Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

2. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά την κυκλοφορία των προσώπων με θεώρηση μακράς διαμονής (COM(2009)0091 - C6-0076/2009 - 2009/0028(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες (COM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 03/2009- Τμήμα III – Επιτροπή (N6-0006/2009 - C6-0098/2009 - 2009/2023(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 07/2009- Τμήμα III – Επιτροπή (N6-0007/2009 - C6-0099/2009 - 2009/2024(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 04/2009 - Τμήμα III – Επιτροπή (N6-0008/2009 - C6-0100/2009 - 2009/2025(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής (COM(2009)0081 - C6-0101/2009 - 2009/0023(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου