Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2130(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0031/2009

Rozpravy :

PV 24/03/2009 - 3
CRE 24/03/2009 - 3

Hlasovanie :

PV 24/03/2009 - 4.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0164

Zápisnica
Utorok, 24. marca 2009 - Štrasburg

3. Zelená kniha o územnej súdržnosti a stav diskusie o budúcej reforme politiky súdržnosti - Najlepšie postupy v oblasti regionálnej politiky a prekážky vo využívaní štrukturálnych fondov - Mestský rozmer politiky súdržnosti v novom programovom období - Komplementárnosť a koordinácia politiky súdržnosti s opatreniami na rozvoj vidieka - Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa štrukturálnych fondov na obdobie 2007 - 2013: výsledky rokovaní o národných stratégiách súdržnosti a operačných programoch - Európska iniciatíva za rozvoj mikroúverov na podporu rastu a zamestnanosti - (rozprava)
Doslovný zápis

Správa: Zelená kniha o územnej súdržnosti a stav diskusie o budúcej reforme politiky súdržnosti [2008/2174(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

Správa: Najlepšie postupy v oblasti regionálnej politiky a prekážky vo využívaní štrukturálnych fondov [2008/2061(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

Správa: Mestský rozmer politiky súdržnosti v novom programovom období [2008/2130(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

Správa: Komplementárnosť a koordinácia politiky súdržnosti s opatreniami na rozvoj vidieka [2008/2100(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

Správa: Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa štrukturálnych fondov na obdobie 2007 - 2013: výsledky rokovaní o národných stratégiách súdržnosti a operačných programoch [2008/2183(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

Správa: Odporúčania pre Komisiu k Európskej iniciatíve za rozvoj mikroúverov na podporu rastu a zamestnanosti [2008/2122(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik a Zsolt László Becsey uviedli svoje správy

V rozprave vystúpila Danuta Hübner (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gary Titley (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Nathalie Griesbeck (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Atanas Paparizov (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Neena Gill (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Zita Pleštinská (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Emmanouil Angelakas za skupinu PPE-DE, Iratxe García Pérez za skupinu PSE, Grażyna Staniszewska za skupinu ALDE, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Peter Baco nezávislý poslanec, James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Evgeni Kirilov, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec a Mariela Velichkova Baeva.

PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Margie Sudre, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău a Eoin Ryan.

°
° ° °

Predsedníčka privítala delegáciu mladých ľudí v rámci európskeho programu FLARE zameraného na boj proti organizovanému zločinu.

°
° ° °

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpila Erna Hennicot-Schoepges.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská a Sérgio Marques.

Predseda pripomenul pravidlá upravujúce postup „catch the eye“.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari a Czesław Adam Siekierski.

V rozprave vystúpili: Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey a Lambert van Nistelrooij.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.18 zápisnice zo dňa 24.03.2009, bod 4.11 zápisnice zo dňa 24.03.2009, bod 4.19 zápisnice zo dňa 24.03.2009, bod 4.12 zápisnice zo dňa 24.03.2009, bod 4.20 zápisnice zo dňa 24.03.2009 a bod 4.21 zápisnice zo dňa 24.03.2009.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.50 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.05 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia