Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2130(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0031/2009

Συζήτηση :

PV 24/03/2009 - 3
CRE 24/03/2009 - 3

Ψηφοφορία :

PV 24/03/2009 - 4.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0164

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

3. Πράσινη Βίβλος για την εδαφική συνοχή και πρόοδος της συζήτησης όσον αφορά τη μελλοντική μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη συνοχή - Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής και εμπόδια στη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων - Η αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής στη νέα προγραμματική περίοδο - Συμπληρωματικότητα και συντονισμός της πολιτικής συνοχής με τα μέτρα ανάπτυξης της υπαίθρου - Εφαρμογή του κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία 2007-2013: τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις στρατηγικές συνοχής και τα επιχειρησιακά προγράμματα - Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της μικροπίστωσης με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης - (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την εδαφική συνοχή και την πρόοδο της συζήτησης όσον αφορά τη μελλοντική μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη συνοχή [2008/2174(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

Έκθεση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής και τα εμπόδια στη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων [2008/2061(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

Έκθεση σχετικά με την αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής στη νέα προγραμματική περίοδο [2008/2130(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

Έκθεση σχετικά με τη συμπληρωματικότητα και το συντονισμό της πολιτικής συνοχής με τα μέτρα ανάπτυξης της υπαίθρου [2008/2100(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία 2007-2013: τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις στρατηγικές συνοχής και τα επιχειρησιακά προγράμματα [2008/2183(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της μικροπίστωσης με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης [2008/2122(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik και Zsolt László Becsey παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Danuta Hübner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gary Titley (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Nathalie Griesbeck (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Atanas Paparizov (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Neena Gill (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Zita Pleštinská (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Εμμανουήλ Αγγελάκας, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Grażyna Staniszewska, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Peter Baco, μη εγγεγραμμένος, James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Γεώργιος Τούσσας, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Evgeni Kirilov, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec και Mariela Velichkova Baeva.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Margie Sudre, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău και Eoin Ryan.

°
° ° °

Η Πρόεδρος καλωσορίζει αντιπροσωπεία νέων από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα FLARE για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

°
° ° °

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Erna Hennicot-Schoepges.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská και Sérgio Marques.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται στη διαδικασία «catch the eye».

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey και Lambert van Nistelrooij.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.03.2009, σημείο 4.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.03.2009, σημείο 4.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.03.2009, σημείο 4.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.03.2009, σημείο 4.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.03.2009 και σημείο 4.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.03.2009.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05 μ.μ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου