Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2130(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0031/2009

Debaty :

PV 24/03/2009 - 3
CRE 24/03/2009 - 3

Głosowanie :

PV 24/03/2009 - 4.19
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0164

Protokół
Wtorek, 24 marca 2009 r. - Strasburg

3. Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej i stan debaty na temat przyszłej reformy polityki spójności - Najlepsze praktyki w dziedzinie polityki regionalnej i przeszkody w korzystaniu z funduszy strukturalnych - Miejski wymiar polityki spójności w nowym okresie programowania - Komplementarność i koordynacja polityki spójności ze środkami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich - Wykonanie rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych 2007 - 2013: wyniki negocjacji dotyczących strategii i programów operacyjnych w ramach polityki spójności - Europejska inicjatywa na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie zielonej księgi w sprawie spójności terytorialnej i stanu debaty na temat przyszłej reformy polityki spójności [2008/2174(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

Sprawozdanie w sprawie najlepszych praktyk w dziedzinie polityki regionalnej i przeszkód w korzystaniu z funduszy strukturalnych [2008/2061(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

Sprawozdanie w sprawie miejskiego wymiaru polityki spójności w nowym okresie programowania [2008/2130(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

Sprawozdanie w sprawie komplementarności i koordynacji polityki spójności ze środkami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich [2008/2100(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

Sprawozdanie w sprawie wykonania rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych 2007 - 2013: wyniki negocjacji dotyczących strategii i programów operacyjnych w ramach polityki spójności [2008/2183(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

Sprawozdanie w sprawie zaleceń dla Komisji w sprawie europejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia [2008/2122(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik i Zsolt László Becsey przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Danuta Hübner (członkini Komisji).

Głos zabrali: Gary Titley (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Nathalie Griesbeck (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Atanas Paparizov (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Neena Gill (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Zita Pleštinská (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Emmanouil Angelakas w imieniu grupy PPE-DE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy PSE, Grażyna Staniszewska w imieniu grupy ALDE, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Pedro Guerreiro w imieniu grupy GUE/NGL, Peter Baco niezrzeszony, James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Evgeni Kirilov, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec i Mariela Velichkova Baeva.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Margie Sudre, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău i Eoin Ryan.

°
° ° °

Przewodnicząca powitała delegację młodzieży uczestniczącej w europejskim programie FLARE, dotyczącym zwalczania przestępczości zorganizowanej.

°
° ° °

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Erna Hennicot-Schoepges.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská i Sérgio Marques.

Przewodniczący przypomniał zasady procedury pytań z sali.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari i Czesław Adam Siekierski.

Głos zabrali: Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey i Lambert van Nistelrooij.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.18 protokołu z dnia 24.03.2009, pkt 4.11 protokołu z dnia 24.03.2009, pkt 4.19 protokołu z dnia 24.03.2009, pkt 4.12 protokołu z dnia 24.03.2009, pkt 4.20 protokołu z dnia 24.03.2009 i pkt 4.21 protokołu z dnia 24.03.2009.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.50 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.05.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności