Index 
Notulen
PDF 218kWORD 147k
Dinsdag 24 maart 2009 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Groenboek territoriale cohesie en stand van de discussie over de hervorming van het cohesiebeleid - Beproefde methoden op het gebied van regionaal beleid en obstakels voor de deelname aan de structuurfondsen - Stedelijke dimensie van het cohesiebeleid in de nieuwe programmeringsperiode - Complementariteit en coördinatie van het cohesiebeleid met maatregelen voor plattelandsontwikkeling - Uitvoering van de structuurfondsverordening 2007-2013: resultaten van onderhandelingen betreffende de nationale cohesiestrategieën en operationele programma's - Een Europees initiatief voor de ontwikkeling van microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid - (debat)
 4.Stemmingen
  4.1.Overeenkomst EG - Nepal inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.2.Landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.3.Communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.4.Verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.5.Prioriteiten van de EU op de 64ste bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.6.Eén jaar na Lissabon: het partnerschap EU/Afrika in de praktijk (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.7.MDG-contracten (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.8.Kunstonderwijs in de Europese Unie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.9.Actieve dialoog met de burger over Europa (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.10.Werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in 2008 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.11.Beproefde methoden op het gebied van regionaal beleid en obstakels voor de deelname aan de structuurfondsen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.12.Complementariteit en coördinatie van het cohesiebeleid met maatregelen voor plattelandsontwikkeling (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.13.Cosmetische producten (herschikking) ***I (stemming)
  4.14.Het op de markt brengen van biociden ***I (stemming)
  4.15.Structuur en tarieven van accijns op tabaksfabrikaten * (stemming)
  4.16.Strijd tegen genitale verminking van vrouwen in de EU (stemming)
  4.17.Meertaligheid: een troef voor Europa en een gemeenschappelijk engagement (stemming)
  4.18.Groenboek territoriale cohesie en stand van de discussie over de hervorming van het cohesiebeleid (stemming)
  4.19.Stedelijke dimensie van het cohesiebeleid in de nieuwe programmeringsperiode (stemming)
  4.20.Uitvoering van de structuurfondsverordening 2007-2013: resultaten van onderhandelingen betreffende de nationale cohesiestrategieën en operationele programma's (stemming)
  4.21.Een Europees initiatief voor de ontwikkeling van microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Voorbereiding van de G20-top van 2 april 2009 (debat)
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Jaarverslagen 2007 EIB en EBWO - Garantie van de Gemeenschap voor de EIB ***I (debat)
 10.ABB-ABM-methode als beheersinstrument voor de toewijzing van begrotingsmiddelen - Tussentijdse herziening van het financiële kader 2007-2013 (debat)
 11.Toekomst van de auto-industrie (debat)
 12.Prestaties en duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem ***I - Luchthavens, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten ***I (debat)
 13.Samenstelling Parlement
 14.Onderlinge uitwisselbaarheid van opladers voor mobiele telefoons (debat)
 15.Gemeenschappelijke visuminstructies: biometrische identificatie-middelen en visumaanvragen ***II (debat)
 16.Nieuwe voedingsmiddelen (uniforme procedure) ***I (debat)
 17.Stoffen die de ozonlaag afbreken (herschikking) ***I (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Mechtild ROTHE
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van […] tot wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst en Verordening (EG) nr. 562/2006 wat het verkeer van personen met een visum voor verblijf van langere duur betreft (COM(2009)0091 - C6-0076/2009 - 2009/0028(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens (COM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 03/2009 - Afdeling III – Commissie (N6-0006/2009 - C6-0098/2009 - 2009/2023(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 07/2009 - Afdeling III – Commissie (N6-0007/2009 - C6-0099/2009 - 2009/2024(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 04/2009 - Afdeling III – Commissie (N6-0008/2009 - C6-0100/2009 - 2009/2025(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen (COM(2009)0081 - C6-0101/2009 - 2009/0023(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het behoud van de vogelstand (gecodificeerde versie) (COM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI


3. Groenboek territoriale cohesie en stand van de discussie over de hervorming van het cohesiebeleid - Beproefde methoden op het gebied van regionaal beleid en obstakels voor de deelname aan de structuurfondsen - Stedelijke dimensie van het cohesiebeleid in de nieuwe programmeringsperiode - Complementariteit en coördinatie van het cohesiebeleid met maatregelen voor plattelandsontwikkeling - Uitvoering van de structuurfondsverordening 2007-2013: resultaten van onderhandelingen betreffende de nationale cohesiestrategieën en operationele programma's - Een Europees initiatief voor de ontwikkeling van microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid - (debat)

Verslag over het groenboek inzake territoriale cohesie en stand van de discussie over de toekomstige hervorming van het cohesiebeleid [2008/2174(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

Verslag over beproefde methoden op het gebied van regionaal beleid en obstakels voor de deelname aan de structuurfondsen [2008/2061(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

Verslag over de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid in de nieuwe programmeringsperiode [2008/2130(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

Verslag over de complementariteit en de coördinatie van het cohesiebeleid met maatregelen voor plattelandsontwikkeling [2008/2100(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

Verslag over de uitvoering van de structuurfondsverordening 2007-2013: de resultaten van de onderhandelingen betreffende de nationale cohesiestrategieën en operationele programma's [2008/2183(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een Europees initiatief voor de ontwikkeling van microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid [2008/2122(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik en Zsolt László Becsey leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Danuta Hübner (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gary Titley (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Nathalie Griesbeck (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Atanas Paparizov (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Neena Gill (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Zita Pleštinská (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Emmanouil Angelakas, namens de PPE-DE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de PSE-Fractie, Grażyna Staniszewska, namens de ALDE-Fractie, Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Pedro Guerreiro, namens de GUE/NGL-Fractie, Peter Baco, niet-ingeschrevene, James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Evgeni Kirilov, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec en Mariela Velichkova Baeva.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Margie Sudre, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău en Eoin Ryan.

°
° ° °

De Voorzitter verwelkomt een delegatie van jongeren die deelnemen aan het Europees programma FLARE voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad.

°
° ° °

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Erna Hennicot-Schoepges.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská en Sérgio Marques.

De Voorzitter herinnert aan de regels die van toepassing zijn op de «catch the eye»-procedure.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey en Lambert van Nistelrooij.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.18 van de notulen van 24.03.2009, punt 4.11 van de notulen van 24.03.2009, punt 4.19 van de notulen van 24.03.2009, punt 4.12 van de notulen van 24.03.2009, punt 4.20 van de notulen van 24.03.2009 en punt 4.21 van de notulen van 24.03.2009.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.50 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)


VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

4. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


4.1. Overeenkomst EG - Nepal inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Nepal inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten [COM(2008)0041 - C6-0041/2009 - 2008/0017(CNS)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0071/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0146)


4.2. Landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde onderdelen en kenmerken van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) [COM(2008)0690 - C6-0414/2008 - 2008/0213(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0130/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0147)


4.3. Communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (gecodificeerde versie) [COM(2008)0842 - C6-0019/2009 - 2008/0235(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0129/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0148)


4.4. Verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over een aanbeveling voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank [13411/2008 - C6-0351/2008 - 2008/0807(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A6-0119/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0149)


4.5. Prioriteiten van de EU op de 64ste bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de prioriteiten van de EU op de 64ste bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties [2009/2000(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0132/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0150)


4.6. Eén jaar na Lissabon: het partnerschap EU/Afrika in de praktijk (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over één jaar na Lissabon: het partnerschap van de EU en Afrika in de praktijk [2008/2318(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Maria Martens (A6-0079/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0151)


4.7. MDG-contracten (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de MDG-contracten [2008/2128(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Alain Hutchinson (A6-0085/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0152)


4.8. Kunstonderwijs in de Europese Unie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag ove het kunstonderwijs in de Europese Unie [2008/2226(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Maria Badia i Cutchet (A6-0093/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0153)


4.9. Actieve dialoog met de burger over Europa (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over een actieve dialoog met de burger over Europa [2008/2224(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Gyula Hegyi (A6-0107/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Gyula Hegyi (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 131, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0154)


4.10. Werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in 2008 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in 2008 [2008/2303(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Thierry Cornillet (A6-0081/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0155)


4.11. Beproefde methoden op het gebied van regionaal beleid en obstakels voor de deelname aan de structuurfondsen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over beproefde methoden op het gebied van regionaal beleid en obstakels voor de deelname aan de structuurfondsen [2008/2061(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0156)


4.12. Complementariteit en coördinatie van het cohesiebeleid met maatregelen voor plattelandsontwikkeling (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de complementariteit en de coördinatie van het cohesiebeleid met maatregelen voor plattelandsontwikkeling [2008/2100(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0157)


4.13. Cosmetische producten (herschikking) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (herschikking) [COM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0158)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0158)


4.14. Het op de markt brengen van biociden ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de markt brengen van biociden in verband met de verlenging van bepaalde termijnen [COM(2008)0618 - C6-0346/2008 - 2008/0188(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Daciana Octavia Sârbu (A6-0076/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0159)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0159)


4.15. Structuur en tarieven van accijns op tabaksfabrikaten * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijnen 92/79/EEG, 92/80/EEG en 95/59/EG wat betreft de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten [COM(2008)0459 - C6-0311/2008 - 2008/0150(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Zsolt László Becsey (A6-0121/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0160)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0160)

Het woord werd gevoerd door:

Zsolt László Becsey (rapporteur), voorafgaand aan de stemming.


4.16. Strijd tegen genitale verminking van vrouwen in de EU (stemming)

Verslag over de strijd tegen genitale verminking van vrouwen in de EU [2008/2071(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Cristiana Muscardini (A6-0054/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ALDE-, PPE-DE- en UEN-Fractie)

Aangenomen (P6_TA(2008)0161)

Het woord werd gevoerd door:

Lissy Gröner, namens de PSE-Fractie, om overweging G toe te lichten.


4.17. Meertaligheid: een troef voor Europa en een gemeenschappelijk engagement (stemming)

Verslag over meertaligheid: een troef voor Europa en een gemeenschappelijk engagement [2008/2225(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Vasco Graça Moura (A6-0092/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de PSE-, ALDE- en Verts/ALE-Fractie)

Aangenomen (P6_TA(2008)0162)

Het woord werd gevoerd door:

Vasco Graça Moura (rapporteur) over de alternatieve ontwerpresolutie, Ignasi Guardans Cambó, om technische toelichtingen in dit verband te geven, en Cristiana Muscardini, over de regeling inzake alternatieve ontwerpresoluties (artikel 151, lid 4, van het Reglement).


4.18. Groenboek territoriale cohesie en stand van de discussie over de hervorming van het cohesiebeleid (stemming)

Verslag over het groenboek inzake territoriale cohesie en stand van de discussie over de toekomstige hervorming van het cohesiebeleid [2008/2174(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0163)


4.19. Stedelijke dimensie van het cohesiebeleid in de nieuwe programmeringsperiode (stemming)

Verslag over de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid in de nieuwe programmeringsperiode [2008/2130(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0164)


4.20. Uitvoering van de structuurfondsverordening 2007-2013: resultaten van onderhandelingen betreffende de nationale cohesiestrategieën en operationele programma's (stemming)

Verslag over de uitvoering van de structuurfondsverordening 2007-2013: de resultaten van de onderhandelingen betreffende de nationale cohesiestrategieën en operationele programma's [2008/2183(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0165)


4.21. Een Europees initiatief voor de ontwikkeling van microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een Europees initiatief voor de ontwikkeling van microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid [2008/2122(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0166)


5. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Maria Martens - A6-0079/2009

David Sumberg, Nirj Deva, Syed Kamall, Philip Claeys, Czesław Adam Siekierski, Gay Mitchell en Richard Corbett

Verslag Alexander Graf Lambsdorff - A6-0132/2009

Charles Tannock

Verslag Alain Hutchinson - A6-0085/2009

Zuzana Roithová en Nirj Deva

Verslag Maria Badia i Cutchet - A6-0093/2009

David Sumberg, Hannu Takkula, Ewa Tomaszewska en Avril Doyle

Verslag Gyula Hegyi - A6-0107/2009

Dimitar Stoyanov, David Sumberg, Marian Harkin, Hannu Takkula, Nirj Deva, Ewa Tomaszewska, Martin Callanan, Syed Kamall, Jim Allister en Neena Gill

Verslag Wojciech Roszkowski - A6-0042/2009

Jim Allister

Verslag Dagmar Roth-Behrendt - A6-0484/2008

Kathy Sinnott en Neena Gill

Verslag Daciana Octavia Sârbu - A6-0076/2009

Kathy Sinnott

Verslag Zsolt László Becsey - A6-0121/2009

Avril Doyle

Verslag Cristiana Muscardini - A6-0054/2009

Marian Harkin, Eleonora Lo Curto en Kathy Sinnott

Verslag Vasco Graça Moura - A6-0092/2009

Milan Gaľa, Michl Ebner, Hannu Takkula, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Mario Borghezio, Eleonora Lo Curto en Avril Doyle

Verslag Lambert van Nistelrooij - A6-0083/2009

Michl Ebner, Rumiana Jeleva, Marusya Ivanova Lyubcheva en Marian Harkin

Verslag Miroslav Mikolášik - A6-0108/2009

Marian Harkin

Verslag Zsolt László Becsey - A6-0041/2009

Zuzana Roithová, Marian Harkin en Syed Kamall


6. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Poul Nyrup Rasmussen heeft laten weten dat hij bij de overeenkomstig artikel 131 van het Reglement ingediende verslagen vóór had willen stemmen.


(De vergadering wordt om 13.35 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

7. Voorbereiding van de G20-top van 2 april 2009 (debat)

Voorbereiding G20-top van 2 april 2009 met de deelname van Gordon Brown, premier van het Verenigd Koninkrijk, lid van de Europese Raad

De Voorzitter legt een verklaring af ter inleiding van het debat over de voorbereiding van de G20-top.

Het woord wordt gevoerd door Gordon Brown (premier van het Verenigd Koninkrijk).

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de IND/DEM-Fractie, en Daniel Hannan, niet-ingeschrevene.

Het woord wordt gevoerd door Gordon Brown.

De Voorzitter bedankt Gordon Brown voor zijn aanwezigheid in het Europees Parlement en wenst hem veel succes met de voorbereiding en de afronding van de G20-top.

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Marian Harkin heeft laten weten dat zij weliswaar aanwezig was, maar dat haar naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


9. Jaarverslagen 2007 EIB en EBWO - Garantie van de Gemeenschap voor de EIB ***I (debat)

Verslag over de jaarverslagen van de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling over 2007 [2008/2155(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gay Mitchell (A6-0135/2009)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en leninggaranties voor projecten buiten de Gemeenschap [COM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Esko Seppänen (A6-0109/2009)

Esko Seppänen en Gay Mitchell leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Joaquín Almunia (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gabriele Stauner (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Zsolt László Becsey, namens de PPE-DE-Fractie, Udo Bullmann, namens de PSE-Fractie, Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie, Sepp Kusstatscher, namens de Verts/ALE-Fractie, Konstantinos Droutsas, namens de GUE/NGL-Fractie, John Whittaker, namens de IND/DEM-Fractie, Laima Liucija Andrikienė, Paulo Casaca en Margarita Starkevičiūtė.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jean-Pierre Audy en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mirow (President van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling).

VOORZITTER: Adam BIELAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Philippe Maystadt (president van de Europese Investeringsbank), Joaquín Almunia, Gay Mitchell en Esko Seppänen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 3.19 van de notulen van 25.03.2009 en punt 3.2 van de notulen van 25.03.2009.


10. ABB-ABM-methode als beheersinstrument voor de toewijzing van begrotingsmiddelen - Tussentijdse herziening van het financiële kader 2007-2013 (debat)

Verslag over de ABB-ABM-methode als beheersinstrument voor de toewijzing van begrotingsmiddelen [2008/2053(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

Verslag over de tussentijdse herziening van het financiële kader 2007-2013 [2008/2055(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Reimer Böge (A6-0110/2009) /

Kyösti Virrankoski en Reimer Böge leiden de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Dalia Grybauskaitė (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Herbert Bösch (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Paul Rübig (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Rumiana Jeleva (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Esther De Lange (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Ingeborg Gräßle, namens de PPE-DE-Fractie, Gary Titley, namens de PSE-Fractie, Silvana Koch-Mehrin, namens de ALDE-Fractie, Wiesław Stefan Kuc, namens de UEN-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Pedro Guerreiro, namens de GUE/NGL-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Catherine Guy-Quint en Margaritis Schinas.

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Costas Botopoulos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alexandru Nazare.

Het woord wordt gevoerd door Kyösti Virrankoski en Reimer Böge.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 3.7 van de notulen van 25.03.2009.


11. Toekomst van de auto-industrie (debat)

Verklaring van de Commissie: Toekomst van de auto-industrie

Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Werner Langen, namens de PPE-DE-Fractie, Robert Goebbels, namens de PSE-Fractie, Jorgo Chatzimarkakis, namens de ALDE-Fractie, Antonio Mussa, namens de UEN-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, Sergej Kozlík, niet-ingeschrevene, Amalia Sartori, Hannes Swoboda, Gianluca Susta, Mario Borghezio, Ilda Figueiredo, Carl Lang, Gunnar Hökmark, Monica Giuntini, Lena Ek, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Matthias Groote, Mia De Vits en Richard Howitt.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Antolín Sánchez Presedo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicodim Bulzesc, Inés Ayala Sender, Reinhard Rack, Zuzana Roithová en Alojz Peterle.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Mario Borghezio en Antonio Mussa, namens de UEN-Fractie, over de toekomst van de auto-industrie (B6-0152/2009),

- Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori en Ivo Belet, namens de PPE-DE-Fractie, over de toekomst van de automobielindustrie (B6-0153/2009),

- Jorgo Chatzimarkakis, namens de ALDE-Fractie, over de toekomst van de automobielindustrie (B6-0154/2009),

- Martin Schulz en Robert Goebbels, namens de PSE-Fractie, over de toekomst van de automobielindustrie (B6-0155/2009),

- Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, over de toekomst van de automobielindustrie in Europa (B6-0156/2009).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 3.20 van de notulen van 25.03.2009.


12. Prestaties en duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem ***I - Luchthavens, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 549/2004, (EG) nr. 550/2004, (EG) nr. 551/2004 en (EG) nr. 552/2004 teneinde de prestaties en de duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem te verbeteren [COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 216/2008 op het gebied van luchthavens, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten en tot intrekking van Richtlijn 2006/23/EG van de Raad [COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

Marian-Jean Marinescu leidt zijn verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Teresa Riera Madurell (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Ulrich Stockmann, namens de PSE-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Michael Henry Nattrass, namens de IND/DEM-Fractie, Luca Romagnoli, niet-ingeschrevene, Reinhard Rack, Jörg Leichtfried en Robert Evans.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Marian-Jean Marinescu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 3.3 van de notulen van 25.03.2009 en punt 3.4 van de notulen van 25.03.2009.


(De vergadering wordt om 20.00 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

13. Samenstelling Parlement

De bevoegde Letse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Liene Liepiņa tot lid van het Parlement, in de plaats van Valdis Dombrovskis, met ingang van 19 maart 2009.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, neemt Liene Liepiņa, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


14. Onderlinge uitwisselbaarheid van opladers voor mobiele telefoons (debat)

Mondelinge vraag (O-0057/2009) van Marco Cappato, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Onderlinge uitwisselbaarheid van opladers voor mobiele telefoons (B6-0225/2009)

Marco Cappato licht de mondelinge vraag toe.

Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, namens de PPE-DE-Fractie, Silvia-Adriana Ţicău, namens de PSE-Fractie, en Toine Manders, namens de ALDE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen.

Het debat wordt gesloten.


15. Gemeenschappelijke visuminstructies: biometrische identificatie-middelen en visumaanvragen ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de gemeenschappelijke visuminstructies aan de diplomatieke en consulaire beroepsposten in verband met de invoering van biometrische identificatiemiddelen, met inbegrip van bepalingen over de organisatie van de inontvangstneming en de behandeling van visumaanvragen [05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sarah Ludford (A6-0143/2009)

Sarah Ludford licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ewa Klamt, namens de PPE-DE-Fractie, Roselyne Lefrançois, namens de PSE-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, Carlos Coelho, Corina Creţu, Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău en Dushana Zdravkova.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou en Sarah Ludford.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 3.1 van de notulen van 25.03.2009.


16. Nieuwe voedingsmiddelen (uniforme procedure) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. XXX/XXXX [uniforme procedure] [COM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

Kartika Tamara Liotard leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Zuzana Roithová (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Philip Bushill-Matthews, namens de PPE-DE-Fractie, Åsa Westlund, namens de PSE-Fractie, Magor Imre Csibi, namens de ALDE-Fractie, Zdzisław Zbigniew Podkański, namens de UEN-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Mojca Drčar Murko, Satu Hassi en Avril Doyle.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou en Kartika Tamara Liotard.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 3.5 van de notulen van 25.03.2009.


17. Stoffen die de ozonlaag afbreken (herschikking) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (herschikking) [COM(2008)0505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Johannes Blokland (A6-0045/2009)

Johannes Blokland leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie, Leopold Józef Rutowicz, namens de UEN-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, en Avril Doyle.

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas en Johannes Blokland.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 3.6 van de notulen van 25.03.2009.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 423.617/OJME).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Mario Mauro

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid