Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0128(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0515/2008

Συζήτηση :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2009 - 3.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0170

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

12. Επιδόσεις και βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού αεροναυτικού συστήματος ***I - Αεροδρόμια, διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και υπηρεσίες αεροναυτιλίας ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (EΚ) αριθ. 549/2004, (EΚ) αριθ. 550/2004, (EΚ) αριθ. 551/2004 και (EΚ) αριθ. 552/2004 για να βελτιωθούν οι επιδόσεις και η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματος πολιτικής αεροπορίας [COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, όσον αφορά τα αεροδρόμια, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, και σχετικά με την κατάργηση της οδηγίας 2006/23/ΕΚ [COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

Ο Marian-Jean Marinescu παρουσιάζει τις εκθέσεις του.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Teresa Riera Madurell (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ulrich Stockmann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Michael Henry Nattrass, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Luca Romagnoli, μη εγγεγραμμένος, Reinhard Rack, Jörg Leichtfried και Robert Evans.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Marian-Jean Marinescu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 3.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.03.2009 και σημείο 3.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.03.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου