Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 24 март 2009 г. - Страсбург

2. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген и на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на движението на лица с дългосрочни визи (COM(2009)0091 - C6-0076/2009 - 2009/0028(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (COM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC03./2009 - Раздел III - Комисия (N6-0006/2009 - C6-0098/2009 - 2009/2023(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 07/2009 - Раздел III - Комисия (N6-0007/2009 - C6-0099/2009 - 2009/2024(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 04/2009 - Раздел III - Комисия (N6-0008/2009 - C6-0100/2009 - 2009/2025(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване от страна на Европейската общност на Протокола за приложимото право при задължения за издръжка (COM(2009)0081 - C6-0101/2009 - 2009/0023(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

JURI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на дивите птици (кодифицирана версия) (COM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

Правна информация - Политика за поверителност