Seznam 
Zápis
PDF 214kWORD 137k
Úterý, 24. března 2009 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Zelená kniha o územní soudržnosti a stavu diskuse o budoucí reformě politiky soudržnosti – Osvědčené postupy v oblasti regionální politiky překážkách při využívání strukturálních fondů – Městská dimenze politiky soudržnosti v novém programovém období – Doplňkovost a koordinaci politiky soudržnosti s opatřeními pro rozvoj venkova – Provádění nařízení o strukturálních fondech v období 2007–2013 – Evropská iniciativa pro rozvoj mikroúvěru na podporu růstu a zaměstnanosti (rozprava)
 4.Hlasování
  
4.1.Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Nepálu o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.2.Kolové zemědělské a lesnické traktory (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.3.Systém Společenství pro osvobození od cla (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.4.Shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.5.O prioritách EU v souvislosti se 64. zasedáním Valného shromáždění OSN (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.6.Rok po Lisabonu: partnerství Afrika-EU v praxi (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.7.Smlouvy o rozvojových cílech tisíciletí (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.8.Umělecké vzdělávání v Evropské unii (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.9.Aktivní dialog s občany o Evropě (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.10.Činnost smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.11.Osvědčené postupy v oblasti regionální politiky překážkách při využívání strukturálních fondů (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.12.Doplňkovost a koordinaci politiky soudržnosti s opatřeními pro rozvoj venkova (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.13.Kosmetické výrobky (přepracované znění) ***I (hlasování)
  
4.14.Uvádění biocidních přípravků na trh ***I (hlasování)
  
4.15.Struktura a výše spotřební daně z tabákových výrobků * (hlasování)
  
4.16.Boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, které se provádí v EU (hlasování)
  
4.17.Mnohojazyčnost: přínos pro Evropu i společný závazek (hlasování)
  
4.18.Zelená kniha o územní soudržnosti a stavu diskuse o budoucí reformě politiky soudržnosti (hlasování)
  
4.19.Městská dimenze politiky soudržnosti v novém programovém období (hlasování)
  
4.20.Provádění nařízení o strukturálních fondech v období 2007–2013 (hlasování)
  
4.21.Evropská iniciativa pro rozvoj mikroúvěru na podporu růstu a zaměstnanosti (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 7.Příprava schůzky na nejvyšší úrovni G20 dne 2. dubna 2009 (rozprava)
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 9.Výroční zprávy EIB a EBRD za rok 2007 – Poskytnutí záruky Společenství Evropské investiční bance ***I (rozprava)
 10.Řídící nástroj přidělování rozpočtových prostředků – Přezkum finančního rámce na období 2007–2013 v polovině období (rozprava)
 11.Budoucnost automobilového průmyslu (rozprava)
 12.Výkonnost a životaschopnost evropského leteckého systému ***I – Letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby ***I (rozprava)
 13.Složení Parlamentu
 14.Interoperabilita nabíječek baterií mobilních telefonů (rozprava)
 15.Společná konzulární instrukce: biometrické prvky a žádosti o víza ***II (rozprava)
 16.Nové potraviny ***I (rozprava)
 17.Látky poškozující ozonovou vrstvu (přepracované znění) ***I (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího zasedání
 19.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE
místopředsedkyně

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Z Rady a Komise byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o pohyb osob s dlouhodobým vízem (KOM(2009)0091 - C6-0076/2009 - 2009/0028(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (KOM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh na převod položek DEC 03/2009 - Oddíl III - Komise (N6-0006/2009 - C6-0098/2009 - 2009/2023(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 07/2009 - Oddíl III - Komise (N6-0007/2009 - C6-0099/2009 - 2009/2024(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 04/2009 - Oddíl III - Komise (N6-0008/2009 - C6-0100/2009 - 2009/2025(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti Evropským společenstvím (KOM(2009)0081 - C6-0101/2009 - 2009/0023(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně volně žijících ptáků (kodifikované znění) (KOM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI


3. Zelená kniha o územní soudržnosti a stavu diskuse o budoucí reformě politiky soudržnosti – Osvědčené postupy v oblasti regionální politiky překážkách při využívání strukturálních fondů – Městská dimenze politiky soudržnosti v novém programovém období – Doplňkovost a koordinaci politiky soudržnosti s opatřeními pro rozvoj venkova – Provádění nařízení o strukturálních fondech v období 2007–2013 – Evropská iniciativa pro rozvoj mikroúvěru na podporu růstu a zaměstnanosti (rozprava)

Zpráva o zelené knize o územní soudržnosti a stavu diskuse o budoucí reformě politiky soudržnosti [2008/2174(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

Zpráva o osvědčených postupech v oblasti regionální politiky a překážkách při využívání strukturálních fondů [2008/2061(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

Zpráva o městské dimenzi politiky soudržnosti v novém programovém období [2008/2130(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

Zpráva o doplňkovosti a koordinaci politiky soudržnosti s opatřeními pro rozvoj venkova [2008/2100(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

Zpráva k provádění nařízení o strukturálních fondech v období 2007–2013: výsledky jednání ohledně vnitrostátních strategií a operačních programů politiky soudržnosti [2008/2183(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o Evropské iniciativě pro rozvoj mikroúvěru na podporu růstu a zaměstnanosti [2008/2122(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik a Zsolt László Becsey uvedli zprávy.

Vystoupila Danuta Hübner (členka Komise).

Vystoupili: Gary Titley (navrhovatel výboru BUDG), Nathalie Griesbeck (navrhovatelka výboru BUDG), Atanas Paparizov (navrhovatel výboru ITRE), Neena Gill (navrhovatelka výboru JURI), Zita Pleštinská (navrhovatelka výboru FEMM), Emmanouil Angelakas za skupinu PPE-DE, Iratxe García Pérez za skupinu PSE, Grażyna Staniszewska za skupinu ALDE, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Peter Baco nezařazený, James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Evgeni Kirilov, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec a Mariela Velichkova Baeva.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

Vystoupili: Margie Sudre, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău a Eoin Ryan.

°
° ° °

Předsedající přivítala delegaci mladých lidí zapojených do evropského programu boje proti organizovanému zločinu (FLARE).

°
° ° °

Podle postupu „catch the eye“ vystoupila Erna Hennicot-Schoepges.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská a Sérgio Marques.

Předsedající připomněl pravidla týkající se postupu „catch the eye“.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari a Czesław Adam Siekierski.

Vystoupili: Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey a Lambert van Nistelrooij.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 4.18 zápisu ze dne 24.03.2009, bod 4.11 zápisu ze dne 24.03.2009, bod 4.19 zápisu ze dne 24.03.2009, bod 4.12 zápisu ze dne 24.03.2009, bod 4.20 zápisu ze dne 24.03.2009 a bod 4.21 zápisu ze dne 24.03.2009.

(Zasedání bylo přerušeno v 11:50 před hlasováním a pokračovalo v 12:05)


PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

4. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


4.1. Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Nepálu o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Nepálu o některých aspektech leteckých služeb [KOM(2008)0041 - C6-0041/2009 - 2008/0017(CNS)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0071/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0146)


4.2. Kolové zemědělské a lesnické traktory (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) [KOM(2008)0690 - C6-0414/2008 - 2008/0213(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0130/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0147)


4.3. Systém Společenství pro osvobození od cla (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o systému Společenství pro osvobození od cla (kodifikované znění) [KOM(2008)0842 - C6-0019/2009 - 2008/0235(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0129/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0148)


4.4. Shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o doporučení nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou [13411/2008 - C6-0351/2008 - 2008/0807(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen (A6-0119/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0149)


4.5. O prioritách EU v souvislosti se 64. zasedáním Valného shromáždění OSN (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva s doporučením Evropského parlamentu Radě o prioritách EU v souvislosti se 64. zasedáním Valného shromáždění OSN [2009/2000(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0132/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0150)


4.6. Rok po Lisabonu: partnerství Afrika-EU v praxi (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o sdělení Rok po Lisabonu: partnerství Afrika-EU v praxi [2008/2318(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Maria Martens (A6-0079/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0151)


4.7. Smlouvy o rozvojových cílech tisíciletí (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o smlouvách o rozvojových cílech tisíciletí [2008/2128(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Alain Hutchinson (A6-0085/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0152)


4.8. Umělecké vzdělávání v Evropské unii (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o studiu umění v Evropské unii [2008/2226(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Maria Badia i Cutchet (A6-0093/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0153)


4.9. Aktivní dialog s občany o Evropě (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o aktivním dialogu s občany o Evropě [2008/2224(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Gyula Hegyi (A6-0107/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

Gyula Hegyi (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0154)


4.10. Činnost smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o činnosti smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2008 [2008/2303(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Thierry Cornillet (A6-0081/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0155)


4.11. Osvědčené postupy v oblasti regionální politiky překážkách při využívání strukturálních fondů (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o osvědčených postupech v oblasti regionální politiky a překážkách při využívání strukturálních fondů [2008/2061(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0156)


4.12. Doplňkovost a koordinaci politiky soudržnosti s opatřeními pro rozvoj venkova (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o doplňkovosti a koordinaci politiky soudržnosti s opatřeními pro rozvoj venkova [2008/2100(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0157)


4.13. Kosmetické výrobky (přepracované znění) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kosmetických přípravcích (přepracované znění) [KOM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0158)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0158)


4.14. Uvádění biocidních přípravků na trh ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh vzhledem k prodloužení některých časových období [KOM(2008)0618 - C6-0346/2008 - 2008/0188(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Daciana Octavia Sârbu (A6-0076/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0159)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0159)


4.15. Struktura a výše spotřební daně z tabákových výrobků * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků [KOM(2008)0459 - C6-0311/2008 - 2008/0150(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Zsolt László Becsey (A6-0121/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0160)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0160)

Vystoupení

Zsolt László Becsey (zpravodaj) vystoupil před hlasováním.


4.16. Boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, které se provádí v EU (hlasování)

Zpráva o boji proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, které se provádí v EU [2008/2071(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Cristiana Muscardini (A6-0054/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinami ALDE, PPE-DE, UEN)

přijat (P6_TA(2008)0161)

Vystoupení

Lissy Gröner za skupinu PSE upřesnila znění bodu odůvodnění G.


4.17. Mnohojazyčnost: přínos pro Evropu i společný závazek (hlasování)

Zpráva o mnohojazyčnosti: přínos pro Evropu i společný závazek [2008/2225(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Vasco Graça Moura (A6-0092/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinami PSE, ALDE, Verts/ALE)

přijat (P6_TA(2008)0162)

Vystoupení

Vasco Graça Moura (zpravodaj) k alternativnímu návrhu usnesení, Ignasi Guardans Cambó, aby v této souvislosti předložil technická upřesnění, a Cristiana Muscardini k ustanovením jednacího řádu týkajícím se alternativních návrhů usnesení (čl. 151 odst. 4 jednacího řádu).


4.18. Zelená kniha o územní soudržnosti a stavu diskuse o budoucí reformě politiky soudržnosti (hlasování)

Zpráva o zelené knize o územní soudržnosti a stavu diskuse o budoucí reformě politiky soudržnosti [2008/2174(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0163)


4.19. Městská dimenze politiky soudržnosti v novém programovém období (hlasování)

Zpráva o městské dimenzi politiky soudržnosti v novém programovém období [2008/2130(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0164)


4.20. Provádění nařízení o strukturálních fondech v období 2007–2013 (hlasování)

Zpráva k provádění nařízení o strukturálních fondech v období 2007–2013: výsledky jednání ohledně vnitrostátních strategií a operačních programů politiky soudržnosti [2008/2183(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0165)


4.21. Evropská iniciativa pro rozvoj mikroúvěru na podporu růstu a zaměstnanosti (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o Evropské iniciativě pro rozvoj mikroúvěru na podporu růstu a zaměstnanosti [2008/2122(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0166)


5. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Maria Martens - A6-0079/2009

David Sumberg, Nirj Deva, Syed Kamall, Philip Claeys, Czesław Adam Siekierski, Gay Mitchell a Richard Corbett

Zpráva Alexander Graf Lambsdorff - A6-0132/2009

Charles Tannock

Zpráva Alain Hutchinson - A6-0085/2009

Zuzana Roithová a Nirj Deva

Zpráva Maria Badia i Cutchet - A6-0093/2009

David Sumberg, Hannu Takkula, Ewa Tomaszewska a Avril Doyle

Zpráva Gyula Hegyi - A6-0107/2009

Dimitar Stoyanov, David Sumberg, Marian Harkin, Hannu Takkula, Nirj Deva, Ewa Tomaszewska, Martin Callanan, Syed Kamall, Jim Allister a Neena Gill

Zpráva Wojciech Roszkowski - A6-0042/2009

Jim Allister

Zpráva Dagmar Roth-Behrendt - A6-0484/2008

Kathy Sinnott a Neena Gill

Zpráva Daciana Octavia Sârbu - A6-0076/2009

Kathy Sinnott

Zpráva Zsolt László Becsey - A6-0121/2009

Avril Doyle

Zpráva Cristiana Muscardini - A6-0054/2009

Marian Harkin, Eleonora Lo Curto a Kathy Sinnott

Zpráva Vasco Graça Moura - A6-0092/2009

Milan Gaľa, Michl Ebner, Hannu Takkula, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Mario Borghezio, Eleonora Lo Curto a Avril Doyle

Zpráva Lambert van Nistelrooij - A6-0083/2009

Michl Ebner, Rumiana Jeleva, Marusya Ivanova Lyubcheva a Marian Harkin

Zpráva Miroslav Mikolášik - A6-0108/2009

Marian Harkin

Zpráva Zsolt László Becsey - A6-0041/2009

Zuzana Roithová, Marian Harkin a Syed Kamall


6. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Poul Nyrup Rasmussen oznámil, že chtěl hlasovat pro zprávy zařazené podle článku 131 jednacího řádu.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:35, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

7. Příprava schůzky na nejvyšší úrovni G20 dne 2. dubna 2009 (rozprava)

Příprava schůzky na nejvyšší úrovni G20 dne 2. dubna 2009 za účasti Gordona Browna, premiéra Spojeného království, člena Evropské rady

Předseda učinil prohlášení, kterým uvedl rozpravu o přípravě schůzky na nejvyšší úrovni G20.

Vystoupil Gordon Brown (premiér Spojeného království).

Vystoupil José Manuel Barroso (předseda Komise).

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Brian Crowley za skupinu UEN, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu IND/DEM, a Daniel Hannan nezařazený.

Vystoupil Gordon Brown.

Předseda poděkoval Gordonu Brownovi za účast na zasedání Evropského parlamentu a popřál mu mnoho úspěchů při přípravě a hodnocení schůzky na nejvyšší úrovni G20.

Rozprava byla uzavřena.


PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

8. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Marian Harkin informovala předsednictvo, že byla přítomna na zasedání, její jméno však nebylo uvedeno na prezenční listině.

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


9. Výroční zprávy EIB a EBRD za rok 2007 – Poskytnutí záruky Společenství Evropské investiční bance ***I (rozprava)

Zpráva o výročních zprávách Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj za rok 2007 [2008/2155(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gay Mitchell (A6-0135/2009)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí záruky Společenství za případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství [KOM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Esko Seppänen (A6-0109/2009)

Esko Seppänen a Gay Mitchell uvedli zprávy.

Vystoupil Joaquín Almunia (člen Komise).

Vystoupili: Gabriele Stauner (navrhovatelka výboru CONT), Zsolt László Becsey za skupinu PPE-DE, Udo Bullmann za skupinu PSE, Wolf Klinz za skupinu ALDE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Konstantinos Droutsas za skupinu GUE/NGL, John Whittaker za skupinu IND/DEM, Laima Liucija Andrikienė, Paulo Casaca a Margarita Starkevičiūtė.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Jean-Pierre Audy a Czesław Adam Siekierski.

Vystoupil Thomas Mirow (prezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj).

PŘEDSEDNICTVÍ: Adam BIELAN
místopředseda

Vystoupili: Philippe Maystadt (prezident EIB), Joaquín Almunia, Gay Mitchell a Esko Seppänen.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 3.19 zápisu ze dne 25.03.2009 a bod 3.2 zápisu ze dne 25.03.2009.


10. Řídící nástroj přidělování rozpočtových prostředků – Přezkum finančního rámce na období 2007–2013 v polovině období (rozprava)

Zpráva o metodě ABB-ABM jako řídícím nástroji přidělování rozpočtových prostředků [2008/2053(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

Zpráva o přezkumu finančního rámce na období 2007–2013 v polovině období [2008/2055(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A6-0110/2009) /

Kyösti Virrankoski a Reimer Böge uvedli zprávy.

Vystoupila Dalia Grybauskaitė (členka Komise).

Vystoupili: Michael Gahler (navrhovatel výboru AFET), Herbert Bösch (navrhovatel výboru CONT), Paul Rübig (navrhovatel výboru ITRE), Rumiana Jeleva (navrhovatelka výboru REGI), Esther De Lange (navrhovatelka výboru AGRI), Ingeborg Gräßle za skupinu PPE-DE, Gary Titley za skupinu PSE, Silvana Koch-Mehrin za skupinu ALDE, Wiesław Stefan Kuc za skupinu UEN, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Catherine Guy-Quint a Margaritis Schinas.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda

Vystoupil Costas Botopoulos.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Alexandru Nazare.

Vystoupili: Kyösti Virrankoski a Reimer Böge.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 3.7 zápisu ze dne 25.03.2009.


11. Budoucnost automobilového průmyslu (rozprava)

Prohlášení Komise: Budoucnost automobilového průmyslu

Günter Verheugen (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Werner Langen za skupinu PPE-DE, Robert Goebbels za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, Antonio Mussa za skupinu UEN, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Sergej Kozlík nezařazený, Amalia Sartori, Hannes Swoboda, Gianluca Susta, Mario Borghezio, Ilda Figueiredo, Carl Lang, Gunnar Hökmark, Monica Giuntini, Lena Ek, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Matthias Groote, Mia De Vits a Richard Howitt.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupil Antolín Sánchez Presedo.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Nicodim Bulzesc, Inés Ayala Sender, Reinhard Rack, Zuzana Roithová a Alojz Peterle.

Vystoupil Günter Verheugen.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Mario Borghezio a Antonio Mussa za skupinu UEN o budoucnosti automobilového průmyslu (B6-0152/2009),

- Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori a Ivo Belet za skupinu PPE-DE o budoucnosti automobilového průmyslu (B6-0153/2009),

- Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE o budoucnosti automobilového průmyslu (B6-0154/2009),

- Martin Schulz a Robert Goebbels za skupinu PSE o budoucnosti automobilového průmyslu (B6-0155/2009),

- Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE o budoucnosti automobilového průmyslu v Evropě (B6-0156/2009).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 3.20 zápisu ze dne 25.03.2009.


12. Výkonnost a životaschopnost evropského leteckého systému ***I – Letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cílem zvýšit výkonnost a životaschopnost evropského leteckého systému [KOM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, řízení letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice Rady 2006/23/ES [KOM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

Marian-Jean Marinescu uvedl zprávy.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Teresa Riera Madurell (navrhovatelka výboru ITRE), Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Ulrich Stockmann za skupinu PSE, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Michael Henry Nattrass za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli nezařazený, Reinhard Rack, Jörg Leichtfried a Robert Evans.

Vystoupili: Antonio Tajani a Marian-Jean Marinescu.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 3.3 zápisu ze dne 25.03.2009 a bod 3.4 zápisu ze dne 25.03.2009.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 20:00, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

13. Složení Parlamentu

Příslušné lotyšské orgány oznámily jmenování Lieny Liepiņy, kterou je nahrazen Valdis Dombrovskis, poslankyní Parlamentu s účinností od 19. března 2009.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Liene Liepiņa v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.


14. Interoperabilita nabíječek baterií mobilních telefonů (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0057/2009), kterou pokládá Marco Cappato za skupinu ALDE Komisi: Interoperabilita nabíječek mobilních telefonů (B6-0225/2009)

Marco Cappato rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Günter Verheugen (místopředseda Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Paul Rübig za skupinu PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău za skupinu PSE, a Toine Manders za skupinu ALDE.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Paul Rübig.

Vystoupil Günter Verheugen.

Rozprava byla uzavřena.


15. Společná konzulární instrukce: biometrické prvky a žádosti o víza ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení Společný postoj Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Společná konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady v souvislosti se začleněním biometrických prvků, včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracování žádostí o víza [05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sarah Ludford (A6-0143/2009)

Sarah Ludford uvedla doporučení pro druhé čtení.

Vystoupila Androulla Vassiliou (členka Komise).

Vystoupili: Ewa Klamt za skupinu PPE-DE, Roselyne Lefrançois za skupinu PSE, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, Carlos Coelho, Corina Creţu, Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău a Dushana Zdravkova.

Vystoupily: Androulla Vassiliou a Sarah Ludford.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 3.1 zápisu ze dne 25.03.2009.


16. Nové potraviny ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX [společný postup] [KOM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

Kartika Tamara Liotard uvedla zprávu.

Vystoupila Androulla Vassiliou (členka Komise).

Vystoupili: Zuzana Roithová (navrhovatelka výboru IMCO), Philip Bushill-Matthews za skupinu PPE-DE, Åsa Westlund za skupinu PSE, Magor Imre Csibi za skupinu ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Mojca Drčar Murko, Satu Hassi a Avril Doyle.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Czesław Adam Siekierski.

Vystoupily: Androulla Vassiliou a Kartika Tamara Liotard.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 3.5 zápisu ze dne 25.03.2009.


17. Látky poškozující ozonovou vrstvu (přepracované znění) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (přepracované znění) [KOM(2008)0505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Johannes Blokland (A6-0045/2009)

Johannes Blokland uvedl zprávu.

Vystoupil Stavros Dimas (člen Komise).

Vystoupili: Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE, Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, a Avril Doyle.

Vystoupili: Stavros Dimas a Johannes Blokland.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 3.6 zápisu ze dne 25.03.2009.


18. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 423.617/OJME).


19. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:00.

Klaus Welle

Mario Mauro

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí