Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 24 март 2009 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

4. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


4.1. Споразумение между Европейската общност и правителството на Непал относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно сключването на Споразумението между Европейската общност и правителството на Непал относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги [COM(2008)0041 - C6-0041/2009 - 2008/0017(CNS)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0071/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0146)


4.2. Някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) [COM(2008)0690 - C6-0414/2008 - 2008/0213(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0130/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0147)


4.3. Митнически освобождавания (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно установяване на режима на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) [COM(2008)0842 - C6-0019/2009 - 2008/0235(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0129/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0148)


4.4. Събиране на статистическа информация от Европейската централна банка * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно препоръката за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка [13411/2008 - C6-0351/2008 - 2008/0807(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sirpa Pietikäinen (A6-0119/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕПОРЪКА НА ЦЕНТРАЛНАТА ЕВРОПЕЙСКА БАНКА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0149)


4.5. Приоритети на Европейския съюз във връзка с 64-ата сесия на Общото събрание на ООН (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно приоритетите на Европейския съюз във връзка с 64-ата сесия на Общото събрание на ООН [2009/2000(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0132/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0150)


4.6. Една година след Лисабон: партньорството Африка–ЕС в действие (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно "Една година след Лисабон: партньорството Африка–ЕС в действие" [2008/2318(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Maria Martens (A6-0079/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0151)


4.7. Договори във връзка с Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно договорите във връзка с Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) [2008/2128(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Alain Hutchinson (A6-0085/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0152)


4.8. Художествено образование в Европейския съюз (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно художественото образование в Европейския съюз [2008/2226(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Maria Badia i Cutchet (A6-0093/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0153)


4.9. Активен диалог с гражданите относно Европа (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно активния диалог с гражданите относно Европа [2008/2224(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Gyula Hegyi (A6-0107/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Gyula Hegyi (докладчик) прави изказване на основание член 131, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0154)


4.10. Съвместна парламентарна асамблея на страните от АТКБ-ЕС през 2008 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно дейностите на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ-ЕС през 2008 г. [2008/2303(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Thierry Cornillet (A6-0081/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0155)


4.11. Регионална политика и пречки за използване на структурните фондове (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно най-добри практики в областта на регионалната политика и пречки за използване на структурните фондове [2008/2061(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0156)


4.12. Взаимно допълване и координиране на политиката на сближаване и мерките за развитие на селските райони (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно взаимното допълване и координиране на политиката на сближаване и мерките за развитие на селските райони [2008/2100(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0157)


4.13. Козметични продукти (преработка) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (преработка) [COM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0158)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0158)


4.14. Пускане на пазара на биоциди ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди по отношение на удължаване на някои срокове [COM(2008)0618 - C6-0346/2008 - 2008/0188(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Daciana Octavia Sârbu (A6-0076/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0159)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0159)


4.15. Структура и ставки на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директиви 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО относно структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн [COM(2008)0459 - C6-0311/2008 - 2008/0150(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Zsolt László Becsey (A6-0121/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0160)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0160)

Изказвания:

Zsolt László Becsey (докладчик) се изказа преди гласуването.


4.16. Борба срещу гениталното осакатяване на жени, практикувано в ЕС (гласуване)

Доклад относно борбата срещу гениталното осакатяване на жени, практикувано в ЕС [2008/2071(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Cristiana Muscardini (A6-0054/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групите ALDE, PPE-DE, UEN)

приема се (P6_TA(2008)0161)

Изказвания:

Lissy Gröner, от името на групата PSE, внесе уточнения относно съображение Ж.


4.17. Многоезичие (гласуване)

Доклад относно многоезичието: преимущество за Европа и обща отговорност [2008/2225(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Vasco Graça Moura (A6-0092/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групите PSE, ALDE, Verts/ALE)

приема се (P6_TA(2008)0162)

Изказвания:

Vasco Graça Moura (докладчик) относно алтернативното предложение за резолюция, Ignasi Guardans Cambó, за да направи технически уточнения в тази връзка, и Cristiana Muscardini, относно разпоредбите във връзка с алтернативните предложения за резолюции (член 151, параграф 4 от Правилника за дейността).


4.18. Зелената книга за териториалното сближаване и състоянието на дебата относно бъдещата реформа на политиката на сближаване (гласуване)

Доклад относно Зелената книга за териториално сближаване и състоянието на дебата относно бъдещата реформа на политиката на сближаване [2008/2174(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0163)


4.19. Политика на сближаване през новия програмен период (гласуване)

Доклад относно градското измерение на политиката на сближаване през новия програмен период [2008/2130(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0164)


4.20. Структурни фондове през периода 2007-2013 г. (гласуване)

Доклад относно прилагането на регламента относно структурните фондове през периода 2007–2013 г.: резултатите от преговорите във връзка с националните стратегии за сближаване и оперативните програми [2008/2183(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0165)


4.21. Развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта (гласуване)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно Европейска инициатива за развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта [2008/2122(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0166)

Правна информация - Политика за поверителност