórum o vode (Istanbul, 16. - 22. marca 2009) (hlasovanie)
  
7.14.Osobitná správa Dvora audítorov č. 10/2008 o rozvojovej pomoci ES na zdravotnícke služby v subsaharskej Afrike (hlasovanie)
  
7.15.Zavedenie jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) (hlasovanie)
  
7.16.Strategické partnerstvo EÚ a Brazílie (hlasovanie)
  
7.17.Strategické partnerstvo EÚ a Mexika (hlasovanie)
  
7.18.Päťdesiate výročie tibetského povstania a dialóg medzi dalajlámom a čínskou vládou (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Oznámenie spoločnej pozície Rady
 10.Vysvetlenia hlasovania (pokračovanie)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
13.1.Guinea-Bissau
  
13.2.Filipíny
  
13.3.Vyhostenie mimovládnych organizácií z Darfúru
 14.Hlasovanie
  
14.1.Guinea-Bissau (hlasovanie)
  
14.2.Filipíny (hlasovanie)
  
14.3.Vyhostenie mimovládnych organizácií z Darfúru (hlasovanie)
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní
 20.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Predložené dokumenty

Rada a Komisia predložili nasledujúce dokumenty:

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) (KOM(2008)0809 - C6-0471/2008 - 2008/0240(COD))

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa zrušuje smernica 83/515/EHS a 11 obsoletných rozhodnutí v oblasti Spoločnej rybárskej politiky (KOM(2009)0088 - C6-0094/2009 - 2009/0022(CNS))

pridelené

gestorský :

PECH

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zrušuje 14 obsoletných nariadení v oblasti spoločnej rybárskej politiky (KOM(2009)0089 - C6-0095/2009 - 2009/0024(CNS))

pridelené

gestorský :

PECH

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 06/2009 - Oddiel III - Komisia (N6-0005/2009 - C6-0096/2009 - 2009/2018(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG


3. Účasť pracovníkov na spoločnostiach s európskym štatútom (predložený návrh uznesenia)

Vyhlásenie Komisie: Účasť pracovníkov na spoločnostiach s európskym štatútom

Rozprava sa konala 9.3.2009 (bod 18 zápisnice zo dňa 09.03.2009).

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 103 odsekom 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Klaus-Heiner Lehne za skupinu PPE-DE, Ieke van den Burg za skupinu PSE, Diana Wallis za skupinu ALDE, Francesco Enrico Speroni za skupinu UEN, o účasti zamestnancov v spoločnostiach s európskym štatútom a o iných sprievodných opatreniach (B6-0110/2009).

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 12.03.2009.


4. Východné partnerstvo (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Východné partnerstvo

Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Charles Tannock za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, István Szent-Iványi za skupinu ALDE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, Laima Liucija Andrikienė, Adrian Severin a Tunne Kelam.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Marian-Jean Marinescu.

V rozprave vystúpil Christopher Beazley.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Ioan Mircea Paşcu, Czesław Adam Siekierski, Margarita Starkevičiūtė, Charles Tannock, Marie Anne Isler Béguin a Jacek Saryusz-Wolski.

Vystúpila Benita Ferrero-Waldner

Rozprava sa skončila.

°
° ° °

Vystúpil José Ribeiro e Castro s otázkou, či bude súčasné predsedníctvo Rady zastúpené pri ďalšej rozprave (Predseda odpovedal, že o tom nemá informácie).


5. Strategické partnerstvo EÚ a Brazílie - Strategické partnerstvo EÚ a Mexika (rozprava)

Správa: Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade o strategickom partnerstve EÚ a Brazílie [2008/2288(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa Maria Eleni Koppa (A6-0062/2009)

Správa: Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade o strategickom partnerstve EÚ a Mexika [2008/2289(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Maria Eleni Koppa uviedli správy.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

V rozprave vystúpila Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Juan Fraile Cantón (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Erika Mann ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Francisco José Millán Mon za skupinu PPE-DE, Vicente Miguel Garcés Ramón za skupinu PSE, Renate Weber za skupinu ALDE, Roberta Angelilli za skupinu UEN, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Jean-Claude Martinez, Călin Cătălin Chiriţă, Silvia-Adriana Ţicău, Monica Frassoni, Ilda Figueiredo, Luca Romagnoli, José Ribeiro e Castro a Vladko Todorov Panayotov.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Reinhard Rack, Marcin Libicki, Bogusław Rogalski, Charles Tannock, Carlo Fatuzzo a Mairead McGuinness.

V rozprave vystúpila Benita Ferrero-Waldner

PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Maria Eleni Koppa

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.16 zápisnice zo dňa 12.03.2009 a bod 7.17 zápisnice zo dňa 12.03.2009.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Ewa Tomaszewska, ktorá pripomenula tragédiu, ktorá sa udiala včera v Nemecku.


6. Päťdesiate výročie tibetského povstania a dialóg medzi dalajlámom a čínskou vládou (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0012/2009), ktorú položili Marco Cappato, Marco Pannella a Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE, a Monica Frassoni a Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, pre Komisiu: 50. výročie tibetského povstania a dialóg medzi dalajlámom a čínskou vládou (B6-0012/2009)

Marco Cappato a Eva Lichtenberger rozvinuli otázku na ústne zodpovedanie.

Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) odpovedala na otázku na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Charles Tannock za skupinu PPE-DE, Glyn Ford za skupinu PSE, Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Thomas Mann, Roberta Angelilli, Georg Jarzembowski, Marcin Libicki a Cornelis Visser.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zita Pleštinská, Victor Boştinaru, Janusz Onyszkiewicz, Laima Liucija Andrikienė a Tunne Kelam.

V rozprave vystúpila Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 108 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga a Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, o situácii v Tibete, o 50. výročí tibetského povstania a o rokovaniach medzi Čínskou ľudovou republikou a vyslancami Jeho Svätosti dalajlámu (B6-0135/2009),

- Charles Tannock, Thomas Mann a Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, o 50. výročí tibetského povstania a dialógu medzi dalajlámom a čínskou vládou (B6-0136/2009),

- Mieczysław Edmund Janowski a Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN, o 50. výročí tibetského povstania a dialógu medzi dalajlámom a čínskou vládou (B6-0137/2009),

- Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten, Marios Matsakis a Olle Schmidt za skupinu ALDE, o tibetskom povstaní a o rokovaniach medzi Čínskou ľudovou republikou a vyslancami Jeho Svätosti dalajlámu (B6-0138/2009),

- Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, o situácii v Tibete (B6-0139/2009).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.18 zápisnice zo dňa 12.03.2009.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.55 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.05 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Lepšia kariéra a viac mobility: európske partnerstvo pre výskumných pracovníkov (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Lepšia kariéra a viac mobility: európske partnerstvo pre výskumných pracovníkov [2008/2213(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Pia Elda Locatelli (A6-0067/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2009)0125)


7.2. Ochrana spotrebiteľov, najmä neplnoletých osôb, pokiaľ ide o používanie videohier (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Ochrana spotrebiteľov, najmä neplnoletých osôb, pokiaľ ide o používanie videohier [2008/2173(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Toine Manders (A6-0051/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2009)0126)


7.3. Rozvíjanie spoločného leteckého priestoru s Izraelom (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Rozvíjanie spoločného leteckého priestoru s Izraelom [2008/2136(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Luca Romagnoli (A6-0090/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2009)0127)


7.4. Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori * (hlasovanie)

Návrh nariadenia Rady, ktoré sa týka viacročného plánu obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori [KOM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)] - Výbor pre rybné hospodárstvo

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2009)0128)


7.5. Zhoršenie humanitárnej situácie na Srí Lanke (hlasovanie)

Návrh uznesenia B6-0140/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0129)


7.6. Problém zhoršovania kvality poľnohospodárskej pôdy v EÚ, najmä v južnej Európe: riešenie prostredníctvom nástrojov poľnohospodárskej politiky EÚ (hlasovanie)

Správa: Problém zhoršovania kvality poľnohospodárskej pôdy v Európskej únii, najmä v južnej Európe: riešenie prostredníctvom nástrojov poľnohospodárskej politiky Európskej úne [2008/2219(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Vincenzo Aita (A6-0086/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA SKUPINY GROUPE PPE-DE

Prijatý (P6_TA(2009)0130)


7.7. Účasť pracovníkov na spoločnostiach s európskym štatútom (hlasovanie)

Návrh uznesenia B6-0110/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0131)


7.8. Deti migrantov (hlasovanie)

Návrh uznesenia B6-0112/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0132)

Vystúpenia:

Philip Bushill-Matthews za skupinu PPE-DE predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 7, ktorý bol prijatý.


7.9. Správa o pokroku Chorvátska za rok 2008 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B6-0104/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0133)

Vystúpenia:

Hannes Swoboda za skupinu PSE, predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k PDN 13, ktorý bol prijatý.


7.10. Správa o pokroku Turecka za rok 2008 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B6-0105/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0134)

Vystúpenia:

Andrew Duff za skupinu ALDE, ktorý predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 4, ktorý bol prijatý.

Joost Lagendijk za skupinu Verts/ALE, ktorý predložil dva ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k PDN 9 a 10, ktoré boli prijaté.


7.11. Správa o pokroku bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2008 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B6-0106/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0135)

Vystúpenia:

Erik Meijer (autor) uviedol pred hlasovaním technické upresnenia k textu.

Giorgos Dimitrakopoulos za skupinu PPE-DE požiadal počas hlasovania, aby sa o druhej časti odseku 12 hlasovalo hlasovaním podľa mien (Parlament vyjadril súhlas).

Anna Ibrisagic za skupinu PPE-DE predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k PDN 2, ktorý bol prijatý.

Hannes Swoboda za skupinu PSE vzal späť PDN 3.


7.12. Mandát Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (hlasovanie)

Správa: Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade o mandáte Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu [2008/2290(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa Annemie Neyts-Uyttebroeck (A6-0112/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P6_TA(2009)0136)

Vystúpenia:

Doris Pack za skupinu PPE-DE predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 1 písmeno h), ktorý bol prijatý.


7.13. Piate svetové fórum o vode (Istanbul, 16. - 22. marca 2009) (hlasovanie)

Návrh uznesenia B6-0113/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0137)

Vystúpenia:

Inés Ayala Sender predložila v mene skupiny PSE ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh na zaradenie novej citácie za citáciu 7, ktorý bol prijatý.


7.14. Osobitná správa Dvora audítorov č. 10/2008 o rozvojovej pomoci ES na zdravotnícke služby v subsaharskej Afrike (hlasovanie)

Návrh uznesenia B6-0114/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0138)


7.15. Zavedenie jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) (hlasovanie)

Návrh uznesenia B6-0111/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0139)


7.16. Strategické partnerstvo EÚ a Brazílie (hlasovanie)

Správa: Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade o strategickom partnerstve EÚ a Brazílie [2008/2288(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa Maria Eleni Koppa (A6-0062/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P6_TA(2009)0140)


7.17. Strategické partnerstvo EÚ a Mexika (hlasovanie)

Správa: Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade o strategickom partnerstve EÚ a Mexika [2008/2289(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P6_TA(2009)0141)

Skupina PPE-DE požiadala o spoločné hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Parlament vyjadril súhlas.

°
° ° °

Predseda vzdal v mene Parlamentu poctu práci odchádzajúceho generálneho tajomníka Haralda Rømera.

°
° ° °


7.18. Päťdesiate výročie tibetského povstania a dialóg medzi dalajlámom a čínskou vládou (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0135/2009, B6-0136/2009, B6-0137/2009, B6-0138/2009 a B6-0139/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0135/2009

(nahrádzajúci B6-0135/2009, B6-0136/2009, B6-0137/2009, B6-0138/2009 ):

podaný týmito poslancami:

Charles Tannock, Thomas Mann, Georg Jarzembowski a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE,

Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten, Marios Matsakis, Olle Schmidt a Elizabeth Lynne za skupinu ALDE,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Mieczysław Edmund Janowski a Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN,

Monica Frassoni, Eva Lichtenberger, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Sepp Kusstatscher, Helga Trüpel a Mikel Irujo Amezaga za skupinu Verts/ALE

Prijatý (P6_TA(2009)0142)

(Návrh uznesenia B6-0139/2009 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Marco Cappato za skupinu ALDE, ktorý požiadal, aby sa o odsekoch 1, 2 a 3, odôvodnení E a celom texte hlasovalo hlasovaním podľa mien.

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Vincenzo Aita - A6-0086/2009:

Mairead McGuinness

Správa o pokroku Chorvátska za rok 2008 - B6-0104/2009:

Bernd Posselt, Philip Claeys, Romana Jordan Cizelj, Miroslav Mikolášik

Správa o pokroku Turecka za rok 2008 - B6-0105/2009:

Marusya Ivanova Lyubcheva, Kristian Vigenin, Dimitar Stoyanov, Bruno Gollnisch, Bernd Posselt, Philip Claeys, Martin Callanan a Kyriacos Triantaphyllides

Správa o pokroku bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2008 - B6-0106/2009:

Árpád Duka-Zólyomi, Bernd Posselt, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris a Martin Callanan

Zhoršenie humanitárnej situácie na Srí Lanke - B6-0140/2009:

Martin Callanan

Správa: Annemie Neyts-Uyttebroeck - A6-0112/2009:

Daniel Hannan

Piate svetové fórum o vode (Istanbul, 16. - 22. marca 2009) - B6-0113/2009:

Mairead McGuinness a Marian Harkin

Správa: Maria Eleni Koppa - A6-0062/2009:

Mairead McGuinness

Správa: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A6-0028/2009:

Philip Claeys

Päťdesiate výročie tibetského povstania a dialóg medzi dalajlámom a čínskou vládou - RC-B6-0135/2009:

Zita Pleštinská, Marco Cappato a Philip Claeys


9. Oznámenie spoločnej pozície Rady

Predseda oznámil, že na základe článku 57 ods. 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca spoločná pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie:

- Spoločná pozícia prijatá Radou 5. marca 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú Spoločné konzulárne pokyny týkajúce sa víz pre diplomatické misie a konzulárne úrady, pokiaľ ide o zavedenie biometrických identifikačných znakov vrátane ustanovení o organizácii prijímania a spracúvania žiadostí o víza (05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD))
pridelené gestorský: LIBE

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t.j. 13. marca 2009.


10. Vysvetlenia hlasovania (pokračovanie)

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Päťdesiate výročie tibetského povstania a dialóg medzi dalajlámom a čínskou vládou - RC-B6-0135/2009:

Daniel Hannan


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Brian Crowley oznámil, že nehlasoval o šiestich PDN k správe o Chorvátsku, nakoľko pri týchto hlasovaniach nemal svoju hlasovaciu kartu.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.20 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

V rozprave vystúpil José Ribeiro e Castro, ktorý vyjadril poľutovanie nad tým, že prípad čínskeho advokáta Gao Zhishenga nemôže byť predmetom rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu podľa článku 115 rokovacieho poriadku ešte pred aprílovou schôdzou (Predsedníčka to vzala na vedomie).


13. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bod 3 zápisnice zo dňa 10.03.2009 )


13.1. Guinea-Bissau

Návrhy uznesenia B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0118/2009, B6-0119/2009 a B6-0120/2009

José Ribeiro e Castro, Justas Vincas Paleckis, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Marios Matsakis a Marie Anne Isler Béguin uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE-DE a Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN.

V rozprave vystúpila Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.1 zápisnice zo dňa 12.03.2009.


13.2. Filipíny

Návrhy uznesenia B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 a B6-0126/2009

Bernd Posselt, Erik Meijer, Marios Matsakis, Leopold Józef Rutowicz a Raül Romeva i Rueda uviedli návrhy uznesení.

V rozprave vystúpila Ewa Tomaszewska za skupinu UEN.

V rozprave vystúpila Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.2 zápisnice zo dňa 12.03.2009.


13.3. Vyhostenie mimovládnych organizácií z Darfúru

Návrhy uznesenia B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 a B6-0132/2009

Charles Tannock, Catherine Stihler, Erik Meijer, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska a Raül Romeva i Rueda uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, Józef Pinior za skupinu PSE, Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, José Ribeiro e Castro, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jürgen Schröder a Filip Kaczmarek.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Vittorio Prodi a Marie Anne Isler Béguin.

V rozprave vystúpila Benita Ferrero-Waldner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.3 zápisnice zo dňa 12.03.2009.


14. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


14.1. Guinea-Bissau (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0118/2009, B6-0119/2009 a B6-0120/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0115/2009

(nahrádzajúci B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0119/2009 a B6-0120/2009):

podaný týmito poslancami:

José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano a Emilio Menéndez del Valle za skupinu PSE,

Johan Van Hecke, Thierry Cornillet a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski a Konrad Szymański za skupinu UEN,

Margrete Auken za skupinu Verts/ALE

Prijatý (P6_TA(2009)0143)

(Návrh uznesenia B6-0118/2009 sa stal bezpredmetným.)


14.2. Filipíny (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 a B6-0126/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0121/2009

(nahrádzajúci B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 a B6-0126/2009):

podaný týmito poslancami:

Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam a Charles Tannock za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano za skupinu PSE,

Jules Maaten, Marielle De Sarnez a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Eoin Ryan, Inese Vaidere, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas a Adam Bielan za skupinu UEN,

Frithjof Schmidt a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Kartika Tamara Liotard a Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2009)0144)

Vystúpenia:

- Raül Romeva i Rueda (autor), ktorý predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k bodu 4, ako aj ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu B, ktoré boli prijaté.


14.3. Vyhostenie mimovládnych organizácií z Darfúru (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 a B6-0132/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0127/2009

(nahrádzajúci B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 a B6-0132/2009):

podaný týmito poslancami:

Charles Tannock, José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola a Mario Mauro za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson a Josep Borrell Fontelles za skupinu PSE,

Thierry Cornillet, Marco Cappato, Marios Matsakis a Frédérique Ries za skupinu ALDE,

Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Dariusz Maciej Grabowski a Inese Vaidere za skupinu UEN,

Margrete Auken a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE

Prijatý (P6_TA(2009)0145)

(Návrh uznesenia B6-0129/2009 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

- Martine Roure za skupinu PSE, ktorá predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh na zaradenie nového odseku za odsek 1, ktorý bol prijatý;

-Jacek Saryusz-Wolski k vystúpeniu Martine Roureovej;

- Charles Tannock (autor) predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh na vypustenie odsekov 2 a 6, ktorý bol prijatý;

- Martine Roure za skupinu PSE, ktorá predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh na vypustenie odseku 5, ktorý bol prijatý.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Paul Rübig o otváracích hodinách priestorov Európskeho parlamentu v Štrasburgu pre verejnosť počas aprílovej a májovej schôdze.


15. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


16. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 195 odsek 2 rokovacieho poriadku)

výbor PETI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Report on the special Report from the European Ombudsman to the European Parliament following his Draft Recommendation to the European Commission in Complaint 185/2005/ELB (2009/2016(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 5.3.2009)

Pridružené výbory

výbor FEMM

- Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vykonávajúcimi samostatnú zárobkovú činnosť (KOM(2008)0636 - C6-0341/2008 - 2008/0192(COD))
(stanovisko: ITRE, JURI, LIBE)
Pridružené výbory FEMM, EMPL
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 5.3.2009)


17. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 172 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


18. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 ods. 3 rokovacieho poriadku):

N° dokument

Autor

Podpisy

94/2008

Eva-Britt Svensson

291

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

97

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

139

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

14

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

89

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

103

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

203

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

65

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

16

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

144

104/2008

Bill Newton Dunn

14

105/2008

Andreas Mölzer

7

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

61

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

119

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

168

1/2009

Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski, Janusz Wojciechowski

275

2/2009

Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Corina Creţu

15

3/2009

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

31

4/2009

Alain Hutchinson, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, José Ribeiro e Castro, Francis Wurtz

110

5/2009

Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

11

6/2009

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

13

7/2009

Daniel Strož

9

8/2009

Cristiana Muscardini, Monica Frassoni, Christopher Beazley, Daniel Dăianu, Adamos Adamou

149

9/2009

Anna Záborská, Martin Kastler, Jean Louis Cottigny, Patrizia Toia, Konrad Szymański

131

10/2009

Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Iles Braghetto, Elizabeth Lynne, Kathy Sinnott

95

11/2009

Sebastian Valentin Bodu, Marian-Jean Marinescu

40

12/2009

Alain Hutchinson, David Hammerstein, Neil Parish

130

13/2009

Maria Petre, Joseph Daul, Tunne Kelam, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu

26

14/2009

Dariusz Maciej Grabowski, Tadeusz Zwiefka

8

15/2009

Glyn Ford, Caroline Lucas, Stephen Hughes, Luisa Morgantini, Elisabeth Schroedter

76

16/2009

Alexandru Nazare, Marian-Jean Marinescu

19

17/2009

Anna Hedh, Göran Färm, Robert Evans, Neil Parish, Mojca Drčar Murko

22

18/2009

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

3

19/2009

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

11

20/2009

Jörg Leichtfried

19

21/2009

Alexandru Nazare, Maria Petre, Constantin Dumitriu

15

22/2009

Alexandru Nazare

17

23/2009

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Amalia Sartori, Pia Elda Locatelli

11

24/2009

Dushana Zdravkova, Urszula Gacek, Marian-Jean Marinescu, Panayiotis Demetriou, Stavros Lambrinidis

40

25/2009

Philip Bushill-Matthews, Elisabeth Morin, Thomas Mann, Luigi Cocilovo, Paulo Casaca

40

26/2009

Grażyna Staniszewska, Hannu Takkula, Vasco Graça Moura

11

27/2009

Riccardo Ventre

15

28/2009

Riccardo Ventre

8

29/2009

Eleonora Lo Curto, Paolo Bartolozzi

8

30/2009

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre, Elisabetta Gardini

10

31/2009

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre, Elisabetta Gardini

14

32/2009

Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

22

33/2009

Alexandru Nazare

7

34/2009

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

8


19. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 23. marca 2009 do 26. marca 2009.


20. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.20 h.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Binev, Blokland, Bloom, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Polfer, Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia