Indeks 
Protokol
PDF 212kWORD 141k
Tirsdag den 24. marts 2009 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Den fremtidige reform af samhørighedspolitikken - Bedste praksis på det regionalpolitiske område og hindringer for anvendelsen af strukturfondene - Den bymæssige dimension i samhørighedspolitikken i den nye programmeringsperiode - Komplementaritet og samordning af samhørighedspolitikken med foranstaltninger til udvikling af landdistrikter - Nationale samhørighedsstrategier og de operationelle programmer - Mikrokreditter til fremme af vækst og beskæftigelse - (forhandling)
 4.Afstemningstid
  
4.1.Aftale EF/Nepal om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.2.Landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.3.Fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.4.Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.5.EU's prioriteringer for FN's Generalforsamlings 64. samling (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.6.Et år efter Lissabon: Udviklingen i partnerskabet mellem Afrika og EU (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.7.Kontrakter om millenniumudviklingsmål (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.8.Kunstneruddannelser i EU (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.9.Aktiv dialog med borgerne om EU (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.10.Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2008 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.11.Bedste praksis på det regionalpolitiske område og hindringer for anvendelsen af strukturfondene (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.12.Komplementaritet og samordning af samhørighedspolitikken med foranstaltninger til udvikling af landdistrikter (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.13.Kosmetiske midler (omarbejdning) ***I (afstemning)
  
4.14.Markedsføring af biocidholdige produkter ***I (afstemning)
  
4.15.Punktafgiftsstruktur og -satser for forarbejdet tobak * (afstemning)
  
4.16.Bekæmpelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder i EU (afstemning)
  
4.17.Flersprogethed (afstemning)
  
4.18.Den fremtidige reform af samhørighedspolitikken (afstemning)
  
4.19.Den bymæssige dimension i samhørighedspolitikken i den nye programmeringsperiode (afstemning)
  
4.20.Nationale samhørighedsstrategier og de operationelle programmer (afstemning)
  
4.21.Mikrokreditter til fremme af vækst og beskæftigelse (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Forberedelse af G20-topmødet den 2. april 2009 (forhandling)
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.EIB's og EBRD's årsberetninger for 2007 - Fællesskabsgaranti til EIB ***I (forhandling)
 10.Forvaltningsinstrument for tildeling af budgetmidler - Midtvejsrevision af den finansielle ramme for 2007-2013 (forhandling)
 11.Bilindustriens fremtid (forhandling)
 12.Det europæiske luftfartssystems præstationer og bæredygtighed ***I - Flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester ***I (forhandling)
 13.Parlamentets sammensætning
 14.Interoperabilitet for mobiltelefonopladere (forhandling)
 15.Fælles konsulære instrukser: Biometriske identifikatorer og visumansøgninger ***II (forhandling)
 16.Nye fødevarer ***I (forhandling)
 17.Stoffer, der nedbryder ozonlaget (omarbejdning) ***I (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Mechtild ROTHE
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde fra Rådet og Kommissionen modtaget:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 562/2006, hvad angår fri bevægelighed for indehavere af visum til længerevarende ophold (KOM(2009)0091 - C6-0076/2009 - 2009/0028(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 95/93 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (KOM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 03/2009 - Sektion III - Kommissionen (N6-0006/2009 - C6-0098/2009 - 2009/2023(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 07/2009 - Sektion III - Kommissionen (N6-0007/2009 - C6-0099/2009 - 2009/2024(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC04/2009 - Sektion III - Kommissionen (N6-0008/2009 - C6-0100/2009 - 2009/2025(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om, hvilken lov der finder anvendelse på underholdspligt (KOM(2009)0081 - C6-0101/2009 - 2009/0023(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af vilde fugle (kodificeret udgave) (KOM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI


3. Den fremtidige reform af samhørighedspolitikken - Bedste praksis på det regionalpolitiske område og hindringer for anvendelsen af strukturfondene - Den bymæssige dimension i samhørighedspolitikken i den nye programmeringsperiode - Komplementaritet og samordning af samhørighedspolitikken med foranstaltninger til udvikling af landdistrikter - Nationale samhørighedsstrategier og de operationelle programmer - Mikrokreditter til fremme af vækst og beskæftigelse - (forhandling)

Betænkning: Grønbog om territorial samhørighed og status i debatten om den fremtidige reform af samhørighedspolitikken [2008/2174(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

Betænkning: Bedste praksis på det regionalpolitiske område og hindringer for anvendelsen af strukturfondene [2008/2061(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

Betænkning: Den bymæssige dimension i samhørighedspolitikken i den nye programmeringsperiode [2008/2130(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

Betænkning: Komplementaritet og samordning af samhørighedspolitikken med foranstaltninger til udvikling af landdistrikter [2008/2100(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

Betænkning: Gennemførelsen af strukturfondsforordningen 2007: resultaterne af forhandlingerne om de nationale samhørighedsstrategier og de operationelle programmer [2008/2183(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

Betænkning: Henstillinger til Kommissionen om et europæisk initiativ til udbredelse af mikrokreditter for at fremme væksten og beskæftigelsen [2008/2122(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik og Zsolt László Becsey forelagde deres betænkninger.

Danuta Hübner (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Gary Titley (ordfører for udtalelse fra BUDG), Nathalie Griesbeck (ordfører for udtalelse fra BUDG), Atanas Paparizov (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Neena Gill (ordfører for udtalelse fra JURI), Zita Pleštinská (ordfører for udtalelse fra FEMM), Emmanouil Angelakas for PPE-DE-Gruppen, Iratxe García Pérez for PSE-Gruppen, Grażyna Staniszewska for ALDE-Gruppen, Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen, Elisabeth Schroedter for erts/ALE-Gruppen, Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen, Peter Baco, løsgænger, James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Evgeni Kirilov, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec og Mariela Velichkova Baeva.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

Talere: Margie Sudre, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău og Eoin Ryan.

°
° ° °

Formanden bød velkommen til en delegation af unge mennesker, der repræsenterede det europæiske FLARE-program til bekæmpelse af organiseret kriminalitet.

°
° ° °

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Erna Hennicot-Schoepges.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská og Sérgio Marques.

Formanden henviste til de gældende regler for catch-the-eye-proceduren.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari og Czesław Adam Siekierski.

Talere: Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey og Lambert van Nistelrooij.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.18 i protokollen af 24.03.2009, punkt 4.11 i protokollen af 24.03.2009, punkt 4.19 i protokollen af 24.03.2009, punkt 4.12 i protokollen af 24.03.2009, punkt 4.20 i protokollen af 24.03.2009 og punkt 4.21 i protokollen af 24.03.2009.

(Mødet udsat kl. 11.50 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.05)


FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

4. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


4.1. Aftale EF/Nepal om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Nepals regering om visse aspekter af lufttrafik [KOM(2008)0041 - C6-0041/2009 - 2008/0017(CNS)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Paolo Costa (A6-0071/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0146)


4.2. Landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse dele af og specifikationer for landbrugs- og skovbrugstraktorer (kodificeret udgave) [KOM(2008)0690 - C6-0414/2008 - 2008/0213(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0130/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0147)


4.3. Fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (kodificeret udgave) [KOM(2008)0842 - C6-0019/2009 - 2008/0235(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0129/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0148)


4.4. Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Henstilling med henblik på Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information [13411/2008 - C6-0351/2008 - 2008/0807(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sirpa Pietikäinen (A6-0119/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

HENSTILLING FRA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0149)


4.5. EU's prioriteringer for FN's Generalforsamlings 64. samling (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om Den Europæiske Unions prioriteringer for FN's Generalforsamlings 64. samling [2009/2000(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0132/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL HENSTILLING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0150)


4.6. Et år efter Lissabon: Udviklingen i partnerskabet mellem Afrika og EU (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Et år efter Lissabon: Udviklingen i partnerskabet mellem Afrika og EU [2008/2318(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Maria Martens (A6-0079/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0151)


4.7. Kontrakter om millenniumudviklingsmål (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Kontrakter om millenniumudviklingsmål [2008/2128(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Alain Hutchinson (A6-0085/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0152)


4.8. Kunstneruddannelser i EU (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Kunstneruddannelser i EU [2008/2226(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Maria Badia i Cutchet (A6-0093/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0153)


4.9. Aktiv dialog med borgerne om EU (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Aktiv dialog med borgerne om EU [2008/2224(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Gyula Hegyi (A6-0107/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Gyula Hegyi (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 131, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0154)


4.10. Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2008 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2008 [2008/2303(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Thierry Cornillet (A6-0081/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0155)


4.11. Bedste praksis på det regionalpolitiske område og hindringer for anvendelsen af strukturfondene (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Bedste praksis på det regionalpolitiske område og hindringer for anvendelsen af strukturfondene [2008/2061(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0156)


4.12. Komplementaritet og samordning af samhørighedspolitikken med foranstaltninger til udvikling af landdistrikter (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Komplementaritet og samordning af samhørighedspolitikken med foranstaltninger til udvikling af landdistrikter [2008/2100(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0157)


4.13. Kosmetiske midler (omarbejdning) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kosmetiske midler (omarbejdning) [KOM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0158)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0158)


4.14. Markedsføring af biocidholdige produkter ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter for så vidt angår forlængelse af visse tidsfrister [KOM(2008)0618 - C6-0346/2008 - 2008/0188(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Daciana Octavia Sârbu (A6-0076/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0159)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0159)


4.15. Punktafgiftsstruktur og -satser for forarbejdet tobak * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/79/EØF, direktiv 92/80/EØF og direktiv 95/59/EF for så vidt angår punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak [KOM(2008)0459 - C6-0311/2008 - 2008/0150(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Zsolt László Becsey (A6-0121/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0160)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0160)

Talere:

Zsolt László Becsey (ordfører) havde taget ordet inden afstemningen.


4.16. Bekæmpelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder i EU (afstemning)

Betænkning: Bekæmpelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder i EU [2008/2071(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Cristiana Muscardini (A6-0054/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ALDE-Gruppen, PPE-DE-Gruppen, UEN-Gruppen)

Vedtaget (P6_TA(2008)0161)

Talere:

Lissy Gröner for PSE-Gruppen havde givet supplerende oplysninger om punkt G.


4.17. Flersprogethed (afstemning)

Betænkning: Flersprogethed: et aktiv for Europa og en fælles forpligtelse [2008/2225(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Vasco Graça Moura (A6-0092/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af PSE-Gruppen, ALDE-Gruppen og Verts/ALE-Gruppen)

Vedtaget (P6_TA(2008)0162)

Talere:

Vasco Graça Moura (ordfører), om det alternative beslutningsforslag, Ignasi Guardans Cambó, for at give tekniske oplysninger i denne forbindelse, og Cristiana Muscardini, om forretningsordenens bestemmelser om alternative beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 151, stk. 4).


4.18. Den fremtidige reform af samhørighedspolitikken (afstemning)

Betænkning: Grønbog om territorial samhørighed og status i debatten om den fremtidige reform af samhørighedspolitikken [2008/2174(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0163)


4.19. Den bymæssige dimension i samhørighedspolitikken i den nye programmeringsperiode (afstemning)

Betænkning: Den bymæssige dimension i samhørighedspolitikken i den nye programmeringsperiode [2008/2130(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0164)


4.20. Nationale samhørighedsstrategier og de operationelle programmer (afstemning)

Betænkning: Gennemførelsen af strukturfondsforordningen 2007: resultaterne af forhandlingerne om de nationale samhørighedsstrategier og de operationelle programmer [2008/2183(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0165)


4.21. Mikrokreditter til fremme af vækst og beskæftigelse (afstemning)

Betænkning: Henstillinger til Kommissionen om et europæisk initiativ til udbredelse af mikrokreditter for at fremme væksten og beskæftigelsen [2008/2122(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0166)


5. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Maria Martens - A6-0079/2009

David Sumberg, Nirj Deva, Syed Kamall, Philip Claeys, Czesław Adam Siekierski, Gay Mitchell og Richard Corbett

Betænkning: Alexander Graf Lambsdorff - A6-0132/2009

Charles Tannock

Betænkning: Alain Hutchinson - A6-0085/2009

Zuzana Roithová og Nirj Deva

Betænkning: Maria Badia i Cutchet - A6-0093/2009

David Sumberg, Hannu Takkula, Ewa Tomaszewska og Avril Doyle

Betænkning: Gyula Hegyi - A6-0107/2009

Dimitar Stoyanov, David Sumberg, Marian Harkin, Hannu Takkula, Nirj Deva, Ewa Tomaszewska, Martin Callanan, Syed Kamall, Jim Allister og Neena Gill

Betænkning: Wojciech Roszkowski - A6-0042/2009

Jim Allister

Betænkning: Dagmar Roth-Behrendt - A6-0484/2008

Kathy Sinnott og Neena Gill

Betænkning: Daciana Octavia Sârbu - A6-0076/2009

Kathy Sinnott

Betænkning: Zsolt László Becsey - A6-0121/2009

Avril Doyle

Betænkning: Cristiana Muscardini - A6-0054/2009

Marian Harkin, Eleonora Lo Curto og Kathy Sinnott

Betænkning: Vasco Graça Moura - A6-0092/2009

Milan Gaľa, Michl Ebner, Hannu Takkula, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Mario Borghezio, Eleonora Lo Curto og Avril Doyle

Betænkning: Lambert van Nistelrooij - A6-0083/2009

Michl Ebner, Rumiana Jeleva, Marusya Ivanova Lyubcheva og Marian Harkin

Betænkning: Miroslav Mikolášik - A6-0108/2009

Marian Harkin

Betænkning: Zsolt László Becsey - A6-0041/2009

Zuzana Roithová, Marian Harkin og Syed Kamall


6. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Poul Nyrup Rasmussen havde meddelt, at han havde ønsket at stemme for de betænkninger, der blev behandlet i henhold til forretningsordenens artikel 131.


(Mødet udsat kl. 13.35 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

7. Forberedelse af G20-topmødet den 2. april 2009 (forhandling)

Forberedelse af G20-topmødet den 2. april 2009 med deltagelse af Gordon Brown, Det Forenede Kongeriges premierminister, medlem af Det Europæiske Råd

Formanden fremsatte en erklæring som indledning til forhandlingen om forberedelse af G20-topmødet.

Gordon Brown (Det Forenede Kongeriges premierminister) tog ordet.

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) tog ordet.

Talere: Joseph Daul for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for IND/DEM-Gruppen og Daniel Hannan, løsgænger.

Gordon Brown tog ordet.

Formanden takkede Gordon Brown for hans tilstedeværelse i Europa-Parlamentet og ønskede ham held og lykke med forberedelserne til G20-topmødet og resultaterne heraf.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

8. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Marian Harkin havde meddelt, at hun havde været til stede på mødet dagen før, men at hendes navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


9. EIB's og EBRD's årsberetninger for 2007 - Fællesskabsgaranti til EIB ***I (forhandling)

Betænkning: Årsberetningerne for 2007 fra Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling [2008/2155(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Gay Mitchell (A6-0135/2009)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Fællesskabet [KOM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Esko Seppänen (A6-0109/2009)

Esko Seppänen og Gay Mitchell forelagde deres betænkninger.

Joaquín Almunia (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Gabriele Stauner (ordfører for udtalelse fra CONT), Zsolt László Becsey for PPE-DE-Gruppen, Udo Bullmann for PSE-Gruppen, Wolf Klinz for ALDE-Gruppen, Sepp Kusstatscher for Verts/ALE-Gruppen, Konstantinos Droutsas for GUE/NGL-Gruppen, John Whittaker for IND/DEM-Gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Paulo Casaca og Margarita Starkevičiūtė.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jean-Pierre Audy og Czesław Adam Siekierski.

Thomas Mirow (formand for Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling) tog ordet.

FORSÆDE: Adam BIELAN
næstformand

Talere: Philippe Maystadt (formand for Den Europæiske Investeringsbank), Joaquín Almunia, Gay Mitchell og Esko Seppänen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.19 i protokollen af 25.03.2009 og punkt 3.2 i protokollen af 25.03.2009.


10. Forvaltningsinstrument for tildeling af budgetmidler - Midtvejsrevision af den finansielle ramme for 2007-2013 (forhandling)

Betænkning: ABB-ABM-metoden som forvaltningsinstrument for tildeling af budgetmidler [2008/2053(INI)] - Budgetudvalget. Ordfører: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

Betænkning: Midtvejsrevision af den finansielle ramme for 2007-2013 [2008/2055(INI)] - Budgetudvalget. Ordfører: Reimer Böge (A6-0110/2009)

Kyösti Virrankoski og Reimer Böge forelagde deres betænkninger.

Dalia Grybauskaitė (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Michael Gahler (ordfører for udtalelse fra AFET), Herbert Bösch (ordfører for udtalelse fra CONT), Paul Rübig (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Rumiana Jeleva (ordfører for udtalelse fra REGI), Esther De Lange (ordfører for udtalelse fra AGRI), Ingeborg Gräßle for PPE-DE-Gruppen, Gary Titley for PSE-Gruppen, Silvana Koch-Mehrin for ALDE-Gruppen, Wiesław Stefan Kuc for UEN-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Catherine Guy-Quint og Margaritis Schinas.

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

Costas Botopoulos tog ordet.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Alexandru Nazare.

Talere: Kyösti Virrankoski og Reimer Böge.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.7 i protokollen af 25.03.2009.


11. Bilindustriens fremtid (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Bilindustriens fremtid

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Werner Langen for PPE-DE-Gruppen, Robert Goebbels for PSE-Gruppen, Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen, Antonio Mussa for UEN-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Roberto Musacchio for GUE/NGL-Gruppen, Sergej Kozlík, løsgænger, Amalia Sartori, Hannes Swoboda, Gianluca Susta, Mario Borghezio, Ilda Figueiredo, Carl Lang, Gunnar Hökmark, Monica Giuntini, Lena Ek, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Matthias Groote, Mia De Vits og Richard Howitt.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Antolín Sánchez Presedo tog ordet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicodim Bulzesc, Inés Ayala Sender, Reinhard Rack, Zuzana Roithová og Alojz Peterle.

Günter Verheugen tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Mario Borghezio og Antonio Mussa for UEN-Gruppen om fremtiden for automobilindustrien (B6-0152/2009)

- Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori og Ivo Belet for PPE-DE-Gruppen om fremtiden for automobilindustrien (B6-0153/2009)

- Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen om fremtiden for automobilindustrien (B6-0154/2009)

- Martin Schulz og Robert Goebbels for PSE-Gruppen om fremtiden for automobilindustrien (B6-0155/2009)

- Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen om fremtiden for automobilindustrien i Europa (B6-0156/2009).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.20 i protokollen af 25.03.2009.


12. Det europæiske luftfartssystems præstationer og bæredygtighed ***I - Flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 for at forbedre det europæiske luftfartssystems præstationer og bæredygtighed [KOM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester, og om ophævelse af Rådets direktiv 2006/23/EF [KOM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

Marian-Jean Marinescu forelagde sine betænkninger.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Teresa Riera Madurell (ordfører for udtalelse fra ITRE), Georg Jarzembowski for PPE-DE-Gruppen, Ulrich Stockmann for PSE-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Roberts Zīle for UEN-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Michael Henry Nattrass for IND/DEM-Gruppen, Luca Romagnoli, løsgænger, Reinhard Rack, Jörg Leichtfried og Robert Evans.

Talere: Antonio Tajani og Marian-Jean Marinescu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.3 i protokollen af 25.03.2009 og punkt 3.4 i protokollen af 25.03.2009.


(Mødet udsat kl. 20.00 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Martine ROURE
næstformand

13. Parlamentets sammensætning

De kompetente lettiske myndigheder havde meddelt, at Liene Liepiņa var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Valdis Dombrovskis med virkning fra den 19. marts 2009.

Liene Liepiņa deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


14. Interoperabilitet for mobiltelefonopladere (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0057/2009) af Marco Cappato for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Manglende interoperabilitet for mobiltelefonopladere (B6-0225/2009)

Marco Cappato begrundede den mundtlige forespørgsel.

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Paul Rübig for PPE-DE-Gruppen, Silvia-Adriana Ţicău for PSE-Gruppen og Toine Manders for ALDE-Gruppen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig.

Günter Verheugen tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Fælles konsulære instrukser: Biometriske identifikatorer og visumansøgninger ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af de fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære repræsentationer med hensyn til indførelse af biometriske identifikatorer, herunder bestemmelser om organisering af modtagelsen og behandlingen af visumansøgninger [05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sarah Ludford (A6-0143/2009)

Sarah Ludford forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Ewa Klamt for PPE-DE-Gruppen, Roselyne Lefrançois for PSE-Gruppen, Tatjana Ždanoka for Verts/ALE-Gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for IND/DEM-Gruppen, Carlos Coelho, Corina Creţu, Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău og Dushana Zdravkova.

Talere: Androulla Vassiliou og Sarah Ludford.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.1 i protokollen af 25.03.2009.


16. Nye fødevarer ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer og om ændring af forordning (EF) nr. .../.... (fælles procedure) [KOM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

Kartika Tamara Liotard forelagde sin betænkning.

Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Zuzana Roithová (ordfører for udtalelse fra IMCO), Philip Bushill-Matthews for PPE-DE-Gruppen, Åsa Westlund for PSE-Gruppen, Magor Imre Csibi for ALDE-Gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański for UEN-Gruppen, Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Mojca Drčar Murko, Satu Hassi og Avril Doyle.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Czesław Adam Siekierski.

Talere: Androulla Vassiliou og Kartika Tamara Liotard.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.5 i protokollen af 25.03.2009.


17. Stoffer, der nedbryder ozonlaget (omarbejdning) ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget (omarbejdning) [KOM(2008)0505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Johannes Blokland (A6-0045/2009)

Johannes Blokland forelagde sin betænkning.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen, Leopold Józef Rutowicz for UEN-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen og Avril Doyle.

Talere: Stavros Dimas og Johannes Blokland.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.6 i protokollen af 25.03.2009.


18. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 423.617/OJME).


19. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.00.

Klaus Welle

Mario Mauro

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik