Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

13. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες λετονικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Liene Liepiņa ορίστηκε στην θέση του Valdis Dombrovskis ως μέλος του Κοινοβουλίου από τις 19 Μαρτίου 2009.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Liene Liepiņa καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου