Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 213kWORD 144k
Tiistai 24. maaliskuuta 2009 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Alueellista koheesiota koskeva vihreä kirja ja koheesiopolitiikan tulevaa uudistusta koskevan keskustelun tila - Aluepolitiikan parhaat käytännöt ja rakennerahastojen käytön esteet - Koheesiopolitiikan kaupunkiulottuvuus uudella ohjelmakaudella - Koheesiopolitiikan täydentävyys ja sen yhteensovittaminen maaseudun kehitystoimien kanssa - Rakennerahastoasetuksen täytäntöönpano vuosina 2007–2013: kansallisia koheesiostrategioita ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tulokset - Mikroluottojen kehittämistä kasvun ja työllisyyden tukemiseksi koskeva eurooppalainen aloite - (keskustelu)
 4.Äänestykset
  
4.1.EY:n ja Nepalin sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.2.Pyörillä varustetut maatalous- ja metsätraktorit (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.3.Yhteisön tullittomuusjärjestelmä (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.4.Euroopan keskuspankin valtuudet kerätä tilastotietoja * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.5.Euroopan unionin painopisteet YK:n yleiskokouksen 64. istuntoa varten (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.6.Afrikan ja EU:n kumppanuus vuosi Lissabonin jälkeen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.7.Vuosituhattavoitteita koskevat sopimukset (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.8.Taidealan koulutus Euroopan unionissa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.9.Aktiivinen EU-asioita käsittelevä vuoropuhelu kansalaisten kanssa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.10.AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2008 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.11.Aluepolitiikan parhaat käytännöt ja rakennerahastojen käytön esteet (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.12.Koheesiopolitiikan täydentävyys ja sen yhteensovittaminen maaseudun kehitystoimien kanssa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.13.Kosmeettiset valmisteet (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)
  
4.14.Biosidituotteiden markkinoille saattaminen ***I (äänestys)
  
4.15.Valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenne ja valmisteverokannat * (äänestys)
  
4.16.EU:ssa harjoitetun naisten sukupuolielinten silpomisen torjunta (äänestys)
  
4.17.Monikielisyys: Euroopan voimavara ja samalla myös yhteinen sitoumus (äänestys)
  
4.18.Alueellista koheesiota koskeva vihreä kirja ja koheesiopolitiikan tulevaa uudistusta koskevan keskustelun tila (äänestys)
  
4.19.Koheesiopolitiikan kaupunkiulottuvuus uudella ohjelmakaudella (äänestys)
  
4.20.Rakennerahastoasetuksen täytäntöönpano vuosina 2007–2013: kansallisia koheesiostrategioita ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tulokset (äänestys)
  
4.21.Mikroluottojen kehittämistä kasvun ja työllisyyden tukemiseksi koskeva eurooppalainen aloite (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.2. huhtikuuta järjestettävän G-20:n huippukokouksen valmistelu (keskustelu)
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.EIP:n ja EBRD:n vuosikertomukset 2007 - Yhteisön takuu EIP:lle ***I (keskustelu)
 10.Toimintoperusteinen budjetointi ja toimintojohtaminen talousarviomäärärahojen kohdentamisen hallintavälineenä - Vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen väliarviointi (keskustelu)
 11.Autoteollisuuden tulevaisuus (keskustelu)
 12.Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantaminen ***I - Lentopaikat, ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut ***I (keskustelu)
 13.Parlamentin kokoonpano
 14.Matkapuhelinten latureiden yhteentoimivuus (keskustelu)
 15.Yhteinen konsuliohjeisto: biometriset tunnisteet ja viisumihakemukset ***II (keskustelu)
 16.Uuselintarvikkeet ***I (keskustelu)
 17.Otsonikerrosta heikentävät aineet (uudelleenlaatiminen) ***I (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Mechtild ROTHE

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta sellaisten henkilöiden liikkumisen osalta, joilla on pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitettu viisumi (KOM(2009)0091 - C6-0076/2009 - 2009/0028(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta (KOM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Määrärahasiirtoesitys DEC 03/2009 - Pääluokka III - Komissio (N6-0006/2009 - C6-0098/2009 - 2009/2023(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 07/2009 - Pääluokka III - Komissio (N6-0007/2009 - C6-0099/2009 - 2009/2024(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC04/2009 - Pääluokka III – Komissio (N6-0008/2009 - C6-0100/2009 - 2009/2025(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön toimesta (KOM(2009)0081 - C6-0101/2009 - 2009/0023(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luonnonvaraisten lintujen suojelusta (kodifioitu toisinto) (KOM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI


3. Alueellista koheesiota koskeva vihreä kirja ja koheesiopolitiikan tulevaa uudistusta koskevan keskustelun tila - Aluepolitiikan parhaat käytännöt ja rakennerahastojen käytön esteet - Koheesiopolitiikan kaupunkiulottuvuus uudella ohjelmakaudella - Koheesiopolitiikan täydentävyys ja sen yhteensovittaminen maaseudun kehitystoimien kanssa - Rakennerahastoasetuksen täytäntöönpano vuosina 2007–2013: kansallisia koheesiostrategioita ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tulokset - Mikroluottojen kehittämistä kasvun ja työllisyyden tukemiseksi koskeva eurooppalainen aloite - (keskustelu)

Mietintö: Alueellista koheesiota koskeva vihreä kirja ja koheesiopolitiikan tulevaa uudistusta koskevan keskustelun tila [2008/2174(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

Mietintö: Aluepolitiikan parhaat käytännöt ja rakennerahastojen käytön esteet [2008/2061(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

Mietintö: Koheesiopolitiikan kaupunkiulottuvuus uudella ohjelmakaudella [2008/2130(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

Mietintö: Koheesiopolitiikan täydentävyys ja sen yhteensovittaminen maaseudun kehitystoimien kanssa [2008/2100(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

Mietintö: Rakennerahastoasetuksen täytäntöönpano vuosina 2007–2013: kansallisia koheesiostrategioita ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tulokset [2008/2183(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

Mietintö: Suositukset komissiolle mikroluottojen kehittämistä kasvun ja työllisyyden tukemiseksi koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta [2008/2122(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik ja Zsolt László Becsey esittelivät laatimansa mietinnöt.

Danuta Hübner (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Gary Titley (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nathalie Griesbeck (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Atanas Paparizov (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Neena Gill (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Zita Pleštinská (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Emmanouil Angelakas PPE-DE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez PSE-ryhmän puolesta, Grażyna Staniszewska ALDE-ryhmän puolesta, Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Pedro Guerreiro GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Peter Baco, James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Evgeni Kirilov, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec ja Mariela Velichkova Baeva.

Puhetta johti
varapuhemies Luisa MORGANTINI

Puheenvuorot: Margie Sudre, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău ja Eoin Ryan.

°
° ° °

Puhemies toivotti tervetulleeksi järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevaan eurooppalaiseen FLARE-ohjelmaan osallistuvien nuorten valtuuskunnan.

°
° ° °

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erna Hennicot-Schoepges.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská ja Sérgio Marques.

Puhemies muistutti "catch the eye" -menettelyyn sovellettavista määräyksistä.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari ja Czesław Adam Siekierski.

Puheenvuorot: Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey ja Lambert van Nistelrooij.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.3.2009, kohta 4.18, istunnon pöytäkirja 24.3.2009, kohta 4.11, istunnon pöytäkirja 24.3.2009, kohta 4.19, istunnon pöytäkirja 24.3.2009, kohta 4.12, istunnon pöytäkirja 24.3.2009, kohta 4.20 ja istunnon pöytäkirja 24.3.2009, kohta 4.21.

(Istunto keskeytettiin klo 11.50 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.05.)


Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

4. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


4.1. EY:n ja Nepalin sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Nepalin hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä [KOM(2008)0041 - C6-0041/2009 - 2008/0017(CNS)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Paolo Costa (A6-0071/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0146)


4.2. Pyörillä varustetut maatalous- ja metsätraktorit (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista (kodifioitu toisinto) [KOM(2008)0690 - C6-0414/2008 - 2008/0213(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0130/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0147)


4.3. Yhteisön tullittomuusjärjestelmä (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta (kodifioitu toisinto) [KOM(2008)0842 - C6-0019/2009 - 2008/0235(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0129/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0148)


4.4. Euroopan keskuspankin valtuudet kerätä tilastotietoja * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Suositus neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta [13411/2008 - C6-0351/2008 - 2008/0807(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sirpa Pietikäinen (A6-0119/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0149)


4.5. Euroopan unionin painopisteet YK:n yleiskokouksen 64. istuntoa varten (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin painopisteistä YK:n yleiskokouksen 64. istuntoa varten [2009/2000(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0132/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0150)


4.6. Afrikan ja EU:n kumppanuus vuosi Lissabonin jälkeen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Afrikan ja EU:n kumppanuus vuosi Lissabonin jälkeen [2008/2318(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Maria Martens (A6-0079/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0151)


4.7. Vuosituhattavoitteita koskevat sopimukset (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vuosituhattavoitteita koskevat sopimukset [2008/2128(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Alain Hutchinson (A6-0085/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0152)


4.8. Taidealan koulutus Euroopan unionissa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Taidealan koulutus Euroopan unionissa [2008/2226(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Maria Badia i Cutchet (A6-0093/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0153)


4.9. Aktiivinen EU-asioita käsittelevä vuoropuhelu kansalaisten kanssa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Aktiivinen EU-asioita käsittelevä vuoropuhelu kansalaisten kanssa [2008/2224(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Gyula Hegyi (A6-0107/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Gyula Hegyi (esittelijä) käytti työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0154)


4.10. AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2008 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2008 [2008/2303(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Thierry Cornillet (A6-0081/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0155)


4.11. Aluepolitiikan parhaat käytännöt ja rakennerahastojen käytön esteet (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Aluepolitiikan parhaat käytännöt ja rakennerahastojen käytön esteet [2008/2061(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0156)


4.12. Koheesiopolitiikan täydentävyys ja sen yhteensovittaminen maaseudun kehitystoimien kanssa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Koheesiopolitiikan täydentävyys ja sen yhteensovittaminen maaseudun kehitystoimien kanssa [2008/2100(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0157)


4.13. Kosmeettiset valmisteet (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kosmeettisista valmisteista (laaditaan uudelleen) [KOM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0158)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0158)


4.14. Biosidituotteiden markkinoille saattaminen ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun direktiivin 98/8/EY muuttamisesta tiettyjen määräaikojen pidentämisen osalta [KOM(2008)0618 - C6-0346/2008 - 2008/0188(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Daciana Octavia Sârbu (A6-0076/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0159)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0159)


4.15. Valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenne ja valmisteverokannat * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivien 92/79/ETY, 92/80/ETY ja 95/59/EY muuttamisesta valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteen ja valmisteverokantojen osalta [KOM(2008)0459 - C6-0311/2008 - 2008/0150(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Zsolt László Becsey (A6-0121/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0160)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0160)

Puheenvuorot:

Zsolt László Becsey (esittelijä) käytti puheenvuoron ennen äänestystä.


4.16. EU:ssa harjoitetun naisten sukupuolielinten silpomisen torjunta (äänestys)

Mietintö: EU:ssa harjoitetun naisten sukupuolielinten silpomisen torjunta [2008/2071(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Cristiana Muscardini (A6-0054/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ALDE-, PPE-DE- ja UEN-ryhmien jättämä)

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0161)

Puheenvuorot:

Lissy Gröner esitti PSE-ryhmän puolesta täsmennyksiä johdanto-osan G kappaleeseen.


4.17. Monikielisyys: Euroopan voimavara ja samalla myös yhteinen sitoumus (äänestys)

Mietintö: Monikielisyys: Euroopan voimavara ja samalla myös yhteinen sitoumus [2008/2225(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Vasco Graça Moura (A6-0092/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (PSE-, ALDE- ja Verts/ALE-ryhmien jättämä)

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0162)

Puheenvuorot:

Vasco Graça Moura (esittelijä) vaihtoehtoisesta päätöslauselmaesityksestä, Ignasi Guardans Cambó, joka esitti asiaa koskevia teknisiä täsmennyksiä, ja Cristiana Muscardini vaihtoehtoisia päätöslauselmaesityksiä koskevista työjärjestyksen määräyksistä (työjärjestyksen 151 artiklan 4 kohta).


4.18. Alueellista koheesiota koskeva vihreä kirja ja koheesiopolitiikan tulevaa uudistusta koskevan keskustelun tila (äänestys)

Mietintö: Alueellista koheesiota koskeva vihreä kirja ja koheesiopolitiikan tulevaa uudistusta koskevan keskustelun tila [2008/2174(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0163)


4.19. Koheesiopolitiikan kaupunkiulottuvuus uudella ohjelmakaudella (äänestys)

Mietintö: Koheesiopolitiikan kaupunkiulottuvuus uudella ohjelmakaudella [2008/2130(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0164)


4.20. Rakennerahastoasetuksen täytäntöönpano vuosina 2007–2013: kansallisia koheesiostrategioita ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tulokset (äänestys)

Mietintö: Rakennerahastoasetuksen täytäntöönpano vuosina 2007–2013: kansallisia koheesiostrategioita ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tulokset [2008/2183(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0165)


4.21. Mikroluottojen kehittämistä kasvun ja työllisyyden tukemiseksi koskeva eurooppalainen aloite (äänestys)

Mietintö: Suositukset komissiolle mikroluottojen kehittämistä kasvun ja työllisyyden tukemiseksi koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta [2008/2122(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0166)


5. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Maria Martens - A6-0079/2009

David Sumberg, Nirj Deva, Syed Kamall, Philip Claeys, Czesław Adam Siekierski, Gay Mitchell ja Richard Corbett

Mietintö Alexander Graf Lambsdorff - A6-0132/2009

Charles Tannock

Mietintö Alain Hutchinson - A6-0085/2009

Zuzana Roithová ja Nirj Deva

Mietintö Maria Badia i Cutchet - A6-0093/2009

David Sumberg, Hannu Takkula, Ewa Tomaszewska ja Avril Doyle

Mietintö Gyula Hegyi - A6-0107/2009

Dimitar Stoyanov, David Sumberg, Marian Harkin, Hannu Takkula, Nirj Deva, Ewa Tomaszewska, Martin Callanan, Syed Kamall, Jim Allister ja Neena Gill

Mietintö Wojciech Roszkowski - A6-0042/2009

Jim Allister

Mietintö Dagmar Roth-Behrendt - A6-0484/2008

Kathy Sinnott ja Neena Gill

Mietintö Daciana Octavia Sârbu - A6-0076/2009

Kathy Sinnott

Mietintö Zsolt László Becsey - A6-0121/2009

Avril Doyle

Mietintö Cristiana Muscardini - A6-0054/2009

Marian Harkin, Eleonora Lo Curto ja Kathy Sinnott

Mietintö Vasco Graça Moura - A6-0092/2009

Milan Gaľa, Michl Ebner, Hannu Takkula, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Mario Borghezio, Eleonora Lo Curto ja Avril Doyle

Mietintö Lambert van Nistelrooij - A6-0083/2009

Michl Ebner, Rumiana Jeleva, Marusya Ivanova Lyubcheva ja Marian Harkin

Mietintö Miroslav Mikolášik - A6-0108/2009

Marian Harkin

Mietintö Zsolt László Becsey - A6-0041/2009

Zuzana Roithová, Marian Harkin ja Syed Kamall


6. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Poul Nyrup Rasmussen ilmoitti halunneensa äänestää esityslistalle työjärjestyksen 131 artiklan mukaisesti otettujen mietintöjen puolesta.


(Istunto keskeytettiin klo 13.35 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

7. 2. huhtikuuta järjestettävän G-20:n huippukokouksen valmistelu (keskustelu)

2. huhtikuuta järjestettävän G-20:n huippukokouksen valmistelu. Eurooppa-neuvoston jäsen, Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Gordon Brown osallistuu keskusteluun.

Puhemies antoi julkilausuman alustaakseen keskustelun G-20:n huippukokouksen valmistelusta.

Gordon Brown (Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri) käytti puheenvuoron.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage IND/DEM-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Daniel Hannan.

Gordon Brown käytti puheenvuoron.

Puhemies kiitti Gordon Brownia tämän läsnäolosta Euroopan parlamentissa ja toivotti tälle paljon menestystä G-20:n huippukokouksen valmistelussa ja loppuunsaattamisessa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Marian Harkin on ilmoittanut olleensa läsnä, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


9. EIP:n ja EBRD:n vuosikertomukset 2007 - Yhteisön takuu EIP:lle ***I (keskustelu)

Mietintö: Euroopan investointipankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin vuosikertomukset 2007 [2008/2155(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gay Mitchell (A6-0135/2009)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolella toteutettuihin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta [KOM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Esko Seppänen (A6-0109/2009)

Esko Seppänen ja Gay Mitchell esittelivät laatimansa mietinnöt.

Joaquín Almunia (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Gabriele Stauner (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Zsolt László Becsey PPE-DE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann PSE-ryhmän puolesta, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Sepp Kusstatscher Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konstantinos Droutsas GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Whittaker IND/DEM-ryhmän puolesta, Laima Liucija Andrikienė, Paulo Casaca ja Margarita Starkevičiūtė.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jean-Pierre Audy ja Czesław Adam Siekierski.

Thomas Mirow (Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin pääjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Adam BIELAN

Puheenvuorot: Philippe Maystadt (Euroopan investointipankin pääjohtaja), Joaquín Almunia, Gay Mitchell ja Esko Seppänen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.3.2009, kohta 3.19 ja istunnon pöytäkirja 25.3.2009, kohta 3.2.


10. Toimintoperusteinen budjetointi ja toimintojohtaminen talousarviomäärärahojen kohdentamisen hallintavälineenä - Vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen väliarviointi (keskustelu)

Mietintö: Toimintoperusteinen budjetointi ja toimintojohtaminen talousarviomäärärahojen kohdentamisen hallintavälineenä [2008/2053(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

Mietintö: Vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen väliarviointi [2008/2055(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A6-0110/2009)

Kyösti Virrankoski ja Reimer Böge esittelivät laatimansa mietinnöt.

Dalia Grybauskaitė (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Michael Gahler (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Herbert Bösch (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Paul Rübig (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Rumiana Jeleva (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Esther De Lange (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ingeborg Gräßle PPE-DE-ryhmän puolesta, Gary Titley PSE-ryhmän puolesta, Silvana Koch-Mehrin ALDE-ryhmän puolesta, Wiesław Stefan Kuc UEN-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Pedro Guerreiro GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Catherine Guy-Quint ja Margaritis Schinas.

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

Costas Botopoulos käytti puheenvuoron.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alexandru Nazare.

Puheenvuorot: Kyösti Virrankoski ja Reimer Böge.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.3.2009, kohta 3.7.


11. Autoteollisuuden tulevaisuus (keskustelu)

Komission julkilausuma: Autoteollisuuden tulevaisuus

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Werner Langen PPE-DE-ryhmän puolesta, Robert Goebbels PSE-ryhmän puolesta, Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta, Antonio Mussa UEN-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Roberto Musacchio GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sergej Kozlík, Amalia Sartori, Hannes Swoboda, Gianluca Susta, Mario Borghezio, Ilda Figueiredo, Carl Lang, Gunnar Hökmark, Monica Giuntini, Lena Ek, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Matthias Groote, Mia De Vits ja Richard Howitt.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Antolín Sánchez Presedo käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicodim Bulzesc, Inés Ayala Sender, Reinhard Rack, Zuzana Roithová ja Alojz Peterle.

Günter Verheugen käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Mario Borghezio ja Antonio Mussa UEN-ryhmän puolesta autoteollisuuden tulevaisuudesta (B6-0152/2009),

- Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori ja Ivo Belet PPE-DE-ryhmän puolesta autoteollisuuden tulevaisuudesta (B6-0153/2009),

- Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta autoteollisuuden tulevaisuudesta (B6-0154/2009),

- Martin Schulz ja Robert Goebbels PSE-ryhmän puolesta autoteollisuuden tulevaisuudesta (B6-0155/2009),

- Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta autoteollisuuden tulevaisuudesta Euroopassa (B6-0156/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.3.2009, kohta 3.20.


12. Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantaminen ***I - Lentopaikat, ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EY) N:o 549/2004, (EY) N:o 550/2004, (EY) N:o 551/2004 ja (EY) N:o 552/2004 muuttamisesta Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantamiseksi [KOM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta sekä neuvoston direktiivin 2006/23/EY kumoamisesta [KOM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

Marian-Jean Marinescu esitteli laatimansa mietinnöt.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Teresa Riera Madurell (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Ulrich Stockmann PSE-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Roberts Zīle UEN-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Michael Henry Nattrass IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Luca Romagnoli, Reinhard Rack, Jörg Leichtfried ja Robert Evans.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Marian-Jean Marinescu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.3.2009, kohta 3.3 ja istunnon pöytäkirja 25.3.2009, kohta 3.4.


(Istunto keskeytettiin klo 20.00 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Martine ROURE

13. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Latvian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Liene Liepiņa on nimitetty parlamentin jäseneksi Valdis Dombrovskisin tilalle 19. maaliskuuta 2009 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Liene Liepiņa osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, että ei harjoita tehtävää, joka on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa.


14. Matkapuhelinten latureiden yhteentoimivuus (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0057/2009) Marco Cappato ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Matkapuhelinten latureiden yhteentoimivuus (B6-0225/2009)

Marco Cappato esitteli suullisen kysymyksen.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Paul Rübig PPE-DE-ryhmän puolesta, Silvia-Adriana Ţicău PSE-ryhmän puolesta ja Toine Manders ALDE-ryhmän puolesta.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paul Rübig.

Günter Verheugen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Yhteinen konsuliohjeisto: biometriset tunnisteet ja viisumihakemukset ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston muuttamisesta biometristen tunnisteiden käyttöönoton ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestämistä koskevien määräysten osalta [05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sarah Ludford (A6-0143/2009)

Sarah Ludford esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Androulla Vassiliou (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ewa Klamt PPE-DE-ryhmän puolesta, Roselyne Lefrançois PSE-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten IND/DEM-ryhmän puolesta, Carlos Coelho, Corina Creţu, Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău ja Dushana Zdravkova.

Puheenvuorot: Androulla Vassiliou ja Sarah Ludford.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.3.2009, kohta 3.1.


16. Uuselintarvikkeet ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista ja asetuksen (EY) N:o XXX/XXXX/ [yhtenäinen menettely] muuttamisesta [KOM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

Kartika Tamara Liotard esitteli laatimansa mietinnön.

Androulla Vassiliou (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Zuzana Roithová (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Philip Bushill-Matthews PPE-DE-ryhmän puolesta, Åsa Westlund PSE-ryhmän puolesta, Magor Imre Csibi ALDE-ryhmän puolesta, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN-ryhmän puolesta, Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Mojca Drčar Murko, Satu Hassi ja Avril Doyle.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Czesław Adam Siekierski.

Puheenvuorot: Androulla Vassiliou ja Kartika Tamara Liotard.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.3.2009, kohta 3.5.


17. Otsonikerrosta heikentävät aineet (uudelleenlaatiminen) ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista (uudelleenlaadittu) [KOM(2008)0505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Johannes Blokland (A6-0045/2009)

Johannes Blokland esitteli laatimansa mietinnön.

Stavros Dimas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Eija-Riitta Korhola PPE-DE-ryhmän puolesta, Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Avril Doyle.

Puheenvuorot: Stavros Dimas ja Johannes Blokland.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.3.2009, kohta 3.6.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 423.617/OJME).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.00.

Klaus Welle

Mario Mauro

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö