Rodyklė 
Protokolas
PDF 217kWORD 142k
Antradienis, 2009 m. kovo 24 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Žalioji knyga apie teritorinę sanglaudą ir diskusijų apie būsimą sanglaudos politikos reformą eiga. Pažangioji patirtis regioninės politikos srityje ir struktūrinių fondų lėšų naudojimo kliūtys. Miestų aspektas vykdant sanglaudos politiką. Sanglaudos politikos papildymas kaimo plėtros priemonėmis ir suderinimas su jomis. Struktūrinių fondų reglamento įgyvendinimas 2007–2013 m. Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyva augimui ir užimtumui remti (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  
4.1.EB ir Nepalo susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.2.Ratiniai žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.3.Bendrijos atleidimo nuo muitų sistema (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.4.Europos centrinio banko renkama statistinė informacija * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.5.ES prioritetai 64-ojoje Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.6.Vieneri metai po Lisabonos sutarties: Afrikos ir ES partnerystės įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.7.TVT sutartys (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.8.Meno studijos Europos Sąjungoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.9.Aktyvus dialogas su piliečiais Europos klausimu (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.10.AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbas 2008 m. (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.11.Pažangioji patirtis regioninės politikos srityje ir struktūrinių fondų lėšų naudojimo kliūtys (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.12.Sanglaudos politikos papildymas kaimo plėtros priemonėmis ir suderinimas su jomis (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.13.Kosmetikos gaminiai (nauja redakcija) ***I (balsavimas)
  
4.14.Biocidinių produktų pateikimas į rinką ***I (balsavimas)
  
4.15.Apdorotam tabakui taikomų akcizų struktūra ir tarifai * (balsavimas)
  
4.16.Kova su moterų lyties organų žalojimu ES (balsavimas)
  
4.17.Daugiakalbystė – Europos turtas ir bendras rūpestis (balsavimas)
  
4.18.Žalioji knyga apie teritorinę sanglaudą ir diskusijų apie būsimą sanglaudos politikos reformą eiga (balsavimas)
  
4.19.Miestų aspektas vykdant sanglaudos politiką (balsavimas)
  
4.20.Struktūrinių fondų reglamento įgyvendinimas 2007–2013 m. (balsavimas)
  
4.21.Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyva augimui ir užimtumui remti (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 7.Pasirengimas balandžio 2 d. vyksiančiam Didžiojo dvidešimtuko aukščiausiojo lygio susitikimui (diskusijos)
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.EIB ir ERPB 2007 m. metinės ataskaitos. Bendrijos garantija Europos investicijų bankui ***I (diskusijos)
 10.Biudžeto išteklių skirstymo priemonė. 2007–2013 m. finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūra (diskusijos)
 11.Automobilių pramonės ateitis (diskusijos)
 12.Europos aviacijos sistemos veikimas ir tvarumas ***I. Aerodromai, oro eismo valdymas ir oro navigacijos paslaugos ***I (diskusijos)
 13.Parlamento sudėtis
 14.Mobiliųjų telefonų kroviklių sąveika (diskusijos)
 15.Bendrieji konsuliniai nurodymai: biometriniai duomenys ir prašymai gauti vizą ***II (diskusijos)
 16.Nauji maisto produktai ***I (diskusijos)
 17.Ozono sluoksnį ardančios medžiagos (nauja redakcija) ***I (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Mechtild ROTHE
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Konvenciją dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir Reglamentą (EB) Nr. 562/2006, kiek tai susiję su ilgalaikes vizas turinčių asmenų judėjimu (COM(2009)0091 - C6-0076/2009 - 2009/0028(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (COM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Paisūlymas perkelti DEC 03/2009 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N6-0006/2009 - C6-0098/2009 - 2009/2023(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Paisūlymas perkelti DEC 07/2009 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N6-0007/2009 - C6-0099/2009 - 2009/2024(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Paisūlymas perkelti DEC 04/2009 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N6-0008/2009 - C6-0100/2009 - 2009/2025(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos sudarytino protokolo dėl išlaikymo prievolėms taikytinos teisės (COM(2009)0081 - C6-0101/2009 - 2009/0023(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laukinių paukščių apsaugos (kodifikuota versija) (COM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI


3. Žalioji knyga apie teritorinę sanglaudą ir diskusijų apie būsimą sanglaudos politikos reformą eiga. Pažangioji patirtis regioninės politikos srityje ir struktūrinių fondų lėšų naudojimo kliūtys. Miestų aspektas vykdant sanglaudos politiką. Sanglaudos politikos papildymas kaimo plėtros priemonėmis ir suderinimas su jomis. Struktūrinių fondų reglamento įgyvendinimas 2007–2013 m. Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyva augimui ir užimtumui remti (diskusijos)

Pranešimas dėl Žaliosios knygos apie teritorinę sanglaudą ir diskusijų dėl būsimos sanglaudos politikos reformos eigos [2008/2174(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

Pranešimas dėl pažangiosios patirties regioninės politikos srityje ir struktūrinių fondų lėšų naudojimo kliūčių [2008/2061(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

Pranešimas dėl miestų aspekto vykdant sanglaudos politiką naujuoju programavimo laikotarpiu [2008/2130(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos papildymo kaimo plėtros priemonėmis ir suderinimo su jomis [2008/2100(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

Pranešimas dėl Struktūrinių fondų reglamento įgyvendinimo 2007–2013 m. Derybų dėl nacionalinių sanglaudos strategijų ir veiklos programų rezultatai [2008/2183(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyvos siekiant remti augimą ir užimtumą [2008/2122(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik ir Zsolt László Becsey pranešimus pristatė:

Kalbėjo Danuta Hübner (Komisijos narė).

Kalbėjo: Gary Titley (BUDG komiteto nuomonės referentas), Nathalie Griesbeck (BUDG komiteto nuomonės referentas), Atanas Paparizov (ITRE komiteto nuomonės referentas), Neena Gill (JURI komiteto nuomonės referentas), Zita Pleštinská (FEMM komiteto nuomonės referentas), Emmanouil Angelakas PPE-DE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez PSE frakcijos vardu, Grażyna Staniszewska ALDE frakcijos vardu, Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu, Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu, Pedro Guerreiro GUE/NGL frakcijos vardu, Peter Baco , nepriklausomas Parlamento narys, James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Evgeni Kirilov, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec ir Mariela Velichkova Baeva.

PIRMININKAVO: Luisa MORGANTINI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Margie Sudre, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău ir Eoin Ryan.

°
° ° °

Pirmininkė pasveikino pagal ES kovos prieš organizuotą nusikalstamumą programą FLARE vykdomoje veikloje dalyvaujančio jaunimo delegaciją.

°
° ° °

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Erna Hennicot-Schoepges.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská ir Sérgio Marques.

Pirmininkas priminė procedūrai „prašau žodžio“ taikomas taisykles.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari ir Czesław Adam Siekierski.

Kalbėjo: Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey ir Lambert van Nistelrooij.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.18 protokolo 24.03.2009, punktas 4.11 protokolo 24.03.2009, punktas 4.19 protokolo 24.03.2009, punktas 4.12 protokolo 24.03.2009, punktas 4.20 protokolo 24.03.2009 ir punktas 4.21 protokolo 24.03.2009.

(Posėdis sustabdytas 11.50 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.05 val.)


PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas

4. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


4.1. EB ir Nepalo susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Nepalo vyriausybės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų sudarymo [COM(2008)0041 - C6-0041/2009 - 2008/0017(CNS)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0071/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0146).


4.2. Ratiniai žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių sudėtinių dalių ir techninių charakteristikų (kodifikuota redakcija) [COM(2008)0690 - C6-0414/2008 - 2008/0213(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0130/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0147).


4.3. Bendrijos atleidimo nuo muitų sistema (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (kodifikuota redakcija) [COM(2008)0842 - C6-0019/2009 - 2008/0235(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0129/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0148).


4.4. Europos centrinio banko renkama statistinė informacija * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl rekomendacijos dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 1998 m. lapkričio 23 d. Reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos [13411/2008 - C6-0351/2008 - 2008/0807(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Sirpa Pietikäinen (A6-0119/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

EUROPOS CENTRINIO BANKO REKOMENDACIJA, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0149).


4.5. ES prioritetai 64-ojoje Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl Europos Sąjungos prioritetų 64-ojoje Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje [2009/2000(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0132/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0150).


4.6. Vieneri metai po Lisabonos sutarties: Afrikos ir ES partnerystės įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl „Vieneri metai po Lisabonos sutarties: Afrikos ir ES partnerystės įgyvendinimas“ [2008/2318(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Maria Martens (A6-0079/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0151).


4.7. TVT sutartys (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl TVT sutarčių [2008/2128(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Alain Hutchinson (A6-0085/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0152).


4.8. Meno studijos Europos Sąjungoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl meno studijų Europos Sąjungoje [2008/2226(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Maria Badia i Cutchet (A6-0093/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0153).


4.9. Aktyvus dialogas su piliečiais Europos klausimu (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl aktyvaus dialogo su piliečiais Europos klausimu [2008/2224(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Gyula Hegyi (A6-0107/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Gyula Hegyi (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0154).


4.10. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbas 2008 m. (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbo 2008 m. [2008/2303(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Thierry Cornillet (A6-0081/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0155).


4.11. Pažangioji patirtis regioninės politikos srityje ir struktūrinių fondų lėšų naudojimo kliūtys (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pažangiosios patirties regioninės politikos srityje ir struktūrinių fondų lėšų naudojimo kliūčių [2008/2061(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0156).


4.12. Sanglaudos politikos papildymas kaimo plėtros priemonėmis ir suderinimas su jomis (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos papildymo kaimo plėtros priemonėmis ir suderinimo su jomis [2008/2100(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0157).


4.13. Kosmetikos gaminiai (nauja redakcija) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kosmetikos gaminių (nauja redakcija) [COM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0158).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0158).


4.14. Biocidinių produktų pateikimas į rinką ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką nuostatos, susijusios su kai kurių laikotarpių pratęsimu [COM(2008)0618 - C6-0346/2008 - 2008/0188(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Daciana Octavia Sârbu (A6-0076/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0159).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0159).


4.15. Apdorotam tabakui taikomų akcizų struktūra ir tarifai * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 92/79/EEB, 92/80/EEB ir 95/59/EB dėl apdorotam tabakui taikomų akcizų struktūros ir tarifų [COM(2008)0459 - C6-0311/2008 - 2008/0150(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Zsolt László Becsey (A6-0121/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0160).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0160)

Kalbėjo:

Zsolt László Becsey (pranešėjas) prieš balsavimą.


4.16. Kova su moterų lyties organų žalojimu ES (balsavimas)

Pranešimas dėl kovos su moterų lyties organų žalojimu ES [2008/2071(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Cristiana Muscardini (A6-0054/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ALDE, PPE-DE ir UEN frakcijos)

Priimta (P6_TA(2008)0161).

Kalbėjo:

Lissy Gröner PSE frakcijos vardu patikslino G konstatuojamąją dalį.


4.17. Daugiakalbystė – Europos turtas ir bendras rūpestis (balsavimas)

Pranešimas dėl daugiakalbystės – Europos turto ir bendro rūpesčio [2008/2225(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Vasco Graça Moura (A6-0092/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė PSE, ALDE ir Verts/ALE frakcijos)

Priimta (P6_TA(2008)0162).

Kalbėjo:

Vasco Graça Moura (pranešėjas) dėl pasiūlymo dėl alternatyvios rezoliucijos, Ignasi Guardans Cambó, pateikęs techninių patikslinimų šiuo klausimu, ir Cristiana Muscardini dėl Darbo tvarkos taisyklių nuostatų dėl pasiūlymų dėl alternatyvių rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 151 straipsnio 4 dalis).


4.18. Žalioji knyga apie teritorinę sanglaudą ir diskusijų apie būsimą sanglaudos politikos reformą eiga (balsavimas)

Pranešimas dėl Žaliosios knygos apie teritorinę sanglaudą ir diskusijų dėl būsimos sanglaudos politikos reformos eigos [2008/2174(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0163).


4.19. Miestų aspektas vykdant sanglaudos politiką (balsavimas)

Pranešimas dėl miestų aspekto vykdant sanglaudos politiką naujuoju programavimo laikotarpiu [2008/2130(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0164).


4.20. Struktūrinių fondų reglamento įgyvendinimas 2007–2013 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl Struktūrinių fondų reglamento įgyvendinimo 2007–2013 m. Derybų dėl nacionalinių sanglaudos strategijų ir veiklos programų rezultatai [2008/2183(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0165).


4.21. Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyva augimui ir užimtumui remti (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyvos siekiant remti augimą ir užimtumą [2008/2122(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0166).


5. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Maria Martens - A6-0079/2009

David Sumberg, Nirj Deva, Syed Kamall, Philip Claeys, Czesław Adam Siekierski, Gay Mitchell ir Richard Corbett

Pranešimas: Alexander Graf Lambsdorff - A6-0132/2009

Charles Tannock

Pranešimas: Alain Hutchinson - A6-0085/2009

Zuzana Roithová ir Nirj Deva

Pranešimas: Maria Badia i Cutchet - A6-0093/2009

David Sumberg, Hannu Takkula, Ewa Tomaszewska ir Avril Doyle

Pranešimas: Gyula Hegyi - A6-0107/2009

Dimitar Stoyanov, David Sumberg, Marian Harkin, Hannu Takkula, Nirj Deva, Ewa Tomaszewska, Martin Callanan, Syed Kamall, Jim Allister ir Neena Gill

Pranešimas: Wojciech Roszkowski - A6-0042/2009

Jim Allister

Pranešimas: Dagmar Roth-Behrendt - A6-0484/2008

Kathy Sinnott ir Neena Gill

Pranešimas: Daciana Octavia Sârbu - A6-0076/2009

Kathy Sinnott

Pranešimas: Zsolt László Becsey - A6-0121/2009

Avril Doyle

Pranešimas: Cristiana Muscardini - A6-0054/2009

Marian Harkin, Eleonora Lo Curto ir Kathy Sinnott

Pranešimas: Vasco Graça Moura - A6-0092/2009

Milan Gaľa, Michl Ebner, Hannu Takkula, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Mario Borghezio, Eleonora Lo Curto ir Avril Doyle

Pranešimas: Lambert van Nistelrooij - A6-0083/2009

Michl Ebner, Rumiana Jeleva, Marusya Ivanova Lyubcheva ir Marian Harkin

Pranešimas: Miroslav Mikolášik - A6-0108/2009

Marian Harkin

Pranešimas: Zsolt László Becsey - A6-0041/2009

Zuzana Roithová, Marian Harkin ir Syed Kamall


6. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Poul Nyrup Rasmussen pranešė, kad norėjo balsuoti už pranešimus, kurie į darbotvarkės projektą buvo įrašyti pagal Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnį.


(Posėdis sustabdytas 13.35 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

7. Pasirengimas balandžio 2 d. vyksiančiam Didžiojo dvidešimtuko aukščiausiojo lygio susitikimui (diskusijos)

Pasirengimas balandžio 2 d. vyksiančiam Didžiojo dvidešimtuko aukščiausiojo lygio susitikimui, dalyvaujant Jungtinės Karalystės Ministrui Pirmininkui Europos Vadovų Tarybos nariui Gordon Brown

Pirmininkas padarė pareiškimą ir pristatė diskusijas dėl pasirengimo Didžiojo dvidešimtuko aukščiausiojo lygio susitikimui.

Kalbėjo: Gordon Brown (Jungtinės Karalystės Ministras Pirmininkas).

Kalbėjo José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas).

Kalbėjo: Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu, Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage IND/DEM frakcijos vardu, ir Daniel Hannan , nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Gordon Brown.

Pirmininkas padėkojo Gordonui Brownui už tai, kad atvyko į Europos Parlamentą, ir palinkėjo sėkmingai pasiruošti Didžiojo dvidešimtuko aukščiausiojo lygio susitikimui ir sėkmingai jį užbaigti.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

8. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Marian Harkin pranešė, kad ji dalyvavo, bet jos pavardė neįrašyta į posėdžių lankomumo sąrašą.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


9. EIB ir ERPB 2007 m. metinės ataskaitos. Bendrijos garantija Europos investicijų bankui ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl 2007 m. Europos investicijų banko ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko metinių ataskaitų [2008/2155(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gay Mitchell (A6-0135/2009)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama Bendrijos garantija paskolų ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Bendrijoje, nuostoliams atlyginti [COM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Esko Seppänen (A6-0109/2009)

Esko Seppänen ir Gay Mitchell pristatė pranešimus.

Kalbėjo Joaquín Almunia (Komisijos narys).

Kalbėjo: Gabriele Stauner (CONT komiteto nuomonės referentas), Zsolt László Becsey PPE-DE frakcijos vardu, Udo Bullmann PSE frakcijos vardu, Wolf Klinz ALDE frakcijos vardu, Sepp Kusstatscher Verts/ALE frakcijos vardu, Konstantinos Droutsas GUE/NGL frakcijos vardu, John Whittaker IND/DEM frakcijos vardu, Laima Liucija Andrikienė, Paulo Casaca ir Margarita Starkevičiūtė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jean-Pierre Audy ir Czesław Adam Siekierski.

Kalbėjo Thomas Mirow (Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko prezidentas).

PIRMININKAVO: Adam BIELAN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Philippe Maystadt (Europos investicijų banko pirmininkas), Joaquín Almunia, Gay Mitchell ir Esko Seppänen.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 3.19 protokolo 25.03.2009 ir punktas 3.2 protokolo 25.03.2009.


10. Biudžeto išteklių skirstymo priemonė. 2007–2013 m. finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūra (diskusijos)

Pranešimas dėl VGBS-VGV metodo, kaip biudžeto išteklių skirstymo priemonės [2008/2053(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

Pranešimas dėl 2007–2013 m. finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros [2008/2055(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A6-0110/2009)

Kyösti Virrankoski ir Reimer Böge pranešimus pristatė:

Kalbėjo Dalia Grybauskaitė (Komisijos narė).

Kalbėjo: Michael Gahler (AFET komiteto nuomonės referentas), Herbert Bösch (CONT komiteto nuomonės referentas), Paul Rübig (ITRE komiteto nuomonės referentas), Rumiana Jeleva (REGI komiteto nuomonės referentas), Esther De Lange (AGRI komiteto nuomonės referentas), Ingeborg Gräßle PPE-DE frakcijos vardu, Gary Titley PSE frakcijos vardu, Silvana Koch-Mehrin ALDE frakcijos vardu, Wiesław Stefan Kuc UEN frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Pedro Guerreiro GUE/NGL frakcijos vardu, Nils Lundgren IND/DEM frakcijos vardu, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Catherine Guy-Quint ir Margaritis Schinas.

PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Costas Botopoulos.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alexandru Nazare.

Kalbėjo: Kyösti Virrankoski ir Reimer Böge.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 3.7 protokolo 25.03.2009.


11. Automobilių pramonės ateitis (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Automobilių pramonės ateitis

Günter Verheugen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Werner Langen PPE-DE frakcijos vardu, Robert Goebbels PSE frakcijos vardu, Jorgo Chatzimarkakis ALDE frakcijos vardu, Antonio Mussa UEN frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Roberto Musacchio GUE/NGL frakcijos vardu, Sergej Kozlík , nepriklausomas Parlamento narys, Amalia Sartori, Hannes Swoboda, Gianluca Susta, Mario Borghezio, Ilda Figueiredo, Carl Lang, Gunnar Hökmark, Monica Giuntini, Lena Ek, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Matthias Groote, Mia De Vits ir Richard Howitt.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Antolín Sánchez Presedo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicodim Bulzesc, Inés Ayala Sender, Reinhard Rack, Zuzana Roithová ir Alojz Peterle.

Kalbėjo Günter Verheugen.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Mario Borghezio ir Antonio Mussa UEN frakcijos vardu – dėl Europos automobilių pramonės ateities (B6-0152/2009),

- Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori ir Ivo Belet PPE-DE frakcijos vardu – dėl Europos automobilių pramonės ateities (B6-0153/2009),

- Jorgo Chatzimarkakis ALDE frakcijos vardu, dėl Europos automobilių pramonės ateities (B6-0154/2009),

- Martin Schulz ir Robert Goebbels PSE frakcijos vardu – dėl Europos automobilių pramonės ateities (B6-0155/2009),

- Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu – dėl automobilių pramonės ateities Europoje (B6-0156/2009).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 3.20 protokolo 25.03.2009.


12. Europos aviacijos sistemos veikimas ir tvarumas ***I. Aerodromai, oro eismo valdymas ir oro navigacijos paslaugos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 549/2004, (EB) Nr. 550/2004, (EB) Nr. 551/2004 ir (EB) Nr. 552/2004, kad būtų pagerintas Europos aviacijos sistemos veikimas ir tvarumas [COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl aerodromų, oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų ir panaikinančio Tarybos direktyvą 2006/23/EB [COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

Marian-Jean Marinescu pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Teresa Riera Madurell (ITRE komiteto nuomonės referentas), Georg Jarzembowski PPE-DE frakcijos vardu, Ulrich Stockmann PSE frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Roberts Zīle UEN frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Michael Henry Nattrass IND/DEM frakcijos vardu, Luca Romagnoli , nepriklausomas Parlamento narys, Reinhard Rack, Jörg Leichtfried ir Robert Evans.

Kalbėjo: Antonio Tajani ir Marian-Jean Marinescu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 3.3 protokolo 25.03.2009 ir punktas 3.4 protokolo 25.03.2009.


(Posėdis sustabdytas 20.00 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Martine ROURE
Pirmininko pavaduotoja

13. Parlamento sudėtis

Kompetetingos Latvijos valdžios institucijos pranešė apie Liene Liepiņos, kuri pakeis Valdį Dombrovskį, paskyrimą Parlamento nare nuo 2009 m. kovo 19 d..

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Liene Liepiņos įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, ji eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


14. Mobiliųjų telefonų kroviklių sąveika (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0057/2009) kurį uždavė Marco Cappato ALDE frakcijos vardu, Komisijai: mobiliųjų telefonų kroviklių sąveika (B6-0225/2009)

Marco Cappato pateikė žodinį klausimą.

Günter Verheugen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Paul Rübig PPE-DE frakcijos vardu, Silvia-Adriana Ţicău PSE frakcijos vardu, ir Toine Manders ALDE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paul Rübig.

Kalbėjo Günter Verheugen.

Diskusijos baigtos.


15. Bendrieji konsuliniai nurodymai: biometriniai duomenys ir prašymai gauti vizą ***II (diskusijos)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo Tarybos bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Bendrąsias konsulines instrukcijas diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms dėl vizų, atsižvelgiant į biometrinių duomenų įdiegimą, įskaitant nuostatas dėl prašymų išduoti vizą priėmimo ir tvarkymo organizavimo [05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sarah Ludford (A6-0143/2009)

Sarah Ludford pateikė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Androulla Vassiliou (Komisijos narė).

Kalbėjo: Ewa Klamt PPE-DE frakcijos vardu, Roselyne Lefrançois PSE frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL frakcijos vardu, Gerard Batten IND/DEM frakcijos vardu, Carlos Coelho, Corina Creţu, Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău ir Dushana Zdravkova.

Kalbėjo: Androulla Vassiliou ir Sarah Ludford.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 3.1 protokolo 25.03.2009.


16. Nauji maisto produktai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. XXX/XXXX [bendra procedūra] [COM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

Kartika Tamara Liotard pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Androulla Vassiliou (Komisijos narė).

Kalbėjo: Zuzana Roithová (IMCO komiteto nuomonės referentas), Philip Bushill-Matthews PPE-DE frakcijos vardu, Åsa Westlund PSE frakcijos vardu, Magor Imre Csibi ALDE frakcijos vardu, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN frakcijos vardu, Hiltrud Breyer Verts/ALE frakcijos vardu, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Mojca Drčar Murko, Satu Hassi ir Avril Doyle.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Czesław Adam Siekierski.

Kalbėjo: Androulla Vassiliou ir Kartika Tamara Liotard.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 3.5 protokolo 25.03.2009.


17. Ozono sluoksnį ardančios medžiagos (nauja redakcija) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (nauja redakcija) [COM(2008)0505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Johannes Blokland (A6-0045/2009)

Johannes Blokland pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Stavros Dimas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Eija-Riitta Korhola PPE-DE frakcijos vardu, Leopold Józef Rutowicz UEN frakcijos vardu, Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu, ir Avril Doyle.

Kalbėjo: Stavros Dimas ir Johannes Blokland.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 3.6 protokolo 25.03.2009.


18. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 423.617/OJME).


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.00 val.

Klaus Welle

Mario Mauro

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika