Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2130(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0031/2009

Debatter :

PV 24/03/2009 - 3
CRE 24/03/2009 - 3

Omröstningar :

PV 24/03/2009 - 4.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0164

Protokoll
Tisdagen den 24 mars 2009 - Strasbourg

3. Grönboken om den territoriella sammanhållningen och en lägesanalys av debatten om den framtida reformen av sammanhållningspolitiken - Bästa praxis inom regionalpolitiken och hinder för användning av strukturfonderna - Den urbana dimensionen i sammanhållningspolitiken - Komplementaritet och samordning av sammanhållningspolitiken med åtgärder för landsbygdsutveckling - Genomförande av strukturfondsförordningen 2007-2013 - Ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning - (debatt)
CRE

Betänkande om grönboken om territoriell sammanhållning och läget i debatten om den kommande reformen av sammanhållningspolitiken [2008/2174(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

Betänkande om bästa praxis inom regionalpolitiken och hinder för användning av strukturfonderna [2008/2061(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

Betänkande om den urbana dimensionen av sammanhållningspolitiken under den nya programperioden [2008/2130(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

Betänkande om komplementaritet och samordning av sammanhållningspolitiken med åtgärder för landsbygdsutveckling [2008/2100(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

Betänkande om genomförandet av strukturfondsförordningen 2007–2013: resultatet av samrådet om sammanhållningspolitikens nationella strategier och program [2008/2183(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning [2008/2122(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik och Zsolt László Becsey Redogjorde för betänkandena:

Talare: Danuta Hübner (ledamot av kommissionen).

Talare: Gary Titley (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Nathalie Griesbeck (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Atanas Paparizov (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Neena Gill (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Zita Pleštinská (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Emmanouil Angelakas för PPE-DE-gruppen, Iratxe García Pérez för PSE-gruppen, Grażyna Staniszewska för ALDE-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen, Peter Baco, grupplös, James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Evgeni Kirilov, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec och Mariela Velichkova Baeva.

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

Talare: Margie Sudre, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău och Eoin Ryan.

°
° ° °

Talmannen välkomnade en delegation ungdomar från EU-programmet Flare, som bekämpar organiserad brottslighet.

°
° ° °

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Erna Hennicot-Schoepges.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská och Sérgio Marques.

Talmannen påminde om de bestämmelser som gäller för förfarandet ”catch the eye”.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari och Czesław Adam Siekierski.

Talare: Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey och Lambert van Nistelrooij.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.18 i protokollet av den 24.03.2009, punkt 4.11 i protokollet av den 24.03.2009, punkt 4.19 i protokollet av den 24.03.2009, punkt 4.12 i protokollet av den 24.03.2009, punkt 4.20 i protokollet av den 24.03.2009 och punkt 4.21 i protokollet av den 24.03.2009.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.50, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.05.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy