Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2130(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0031/2009

Разисквания :

PV 24/03/2009 - 3
CRE 24/03/2009 - 3

Гласувания :

PV 24/03/2009 - 4.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0164

Протокол
Вторник, 24 март 2009 г. - Страсбург

3. Зелената книга за териториалното сближаване и състоянието на дебата относно бъдещата реформа на политиката на сближаване - Регионална политика и пречки за използване на структурните фондове - Политика на сближаване през новия програмен период - Взаимно допълване и координиране на политиката на сближаване и мерките за развитие на селските райони - Структурни фондове през периода 2007-2013 г. - Развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта - (разискване)
CRE

Доклад относно Зелената книга за териториално сближаване и състоянието на дебата относно бъдещата реформа на политиката на сближаване [2008/2174(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

Доклад относно най-добри практики в областта на регионалната политика и пречки за използване на структурните фондове [2008/2061(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

Доклад относно градското измерение на политиката на сближаване през новия програмен период [2008/2130(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

Доклад относно взаимното допълване и координиране на политиката на сближаване и мерките за развитие на селските райони [2008/2100(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

Доклад относно прилагането на регламента относно структурните фондове през периода 2007–2013 г.: резултатите от преговорите във връзка с националните стратегии за сближаване и оперативните програми [2008/2183(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно Европейска инициатива за развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта [2008/2122(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik и Zsolt László Becsey представиха докладите.

Изказа се Danuta Hübner (член на Комисията).

Изказаха се: Gary Titley (докладчик по становището на комисията BUDG), Nathalie Griesbeck (докладчик по становището на комисията BUDG), Атанас Папаризов (докладчик по становището на комисията ITRE), Neena Gill (докладчик по становището на комисията JURI), Zita Pleštinská (докладчик по становището на комисията FEMM), Emmanouil Angelakas, от името на групата PPE-DE, Iratxe García Pérez, от името на групата PSE, Grażyna Staniszewska, от името на групата ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, Pedro Guerreiro, от името на групата GUE/NGL, Peter Baco, независим член на ЕП, James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Евгени Кирилов, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec и Мариела Величкова Баева.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател

Изказаха се: Margie Sudre, Gábor Harangozó, Румяна Желева, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău и Eoin Ryan.

°
° ° °

Председателят поздравява с добре дошли делегация от младежи, участващи в европейската програма FLARE за борба срещу организираната престъпност.

°
° ° °

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Erna Hennicot-Schoepges.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská и Sérgio Marques.

Председателят пропомня правилата, приложими относно процедурата «catch the eye».

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari и Czesław Adam Siekierski.

Изказаха се: Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey и Lambert van Nistelrooij.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.18 от протокола от 24.3.2009, точка 4.11 от протокола от 24.3.2009, точка 4.19 от протокола от 24.3.2009, точка 4.12 от протокола от 24.3.2009, точка 4.20 от протокола от 24.3.2009 и точка 4.21 от протокола от 24.3.2009.

(Заседанието, прекъснато в 11.50 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.05 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност