Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 24. marca 2009 - Štrasburg

2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z […], ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda a nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o pohyb osôb s dlhodobými vízami (COM(2009)0091 - C6-0076/2009 - 2009/0028(COD))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (COM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD))

pridelené

gestorský :

TRAN

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 03/2009 - Oddiel III - Komisia (N6-0006/2009 - C6-0098/2009 - 2009/2023(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 07/2009 - Oddiel III - Komisia (N6-0007/2009 - C6-0099/2009 - 2009/2024(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 04/2009 - Oddiel III - Komisia (N6-0008/2009 - C6-0100/2009 - 2009/2025(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Protokolu o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť Európskym spoločenstvom (COM(2009)0081 - C6-0101/2009 - 2009/0023(CNS))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane voľne žijúceho vtáctva (kodifikované znenie) (COM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia