Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2560(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0152/2009

Συζήτηση :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0186

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

11. Το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας

Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Robert Goebbels, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Antonio Mussa, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sergej Kozlík, μη εγγεγραμμένος, Amalia Sartori, Hannes Swoboda, Gianluca Susta, Mario Borghezio, Ilda Figueiredo, Carl Lang, Gunnar Hökmark, Monica Giuntini, Lena Ek, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Matthias Groote, Mia De Vits και Richard Howitt.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Antolín Sánchez Presedo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicodim Bulzesc, Inés Ayala Sender, Reinhard Rack, Zuzana Roithová και Alojz Peterle.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Mario Borghezio και Antonio Mussa, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας (B6-0152/2009),

- Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori και Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας (B6-0153/2009),

- Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας (B6-0154/2009),

- Martin Schulz και Robert Goebbels, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας (B6-0155/2009),

- Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη (B6-0156/2009).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 3.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.03.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου